Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

Marcela Tittlová

List.php:/getLoadedProductCollection 12 List.php:/getLoadedProductCollection 12
 • Autor: Marcela Tittlová, Igor Doboš

  Zákon o verejnom ochrancovi práv

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 18. júna 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 13,50 €
  Vaša cena: 12,83 
  Verejného ochrancu práv možno označiť za najmladší kontrolný orgán ochrany práva, a to nielen v našich podmienkach. Kolískou myšlienky ombudsmana je Škandinávia, odkiaľ sa postupom času myšlienka rozptýlila aj do ostatných krajín, a dnes dokonca existuje inštitút euroombudsmana, ktorý zastáva miesto na pôde Európskej … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Marcela Tittlová, Jozef Medelský

  Zákon o Policajnom zbore - komentár

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 1. februára 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 21,20 €
  Vaša cena: 20,14 
  Ochrana verejného poriadku, bezpečnosti a základných ľudských práv predstavuje jednu zo základných úloh právneho a demokratického štátu. Na zabezpečovaní týchto úloh sa významnou mierou podieľa a spolupodieľa aj Policajný zbor Slovenskej republiky. Do jeho pôsobnosti zákon zveruje rozsiahlu agendu, do ktorej patrí nielen … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Danka Knápková, Marcela Tittlová

  Kompendium penológie

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 15. októbra 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 5,66 €
  Vaša cena: 5,38 
  Uloženie trestu, ochranných opatrení, ich výkon a dosiahnutie jednotlivých aspektov účelu trestu aj ochranných opatrení je to, čo je konečným cieľom a zmyslom trestného konania. V rámci neho je možné vidieť komplex rôznych procesných úkonov rôznych subjektov a rôznej povahy, ktoré smerujú k tomu, aby trestné činy … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Marcela Tittlová, Peter Polák

  Kompendium kriminológie

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 24. apríla 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 11,90 €
  Vaša cena: 11,31 
  Kriminológia ako jedna z vedných disciplín objektom skúmania ktorých je kriminalita, patrí v rámci vysokoškolského štúdia na fakultách práva, ako aj na vysokých školách s bezpečnostnými študijnými odbormi k vyhľadávaným študijným predmetom, aj keď spravidla patrí medzi voliteľné predmety. Autori nemajú ambíciu nahradiť … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Danka Knápková, Marcela Tittlová

  Penológia

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 19. decembra 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 13,50 €
  Vaša cena: 12,83 
  Penológia ako jedna z vedných disciplín, objektom skúmania ktorej je trest, filozofické, etické, psychologické, pedagogické, medicínske aj technické súvislosti trestov a ochranných opatrení, ich výkon a účinnosti, patrí v rámci vysokoškolského štúdia na fakultách práva a na vysokých školách s bezpečnostnými … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Marcela Tittlová, Boris Balog, Martin Fakla

  Amnestie a milosti v právnom poriadku Slovenskej republiky

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 27. júna 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 13,50 €
  Vaša cena: 12,83 
  Na amnestie a milosti je možné pozerať z rozličných pohľadov, a to tak odborných, ako aj laických. Predmetom záujmu autorov publikácie nie je politologický, sociologický alebo historický pohľad na amnestie a milosti, ale pohľad právny. Zameriavajú sa na amnestie v právnom poriadku Slovenskej republiky s osobitným … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Marcela Tittlová

  Trestnoprávne sankcie ukladané fyzickým osobám

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 25. júla 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 15,95 €
  Vaša cena: 15,15 
  Problematika trestnoprávnych sankcií predstavuje jednu z kľúčových tém trestného práva. Pojem trestný čin spoločne s pojmom sankcia predstavujú nosné piliere trestného práva, od ktorých sa odvíja aj väčšina trestnoprávnych inštitútov a ku ktorým smeruje. Významnosť tejto témy je v každom prípade nespochybniteľná. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Marcela Tittlová, Peter Papáček

  Zákon o lesoch

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 8. marca 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 29,50 €
  Vaša cena: 28,03 
  Predkladané komentované spracovanie ustanovení zákona o lesoch reaguje na aktuálne spoločenské podmienky a nové výzvy, pred ktorými štáty stoja v 21. storočí. Ochrana jednotlivých zložiek životného prostredia, osobitne lesov ako neoddeliteľnej podmienky existencie ľudskej spoločnosti, nadobúda prioritný politický a právny … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Marcela Tittlová

  Zákon o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov - komentár

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 22. septembra 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 13,50 €
  Vaša cena: 12,83 
  Zákon o ochrane súkromia pred odpočúvaním ustanovuje základné podmienky použitia informačno-technických prostriedkov v neprocesnej rovine. Upravuje možnosti ich využitia pre konkrétne štátne orgány (Policajný zbor, Slovenská informačná služba, Vojenské spravodajstvo, Zbor väzenskej a justičnej stráže aj orgány colnej, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Marcela Tittlová

  Zákon o výkone väzby

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 22. septembra 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 25,30 €
  Vaša cena: 24,04 
  Predkladané komentované spracovanie ustanovení zákona o výkone väzby reaguje na aktuálnu trestnú politiku v Slovenskej republike, v ktorej inštitút väzby má síce povahu ultima ratio, no v konkrétnych prípadoch, pri existencii konkrétnych ustanovení Trestného poriadku, je opodstatneným a nutným zaisťovacím opatrením. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Marcela Tittlová

  Zákon o výkone trestu odňatia slobody - komentár

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 30. júna 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 27,50 €
  Vaša cena: 26,13 
  Komentované spracovanie ustanovení zákona o výkone trestu odňatia slobody reaguje na aktuálnu trestnú politiku v Slovenskej republike, v ktorej sa sústavne viac a viac prejavujú prvky restoratívnej justície. Napriek tomu je trest odňatia slobody v nepodmienečnej podobe sústavne dominantným trestom v štruktúre ukladaných … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Marcela Tittlová

  Korupcia

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 28. septembra 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 6,48 €
  Vaša cena: 6,16 
  Korupcia predstavuje jeden z veľmi závažných a nebezpečných problémov súčasnej spoločnosti. Už pomerne dávno ju nemožno obmedzovať výhradne na oblasť verejnú, keďže korupcia ako taká stihla preniknúť už do všetkých oblastí, do všetkých sfér súčasnej spoločnosti a do jej štruktúr. Tak, ako je typická pre oblasť … Zobraziť viac info ►