LICENČNÉ PODMIENKY PRE POUŽÍVANIE E-KNÍH/AUDIOKNÍH A ELEKTRONICKÝCH DARČEKOVÝCH POUKÁŽOK

 1. Tieto Licenčné podmienky nadväzujú na Všeobecné obchodné podmienky Panta Rhei, s.r.o. (ďalej len "Poskytovateľ") a upravujú podmienky poskytovania elektronického obsahu (najmä E-kníh, Audiokníh a/alebo Elektronických darčekových poukážok) poskytovaného inak ako na hmotnom nosiči, t.j elektronický obsah je zákazníkom ako koncovým používateľom (ďalej len "Používateľ"), poskytovaný formou stiahnutia prostredníctvom internetového obchodu (e-shopu) pantarhei.sk, ktorý umožňuje Používateľovi E-knihy a/alebo Audioknihy a/alebo Elektronické darčekové poukážky vyhľadávať, zakupovať k nim licencie, sťahovať ich, a zachovávať prístup zakúpeným E-knihám a/alebo Audioknihám a/alebo Elektronickým darčekovým poukážkam. Tieto podmienky upravujú tiež podmienky používania elektronického obsahu (najmä E-kníh a/alebo Audiokníh a/alebo Elektronicých darčekových poukážok) Používateľmi.
 1. Súhlas s týmito licenčnými podmienkami je predpokladom zakúpenia E-knihy a/alebo Audioknihy a/alebo Elektronickej darčekovej poukážky a vyjadrujete ho zakliknutím políčka pred odoslaním objednávky predmetom ktorej je E-kniha a/alebo Audiokniha a/alebo Elektronická darčeková poukážka. Ak s týmito licenčnými podmienkami nesúhlasíte, nepristupujte k nákupu E-kníh, Audiokníh alebo Elektronických darčekových poukážok.
 1. E-knihy (elektronické knihy) predstavujú elektronický obsah (dáta vytvorené a poskytnuté v elektronickej podoby), ktorý má podobu textu, na čítanie ktorého je potrebné elektronické zariadenie (PC, čítačka e-kníh, tablet alebo smartfón) a softvér (program), ktorý je schopný daný text zobrazovať.
 1. E-knihy sú doručované elektronicky (prostredníctvom internetu) a stiahnuť si ich môžete po zaplatení ceny, ktorej úhrada je možná iba bezhotovostne.
 1. Formáty E-kníh. E-knihy v sú dostupné v nasledovných formátoch:
 • EPUB je štandardný formát e-kníh, vhodný pre väčšinu aplikácií a zariadení. Umožňuje zväčšovať a zmenšovať písmo, často aj úpravu formátovania podľa potrieb. Vždy sa prispôsobí veľkosti obrazovky.
 • MOBI je formát určený špeciálne pre čítačky Kindle, vzhľadom aj funkciami sa rovná formátu EPUB.
 • PDF je formát vzhľadom kopírujúci tlačenú knihu, vhodný pre počítač a väčšie tablety.
 • EPUB (Adobe DRM) je chránený EPUB formát vyžadujúci kompatibilnú aplikáciu alebo čítačku.

     Označenie formátu, v ktorom je e-kniha dostupná je uvedené pri každej e-knihe. E-knihy si môžete stiahnuť v ktoromkoľvek dostupnom formáte. Pokiaľ nie je pri E-knihe niektorý z vymanovaných formátov uvedený, nie je E-kniha v tomto formáte dostupná.

 1. Zakúpené e-knihy má Používateľ na svojom konte uložené natrvalo. Môžete si ich teda kedykoľvek opätovne stiahnuť, avšak systém umožňuje z dôvodu bezpečnosti max. šesť (6) stiahnutí jedného titulu počas 24 hodín.
 1. E-knihy v našej ponuke sú chránené proti neautorizovanému kopírovaniu, a to prostredníctvom:
 • vodoznakov (tzv. „sociálne DRM“)ide o e-knihy vo formátoch EPUB, PDF alebo MOBI, pri ktorých E-kniha nie je šifrovaná, môžete ju teda kopírovať ako akýkoľvek iný súbor, avšak obsahuje viditeľné aj skryté informácie o osobe, pre ktorú je určená. Poskytovateľ si preto pri vyhradzuje právo použiť v stiahnutej e-knihe viditeľné aj skryté údaje, identifikujúce nákup, najmä môže použiť meno, priezvisko a e-mail Používateľa na základe jeho registrácie na stránke www.pantarhei.sk. Používateľ s týmto opatrením súhlasí. Tento spôsob ochrany je použitý pri e-knihách slovenských a českých vydavateľstiev.
 • Adobe DRM – ide o E-knihy vo formáte EPUB (Adobe DRM), v ktorom je E-kniha pri stiahnutí zašifrovaná osobitným kľúčom, tzv. Adobe ID. Takto chránené e-knihy sú v ponuke označené ako EPUB (Adobe DRM). Nie každé zariadenie a softvér sú schopné takéto e-knihy čítať. Môžete ich čítať iba na zariadeniach a aplikáciách, ktoré podporujú Adobe DRM (napr. čítačky Pocketbook, smartfóny a tablety s nainštalovanou aplikáciou Pocketbook, Bluefire Reader, Aldiko, Adobe Digital Editions; POZOR! na čítačke Kindle nie je možné čítať formát EPUB (Adobe DRM). Šifrovaním sú chránené cudzojazyčné e-knihy zahraničných vydavateľstiev. Používateľ si je vedomý, že pre používanie takto chráneného elektronického obsahu je nutné, aby si bezplatne zaregistroval osobné identifikačné meno, tzv. "Adobe ID" podľa návodu uvedeného na stránke pantarhei.sk. 
 1. Zoznam podporovaných zariadení a softvéru, určených na získanie, zobrazovanie a používanie Elektronického obsahu, je uverejnený a pravidelne aktualizovaný na stránke www.pantarhei.sk. Používateľ prehlasuje, že sa oboznámil s týmto zoznamom. Poskytovateľ negarantuje získanie, zobrazovanie a používanie e-knihy na zariadeniach a softvéroch, ktoré nie sú uvedené v uvedenom zozname.
 1. Sprístupnenie E-kníh a/alebo Audiokníh. Po uhradení ceny E-knihy Používateľom stanoveným spôsobom, Poskytovateľ sprístupní E-knihu/Audioknihu Používateľovi za účelom jej stiahnutia cez internet prostredníctvom podporovaných zariadení a softvéru. Používateľ si môže E-knihu po jej sprístupnení stiahnuť. 
 2. Sprístupnenie Elektronických darčekových poukážok. Po uhradení ceny Darčekovej poukážky Používateľom stanoveným spôsobom, Poskytovateľ sprístupní Darčekovú poukážku Používateľovi v jeho účte za účelom jej personalizácie a stiahnutia.
 3. Používanie Elektronických darčekových poukážok. Elektronické darčekové poukážky je možné uplatniť na e-shope Panta Rhei (www.pantarhei.sk) ako aj na kamenných prevádzkach Panta Rhei. Pri využití na kamennej prevádzke nie je nutné mať poukážku vytlačenú.
 4. Používanie E-kníh a Audiokníh. Poskytovateľ poskytuje Používateľovi nevýhradné právo uchovávať si primeraný počet permanentných kópii danej E-knihy / Audioknihy, prezerať, používať a zobrazovať ich neobmedzene veľa krát, avšak výlučne len pre svoje vlastné, osobné, nekomerčné použitie. E-knihy a Audioknihy sú chránené autorským zákonom. Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, Používateľ nie je oprávnený zakúpené E-knihy a/alebo Audioknihy (ani ich časť) predávať, prenajímať, požičiavať, distribuovať, ani inak šíriť, vysielať, alebo iným spôsobom umožňovať ich používanie tretím osobám. Používateľ nie je tiež oprávnený odstraňovať alebo meniť popisy alebo označenia týkajúce sa vlastníctva uvedené v E-knihe a/alebo Audioknihe. Používateľ nie je oprávnený obchádzať, modifikovať, znefunkčniť či odstraňovať ochranu, ktorá chráni E-knihu a/alebo Audioknihu a neumožní také konanie ani inej osobe. Používateľ berie na vedomie, že zakúpením E-knihy a/Alebo Audioknihy a zaplatením za licenciu za ich použitie nedochádza k prenosu duševného vlastníctva Poskytovateľa ani žiadneho z jeho dodávateľov na Používateľa. Nedochádza ani k tzv. vyčerpaniu autorského práva ku konkrétnej zakúpenej rozmnoženine a Používateľ nie je oprávnený zakúpenú E-knihu / Audioknihu ďalej predať. Používateľ berie na vedomie a súhlasí, že používa E-knihy a Audioknihy na vlastné riziko; Poskytovateľ nie je zodpovedný za prípadnú škodu, ktorá Používateľovi v súvislosti s používaním E-kníh a/alebo Audiokníh vznikne.
 5. Následky porušenia licenčných podmienok. V prípade porušenia licenčných podmienok zo strany Používateľa práva Používateľa vyplývajúce z týchto licenčných podmienok automaticky zanikajú. V takom prípade musí Používateľ ukončiť akékoľvek používanie zakúpenej E-knihy a/alebo Audioknihy. Poskytovateľ môže zamedziť Používateľovi prístupu k jeho účtu alebo jednotlivým E-knihám / Audioknihám bez nároku na vrátenie akýchkoľvek plnení obdržaných od Používateľa.
 6. Poučenie o nemožnosti odstúpiť od zmluvy. Používateľ ako spotrebiteľ berie na vedomie, že podľa § 7 ods. 6 písm. l) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov platí, že: „Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.“ Používateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ cez svoj e-shop pantarhei.sk neposkytuje elektronický obsah (E-knihy a/alebo Audioknihy a/alebo Elektronické darčekové poukážky) na hmotnom nosiči. Poskytovateľ preto týmto poučuje Používateľa ako  spotrebiteľa o tom, že odsúhlasením týchto Licenčných podmienok Používateľ udeľuje súhlas so začatím poskytovania elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, čím Používateľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy. Poskytovateľ zároveň od Používateľ žiada výslovný súhlas so začatím poskytovania elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, s tým že Používateľ tento súhlas Poskytovateľovi udelí odsúhlasením týchto podmienok formou zakliknutia príslušného políčka pri objednávke. Odsúhlasením týchto Licenčných podmienok Používateľ ako spotrebiteľ zároveň vyhlasuje, že bol   riadne poučený o strate práva na odstúpenie od zmluvy. V prípade nesúhlasu Vás vyzývame, aby ste nepristupovali k odsúhlaseniu Licenčných podmienok a zakúpeniu elektronického obsahu (E-kníh a/alebo Audiokníh a/alebo Elektronických darčekových poukážok).
 7. Výhrada zmeny podmienok. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť podmienky predaja E-kníh / Audiokníh/Elektronických darčekových poukážok, resp. predaj E-kníh pozastaviť alebo zrušiť, a to bez toho, aby mu z toho dôvodu vznikli voči Používateľovi akékoľvek záväzky. Používateľ berie toto oprávnenie Poskytovateľa na vedomie a súhlasí s ním. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť a doplniť tieto Licenčné podmienky na základe vlastného uváženia. Učiní tak uverejnením pozmenených Licenčných podmienok na stránke www.pantarhei.sk.
 8. Kontaktné údaje Poskytovateľa sú uvedené na http://www.pantarhei.sk/contact/

Naposledy aktualizované: 7.2.2023