Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

Osobný odber už na 800 miestach na Slovensku
Kolektív autorov: Zákony 2020 IV. - Stavebné zákony a predpisy – Úplné znenie k 1.1.2020 (Stavebný zákon, Bytové a nebytové priestory, Pozemkové spoločenstvá, Kataster nehnuteľností, Štátny fond rozvoja bývania)

Počet strán: 704

Väzba: mäkká, brožovaná

EAN: 9788081621086

Jazyk: slovenský

Dátum vydania: 1. januára 2020

Vydavateľstvo:  Poradca, s.r.o.

Orig. vydavateľstvo: 

Hmotnosť: 0,51 kg

Zákony 2020 IV. - Stavebné zákony a predpisy – Úplné znenie k 1.1.2020 (Stavebný zákon, Bytové a nebytové priestory, Pozemkové spoločenstvá, Kataster nehnuteľností, Štátny fond rozvoja bývania)

Dostupnosť:
Na sklade
Kuriérom ešte dnes v BA
Cena v e-shope: 6,65 
Bežná cena: 7,00 €
Zľava 5%
Do košíka
Zobraziť dostupnosť v kamenných predajniach

Pri nákupe nad 35 € máte doručenie kuriérom zadarmo.

Pri nákupe nad 15 € máte doručenie do predajní Panta Rhei zadarmo.

O knihe: Zborník obsahuje úplné znenie zákonov, vyhlášok a opatrení po novelách platných k 1. 1. 2020. V tomto roku je doplnený o Zákon č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Opatrenie č. 435/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o systéme identifikácie elektronickej identity obyvateľa, Vyhlášku č. 181/2019 Z. z. o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu a Vyhlášku č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanie podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania...

Publikácia ZÁKONY 2020 IV obsahuje:

1. Stavebný zákon a súvisiace predpisy

ZÁKON č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

ZÁKON č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

VYHLÁŠKA č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

VYHLÁŠKA č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii

VYHLÁŠKA č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností

VYHLÁŠKA č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb

VYHLÁŠKA č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany

NARIADENIE vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko

ZÁKON č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)

VYHLÁŠKA č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 162/1995 Z. z.

VYHLÁŠKA č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

ZÁKON č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

VYHLÁŠKA č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

ZÁKON č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach

VYHLÁŠKA č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z. z.

2. Architekti a inžinieri

ZÁKON č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch

3. Stavebné výrobky

ZÁKON č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch

VYHLÁŠKA č. 323/2010 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia stavieb

4. Bývanie

ZÁKON č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania

ZÁKON č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení

OPATRENIE č. 219/2017 Z. z. o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2018

PREHĽAD OPATRENÍ o výške štátnej prémie na stavebné sporenie

ZÁKON č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov

ZÁKON č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

ZÁKON č. 246/2015 Z. z. o správcoch bytových domov

ZÁKON č. 223/2019 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov

OPATRENIE č. 435/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o systéme identifikácie elektronickej identity obyvateľa

VYHLÁŠKA č. 181/2019 Z. z. o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu

VYHLÁŠKU č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanie podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania

5. Pôda

ZÁKON č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku

NARIADENIE vlády č. 97/1992 Zb., ktorým sa upravujú niektoré otázky náhrad podľa zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku

ZÁKON č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách

ZÁKON č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách

ZÁKON č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom

ZÁKON č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov

ZÁKON č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov

VYHLÁŠKA č. 172/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky

Odporúčame tieto knihy

Pridaj svoj názor
Anonym
Anonym
Pridaj svoje hodnotenie