Jazyk


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Edície


Najnovšie - Knihy - Právo s. 1 z 251

Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Komentár


Nakladatelství C. H. Beck prináša komentár k zákonu č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý pomôže čitateľom zorientovať sa v oblasti daní a poplatkov. Miestne dane a poplatky sú ukladané obcou alebo vyšším územným celkom, a to prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia. Avšak nielen týmto subjektom je publikácia určená. Svojich čitateľov si nepochybne nájde aj v radoch občanov, ak ide o podmienky požiadania o zníženie alebo oslobodenie od dane.
Predpredaj
75,05 € 79,00 €

Základy personálneho manažmentu


Publikácia „Základy personálneho manažmentu" prezentuje postup pri posudzovaní kvalifikačných predpokladov pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov na výkon pracovnej činnosti na základných školách a na stredných školách podľa platnej legislatívy. Okrem toho upozorňuje na dôležitosť posúdenia kvalifikačných predpokladov, dosiahnutého a získaného vzdelania a zaradenia do kariérového stupňa. Zároveň tiež uvádza, aké sú možnosti rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov podľa platných právnych predpisov. Publikácia je tiež doplnená o praktické príklady. V rámci personálneho riadenia treba zdôrazniť, že pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci škôl a školských zariadení vykonávajú pracovnú činnosť v pracovnom pomere ako prácu vo verejnom záujme, ktorý má určité odchýlky od pracovného pomeru v súkromnom sektore. Z tohto dôvodu sa časť publikácie venuje vzniku, podmienkam zmeny a spôsobom skončenia pracovného pomeru. So vznikom pracovného pomeru súvisí adaptačné vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov. Následne počas trvania pracovného pomeru zamestnávateľ podporuje profesijný rozvoj zamestnanca. Zameranie publikácie ju predurčuje stať sa praktickou pomôckou pri zvyšovaní informovanosti vedúcich pedagogických zamestnancov (riaditeľ, zástupca riaditeľa, hlavný majster odbornej výchovy, vedúci vychovávateľ) a vedúcich odborných zamestnancov (riaditeľ, zástupca riaditeľa, vedúci odborného útvaru) v oblasti riadenia s dôrazom na personálne riadenie.
Predpredaj
12,16 € 12,80 €

Zákony 2022 I aktualizácia I 2 - daňové a účtovné zákony


Titul obsahuje úplné znenia zákonov po ostatnej novele: – Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov – Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch Upozornenie na zmenu zákona: – Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku – Zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mim. opatreniach vo finančnej oblasti – Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov Novela zákona navrhuje, aby dávky vyplácané v súlade s podmienkami ustanovenými v zákone o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte boli zdaniteľným príjmom a považovali sa za príjem z kapitálového majetku, rovnako ako sa v súčasnosti za takýto príjem považujú dávky z doplnkového dôchodkového sporenia, ktoré je z hľadiska účelu obdobným produktom (základom dane bude plnenie znížené o zaplatené príspevky. Vzhľadom na to, že daňovník môže mať uzatvorených viacero zmluvných vzťahov, či už u jedného alebo viacerých poskytovateľov (doplnkového dôchodkového sporenia, resp. celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu), navrhuje sa, aby bolo možné príspevky daňovníka preukázateľne zaplatené v zdaňovacom období odpočítať od základu dane do výšky 180 eur v úhrne...
Na sklade 3Ks
4,85 € 5,10 €
Pútač Panta Rhei je klasika
Pútač na knihu Čierna a purpurová - Wojciech Dutka

Odpovědnost za vady díla ve stavebnictví


Publikace je odrazem dlouholetých praktických zkušeností autora a obsahuje komplexní výklad problematiky odpovědnosti za vady díla ve stavebnictví. Autor čerpá i z poznatků vyplývajících ze soudních sporů. Text je rozdělen do 26 kapitol, kde se autor mimo jiných témat věnuje problematice řádné specifikace předmětu díla, technických norem, zákonné odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost, jednotlivých druhů vad díla a jejich uplatňování vůči zhotoviteli. Samostatná kapitola obsahuje i praktická doporučení ve vztahu k obsahu smluv o dílo s cílem zamezit zbytečným sporům mezi objednateli a zhotoviteli. Při výkladu jednotlivých právních institutů nechybí odkaz na nesčetnou judikaturu, a to i nižších soudů. Zvláštní pozornost je věnována výkladu nových pojmů, které zavedl nový občanský zákoník a v odborné literatuře obvykle zůstávají bez povšimnutí. Jako příklad lze uvést úvahy nad významem slovních spojení náležitá pozornost a dostatečná péče použitých v § 2618 a 2629 ObčZ. Kniha je určena všem účastníkům výstavby, jakož i dalším zájemcům o danou oblast, zejména advokátům, soudcům a akademikům.
Predpredaj
17,41 € 18,33 €

Praktický úvod do civilního řízení sporného


V českém prostředí unikátní publikace zabývající se výlučně praktickou stránkou civilního sporného řízení je určena především juniorním absolventům právnických fakult začínajícím v justici či advokacii, kterým publikace pomůže jednak pochopit, jednak v souladu s konkrétně citovanou judikaturou správně vyřešit nejčetnější procesní problémy. Tematicky zaměřený a zhuštěný formát však jistě osloví i širokou právnickou veřejnost včetně studentů, neboť jde o uceleného průvodce všemi nejdůležitějšími fázemi civilního sporného řízení, se zaměřením na již vyjudikované problémy, s nimiž se praxe často a zcela běžně setkává. Publikace se tak komplexně a navýsost prakticky zabývá například náležitostmi žaloby, doručováním, přípravou jednání a kvalifikovanou výzvou, dokazováním, koncentrací řízení, procesními břemeny a poučením o nich, druhy rozsudku a jeho náležitostmi, odvoláním a dovoláním, ale i poplatkovou agendou. Nejde tak o další komentář k OSŘ, ale o praktickou procesní příručku umožňující zajistit hladký průběh řízení či učinit kvalifikované podání s velkou nadějí na úspěch, a naopak se vyvarovat některým častým chybám.
Predpredaj
39,74 € 41,83 €

Nové stavebné zákony a súvisiace predpisy s komentárom platné od 01.04.2024


Kniha obsahuje zákon NR SR č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní a zákon NR SR č. 201/2022 o výstavbe. Pretože sa bude ešte dlhšie obdobie pracovať i so stavebným zákonom č. 50/1976 Zb., ktorý nahradili spomínané zákony, rozhodli sme sa v knihe ponechať aj tento “zrušený” zákon. Okrem toho sa v publikácii nachádza i ďalších 12 zákonov súvisiacich so stavebným a pozemkovým právom. Doterajšia koncepcia ucelenej komplexnej právnej úpravy v oblasti územného plánovania a verejného stavebného práva v jednom zákone sa zmenila na úpravu dvoch samostatných právnych predpisov. Novou právnou úpravou sa mení rozhodovacia právomoc pri povoľovaní stavieb. Centrálne povoľovanie stavieb bude riadiť novozriadený ústredný orgán štátnej správy. Právomoc doterajších stavebných úradov prejde na stavebné úrady, ktoré budú pracoviskami novozriadeného úradu s vymedzenou územnou pôsobnosťou. Regionálnych pracovísk bude osem. Kompetencie doterajších špeciálnych stavebných úradov zostávajú zachované, okrem špecializovaných stavebných úradov na úseku výstavby diaľnic, dráh a letísk. Proces povoľovania stavieb sa výrazne zjednoduší – prispieť má k tomu jednak zjednodušenie samotných procesných postupov a na druhej strane jeho elektronizácia, ktorá bude založená na postupnej digitalizácii údajov o území.
Na sklade 4Ks
33,16 € 34,90 €

Jak získat zbrojní průkaz


Profesionálně zpracovaná příručka, která zájemce o získání zbrojního průkazu provede všemi nezbytnými administrativními úkony, seznámí s patřičnou legislativou, nabídne kompletní teoretickou přípravu ke zkoušce, poskytne ověřené postupy pro zvládnutí praktické části zkoušky a vše doplní osvědčenými radami od předního českého odborníka na problematiku zbraní a sebeobrany. Kniha je vhodná pro širokou veřejnost, ale i pro zájmové a profesionální spolky.
U dodávateľa
18,99 € 19,99 €

Expert na ušlý zisk, hypotetický zisk a újmu


Kniha se zabývá problematikou újmy, škody a odpovědnosti za škodu, včetně stanovení ušlého a hypotetického ušlého zisku s návodem na různé varianty možných postupů výpočtů V teoretické části – se nachází aspekty tvorby odpovědnosti za škodu. Obsahuje analýzu celé soukromoprávní a veřejnoprávní oblasti, přitom se vyhýbá konkrétní kauzalitě a zkoumané otázky řeší pomocí vědeckých metod, například syntézy a analýzy. Ukazuje různými metodami, jak stanovit ušlý a hypotetický zisk v případě chybějících relevantních informací. Zajímavostí je oceňování goodwillu společností České spořitelny. V praktické části je zpracováno šest příkladů výpočtu. Od stanovení hodnoty v minulých časech a přepočteno na současnost nebo projekce hodnoty aktiv v blízké budoucnosti. V prvním případě hodnota nemovitosti postavené počátkem devatenáctého století a postup stanovení přepočtu hodnoty v současnosti. V druhém případě hodnota firmy Baťa v roce tragické smrti T. Bati st. v roce 1932. V třetím případě vypočet hypotetického zisku JZD AK Slušovice v současnosti. Ve čtvrtém případě je výpočet hodnoty celkové újmy v privatizačním projektu, kdy škůdce působil bezmála 23 let, můžeme zde mluvit o případu ušlé újmy v minulosti. V pátém případě je stanovena budoucí hodnota developerského projektu na výstavbu komplexu bytových domů, jedná se o klasický příklad ušlého zisku v budoucnosti. poslední příklad počítá investiční konzervativní plán výsadby lesů trvající v dlouhodobém horizontu 80 let. Závěr obsahuje profesionální výklad týkající se úvah de lege ferenda, jak je přináší časopisecká a komentovaná literatura. Kniha takto může sloužit jako metodický návod na posuzování ušlého a hypotetického zisku a nemajetkové újmy, a tím může sloužit i pro stanovení celkové újmy.
U dodávateľa
10,72 € 11,28 €

Obchodný zákonník. Komentár


Rozšírený kolektív renomovaných autorov pod vedením prof. Patakyovej prináša v poradí prvý veľký komentár k Obchodnému zákonníku, ktorý reaguje na najnovšie legislatívne zmeny v oblasti obchodného práva, vrátane novely č. 111/2022 Z. z. Čitateľom tak ponúka ucelený a komplexný výklad jednotlivých ustanovení tohto predpisu. Neodmysliteľnou súčasťou publikácie je aj aktuálna rozhodovacia prax súdov, pričom reaguje nielen na judikatúru súdov Slovenskej republiky, ale aj na rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie či súdov Českej republiky. Veľký komentár je určený právnikom v rozmanitých oblastiach právnej praxe, ale aj právnej teórie, ako aj študentom magisterského a doktorandského vysokoškolského štúdia v odbore právo, prípadne ekonómia, manažment či medzinárodný obchod. Kolektiv autorů Stanislav Barkoci, Zuzana Bartová, Marián Blaha, Jana Duračinská, Milan Ďurica, Barbora Grambličková, Branislav Jablonka, Matej Kačaljak, Ivan Kisely, Tímea Kovácsová, Pavel Lacko, Angelika Mašurová, Ján Mazúr, Andrea Moravčíková, Radoslav Palka, Jana Strémy, Jozef Vozár, Mária T. Patakyová
Na sklade 2Ks
141,55 € 149,00 €

Zákonnosť v trestnom práve


Monografia Zákonnosť v trestnom práve predstavuje prvé ucelené vedecké dielo vzťahujúce sa k predmetnej oblasti skúmania. Jej hlavným účelom je priniesť tak odbornej, ako aj laickej verejnosti všeobecný pohľad na princíp zákonnosti v zmysle jej právnoštátneho chápania, teoretickoprávnych východísk, a taktiež praktických aspektov uplatňovania v rámci normatívnej činnosti slovenského zákonodarcu a aplikačnej praxe orgánov činných v trestnom konaní a súdov. Monografia sa neobmedzuje iba na zákonnosť z pohľadu orgánov verejnej moci, ale zohľadňuje taktiež realizačnú stránku princípu trestnoprávnej zákonnosti vzťahujúcu sa k súkromným subjektom trestného konania (najmä obvinenému, poškodenému a oznamovateľovi trestného činu). Aj napriek snahe autora o čo najkomplexnejší pohľad na princíp zákonnosti v trestnom práve bolo objektívne nemožné vyčerpať zvolenú tému, ktorej rozsah je determinovaný už len samotnou existenciou právnej normy ako fundamentálneho prvku celého systému práva. Autor monografie je však presvedčený, že poznaním a správnou aplikáciou formulovaných vedeckých záverov je možné analogicky riešiť aj iné parciálne situácie, ktoré v rámci monografie nie sú explicitne zohľadnené.
Na sklade 1Ks
20,90 € 22,00 €

Zákony 2022 III aktualizácia III 4 - Sociálne služby a sociálnoprávna ochrana detí


Titul obsahuje úplné znenia zákonov po ostatných novelách Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách – po novele zákonom č. 199/2022 Z. z. (tretia novela) Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele – po novele zákonom č. 199/2022 Z. z. (prvá novela) Vyhláška č. 103/2018 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele – po novele vyhláškou č. 152/2022 Z. z. (prvá novela) a vyhláškou č. 188/2022 Z. z. (druhá novela) UPOZORNENIE NA ZMENU! Zákon č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce – po novele zákonom č. 199/2022 Z. z. (tretia novela) Zákon č. 296/2020 Z. z. o 13. dôchodku – po novele zákonom č. 128/2022 Z. z. (druhá novela) Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi – po novele zákonom č. 199/2022 Z. z. (druhá novela) Zákon č. č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa – po novele zákonom č. 199/2022 Z. z. (prvá novela) Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia – po novele zákonom č. 199/2022 Z. z. (druhá novela) Starostlivosť o maloletých bez sprievodu, osobitne o maloleté deti - obete vojnového konfliktu je náročná, je potrebná intenzívna odborná práca špecificky orientovaná na traumu z vojny, je potrebné zabezpečenie komunikácie v cudzom jazyku, čo je obzvlášť náročné pri zabezpečovaní psychologickej pomoci, kontaktu s príbuznými atď. Práve takáto intenzívna odborná pomoc pre deti z ozbrojeného konfliktu prináša so sebou zvýšené výdavky, ktoré však nie je možné riešiť pri aktuálnom, zákonom stanovenom mechanizme poskytovania finančných prostriedkov na zabezpečovanie starostlivosti o deti v akreditovaných centrách pre deti a rodiny. Uvedené je aj dôvodom, pre ktorý sa nevedia akreditované zariadenia zapojiť do pomoci maloletým deťom bez sprievodu z Ukrajiny. Aktuálne vieme starostlivosť o maloletých bez sprievodu z Ukrajiny riešiť štátnymi centrami pre deti a rodiny, avšak dôsledky vojnového konfliktu nie je možné predvídať a je potrebné utvoriť priestor na zabezpečenie starostlivosti o vyšší počet maloletých detí bez sprievodu aj v akreditovaných subjektoch. Preto dochádza k doplneniu zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele tak, aby bolo možné v súčasnej mimoriadnej situácii, riešiť prípadnú potrebu zabezpečenia starostlivosti o vyšší počet maloletých deti z Ukrajiny bez sprievodu aj za pomoci akreditovaných centier pre deti a rodiny
Na sklade 3Ks
4,56 € 4,80 €

Trestný poriadok Úzz, 11. vydanie, 2022


Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie: Trestného poriadku č. 301/2005 Z.z. s právnym stavom k 1. júnu 2022, a s účinnosťou od 1. januára 2023 s výraznenými zmenami poslednej novelizácie - zákona č. 150/2022 Z. z.
Na sklade 5Ks
7,60 € 8,00 €

Zákon o verejnom obstarávaní Úzz, 5. vydanie, 6/2022


Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní so zmenami poslednej novelizácie: - zákona č. 395/2022 Z.z. s účinnosťou od 1. augusta 2022 a od 31. marca 2024; - zákona č. 64/2022 Z.z. s účinnosťou od 1. januára 2023; - zákona č. 86/2022 Z.z. s účinnosťou od 1. apríla 2022; - zákona č. 121/2022 Z.z. s účinnosťou od 1. júla 2022 a - zákona č. 151/2022 Z.z. s účinnosťou od 1. januára 2023.
Na sklade 2Ks
7,51 € 7,90 €

Zákony 2022 II aktualizácia II 5 - Policajný zbor, tlmočníci, znalci a prekladatelia


Titul obsahuje úplné znenia zákonov po ostatných novelách Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch – po novele zákonom č. 187/2022 Z. z. (prvá novela) Vyhláška č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy – po novele zákonom č. 196/2022 Z. z. (prvá novela) Zákon č. 195/2022 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 111/2022 Z. z. o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov –NOVÁ VYHLÁŠKA Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore– po novele zákonom č. 187/2022 Z. z. (prvá novela) UPOZORNENIE NA ZMENU! Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa Návrh zákona upravuje viaceré ustanovenia na základe aplikačnej praxe, ako napríklad zmeny v organizácii Policajného zboru, zrušenie menoviek na rovnošatách policajtov a úprava oprávnení a donucovacích prostriedkov pri ochrane života, zdravia a majetku. Do zákona sa zavádza základná štruktúra Policajného zboru – Prezídium Policajného zboru, útvary Policajného zboru s pôsobnosťou pre celé územie SR a útvary Policajného zboru s miestnou pôsobnosťou. Okrem toho sa špecificky upravuje postavenie Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru. Základné pravidlá o zriaďovaní a zrušovaní útvarov ostávajú nezmenené (minister vnútra na návrh prezidenta Policajného zboru). Vypúšťa sa povinnosť používať na služobnej rovnošate pri výkone služobnej činnosti aj menovku policajta, ktorá obsahuje meno a priezvisko, prípadne akademický titul. Služobná rovnošata bude naďalej obsahovať identifikačné číslo policajta. Oprávnenie policajta požadovať vysvetlenie sa dopĺňa aj o vysvetlenie od osoby, ktorá môže prispieť k objasneniu skutočností dôležitých pre odhalenie trestného činu. Pri zaistení osoby sa upúšťa od potreby vydávať rozhodnutie podľa správneho poriadku, ale spíše sa iba úradný záznam. Z dôvodu zaisťovania bezpečnosti určených osôb a objektov sa zavádza zákaz činnosti bezpilotných lietadiel nad určeným objektom do výšky 120 m. Oprávnenie uzatvoriť verejne prístupné miesta sa zavádza aj pri hromadnom porušení verejného poriadku. Dopĺňa sa oprávnenie vyzvať osobu, aby sa podrobila vyšetreniu na alkohol alebo inú návykovú látku, ak je dôvodný predpoklad, že by vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky mohlo dôjsť k zmareniu alebo podstatnému sťaženiu vykonávaného úkonu. V novele zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch sa upravujú odlišnosti pôsobenia Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru ako znaleckého ústavu.
Na sklade 3Ks
4,28 € 4,50 €

Zákony 2022 VI aktualizácia VI/2 - Životné prostredie


Titul obsahuje úplné znenia zákonov po ostatnej novele: • Vyhláška č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodp. výrobcov vyhr. výrobkov a o nakladaní s vyhr. prúdmi odpadov • Vyhláška č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch Upozornenie na zmenu • Vyhláška č. 347/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov • Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie • Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie Oblasť územného plánovania bola dlhodobo zanedbávaná a nevenovala sa jej potrebná pozornosť. Aj toto je jeden z dôvodov návrhu na zriadenie nového úradu ako ústredného orgánu štátnej správy. Pre posilnenie významu spoločenskej diskusie, vývoja územného plánovania aj prípravy metodiky ako aj zásad územného plánovania sa predpokladá, že pri úrade bude pôsobiť poradný orgán pre územné plánovanie v ktorom budú zastúpené profesijné stavovské organizácie spracovateľov územnoplánovacích dokumentácií, samospráv ako zástupcov obstarávateľov a univerzít architektonického a urbanistického zamerania. Zároveň sa navrhuje špecializovaná štátna správa vo vertikálnej štruktúre podriadených úradov resp. regionálnych pracovísk úradu. Po nadobudnutí účinnosti návrhu zákona o výstavbe sa na úseku výstavby zmení i doteraz známa štruktúra rozhodovacej právomoci pri povoľovaní stavieb. Centrálne bude povoľovanie stavieb riadiť novozriadený úrad a právomoc doterajších stavebných úradov (obcí) prejde na jeho pracoviská v regiónoch...
Na sklade 2Ks
3,71 € 3,90 €

Zákony 2022 IV aktualizácia IV 1 - bývanie, stavebný zákon


Titul obsahuje úplné znenia zákonov po ostatnej novele: Zákon č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní – nový zákon Zákon č. 201/2022 Z. z. o výstavbe – nový zákon Zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách Zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách Upozornenie na zmenu Zákon č. 180/1995 Z. z. o opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) Zákon č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní – nový zákon Procesný postup povoľovania stavieb sa bude uskutočňovať prostredníctvom informačného systému zriadeného na účely územného plánovania a výstavby a prostredníctvom odborne spôsobilých osôb, ktoré budú procesne zabezpečovať povoľovanie stavieb pre stavebníka. Jednoduchosť alebo zložitosť procesných postupov bude závisieť od kategórie stavby. Nový zákon o územnom plánovaní si stanovuje za cieľ významne posilniť výskum v oblasti územného plánovania a prenášanie výsledkov výskumu do zásad územného plánovania, ktoré budú vydané ako všeobecne záväzné pri obstarávaní a spracovávaní územnoplánovacej dokumentácie. Okrem toho si nová právna úprav dáva v oblasti územného plánovania za cieľ i profesionalizáciu štátnej správy, znižovanie administratívnej záťaže pri činnostiach súvisiacich s územným plánovaním, predovšetkým jeho elektronizácia a digitalizácia dát slúžiacich ako vstupy súvisiace s územným plánovaním a výstavbou, a na to nadväzujúce integráciu územného rozhodnutia do konania o stavebnom zámere. • Zákon č. 201/2022 Z. z. o výstavbe Novou právnou úpravou sa mení rozhodovacia právomoc pri povoľovaní stavieb. Centrálne bude povoľovanie stavieb riadiť novozriadený ostatný ústredný orgán štátnej správy. Právomoc doterajších stavebných úradov (obcí) prejde na stavebné úrady, ktoré budú pracoviskami novozriadeného úradu s vymedzenou územnou pôsobnosťou. Regionálnych pracovísk bude osem. Kompetencie doterajších špeciálnych stavebných úradov zostávajú zachované, okrem špecializovaných stavebných úradov na úseku výstavby diaľnic, dráh a letísk...
Na sklade 2Ks
3,71 € 3,90 €

Civilné právo procesné


Predkladaná publikácia predstavuje prvý diel komplexnej učebnice slovenského civilného procesu. Učebnica tematicky pokrýva dve časti, a to úvod do civilného procesu a sporové konanie. Učebnicu napísal pod vedením prof. JUDr. Mareka Števčeka, PhD. široký autorský kolektív zložený nielen z tvorcov novej procesnej úpravy, odborníkov z teórie, ale tiež z praxe. Učebnica je určená širokej právnickej obci, študentom práva, ako i praktikujúcim právnikom v najrozmanitejších právnických profesiách. ...Publikaci lze bez jakýchkoli pochybností postavit na roveň moderních evropských vysokoškolských učebnic civilního procesu... Z recenzného posudku JUDr. Renáty Šínovej, Ph.D. ...Počin autorov a výsledok ich snahy je potrebné vnímať ako cenný vklad do poznania významnej súčasti nášho právneho poriadku... Z recenzného posudku prof. JUDr. Antona Dulaka, PhD. Kolektiv autorů Marek Tomašovič, Katarína Valová, Michal Cenkner, Ladislav Duditš, Marián Ďurana, Marek Ivančo, Michal Káčerík, Alexandra Löwy, Sandra Meňhartová, Soňa Mesiarkinová, Jana Mitterpachová, Peter Molnár, František Sedlačko, Romana Smyčková, Richard Straka, Peter Strapáč, Milan Sudzina, Katarína Ševcová, Robert Šorl
Na sklade 3Ks
46,55 € 49,00 €

Obchodní společnosti a družstva, 2. vydání


Nové vydání učebnice si klade za cíl podat výklad právní úpravy obchodních korporací s odstupem téměř deseti let po reformě soukromého práva. Zachycuje také poslední rozsáhlou a významnou novelizaci zákona o obchodních korporacích i vývoj, kterým prošla rozhodovací praxe vyšších soudů. Pedagogickým cílem autorů bylo přiblížit studentům praktickou aplikaci právní úpravy. Text je proto seskupen do tematických celků, které zdůrazňují různé pohledy na právní úpravu pohled společníka, obchodního partnera, věřitele. V samostatné části je obsažen výklad o postavení obchodních korporací na kapitálovém trhu. Zpracování textu zachovává postup od obecnějších otázek k otázkám speciálním, snaží se zvýraznit odlišnosti na pozadí společného obecného základu. Kapitoly věnované ve druhé části jednotlivým formám obchodních korporací mají vždy totožné členění, aby umožňovaly vzájemné srovnání i mezi těmito formami. Autoři: Martin FlorešZdeněk HoudekJosef KotásekJaromír KožiakJan LasákAlena PokornáJarmila PokornáRadek RubanJosef ŠilhánEva Tomášková
U dodávateľa
44,20 € 46,53 €

1000 riešení 8 2022


Schválený bol zákon o riešení hroziaceho úpadku, ktorý má pomôcť podnikateľom. V slovenských podmienkach ide o novú právnu oblasť. Doteraz síce právne predpisy sporadicky hroziaci úpadok spomínali, avšak jeho riešenie nijako systematicky neupravovali. Zákon nadobúda účinnosť od 1. mája 2022, ale väčšina ustanovení nadobudne účinnosť až 17. júla 2022. Ide o riešenie situácie podnikateľa, ktorému hrozí úpadok z dôvodu hroziacej platobnej neschopnosti, v preventívnom konaní, ktoré predstavuje účinný nástroj na včasné riešenie situácie dlžníka tak, aby mohol pokračovať vo svojej činnosti a zachovať svoju životaschopnosť. Titul obsahuje riešenia prípadov z praxe k týmto témam: Aktuálna téma Hroziaci úpadok podnikateľa Stravné pri pracovných cestách - zvýšenie Dane v praxi Zákon o dani z príjmov (ZDP) Daň z pridanej hodnoty Automobil Účtovníctvo Podvojné účtovníctvo (PÚ) Účtovanie o odloženej dani Odpisy Personalistika a mzdy Zamestnávanie Mzdy a odvody Právo Dedičské právo Zásady daňového procesu Verejná správa Podnikateľ pri výkone podnikateľskej činnosti vykonáva prácu aj na iných miestach, ako je jeho miesto podnikania, to zn. vykonáva pracovnú cestu. Pri tuzemskej pracovnej ceste má podnikateľ nárok na cestovné náhrady. Jednou z nich je aj stravné. Podľa Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 116/2022, ktoré je platné od 1. 5. 2022, sa výška stravného zvyšuje. Mesačník obsahuje výpočet stravného pri tuzemskej pracovnej ceste u podnikajúcej fyzickej osoby – podnikateľa. Pre informovanosť uvádzame, že uvedené sumy stravného platia aj pre zamestnancov.
Na sklade 5Ks
3,42 € 3,60 €