Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

Európske právo

List.php:/getLoadedProductCollection 32 List.php:/getLoadedProductCollection 32
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Alexander J. Bělohlávek

  Evropské a mezinárodní insolvenční řízení

  Vydavateľstvo: Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka
  Dátum vydania: 13. marca 2020
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 112,33 €
  Vaša cena: 106,71 
  Praxe ukazuje, že více než v šedesáti procentech případů se v insolvenčních věcech díky globalizaci, jakož i volnému pohybu objevuje mezinárodní (přeshraniční) prvek, byť je tento latentní nebo složitě zjistitelný. Již předchůdce nařízení EP a Rady (EU) 2015/848 (nařízení Rady /ES/ 1346/2000) ukázal, že problematika … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Ján Svák

  Nadnárodné systémy ochrany ľudských práv (II. Zväzok. Ochrana fyzickej integrity človeka)

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 1. októbra 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 25,30 €
  Vaša cena: 24,04 
  Druhý zväzok trojdielnej publikácie o medzinárodnej ochrane ľudských práv obsahuje podrobnú a katalogizovanú judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva v štyroch oblastiach. Prvou je právo na život, ktorá sa venuje problému ochrany života od interrupcií po eutanáziu. Vymedzuje aj hranice a podmienky dovoleného zabitia … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Marek Griga, Juraj Tkáč

  Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach verejného obstarávania

  Vydavateľstvo: Iura Edition
  Dátum vydania: 1. januára 2012
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 4,35 €
  Vaša cena: 4,13 
  Predpisy verejného obstarávania upravujú pri zohľadnení rozličných faktorov trhových síl konkrétne postupy, ako čo najracionálnejšie, najtransparentnejšie a najspravodlivejšie zabezpečovať potreby verejného sektora súkromnými silami. Účelom predpisov verejného obstarávania je potom regulácia činností verejných obstarávateľov … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Mária Patakyová

  Konania pred Súdnym dvorom Európskej únie

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 30. septembra 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 14,30 €
  Vaša cena: 13,87 
  Učebnica sa zaoberá jednou z najvýznamnejších inštitúcií Európskej únie, Súdnym dvorom EÚ. Poskytuje informácie o inštitúcii samotnej, jej právomociach, venuje sa procedurálnym otázkam a rozoberá jednotlivé konania pred Súdnym dvorom EÚ, najmä konanie o predbežnej otázke a konania o priamych žalobách (konanie … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Helena Barancová

  Teoretické a praktické súvislosti pracovného práva Európskej únie

  Vydavateľstvo: Sprint 2
  Dátum vydania: 2. augusta 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 31,00 €
  Vaša cena: 29,45 
  Pracovné právo Európskej únie podstatným spôsobom ovplyvňuje obsah a ďalší rozvoj pracovného práva členských krajín Európskej únie. Právo Európskej únie sa národných systémov členských štátov EÚ viac dotýka po prijatí Lisabonskej zmluvy, ktorá článkom 6 začlenila do svojho obsahu Chartu základných práv EÚ a všetky … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Nikolas Sabján, Michal Cenkner

  Výklad pojmu iné postavenie z pohľadu zákazu diskriminácie v judikatúre súdov

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 4. decembra 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 8,00 €
  Vaša cena: 7,76 
  Publikácia sa venuje analýze súdneho výkladu pomerne neurčitého pojmu chráneného dôvodu iného postavenia, ktorý je známy vnútroštátnemu antidiskriminačnému normatívu. Publikácia je určená širokej odbornej právnickej obci, pričom predstavuje účinný nástroj pri identifikovaní definičných znakov diskriminácie v konkrétnych … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Soňa Kubincová, Lucia Leitnerová

  Európske menové právo a menové právo na Slovensku

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 16. novembra 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 14,70 €
  Vaša cena: 14,26 
  Menové právo Slovenskej republiky je v súčasnosti tvorené európskym menovým právom, ktoré právne predpisy tvorené slovenskými orgánmi len minimálne dopĺňajú. Preto možno povedať, že na Slovensku sa v celosti a bez výhrad uplatňuje európske menové právo. Vnútroštátne – slovenské menové právo, ktoré sa dlhodobo … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Peter Lysina

  Medzinárodná zmluva ako nástroj vonkajšej činnosti Európskej únie

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 3. septembra 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 15,60 €
  Vaša cena: 15,13 
  Medzinárodná zmluva ako nástroj vonkajšej činnosti Európskej únie je vedeckou monografiou, ktorá prináša analýzu úpravy medzinárodnej zmluvy v práve EÚ. Monografia postupne prináša pohľad na historický rozmer skúmanej problematiky, kritický rozbor súčasnej právnej úpravy, ako aj návrhy de lege ferenda. Čo do rozsahu sa monografia … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Anna Ondrejková

  Európsky prokurátor

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 3. decembra 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 19,80 €
  Vaša cena: 18,81 
  O tom, že sa pripravovalo vytvorenie Európskej prokuratúry, je slovenská verejnosť, najmä odborná, informovaná. Obsah informácií poskytnutých hromadnými oznamovacími prostriedkami je však nielen veľmi skromný, ale aj nepresný. Odborná literatúra sa tejto problematike zatiaľ nevenovala. Pritom práce na príprave nariadenia o vytvorení … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Miroslava Bálintová, Marica Pirošíková

  Judikatúra Vybrané rozhodnutia ESĽP vo vzťahu k Slovenskej republike

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 1. septembra 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 31,90 €
  Vaša cena: 30,31 
  Cieľom publikácie je poskytnúť odbornej verejnosti komplexný súbor významných rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP), vyhlásených proti Slovenskej republike. Autorky, zástupkyne Slovenskej republiky v konaní pred ESĽP, rozhodnutia systematicky usporiadali podľa jednotlivých práv zaručených Dohovorom o ochrane ľudských … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Paulína Mareková, Katarína Janurová

  Zákon o príspevku poskytovanom z eurofondov

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 21. augusta 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 9,90 €
  Vaša cena: 9,60 
  Fondy Európskej únie sú nepochybne šancou pre moderné Slovensko. Od roku 2014 začalo nové programové obdobie, ktorým došlo k zmene viacerých pravidiel implementácie fondov EÚ podľa nových nariadení EÚ. Preto aj ponúkaný komentár k zákonu č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Pavel Svoboda

  Úvod do evropského práva (6. vydání)

  Vydavateľstvo: Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka
  Dátum vydania: 12. septembra 2019
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  Bežná cena: 35,25 €
  Vaša cena: 33,49 
  Tato publikace má čtenáři posloužit jako první elementární souhrnná informace o právu Evropské unie. Jejím cílem je na relativně malém prostoru nastínit základní prvky a principy fungování tohoto právního systému a stát se východiskem pro jeho následné hlubší studium. Toho má být dosaženo mj. odkazy na zásadnější … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Václav Stehlík, Ondrej Hamuľák, Petr Michal

  Právo Evropské unie

  Vydavateľstvo: Nakladatelství Leges
  Dátum vydania: 31. mája 2018
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 19,61 €
  Vaša cena: 19,02 
  Nová učebnice unijního práva od kolektivu z olomoucké právnické fakulty se obsahově zaměřuje na základní otázky ústavního a institucionálního práva Evropské unie, jakož i vnitřního trhu, unijní regulace ochrany hospodářské soutěže, veřejných podpor a veřejných zakázek. Učebnice umožňuje základní pochopení … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Natália Štefanková, Mária Sumková

  Medzinárodné právo súkromné

  Vydavateľstvo: Aleš Čenek, s.r.o.
  Dátum vydania: 31. marca 2017
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 19,74 €
  Vaša cena: 19,15 
  Medzinárodné právo súkromné už neodmysliteľne patrí k právnym odvetviam, ktorých znalosť je nevyhnutným predpokladom pre plnohodnotné profesionálne vzdelanie právnika v modernej dobe. Táto publikácia je prejavom snahy o sprístupnenie kompletného obrazu slovenského medzinárodného práva súkromného s ohľadom na aktuálny … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Elvíra Ungerová, Zuzana Šidlová

  Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2019

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 20. novembra 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 26,40 €
  Vaša cena: 25,61 
  Publikácia „Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2019 vo veciach dane z pridanej hodnoty" predstavuje v poradí už ôsmu publikáciu, ktorá sa venuje rozsudkom Súdneho dvora EÚ v oblasti dane z pridanej hodnoty. Prináša 43 nových rozsudkov, ktoré sú v knihe zoradené chronologicky podľa dátumu ich vydania. Pri každom … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Kolektív autorov

  Listina základních práv Evropské unie

  Vydavateľstvo: Auditorium
  Dátum vydania: 17. februára 2020
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 15,51 €
  Vaša cena: 14,73 
  Deset let v praxi – hodnocení a výhled Kniha je věnována 10. výročí právní závaznosti Listiny základních práv Evropské unie. Její autoři, vyučující a doktorandi na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, hodnotí její působení na unijní úrovni i ve vnitrostátním prostředí jednotlivých členských států. … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Zuzana Šidlová, Elvíra Ungerová

  Judikatúra súdneho dvora EÚ za rok 2018 vo veciach dane z pridanej hodnoty

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 21. novembra 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 25,40 €
  Vaša cena: 24,13 
  Publikácia „Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2018 vo veciach dane z pridanej hodnoty“ predstavuje v poradí už siedmu publikáciu, ktorá sa venuje rozsudkom Súdneho dvora EÚ v oblasti dane z pridanej hodnoty. Prináša 44 nových rozsudkov, ktoré sú v knihe zoradené chronologicky podľa dátumu ich vydania. Pri každom … Zobraziť viac info ►

 • Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Martina Jánošíková

  Repetitórium práva Európskej únie (Druhé, prepracované vydanie)

  Vydavateľstvo: Iuris Libri
  Dátum vydania: 17. októbra 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 20,00 €
  Vaša cena: 19,40 
  Repetitórium práva Európskej únie je učebnou pomôckou vytvorenou pre študentov všetkých troch stupňov univerzitného vzdelavánia na právnických fakultách, ktorej cieľom je objasnit pre potreby priebežného štúdia systém práva Únie z hľadiska jeho základných ústavných základov vrátane súdnej ochrany, pochopiť kľúčové pojmy, … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Branislav Cepek

  Aplikácia a transformácia právnych noriem EÚ do slovenského právneho poriadku v oblasti ochrany životného prostredia

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 7. októbra 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 14,00 €
  Vaša cena: 13,30 
  Publikácie poskytuje pohľad na problematiku preberania noriem Európskej únie do slovenského právneho poriadku, ako aj do ďalších vybraných štátov Európskej únie. V monografii prehľadným a chronologickým spôsobom autor analyzuje vývojové determinanty ochrany životného prostredia tak na medzinárodnoprávnej úrovni, ako aj na úrovni … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Mojmír Beňo, Alena Zuziková

  Zákon o dani z pridanej hodnoty a vybraná judikatúra Súdneho dvora EÚ

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 13. mája 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 25,33 €
  Vaša cena: 24,06 
  Mimoriadna komplikovanosť pravidiel spoločného systému DPH, ich transpozícia do vnútroštátneho právneho poriadku, ako aj potreba ich správnej aplikácie sa stali impulzom pre vznik knižného diela, ktoré ustanovenia slovenského zákona o DPH sleduje v kontexte s judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie. Autori publikácie „Zákon … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Jana Michaličková, Andrej Karpat

  Prípadové štúdie z európskeho medzinárodného práva súkromného

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 18. septembra 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 12,10 €
  Vaša cena: 11,74 
  Medzinárodné právo súkromné prešlo za posledných dvadsať rokov podstatnými zmenami. Okrem tradičných prameňov medzinárodného práva súkromného, ktorými boli vnútroštátne normy a prvé vznikajúce bilaterálne a multilaterálne medzinárodné zmluvy medzi štátmi, máme v súčasnosti k dispozícii nezanedbateľne široký … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Daniel Šmihula

  Medzinárodné vzťahy a bezpečnosť

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 27. februára 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 14,50 €
  Vaša cena: 13,78 
  Kniha je zbierkou esejí, štúdií a komentárov z rokov 2013 - 2017. Je rozdelená na tri tematické časti. Prvá sa týka medzinárodných vzťahov všeobecne, druhá bezpečnosti a tretia európskych otázok. Články reagovali zväčša na aktuálne otázky daného obdobia. Niektoré z nich sa venujú aj širším súvislostiam alebo … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Arnd Pollmann

  Ľudské práva

  Vydavateľstvo: Kalligram
  Dátum vydania: 7. decembra 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 19,00 €
  Vaša cena: 18,43 
  Slovenský preklad práce Ľudské práva. Interdisciplinárna príručka svojou komplexnosťou právneho a filozofického výkladu ľudských práv nemá na slovenskom a českom knižnom trhu obdobu. Encyklopedický spôsob, ktorým túto prácu spracovalo približne 50 nemeckých ústavnoprávnych, ekonomicko- a  filozofickoprávnych autoriek … Zobraziť viac info ►

 • Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Peter Rosputinský

  Praktikum z diplomatického práva a konzulárneho práva

  Vydavateľstvo: Pamiko s. r. o.
  Dátum vydania: 3. novembra 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 19,88 €
  Vaša cena: 18,89 
  Publikácia je určená hlavne študentom práva, medzinárodných vzťahov a diplomacie, ale rovnako aj študentom ďalších študijných odborov, v rámci ktorých sa vyučuje diplomatické právo a/alebo konzulárne právo. Autor v publikácii popisuje 100 prípadov z diplomatickej a konzulárnej praxe, z ktorých viaceré sú … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Elena Berthotyová

  Pobyt cudzincov

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 17. októbra 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 19,00 €
  Vaša cena: 18,05 
  Roky 2015 a 2016 môžeme s pokojným svedomím označiť za roky utečencov. Nie na Slovensku, ale v ostatných častiach Európy. Rok 2016 však môžeme nazvať rokom zvýšeného záujmu cudzincov o niektorú z foriem pobytu na území Slovenskej republiky. Problematika pobytu cudzincov je bezpochyby veľmi aktuálnou oblasťou správneho … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Jana Černáková

  Pracovnoprávne vzťahy pri prevode podniku

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 1. septembra 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 11,90 €
  Vaša cena: 11,31 
  Prevod podniku v podmienkach SR, ale aj na úrovni Európskej únie prináša v praxi závažné následky na strane zamestnancov, v dôsledku čoho je nevyhnutné zabezpečiť zachovanie ich práv pri zmene zamestnávateľa právnymi predpismi. Užitočným nástrojom ochrany práv zamestnancov v súvislosti s prevodom podnikov sú … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Zuzana Šidlová

  Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2016 vo veciach dane z pridanej hodnoty

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 31. augusta 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 19,80 €
  Vaša cena: 18,81 
  Publikácia „Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2016 vo veciach dane z pridanej hodnoty“ predstavuje v poradí už piatu publikáciu, ktorá sa venuje rozsudkom Súdneho dvora EÚ v oblasti dane z pridanej hodnoty. Prináša 28 nových rozsudkov uverejnených v Zbierke rozhodnutí Súdneho dvora a Všeobecného súdu v roku … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Peter Lysina, Miloš Haťapka, Kolektív autorov

  Medzinárodné právo súkromné 2. vydanie

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 25. júla 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 55,00 €
  Vaša cena: 53,35 
  Od prvého vydania učebnice Medzinárodného práva súkromného uplynulo päť rokov, počas ktorých slovenské medzinárodné právo súkromné zaznamenalo celý rad zmien. Tieto zmeny majú pôvod vo vnútroštátnom práve (nepochybný vplyv Civilného sporového poriadku a Civilného mimosporového poriadku na odvetvie), no predovšetkým sa pod … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Zuzana Šidlová, Jana Škvarková

  Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2014 vo veciach dane z pridanej hodnoty

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 20. mája 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  Bežná cena: 9,90 €
  Vaša cena: 9,41 
  Publikácia Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2014 vo veciach dane z pridanej hodnoty približuje rozsudky uverejnené v Zbierke rozhodnutí Súdneho dvora a Všeobecného súdu v roku 2014. Predstavuje v poradí tretiu publikáciu, ktorá sa venuje rozsudko m Súdneho dvora EÚ v oblasti dane z pridanej hodnoty. Pri každom … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: neuvedený

  Predpisy o protipožiarnej bezpečnosti a ochrane

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 24. marca 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 10,90 €
  Vaša cena: 10,36 
  Predpisy o protipožiarnej bezpečnosti a ochrane obsahujú úplné znenie zákona o ochrane pred požiarmi a zákona o Hasičskom a záchrannom zbore a všetky vykonávacie vyhlášky a nariadenia k obom zákonom. Nemala by chybať na stole žiadneho vedúceho vyrobnej prevádzky či riaditeľa väčšej firmy. … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor:

  Európske súkromné právo

  Vydavateľstvo: Euroiuris
  Dátum vydania: 1. januára 2012
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  Bežná cena: 28,00 €
  Vaša cena: 26,60 
  Táto kolektívna monografia rozpracúva všeobecné a vybrané osobitné otázky európskeho súkromného práva ako dynamicky sa rozvíjajúceho právneho odvetvia na rozhraní európskeho a vnútroštátneho práva. Jej predmetom je tak všeobecný úvod do európskeho súkromného práva, ako aj analýza vybraných oblastí európskeho súrkomného … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Zuzana Šidlová, Jana Škvarková

  Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2013

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 10. októbra 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  Bežná cena: 9,90 €
  Vaša cena: 9,41 
  Publikácia „Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2013 vo veciach dane z pridanej hodnoty“ približuje rozsudky uverejnené v Zbierke rozhodnutí Súdneho dvora a Všeobecného súdu v roku 2013. Predstavuje v poradí druhú publikáciu, ktorá sa venuje rozsudkom Súdneho dvora EÚ v oblasti dane z pridanej hodnoty. … Zobraziť viac info ►