Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

Jozef Záhora

List.php:/getLoadedProductCollection 32 List.php:/getLoadedProductCollection 32
 • Autor: Jozef Záhora, Kolektív autorov

  Praktikum z trestného práva hmotného 2. vydanie

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 12. apríla 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 15,20 €
  Vaša cena: 14,44 
  Učebné texty „Praktikum z trestného práva hmotného“ majú za cieľ naučiť študentov aplikovať teoretické poznatky získané štúdiom v praxi. Ako najvhodnejšia metóda sa na to osvedčila tzv. Metóda prípadových štúdií (case study), ktorá patrí medzi aktivizačné metódy. Vzhľadom na to, že táto metóda sa už dlhé obdobie … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jozef Záhora

  Zákon o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 14. augusta 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 23,10 €
  Vaša cena: 21,95 
  Európska integrácia sa nezaobíde bez úzkej spolupráce príslušných orgánov činných v trestnom konaní. V záujme vzájomného uznávania trestných rozsudkov medzi členskými štátmi sa na zasadaní Rady Európskej únie v Cardiffe členské štáty vyslovili za rozšírenie rámca pre širšie vzájomné uznávanie trestných rozsudkov … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jozef Záhora

  Zákon o európskom ochrannom príkaze v trestných veciach

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 23. júla 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 14,70 €
  Vaša cena: 13,97 
  Aktívna ochrana obetí trestných činov predstavuje pre Európsku úniu a jej členské štáty jednu z hlavných priorít. Obete trestnej činnosti sa z rôznych dôvodov, minimálne preto, aby unikli pred trestnou činnosťou, niekedy presťahujú z jedného do druhého členského štátu Európskej únie. Obete násilia by mali byť … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jozef Záhora

  Zákon o ochrane svedka

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 18. marca 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 14,60 €
  Vaša cena: 13,87 
  Podanie svedeckej výpovede môže pre svedka znamenať aj možné ohrozenie svedka, resp. jeho blízkych osôb, predovšetkým pri dokazovaní organizovanej kriminality. Z toho dôvodu môžu byť svedkovia vystavení fyzickému násiliu či psychickému nátlaku zo strany páchateľov a následnej obave o svoj život a zdravie, resp. blízkych … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Holcr Kvieton, Jozef Záhora, Libor Klimek

  Počítačová kriminalita

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 1. decembra 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 11,80 €
  Vaša cena: 11,21 
  Počítačová kriminalita je najrýchlejšie sa rozvíjajúca forma trestnej činnosti. V celosvetovom meradle je počet obetí počítačovej kriminality viac ako milión ľudí denne. Ide o výnosnejší druh trestnej činnosti než celosvetový obchod s marihuanou, kokaínom a heroínom dohromady. Je mimoriadne široká, zahŕňa napr. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jaroslav Ivor, Peter Polák, Jozef Záhora

  Trestné právo procesné I, 2. vydanie

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 1. apríla 2021
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 31,99 €
  Vaša cena: 30,39 
  Trestné právo procesné patrí medzi jedno z najviac dynamicky sa rozvíjajúcich právnych odvetví a zatiaľ čo v minulosti bolo výsadou vnútroštátnej trestnej politiky, v súčasnosti je zásadným spôsobom ovplyvňované aj právom Európskej únie či inými medzinárodnými záväzkami. Druhé, doplnené a prepracované … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jaroslav Ivor, Jozef Záhora, Peter Polák

  Trestné právo procesné II 2.vydanie

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 31. marca 2021
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 29,70 €
  Vaša cena: 28,22 
  Druhé, doplnené a prepracované vydanie učebníc nadväzuje na prvé vydanie, ktoré vyšlo v roku 2017. Za ostatné obdobie došlo k viacerým novelizáciám Trestného zákona a Trestného poriadku. Zmeny a doplnenia, ktoré novely priniesli, sa významným spôsobom, dotkli mnohých trestnoprávnych ustanovení. Okrem priamych novelizácií … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jozef Záhora, Jana Bálešová

  Zákon o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 15. júna 2021
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 19,80 €
  Vaša cena: 18,81 
  Národná rada SR po niekoľkoročnom legislatívnom procese schválila zákon č. 312/2020 Z. z. o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku. Zaisťovanie majetku v zmysle tohto zákona sa realizuje dvoma spôsobmi - posesórne a neposesórne. V prvom prípade dochádza k faktickému uchopeniu zaisteného … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jozef Záhora, Ivan Šimovček

  Zákon o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach - Komentár

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 1. novembra 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 25,30 €
  Vaša cena: 24,04 
  Európska integrácia sa nezaobíde bez úzkej spolupráce príslušných orgánov činných v trestnom konaní. Aj keď zakladajúce zmluvy neobsahovali žiadne ustanovenia týkajúce sa justičnej spolupráce medzi členskými štátmi, následne boli prijímané viaceré dokumenty, ktoré uľahčovali spoluprácu v trestnom konaní. Medzi významný … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jozef Záhora, Ivan Šimovček

  Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb 2. vydanie

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 9. mája 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 24,20 €
  Vaša cena: 22,99 
  Trestná zodpovednosť právnických osôb je v podmienkach kontinentálneho právneho systému témou, ktorá je v tomto systéme „cudzím prvkom“ a odbornou verejnosťou vnímaná rozpačito a nejednotne. Druhé vydanie kamenára k zákonu o trestnej zodpovednosti právnických osôb vychádza po viac ako dvoch rokoch od edície … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jozef Záhora

  Zákon o obetiach trestných činov

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 15. mája 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 33,90 €
  Vaša cena: 32,21 
  Komentár k zákonu o obetiach trestných činov je v podmienkach Slovenskej republiky prvým komentárom k spomínanému zákonu. Autor, profesor trestného práva s mnohoročnými praktickými a teoretickými skúsenosťami a člen pracovnej skupiny Ministerstva spravodlivosti SR k príprave transpozície smernice Európskeho parlamentu … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jozef Záhora

  Trestná zodpovednosť právnických osôb

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 1. februára 2010
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 9,50 €
  Vaša cena: 9,03 
  Zborník Trestná zodpovednosť právnických osôb je súbor vystúpení a príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie s rovnomenným názvom, ktorá sa konala dňa 12. novembra 2009 na Fakulte práva Bratislavskej vysokej školy ako spoločná akcia Fakulty práva a Ústavu pre trestné právo a kriminológiu Univerzity Viedeň. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jozef Záhora

  Teoretické a praktické problémy dokazovania

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 8,91 €
  Vaša cena: 8,46 
  Zborník príspevkov z celoštátnej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej 15. decembra 2008 - pocta prof. JUDr. Vladimírovi Mathernovi, DrSc. k 80. narodeninám. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jozef Záhora, Barbora Tallová

  Odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky

  Vydavateľstvo: Nakladatelství Leges
  Dátum vydania: 30. júna 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 23,14 €
  Vaša cena: 21,98 
  Z recenzných posudkov: Hodnotená monografia vzhľadom na svoje kvantitatívne a kvalitatívne parametre, najmä vzhľadom na množstvo nových poznatkov, ktoré prináša, ako aj na spôsob, ako ich predkladá, má charakter vedeckej monografie. Odborná verejnosť, najmä tá časť, ktorá je súčasťou aplikačnej praxe, má na základe oboznámenia … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jaroslav Ivor, Jozef Záhora

  Repetitórium trestného práva 4. vydanie

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 12. apríla 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 12,80 €
  Vaša cena: 12,16 
  4. vydanieRepetitórium trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na predchádzajúce študijné texty „Základy trestného práva“, ktoré vyšli v niekoľkých zmenených a doplnených vydaniach, nadviazali na netradičný spôsob … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jozef Záhora

  Obrazové a zvukové záznamy v trestnom konaní

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 14. decembra 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 20,90 €
  Vaša cena: 19,86 
  Odhaľovanie a dokazovanie závažnej trestnej činnosti v súčasných podmienkach nie je vždy možné efektívne realizovať prostredníctvom využitia klasických dôkazných prostriedkov, ktoré boli na tieto účely využívané v minulosti. Efektívne a účinné odhaľovanie a dokazovanie niektorých foriem kriminality si vyžaduje … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jozef Záhora, Jaroslav Ivor

  Repetitórium trestného práva 3. vydanie

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 29. januára 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 14,60 €
  Vaša cena: 13,87 
  Repetitórium trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na predchádzajúce študijné texty „Základy trestného práva"", ktoré vyšli v niekoľkých zmenených a doplnených vydaniach, nadviazali na netradičný spôsob spracovania … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jaroslav Ivor, Peter Polák, Jozef Záhora

  Trestné právo procesné II

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 12. apríla 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 36,30 €
  Vaša cena: 34,49 
  Predkladaná učebnica trestného práva procesného II. nadväzuje na učebnicu Trestné právo procesné I. Autori na základe mnohoročných teoretických a praktických skúseností predkladajú učebnice trestného práva procesného, reagujúce na nedávne početné legislatívnych zmeny. Vzhľadom na postupný nárast rozsahu jednotlivých tém … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jozef Záhora, Jaroslav Ivor

  Repetitórium trestného práva 2. vydanie

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 30. marca 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 14,50 €
  Vaša cena: 13,78 
  Repetitórium trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na predchádzajúce študijné texty „Základy trestného práva"", ktoré vyšli v niekoľkých zmenených a doplnených vydaniach, nadviazali na netradičný spôsob spracovania … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jaroslav Ivor, Peter Polák, Jozef Záhora

  Trestné právo procesné I

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 1. februára 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 27,50 €
  Vaša cena: 26,13 
  Trestné právo procesné patrí medzi jedno z najviac dynamicky sa rozvíjajúcich právnych odvetví a zatiaľ čo v minulosti bolo výsadou vnútroštátnej trestnej politiky, v súčasnosti je zásadným spôsobom ovplyvňované aj právom Európskej únie či inými medzinárodnými záväzkami. Autori na základe mnohoročných teoretických … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jaroslav Ivor, Peter Polák, Jozef Záhora

  Trestné právo hmotné II. Osobitná časť

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 1. februára 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 33,00 €
  Vaša cena: 31,35 
  Učebnica Trestné právo hmotné - osobitná časť bezprostredne nadväzuje na učebnicu Trestného práva hmotného - všeobecnú časť. Základnou úlohou osobitnej časti Trestného zákona je konkretizovať všeobecný pojem trestného činu vymedzený vo všeobecnej časti Trestného zákona a ustanoviť príslušné sankcie. Táto konkretizácia … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jaroslav Ivor, Peter Polák, Jozef Záhora

  Trestné právo hmotné I. Všeobecná časť

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 25. novembra 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 31,70 €
  Vaša cena: 30,12 
  Predkladaná učebnica je reakciou na početné zmeny, ktoré priniesla legislatíva od nadobudnutia účinnosti Trestného zákona v roku 2006. Zmeny Trestného zákona sa významným spôsobom dotkli mnohých trestnoprávnych inštitútov. Prijatím viacerých transpozičných zákonov pokročila významným spôsobom aj europeizácia trestného práva. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ivan Šimovček, Jozef Záhora

  Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb - komentár

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 23. mája 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 15,90 €
  Vaša cena: 15,11 
  Trestná zodpovednosť právnických osôb je v podmienkach kontinentálneho právneho systému témou, ktorá je v tomto systéme „cudzím prvkom“ a odbornou verejnosťou vnímaná rozpačito a nejednotne. Vzhľadom na početné medzinárodné záväzky s účinnosťou od 1. júla 2016 bola v Slovenskej republike popri individuálnej … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jaroslav Ivor, Jozef Záhora

  Repetitórium trestného práva

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 17. marca 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 12,30 €
  Vaša cena: 11,69 
  Repetitórium trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na predchádzajúce študijné texty „Základy trestného práva"", ktoré vyšli v niekoľkých zmenených a doplnených vydaniach, nadviazali na netradičný spôsob spracovania … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jaroslav Ivor, Jozef Záhora

  Repetitórium rekodifikovaného trestného práva 10. vydanie

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 19. februára 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 12,10 €
  Vaša cena: 11,50 
  Repetitórium rekodifikovaného trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného po jeho rekodifikácii. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na predchádzajúce študijné texty Základy trestného práva"", ktoré vyšli v niekoľkých zmenených a doplnených vydaniach, nadviazali … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov, Jozef Záhora

  Praktikum z trestného práva hmotného

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 23. októbra 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 14,85 €
  Vaša cena: 14,11 
  Učebné texty „Praktikum z trestného práva hmotného“ majú za cieľ naučiť študentov aplikovať teoretické poznatky získané štúdiom v praxi. Ako najvhodnejšia metóda sa na to osvedčila tzv. Metóda prípadových štúdií (case study), ktorá patrí medzi aktivizačné metódy. Vzhľadom na to, že táto metóda sa už dlhé obdobie … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jaroslav Ivor, Jozef Záhora

  Repetitórium rekodifikovaného trestného práva - 9. vydanie

  Vydavateľstvo: Iura Edition
  Dátum vydania: 31. augusta 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 11,89 €
  Vaša cena: 11,30 
  Repetitórium rekodifikovaného trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného po jeho rekodifikácii. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na predchádzajúce študijné texty Základy trestného práva, ktoré vyšli v niekoľkých zmenených a doplnených vydaniach, nadviazali … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jozef Záhora

  Základy práva

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 25. júla 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 7,00 €
  Vaša cena: 6,65 
  Pri každodennej činnosti sa človek stretá s množstvom právny problémov. Právo dnes zasahuje skoro do všetkých oblastí nášho života. Zorientovať sa v „spleti“ právnych predpisov niekedy spôsobuje problémy aj osobám znalým práva. .. Vzhľadom na obmedzený rozsah publikácie, autori vybrané otázky najvýznamnejších odvetví … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jaroslav Ivor, Jozef Záhora

  Repetitórium rekodifikovaného trestného práva, 8. vydanie

  Vydavateľstvo: Iura Edition
  Dátum vydania: 27. augusta 2012
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 11,51 €
  Vaša cena: 10,93 
  Učebný text slúži na základnú orientáciu v zložitej trestnoprávnej problematike, stručne podáva charakteristiku trestného práva hmotného aj procesného. Ôsme vydanie vychádza z právneho stavu platného k 1. septembru 2012. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jozef Záhora, Jaroslav Ivor

  Repetitórium rekodifikovaného trestného práva

  Vydavateľstvo: Iura Edition
  Dátum vydania: 25. novembra 2011
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 11,00 €
  Vaša cena: 10,45 
  Repetitórium rekodifikovaného trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného po jeho rekodifikácii. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na predchádzajúce študijné texty „Základy trestného práva", ktoré vyšli v niekoľkých zmenených a doplnených vydaniach, nadviazali … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jozef Záhora

  Dokazovanie v trestnom konaní

  Vydavateľstvo: Nakladatelství Leges
  Dátum vydania: 18. decembra 2013
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 28,01 €
  Vaša cena: 26,61 
  Jak bylo již mnohokrát uvedeno, základem správného, zákonného a spravedlivého rozhodnutí v každé jednotlivé trestní věci je náležité zjištění skutkového stavu. Zjišťování skutkového stavu probíhá v trestním řízení prostřednictvím zvláštního postupu – dokazováním, důkazním řízením. Nepřekvapuje proto, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jaroslav Ivor, Jozef Záhora

  Repetitórium trestného práva 5. vydanie

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 1. februára 2021
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 13,20 €
  Vaša cena: 12,54 
  Repetitórium trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na predchádzajúce vydania nadviazali na netradičný spôsob spracovania textu. Zmapovali problematiku trestného práva hmotného a trestného práva procesného a túto zostavili … Zobraziť viac info ►