Jazyk


Veková kategória


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Rezervácia na predajni


Série


Edície


Šikanovanie v škole


Všetko o kyberšikane a šikanovaní v škole v kontexte trestného zákona. Brožúra neponúka pohľad psychológa ale práve naopak, nazerá na problematiku šikanovania z legislatívneho pohľadu a upozorňuje na trestnoprávnu zodpovednosť, napĺňanie skutkovej podstaty trestného činu v súvislosti s trestným zákonom a zákonom o priestupkoch a možné sankcie voči agresorovi.
U dodávateľa
24,30 € 27,00 €

Judikatúra vo veciach práv duševného vlastníctva


Prvá a jedinečná publikácia, ktorá sa venuje judikatúre najvyšších súdnych autorít Slovenskej republiky z oblasti práv duševného vlastníctva. Právo duševného vlastníctva je dynamicky sa rozvíjajúcim právnym odvetvím, ktorého potreba aplikácie vzrastá ruke v ruke spoločne s fenoménom umelej inteligencie a informačných technológií. Komplexné zhrnutie judikatúry na túto tému dosiaľ na Slovensku chýbalo. Táto kniha obsahuje 127 publikovaných a nepublikovaných rozhodnutí Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a Ústavného súdu Slovenskej republiky, vydaných od roku 1999 do roku 2023 z oblasti priemyselných práv na výsledky tvorivej duševnej činnosti (patentové právo, právo úžitkových vzorov, dizajnové právo a právo nových odrôd rastlín), priemyselných práv na označenie (právo ochranných známok a právo obchodných mien), práv obdobných priemyselným právam (zlepšovateľské právo, právo know-how, právo doménových mien a právna ochrana názvu a dobrej povesti právnickej osoby) a práv súvisiacich s priemyselnými právami (právo obchodného tajomstva a právo nekalej súťaže). Autor z niektorých rozhodnutí vybral právne najzaujímavejšie state z ich odôvodnení, ktoré majú zovšeobecňujúcu povahu a ktoré nie sú v tradičnej právnickej literatúre bežne dostupné. Publikácia je systematicky členená a využiteľná pre široké spektrum čitateľov.
U dodávateľa
14,85 € 16,50 €

Dovolenka - Pracovnoprávna a mzdová príručka, 2. vydanie


Aktualizované a rozšírené vydanie publikácie „Dovolenka – pracovnoprávna a mzdová príručka" nadväzuje na úspešné vydanie z roku 2016. Prináša odpovede na najdiskutovanejšie otázky a nejasnosti ohľadom dovolenky. Teoretický výklad vhodne dopĺňajú príklady, ako aj judikáty, ktoré pomôžu čitateľovi pri riešení problematických otázok. Druhy dovoleniek, čerpanie dovolenky, prenášanie či prepadnutie nároku na dovolenku, postup pri výpočte krátenia dovolenky, návod na správne určenie výmery dovolenky sú len názornou ukážkou tém, ktoré čitateľ v publikácii nájde. Okrem dovolenky na zotavenie sa autorka venuje aj špecifickým témam, ako je dovolenka starostu, materská dovolenka či rodičovská dovolenka. Publikácia, ktorá bez akýchkoľvek pochybností nesie prívlastok „praktická pomôcka", prináša postupy riešenia najčastejších situácií, ktoré sa v súvislosti s dovolenkou v praxi vyskytujú. Vzhľadom na jej praktické zameranie je určená pre zamestnávateľov, mzdových účtovníkov a personalistov, ako aj pre zamestnancov.
U dodávateľa
22,32 € 24,80 €

Judikatúra Súdneho dvora EÚ za roky 2018 až 2022 v konání o európskom zatýkacom rozkaze


Rozhodovacia činnosť Súdneho dvora EÚ v konaní o európskom zatýkacom rozkaze sa týka mimoriadne náročných právnych otázok. Spravidla ide o riešenie trestnoprávnych záležitostí s cezhraničným rozmerom, ktoré sú nevyhnutné pre vnútroštátne orgány. Otázky položené Súdnemu dvoru EÚ však nemajú vecnú povahu a netýkajú sa merita veci, ale týkajú sa právnej stránky veci. Teda, ak vnútroštátny súd ktoréhokoľvek členského štátu EÚ, napríklad ústavný alebo najvyšší, narazí na polemickú otázku súvisiacu s normami európskeho zatýkacieho rozkazu na úrovni EÚ pri aplikácii vnútroštátneho trestného práva, môže prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru EÚ otázku, resp. otázky, čím ho požiada o „právnu pomoc". Publikácia je súborným dielom judikatúry Súdneho dvora EÚ za roky 2018 až 2022 v konaní o európskom zatýkacom rozkaze. Je adresovaná aplikačnej praxi v oblasti trestného práva, t. j. advokátom, sudcom, prokurátorom a príslušníkom Policajného zboru. Cenné poznatky v nej nájdu taktiež akademici zaoberajúci sa trestným právom, ako aj študenti doktorandského štúdia v odbore trestné právo. Publikácia kontinuálne nadväzuje na dielo Judikatúra Súdneho dvora EÚ v konaní o európskom zatýkacom rozkaze z roku 2018, v ktorom je obsiahnutá judikatúra za predchádzajúce obdobie.
U dodávateľa
20,70 € 23,00 €

Európske právo, 3. doplnené a rozšírené vydanie


Tretie, doplnené a rozšírené vydanie učebnice o práve Európskej únie pripravil kolektív renomovaných autorov. Aktualizácia učebnice odráža proces toho, ako sa Európska únia za posledné roky zmenila. Učebnica kladie veľký dôraz na prepojenie teoretických poznatkov so skúsenosťami z praktického fungovania únijného právneho poriadku. Jej vnútorná štruktúra bola zvolená tak, aby čo najjednoduchším spôsobom priblížila pomerne zložitú štruktúru práva Európskej únie študentom. Jej cieľom je na relatívne malom priestore načrtnúť základné prvky a princípy fungovania právneho poriadku Európskej únie a stať sa východiskom pre jeho následné hlbšie štúdium.
U dodávateľa
25,65 € 28,50 €

Záujmy chránené zodpovednosťou za škodu


Publikácia sa venuje otázke, aké záujmy sú chránené zodpovednosťou za škodu. Autor totiž zastáva názor, že na to, aby bola škoda právne relevantná, teda nahraditeľná, musí byť prejavom narušenia práve toho záujmu, ktorý bol chránený príslušnou zodpovednostnou skutkovou podstatou. Podľa autora tak musí byť medzi škodou a zodpovednosťou tzv. nexus ochrany záujmov, na základe ktorého možno dospieť k záveru, že ide o bezprávnu škodu, teda škodu právne relevantnú.Nevyhnutným predpokladom pre tento záver je pritom prekonanie v súčasnosti prevládajúceho názoru, že zodpovednosť je sankciou za porušenie právnej povinnosti. Podľa autora to tak nie je, preto sa za pomoci súčasných prístupov etiky a filozofie snaží vysvetliť, prečo by sa zodpovednosť mala skôr chápať ako určitá právna kategória, ktorá zodpovednú osobu zaťažuje už pred takýmto porušením.Autor sa však v publikácii nevenuje len zdôvodneniu potreby zahrnúť nexus ochrany záujmov medzi základné predpoklady zodpovednosti za škodu, ale aj vymedzeniu jeho vecných, osobných a spôsobových hraníc. Nejde pritom len o rozbor vo všeobecnej rovine, ale aj z hľadiska jednotlivých, konkrétnych zodpovednostných skutkových podstát (napr. z hľadiska zodpovednosti za porušenie právnej povinnosti či z hľadiska zodpovednosti za riziko).V závere publikácie autor konfrontuje svoje zistenia s inými mechanizmami, ktoré rovnako ako nexus ochrany záujmov (bezprávnosť škody) obmedzujú zodpovednosť za škodu, ako napríklad zavinenie, adekvátnosť škody, predvídateľnosť škody, priamosť škody či ochranný účel normy.
U dodávateľa
12,87 € 14,30 €

Odčiňování duševních útrap primárních obětí


Publikace Odčiňování duševních útrap primárních obětí analyzuje odčiňování psychických újem primárních obětí v občanskoprávních a pracovněprávních vztazích, a to jak psychických újem dosahujících intenzity duševních poruch, tak psychických újem „prostých“. Publikace téma zpracovává od samotného vývoje odčiňování tohoto typu újmy od období první republiky a pokračuje podrobnou analýzou Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví zabývající se nejen možnostmi odčinění psychických újem, ale i jejími materiálními a formálními nedostatky a rozhodovací praxí soudů. Následuje analýza odčiňování psychické újmy jakožto pracovního úrazu podle příslušného nařízení vlády a komparace obou systémů. Konečně se publikace věnuje vybraným procesním aspektům a představuje formální i materiální návrhy de lege ferenda pro úpravu obou systémů. Publikace je určena nejen soudcům, advokátům a odborné veřejnosti, ale rovněž poškozeným, kterým byla psychická újma způsobena.
U dodávateľa
18,32 € 20,35 €

Pravidla, regule a výjimky z nich v římském právu


Římské právní prameny, které jsou do dnešních dní nevyčerpatelným zdrojem inspirace pro moderní právní systémy, využívaly aplikaci právních principů a regulí ve větší míře než právo moderní. Proto je hlavním přínosem tohoto sborníku podrobný rozbor vzniku, obsahu a aplikace několika z nich. Texty poskytnou čtenářům průřezové představení jednotlivých zásad z oblasti nauk o právních úkonech (fraus legis facta), z oblasti věcných práv (servitus servitutis esse non potest), dědického práva (semel heres, semper heres), práva rodinného (neformalizovaný rituál domácího soudu; osobní výjimky pro členy panovnické rodiny), práva procesního (non est obligatorium contra bonos mores praestitum iuramentum), práva obligačního (nomina ossibus inhaerent), práva trestního (nullum crimen sine lege) a na závěr práva kanonického (dispens v beatifikačních procesech). Autory příspěvků jsou právní romanisté z České republiky a Slovenské republiky, kteří se v roce 2023 sešli v Olomouci na své 23. mezinárodní konferenci udržující odborné a přátelské vztahy i po rozpadu československé federace.
U dodávateľa
13,86 € 15,40 €

Judikatúra Súdneho dvora EÚ za roky 2018 až 2022 vo veciach trestných


Rozhodovacia činnosť Súdneho dvora EÚ v trestných veciach sa týka mimoriadne náročných právnych otázok. Spravidla ide o riešenie trestnoprávnych záležitostí s cezhraničným rozmerom, ktoré sú nevyhnutné pre vnútroštátne orgány. Otázky položené Súdnemu dvoru EÚ nemajú vecnú povahu a netýkajú sa merita veci, ale týkajú sa právnej stránky veci. Ak teda vnútroštátny súd ktoréhokoľvek členského štátu EÚ narazí na polemickú otázku súvisiacu s normami trestného práva na úrovni EÚ pri aplikácii vnútroštátneho trestného práva, môže prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru EÚ otázku/otázky, čím ho požiada o „právnu pomoc'.Publikácia je súborným dielom judikatúry Súdneho dvora EÚ za roky 2018 až 2022 v trestných veciach. Je adresovaná aplikačnej praxi v oblasti trestného práva – advokátom, sudcom, prokurátorom a príslušníkom Policajného zboru. Cenné poznatky v nej nájdu taktiež akademici zaoberajúci sa trestným právom, ako aj študenti doktorandského štúdia so zameraním na trestné právo.Publikácia kontinuálne nadväzuje na dielo Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach trestných z roku 2018, v ktorom je obsiahnutá judikatúra za predchádzajúce obdobie.
U dodávateľa
20,57 € 22,85 €

Civilný sporový poriadok, Civilný Mimosporový poriadok, Správny súdny poriadok


Úplné znenie zákona s komentárom prináša všetky zásadné a dôležité zmeny a zároveň je obohatený o Judikatúru Súdneho dvora. Civilný sporový poriadok, predmetom ktorého je úprava sporového konania medzi stranami sporu, nie je jediným kódexom, ktorý nahradil Občiansky súdny poriadok ešte v roku 2016. Ďalšími právnymi predpismi sú Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok. Od posledného publikovania v roku 2019 bolo pri CSP 8 noviel a CMP 9 noviel, z toho jedna mimoriadne rozsiahla a zásadná, v Správnom súdnom poriadku sa zmenila celá organizácia správneho súdnictva. Obsah: Civilný sporový poriadok s komentárom Civilný mimosporový poriadok s komentárom Správny súdny poriadok s komentárom Podľa Civilného sporového poriadku sa postupuje len vtedy, ak je daná právomoc súdu, teda ide o súkromnoprávny spor alebo inú súkromnoprávnu vec, o ktorej podľa zákona nemá rozhodovať iný orgán a zároveň Civilný mimosporový poriadok, Správny súdny poriadok alebo iný zákon, napríklad zákon o konkurze a reštrukturalizácii alebo zákon o súdnych poplatkoch, neustanovujú inak. Podľa Civilného mimosporového poriadku súdy prejednávajú a rozhodujú len veci, ktoré sú ustanovené v tomto zákone a podľa Správneho súdneho poriadku v správnom súdnictve poskytuje správny súd ochranu právam alebo právom chráneným záujmom fyzickej osoby a právnickej osoby v oblasti verejnej správy a rozhoduje v ďalších veciach ustanovených Správnym súdnym poriadkom. Najväčšie zmeny v týchto zákonoch boli zavedené po zmene súdnej mapy.
Na sklade 5Ks
25,12 € 29,90 €

Ústava, Ústavný súd a ústavné zákony do vrecka


Obľúbená vrecková príručka ústavného práva obsahuje úplné znenie Ústavy SR a ústavných zákonov (vrátane v januári novelizovaného zákona o tvorbe právnych predpisov a Zbierke zákonov) v prvej a druhej časti, zákonov upravujúcich činnosť Ústavného súdu SR v tretej časti a uznesení, ktorými Ústavný súd SR podal výklad sporných či nejednoznačných ustanovení Ústavy SR v štvrtej časti.
Na sklade 4Ks
6,93 € 7,70 €

Zánik odpovědnosti za přestupek


Publikace je primárně určena odborníkům z řad správněprávní teorie a praxe, zejména advokátům, akademikům, soudcům správních soudů nebo pracovníkům správních úřadů všech druhů a stupňů. Představuje první monografické zpracování problematiky zániku přestupkové odpovědnosti, se kterou se pojí řada teoretických i praktických problémů. Naplnění některého z důvodů zániku odpovědnosti za přestupek přitom vyvolává zásadní konsekvence, tolik vítané osobami, proti nimž se přestupkové řízení vede, případně má vést. Monografie se věnuje obecným teoretickým východiskům zániku přestupkové odpovědnosti, jakož i podrobnému a kritickému rozboru všech důvodů zániku odpovědnosti za přestupek. Pozornost je zaměřena také na procesní důsledky zániku odpovědnosti za přestupek, jakož i přechodu přestupkové odpovědnosti na právního nástupce, a to v řízení před správními orgány i správními soudy. „Recenzovaná kniha je vysoce nadstandardní odbornou právnickou publikací. Kniha prokazuje, že autor není klasickým správním právníkem, ale má rozsáhlé znalosti a přehled z teorie práva, ústavního práva a právních dějin.“ Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. „Autor využíva obrovské množstvo literatúry, ako aj súdnej judikatúry, pričom sa neuspokojuje s ich závermi, ale podrobuje ich kritickému mysleniu a v istom zmysle ich ‚vyzýva‘, čo vnímam veľmi pozitívne… Skutočne len veľmi ťažko sa mi ‚hľadalo‘ čokoľvek, čo by som autorovi mohol vyčítať.“ Doc. JUDr. Matej Horvat, PhD.
U dodávateľa
27,23 € 30,25 €

Novelizovaný zákon o dani z príjmov 1/2024


Národná rada SR schválila koncom roka 2023 dva zákony (č. 508/2023 Z.z. a 530/2023 Z.z.), v ktorých nová vláda priamo novelizovala zákon o daniach z príjmov (s účinnosťou od 1.1.2024). Navyše (v čl. XVIII zákona č. 530/2023 Z.z. s účinnosťou k 31.12.2023) vynechala zo znenia zákona č. 315/2023 Z.z článok I (novela zákona o dani z príjmov, ktorá mala nadobudnúť účinnosť 1.1.2024) a zároveň (v čl. XVII zákona č. 530/2023 Z.z. s účinnosťou k 31.12.2023) vynechala body 2,6,7 a 39 zo schváleného znenia článku XIV (novela zákona o dani z príjmov, ktorá mala nadobudnúť účinnosť 1.1.2024) zákona č. 309/2023 Z.z. To znamená, že vynechané ustanovenia vôbec nenadobudli účinnosť. Prvého januára 2024 nadobudli účinnosť aj štyri ustanovenia novely zákona o dani z príjmov vykonanej v čl. I zákona č. 496/2022 Z.z. a prvého apríla 2024 má nadobudnúť účinnosť novela zákona o dani z príjmov vykonaná v článku XXXII zákona č. 205/2023 Z.z., preto sme v záujme prehľadnosti spracovali úplné znenie zákona o dani z príjmov, aby sa občania, ekonómi, účtovníci a podnikatelia mohli oboznámiť s aktuálnym znením zákona v roku 2024. Iste im pomôže pri daňovej optimalizácii v roku 2024, pretože obsahuje jediný výklad k novelizovaným ustanoveniam zákona o dani z príjmov, na ktoré prihliadajú súdy - to znamená dôvodovú správu aktualizovanú na základe prijatých pozmeňujúcich návrhov poslancov, resp. výborov NRSR. Úplné znenie môžu využiť aj pri spracovaní daňového priznania za rok 2023, pretože za každým ustanovenim, ktoré bolo novelizované k 31.12. 2023 a neskôr, je v rámiku uvedené aj pôvodné znenie.
Na sklade 5Ks
8,46 € 9,40 €

Konanie o súlade právnych predpisov v správnom súdnictve


Predkladaná publikácia sa venuje prieskumu právnych predpisov v správnom súdnictve. Jej dominantným cieľom je analýza poznatkov o kontrole normotvorby územnej samosprávy správnymi súdmi, vecné polemizovanie s nimi, ich obohatenie o dosiaľ nespracované aspekty problematiky smerom k syntéze zistení o novej kvalite a formulovaniu návrhov de constitutione ferenda a de lege ferenda. Monografia pritom zasahuje aj do právnoteoretických a právnohistorických súvislostí, ako aj do ústavnoprávnych a súdnoprocesných správnych sfér. Autor čitateľovi zároveň poskytuje komplexný pohľad na inštitút správneho súdnictva, a to nielen vo svetle kontroly právnych noriem autoritami správneho súdnictva, ale aj v širších doktrinálnych, historických a spoločensko-politických súvislostiach s osobitným zreteľom na markantné zmeny, ktoré v súčasnosti prebiehajú v slovenskej súdnej sústave. Publikácia je určená predovšetkým odbornej verejnosti z oblasti teórie štátu a práva, jednotlivých pozitívnoprávnych disciplín, ako aj verejnej politiky a verejnej správy, pričom môže predstavovať prínos aj pre študentský stav a širšiu verejnosť.
U dodávateľa
23,75 € 25,00 €

Práce a Mzdy 3 2024 - bez chýb, pokút a penále- Delenie príjmov fyzických osôb


Vykazovanie MD a RD na ELDP Od 1. 1. 2024 v inštitúte prerušenia povinného sociálneho poistenia z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky už nie je rozdiel medzi mužom a ženou, nakoľko povinné poistenie sa prerušuje v období, v ktorom zamestnanec (žena aj muž) čerpá rodičovskú dovolenku, ak neplynie obdobie vylúčenia povinnosti platiť poistné. Delenie príjmov fyzických osôb S blížiacim sa koncom kalendárneho roka neoddeliteľne súvisí tak pre podnikateľov ale aj ostatné fyzické osoby aj koniec zdaňovacieho obdobia. V tomto „duchu“ je zisťovanie a úprava základu dane z príjmov pre fyzické v práve prebiehajúcom období činnosťou, ktorej výsledkom je stanovenie výšky konečnej daňovej povinnosti k dani z príjmov. Odvody poistného v roku 2024 Každoročne od začiatku januára toho – ktorého kalendárneho roka sa mení suma odvodov, nakoľko ich výška sa vypočítava v závislosti od zmeny priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky, ktorú každý rok zisťuje a vyhlasuje Štatistický úrad SR. Aj v roku 2024 došlo k zvýšeniu minimálnych a maximálnych odvodov do Sociálnej poisťovne a k zvýšeniu minimálnych preddavkov na zdravotné poistenie. Aké sú zmeny v platení odvodov? Štátny príspevok na splátku úveru na bývanie Rast úrokových sadzieb za posledný rok pri úveroch na bývanie spôsobil, že v mnohých domácnostiach vznikla taká finančná situácia, ktorá neumožňuje ich členom včas a v určenej výške splácať úvery na bývanie. Od januára 2024 bola ustanovená nová štátna sociálna dávka – príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie. Ako treba o príspevok požiadať? Neplatnosť výpovede Výpoveď predstavuje jeden z najčastejších spôsobov ukončenia pracovného vzťahu medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Výpoveď z pracovného vzťahu môže dať za splnených podmienok nielen zamestnávateľ, ale i zamestnanec, a to spôsobom, uvedeným v Zákonníku práce. Výpoveď, ktorá bola daná z dôvodu, ktorý zákon nepripúšťa, alebo neobsahuje predpísané náležitosti, je neplatná. Kedy je neplatná výpoveď daná zamestnávateľom? Kedy je neplatná výpoveď daná zamestnancom? Aké následky z neplatnej výpovede z pracovného pomeru plynú? Daňový bonus na zvýšené úroky z hypotéky NR SR schválila, zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s pomocou so splácaním úverov na bývanie. V súvislosti s nárastom úrokových sadzieb pri úveroch na bývanie sa zvyšuje finančné zaťaženie najmä nízkopríjmových domácností, čím môže dôjsť k vážnemu ohrozeniu platobnej schopnosti obyvateľov splácať hypotekárne úvery dôsledkom nárastu ich úrokovej sadzby. Posúdenie listín obcou v správnom procese V správnom procese pred obcou, ktorá je správnym orgánom prebieha aj dokazovanie, ktorého cieľom je nadobudnúť podklady pre rozhodnutie. Významným dôkazom v správnom konaní sú pritom listiny. Listina však musí byť získaná právne súladným spôsobom. Právna úprava zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) síce výslovne nerozlišuje verejné a súkromné listiny, pri ich posudzovaní musí príslušná obec robiť rozdiel. Je posúdenie dôkazov výlučnou právomocou obce, ktorá je správnym orgánom?
Na sklade 1Ks
10,08 € 11,20 €

Dokazovanie v trestnom konaní - Poškodený. Judikatúra


Predkladaná zbierka 70 súdnych rozhodnutí k poškodenému a obeti trestnej činnosti, čo už mimochodom nie je len kriminologický, ale aj trestno-procesný pojem (obzvlášť zraniteľná obeť), sa v prvom rade zameriava na samotného poškodeného , jeho procesné postavenie v trestnom konaní a uplatňovanie trestno-procesných práv atď. Podľa § 46 ods. 1 Trestného poriadku poškodený je osoba, ktorej bolo trestným činom ublížené na zdraví, spôsobená majetková, morálna alebo iná škoda, alebo boli porušené či ohrozené jej iné zákonom chránené práva alebo slobody. Poškodený má o. i. právo v prípadoch ustanovených týmto zákonom sa vyjadriť, či súhlasí s trestným stíhaním, má právo uplatniť nárok na náhradu škody, robiť návrhy na vykonanie dôkazov alebo na ich doplnenie, predkladať dôkazy, nazerať do spisov a preštudovať ich, zúčastniť sa na hlavnom pojednávaní a na verejnom zasadnutí konanom o odvolaní alebo o dohode o priznaní viny a prijatí trestu, vyjadriť sa k vykonaným dôkazom, má právo záverečnej reči a právo podávať opravné prostriedky v rozsahu vymedzenom týmto zákonom. Zbierka súdnych rozhodnutí je prehľadne členená na tri časti. V prvej časti sú súdne rozhodnutia zamerané na trestno-procesné postavenie poškodeného, jeho práva a trestno-procesné úkony, ktoré poškodenému Trestný poriadok umožňuje realizovať v trestnom konaní. V druhej časti nazvanej Poškodený z pohľadu posudzovania zavinenia a iných okolností súvisiacich s trestnými činmi sú zaradené súdne rozhodnutia, ktoré sa týkajú niektorých druhov škôd, a to aj z hmotno-právneho hľadiska v súvislosti s kvalifikovanými skutkovými podstatami, a tiež niektorých ďalších podistým špecifických otázok. Tretia časť je zameraná na náhradu škody a vymáhanie náhrady škody.
Na sklade 1Ks
49,50 € 55,00 €

Zákon o obecnom zriadení - Komentár


Komentár k zákonu SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zahŕňa ústavnoprávne i medzinárodnoprávne východiská ako rozsiahlejší a nevyhnutný základ pre právne bezchybnú interpretáciu ustanovení zákonnej úpravy právneho postavenia obcí a miest na Slovensku. Výklad paragrafového znenia zákona je napísaný stručne a zrozumiteľne. Ponúka precízne spracovaný zoznam súvisiacich ustanovení zákona a súvisiacich právnych predpisov. Text sa člení podľa jednotlivých častí zákona, odsekov a písmen v rámci paragrafov. Vzhľadom na to, že obce amestá sú podľa § 4 písm. b) Správneho súdneho poriadku orgánmi verejnej správy, ktorých rozhodnutia, opatrenia a iné zásahy sa preskúmavajú v správnom súdnictve, text komentára zahŕňa aj súvisiace vysvetlivky k ustanoveniam tohto osobitného zákona. Týkajú sa špeciálnej úpravy konaní vo veciach územnej samosprávy (§ 312a – § 374). Okrem kľúčových súdnych rozhodnutí komentár obsahuje aj odkazy na publikované príspevky právnej teórie a na úpravu nových inštitútov vo všeobecne záväzných nariadeniach a vnútorných predpisoch obcí a miest, ktorých využitie v praxi odporúča aj Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti. Život v obciach a mestách neustále prináša nové otázky vo veciach aplikácie zákona SNR č. 369/1990 Zb. Najväčšou inšpiráciou pre zákonodarcu a pre právnu teóriu je prax. Právny stav k 1. júlu 2023.
U dodávateľa
49,50 € 55,00 €

Majetková ochrana ženy po smrti manžela v římském právu


Publikace se zabývá problematikou římského rodinného práva, konkrétně ochrany ženy po smrti manžela. Autor nejprve vystihuje základní rysy římského manželství včetně okolností jeho zániku. Manželství v římském právu zaniká nejen smrtí manžela, ale také jeho upadnutím do válečného zajetí, rozvodem a dalšími způsoby. V další části autor pojednává o institutu věna, které je základní složkou římského majetkového práva. Je příspěvkem manželky na náklady udržování domácnosti, a zároveň kompenzuje dceři ztrátu způsobenou tím, že přechodem do manželovy rodiny ztrácí zákonné dědické právo po svém otci. Pozornost je dále věnována darování mezi manžely, které bylo zprvu v římském právu zakázáno, darování pro případ smrti, které bylo možné i mezi manžely, a neobvyklému institutu donatio propter nuptias. Děděním se zabývá poslední kapitola. Manžel mohl povolat manželku k dědění v závěti, případně jako odkazovníka. Zvlášť vhodný byl v tomto případě odkaz požívacího práva. Zemřel-li manžel bez závěti, závisela situace manželky na tom, jakou formou bylo uzavřeno manželství. Autor popisuje výhody a nevýhody přísné formy manželství a také volné formy manželství, která mohla vyústit až v uplatnění institutu ochrany nuzné vdovy.
U dodávateľa
14,63 € 15,40 €

Zákony 2024 II. A – Obchodné a občianske právo


Zákony II časť A obsahujú najdôležitejšie právne predpisy z oblasti obchodného práva, občianskeho práva, živnostenského podnikania, správneho a autorského práva. Obchodné právo je súbor predpisov upravujúcich postavenie podnikateľov, obchodné zaväzkové vzťahy, ako aj niektoré vzťahy súvisiace s podnikaním. Občianske právo vo vzťahu k občanovi upravuje najmä rodinné právo, vlastnícke právo, dedičské právo a záväzkové právo. Vzťahy v občianskom práve sú výsledkom slobodnej vôle. Publikácia je určená podnikateľom fyzickým osobám - živnostníkom, právnickým osobám, študentom vysokých škôl a ďalším osobám. Všetky právne predpisy obsahujú zmeny účinné k 1. 1. 2024 vrátane posunutých účinnosti. Titul obsahuje úplné znenie zákonov a súvisiacich predpisov: Obchodné právo (1. kapitola) ZÁKON č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník ZÁKON č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku NARIADENIE VLÁDY SR č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka VYHLÁŠKA MS SR č. 193/2020 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii ZÁKON č. 309/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev ZÁKON č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci ZÁKON č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri ZÁKON č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní ZÁKON č. 18/1996 Z. z. o cenách VYHLÁŠKA MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách ZÁKON č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže ZÁKON č. 350/2016 Z. z. o niektorých pravidlách uplatňovania nárokov na náhradu škody spôsobenej porušením práva hospodárskej súťaže Živnostenský zákon (2. kapitola) ZÁKON č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) ZÁKON č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach Správne právo (3. kapitola) ZÁKON č. 147/2001 Z. z. o reklame ZÁKON č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám ZÁKON č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch ZÁKON č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich Autorské právo (4. kapitola) ZÁKON č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon Občianske právo (4. kapitola) ZÁKON č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník NARIADENIE VLÁDY SR č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka ZÁKON č. 36/2005 Z. z. o rodine ZÁKON č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa ZÁKON č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho ZÁKON č. 294/1999 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom ZÁKON č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci ZÁKON č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov ZÁKON č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov ZÁKON č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente) VYHLÁŠKA č. 335/2023 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o e-Governmente
Na sklade > 5Ks
8,86 € 10,80 €


Právna literatúra poskytuje komplexný výber kníh a textov, ktoré sa zaoberajú zákonmi a ich právnymi aspektmi ako aj právnymi systémami. Táto literatúra je vhodná pre právnikov, študentov práva a všetkých záujemcov o legislatívne témy.

V literatúre z oblasti práva nájdete diela pokrývajúce rôzne právne disciplíny, ako napríklad ústavné právo, teóriu práva, občianske právo, rodinné právo, pracovné právo, verejné právo, správne právo, trestné právo, obchodné právo, európske právo, dejiny práva, právo Českej republiky aďalšie. Tieto knihy ponúkajú podrobné informácie o právnych systémoch, princípoch, procesoch, zákonoch a právnych predpisoch.

Autori v tejto oblasti sa zameriavajú na vysvetlenie a analýzu právnych tém, prinášajú teoretické perspektívy, príklady z praxe, históriu a výklady relevantných judikatúr.

Prehľadajte našu kategóriu Právo a objavte široký výber diel od renomovaných autorov, ktoré vám poskytnú podrobné informácie o právnych témach a prispievajú k vašej odbornosti a právnemu rozvoju.