% Zľavy na hry %

Jazyk


Veková kategória


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Série


Edície


Najpredávanejšie - Bestsellery - Knihy - Učebnice, slovníky strana 1 z 500

Knižné bestsellery nesmú v našej ponuke rozhodne chýbať. Najpredávanejšie a najobľúbenejšie knihy slávnych spisovateľov vás vtiahnu do deja a ponúknu vám množstvo skvelých príbehov. Vyberte si žáner, ktorý je vám najbližší alebo darujte najnovšie knižné bestsellery ako darček svojim blízkym.

  • 3,7 /5

Slovenská republika - naša vlasť - A3 karta


Obsah obojstrannej didaktickej pomôcky tvorí vlastivedná mapa. Na všeobecnogeografickej mape našej vlasti sú zakreslené významné hrady, zámky, pamiatky UNESCO, národné parky, archeologické náleziská, pamätné miesta, kúpele. Sú na nej vyznačené aj oblasti s hlavnými hospodárskymi aktivitami. Mapa je doplnená o dôležité všeobecné informácie o SR, akými sú poloha, rozloha, členstvo v medzinárodných organizáciách, štátne symboly, štátne sviatky, administratívne členenie, krajné body, slovenské naj atď. Didaktická pomôcka je určená predovšetkým na hodiny vlastivedy na 1. stupni ZŠ, ale dá sa využiť aj na hodinách zemepisu na 2. stupni ZŠ.
Na sklade > 5Ks
1,71 € 1,80 €
  • 4 /5

YES! Angličtina - maturita - jazyková úroveň B1 + interaktívny obsah


Maturitné témy spracované tak, ako ste ich vždy chceli mať:• v každej lekcii nácvik všetkých zručností • slovná zásoba v každej téme rozpracovaná do podtém s prekladom • gramatické a lexikálne cvičenia cyklicky rozvíjajú tú istú slovnú zásobu • postupné opakovanie fráz v kontexte •veľa personalizovaných otázok a zadaní typu "rozprávanie o sebe" • veľa zaujímavých zadaní na všetky časti skúšky veľa obrázkov • upozornenia na časté chyby • všetky zadania vypracované: ako text aj ako nahrávka • videoinštrukcie k ústnej skúške: popis obrázkov • prezentácie maturitných tém v PowerPointe • videonahrávky ústnej maturitnej odpovede • krátke interaktivne testy k lekciám s vyhodnotením • dva kompletné interaktívne maturitné testy s vyhodnotenímKľúč k cvičeniam a všetky vypracované odpovede nájdete na www.yesky.sk. Nie je teda potrebné kupovať si Kľúč zvlášť.Obsah a ukážky 1. Family 2. Housing 3. Health Care 4. Transport and Travelling 5. Education 6. People and Nature 7. Hobbies, Leisure and Lifestyle 8. Food 9. Multicultural Society 10. Public Holidays 11 Fashion 12. Sports 13. Shopping and Services 14. Towns and Places 15. Culture and the Arts 16. Reading Books 17. People and Society 18. Communication 19. Mass Media 20. The Young and Their World 21. Jobs 22. Science and Technology 23. Idols, Heroes and Celebrities 24. Relationships 25. Slovakia 26. English-speaking CountriesTowns Nepravidelné slovesá Slovotvorba Základné frázové slovesá Obrázková príloha Prehľad gramatických časov
Na sklade > 5Ks
18,53 € 19,50 €
  • 5 /5

Záložka - Štátne vlajky


Praktická záložka obsahuje aktuálny prehľad 196 vlajok.
Na sklade 2Ks
0,66 € 0,69 €
Pútač na knihu Chata vo Švajčiarsku
Výpredaj kníh 2023
  • 5 /5

Naočte sa gramatiku po anglicky A1-B2 Pons Nová vizuálna metóda


Vizuálna anglická gramatika „Naočte sa gramatiku po anglicky“ je určená na samoštúdium cudzieho jazyka novou vizuálnou metódou.
Na sklade 2Ks
16,00 € 28,00 €
  • 5 /5

Nová vizuálna metóda - Pons- Naočte sa gramatiku po nemecky


Vizuálna gramatika "Naočte sa gramatiku po nemecky" vám prostredníctvom úplne novej vizuálnej metódy ponúka spoľahlivé zvládnutie nemeckej gramatiky.
Na sklade 2Ks
16,00 € 28,00 €
  • 2 /5

YES! Angličtina - maturita - jazyková úroveň (C1) + interaktívny obsah


„all-inclusive“ príručka na maturitnú skúšku z angličtiny jazykovej úrovne C1Angličtina – maturita – jazyková úroveň C1 je určená študentom, ktorí sa rozhodli maturovať z anglického jazyka na úrovni C1. Zahrňuje prípravu na ústnu a písomnú časť maturitnej skúšky z angličtiny.Prvá časť knihy (UNITS) obsahuje:• vypracované maturitné témy v 19 lekciách, • kľúčovú slovnú zásobu pred úvodným textom a zvýraznenú v texte (Vocabulary Input), • úvodný text (Introductory text), ktorý sumarizuje informácie o téme a je rozdelený do podtém s otázkami na porozumenie textu, (Tento text nie je určený na memorovanie, ale na obsahové zorientovanie sa v téme a zhrnutie kľúčovej slovnej zásoby.) • cvičenia na zopakovanie slovnej zásoby a najbežnejších konverzačných fráz (Vocabulary Practice), • cvičenia na nácvik počúvania s porozumením (Listening), • cvičenia na precvičenie gramatiky a lexiky v kontexte (Language in Use), • cvičenia na precvičenie zručnosti čítania s porozumením (Reading), • cvičenia na precvičenie zručnosti písania – zadania na vypracovanie rôznych slohových útvarov so stimulom. Cvičenia boli vypracované na základe Cieľových požiadaviek na maturitnú skúšku jazykovej úrovne C1.Súčasťou tejto časti knihy je aj kľúč správnych odpovedí k úlohám a prepis nahrávok. Nahrávky k časti Počúvanie s porozumením a nahrávky k testom nájdete na www.yesky.sk.Druhú časť knihy (SPEAKING) predstavuje 7 zadaní na ústnu časť maturity. Každé zadanie je polytematické a obsahuje rôzne úlohy na nácvik zručnosti hovorenia (opis obrázku/grafu/tabuľky na základe stimulu, debata, simulácia, role play...) Ku každému zadaniu nájdete aj zoznam užitočných konverzačných fráz.Tretiu časť knihy (TESTS) tvoria dva kompletné maturitné testy vypracované podľa Cieľových požiadaviek na maturitnú skúšku jazykovej úrovne C1. Tieto modelové testy zahrňujú aj nácvik zručnosti počúvania s porozumením.Štvrtá časť knihy (ADDITIONAL MATERIAL) zahrňuje:• confusing words: cvičenia na precvičenie významu niektorých slov, ktoré sa v používaní často mýlia (primerane jazykovej úrovni C1), • phrasal verbs: zoznam vybraných frázových slovies, • irregular verbs: zoznam nepravidelných slovies. • Na konci cvičebnice sa nachádza prehľadná tabuľka gramatických časov. Cvičebnica je vhodná na individuálne štúdium i na prácu v triede. Veríme, že sa pre vás stane praktickou pomôckou a uľahčí vám prípravu na maturitu.
U dodávateľa
16,97 € 19,90 €

Menschen A1/1 - Arbeitsbuch + CD


- zum selbststandigen Vertiefen von Grammatik, Wortschatz, Redemitteln - gezieltes Training der vier Fertigkeiten - Aussprachetraining, Selbsttests, Selbsteinschatzung und Lernwortschatz - Literaturseite mit einer interessanten Fortsetzungsgeschichte - Audio-CD mit Hörtexten zu den Aufgaben im Arbeitsbuch
U dodávateľa
8,84 € 9,30 €
  • 5 /5

Záložka - Podstatné mená (vzory)


Praktická záložka obsahuje vzory mužského, ženského a stredného rodu v tabuľkách.
U dodávateľa
0,66 € 0,69 €
  • 5 /5

Naočte sa hovoriť po anglicky - Vizuálny jazykový kurz (A1-A2) + CD


Vizuálny jazykový kurz „Naočte sa hovoriť po anglicky“ je určený na samoštúdium cudzieho jazyka novou vizuálnou metódou. Kniha je prehľadne rozdelená na 20 lekcií, zoradených podľa tém. Obsahuje slovnú zásobu, vysvetlenie gramatiky ako aj konverzáciu. Každá lekcia končí záverečným zhrnutím. Na konci učebnice je slovník, zahŕňajúci slovnú zásobu k jednotlivým lekciám.Mp3-CD obsahuje autentické texty, početný súbor príkladov a slovnej zásoby. Audio nahrávky podporujú sluchovú zručnosť a pomáhajú pri učení sa správnej výslovnosti.
U dodávateľa
8,00 € 15,00 €

Vybrané slová s Bystríkom a Bystruškou - PZ pre 3.a 4.ročník


Pracovný zošit je zameraný na efektívne osvojovanie a utvrdzovanie vybraných slov. Je prioritne určený pre žiakov 3. ročníka, ale veľmi dobre sa uplatní aj v 4. ročníku. Úlohy sú vhodné na využitie v škole na vyučovaní, ale aj individuálne v rámci domácej prípravy.
Na sklade 1Ks
9,69 € 10,20 €

Nuovo Espresso - Libro studente 1 (A1)


NUOVO Espresso 1 e il primo volume del corso e si rivolge a studenti principianti. Solo libro.
U dodávateľa
24,70 € 26,00 €
  • 5 /5

Úspešná maturita Anglický jazyk - úroveň B2


Učebnica je vypracovaná s ohľadom na platné cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z anglického jazyka pre úroveň B2. Podnetom na jej napísanie bola potreba poskytnúť študentom komplexne spracované materiály zamerané na prípravu na externú aj internú časť maturitnej skúšky. Učebnica reflektuje štruktúru maturitnej skúšky. Časť Hovorenie poskytuje študentom náhľad na štruktúru ústnej časti maturitnej skúšky a zároveň umožňuje rozvoj ich jazykových kompetencií. Časť Počúvanie s porozumením zahŕňa audio nahrávku nahovorenú rodenými hovoriacimi a hovoriacimi na jazykovej úrovni C2. Časť Čítanie s porozumením pozostáva z troch autentických textov rôznych žánrov s úlohami s výberom odpovede zo štyroch možností, úlohami na priraďovanie, doplňovanie, a s úlohami s krátkou odpoveďou. Súčasťou učebnice je prepis audio nahrávok a kľúč správnych odpovedí.
Na sklade 1Ks
13,21 € 13,90 €

Otestuj sa zo slovenského jazyka a literatúry 8


Pracovný zošit oTESTUJ SA zo slovenského jazyka a literatúry pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník osemročných gymnázií je určený na:• precvičenie čítania s porozumením, • zdokonalenie pravopisných schopností, • zdokonalenie čitateľskej gramotnosti (vyhľadanie a interpretácia informácií a poznatkov), • rozvíjanie komunikačnej gramotnosti v písanej forme.V pracovnom zošite sú použité typy úloh s výberom jednej odpovede z možností A, B, C, D alebo s krátkou odpoveďou.
U dodávateľa
10,45 € 11,00 €

Souhrnné texty z chemie pro přípravu k přijímacím zkouškám II. díl


Druhý díl souhrnných textů z chemie je určen zahraničním i českým studentům, kteří se připravují na studium lékařství, farmacie, veterinárního lékařství a přírodovědných oborů, kde chemie není hlavním předmětem studia. Kniha shrnuje základní poznatky z obecné, anorganické a organické chemie. Kapitoly jsou doplněny otázkami k opakování učiva a příklady k důkladnému procvičení probrané látky. Počáteční kapitoly jsou přizpůsobeny jazykovým znalostem zahraničních studentů.
U dodávateľa
11,61 € 12,22 €

Nový pomocník z matematiky 6 – 2. časť Zošit pre učiteľa


Zošit pre učiteľa Nový pomocník z matematiky 6 - 2.časť Metodická príručka pre učiteľa k novému a vylepšenému pracovnému zošitu s implementovanými prvkami učebnice - Nový pomocník z matematiky pre 6. ročník ZŠ, ktorý je v súlade so ŠVP platným od septembra 2015.
Na sklade 1Ks
7,43 € 7,82 €

Modelové testové otázky k přijímacím zkouškám na LF MU


V této publikaci jsou shromážděny vzorové testové otázky z biologie, fyziky a chemie, které mohou sloužit uchazečům o studium na lékařských, případně i jiných fakultách k procvičování látky při přípravě na přijímací zkoušku. Většinou jde o původní nebo mírně upravená znění otázek použitých na Lékařské fakultě v Brně při přijímacích zkouškách v minulých letech. Oproti předchozím verzim byly některé otázkyvýznamně obměněny a jejich počet byl rozšířen. Další důležité detaily najdete v předmluvách k jednotlivým oddílům.Testy jsou tradičně konstruovány tak, že z nabídnutých odpovědí je správná jediná nebo žádná. Ve skutečných testech je možnost žádná odpověď není správná (nebo analogický výrok) uvedena jako pátá výběrová varianta (e), v této publikaci však tato možnost výslovně uvedena není. Správné odpovědi pro kontrolu jsou vždy uvedeny v závěru kapitoly.Při řešení příkladů v průběhu přijímací zkoušky na LF MU lze používat jednoduchou kalkulačku a provádět pomocné výpočty na papíře. Použití dalších pomůcek např. tabulek při přijímacích testech není povoleno, všechna data potřebná pro řešení jsou vždy uvedena v zadání. Autoři proto doporučují si zvykat na tento požadavek již při procvičování.
U dodávateľa
14,73 € 15,50 €

Úspešná maturita: Organická chémia a Biochémia


Učebnica je vypracovaná s ohľadom na platné cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z chémie. Takmer dvestostranová učebnica pozostáva z dvoch tematických celkov - časť Organická chémia je rozdelená do troch kapitol, ktoré sa zaoberajú základnými pojmami organickej chémie (vrátane názvoslovia), uhľovodíkmi a derivátmi uhľovodíkov. Na začiatku každej kapitoly sú uvedené príslušné pojmy, ovládanie ktorých je podmienkou úspešného zvládnutia maturitnej skúšky z chémie. V závere sa nachádzajú úlohy na overenie vedomostí k jednotlivým kapitolám. Totožnú štruktúru má aj časť Biochémia. Obsahuje sedem kapitol, ktoré sa venujú chemickému zloženiu organizmov, sacharidom, lipidom, proteínom, enzýmom, nukleovým kyselinám a biochemickým dejom (metabolizmu). Aj na konci tejto časti nájdu študenti úlohy na overenie nadobudnutých vedomostí. Základné učivo je v učebnici doplnené rozširujúcim učivom, ktoré poskytuje študentom informácie potrebné na prípravu na prijímacie skúšky z chémie na vysoké školy, predovšetkým na slovenské a české lekárske a farmaceutické fakulty. Študenti ocenia aj prehľad dôležitých pojmov a vzťahov, vzorce k základnému učivu a rôzne zaujímavosti.
Na sklade 2Ks
13,21 € 13,90 €

Menschen A1/1 KB +Online


Zielniveau A1/1 Zielgruppe: Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren ohne Vorkenntnisse in Grundstufenkursen- die Lektionen umfassen je vier Seiten und folgen einem transparenten, wiederkehrenden Aufbau: - jede Lektion beginnt mit einer interessanten Einstiegssituation - meist mit einem Hörtext kombiniert -, die in die Thematik der Lektion einführt und Emotionen und Interesse weckt - auf der folgenden Doppelseite werden, ausgehend von der Einstiegssituation, die neuen Wortfelder, die Strukturen und Redemittel anhand von authentischen Lese- und Hörtexten eingeführt und geübt - das neue Wortfeld der Lektion wird in der Kopfzeile prominent und gut memorierbar als Bildlexikon präsentiert - Abschlussseite: Schreibtraining, Sprechtraining oder Mini-Projekte greifen den Lektionsstoff auf und die Strukturen und wichtigen Wendungen werden übersichtlich zusammengefasst - die vier zusätzlichen Modul-Plus-Seiten bieten weitere interessante Informationen: - Lesemagazin: Magazinseite mit vielfältigen zusätzlichen Lesetexten - Film-Stationen: Aufgaben zu den Filmsequenzen - Projekt Landeskunde: Anregung für ein Projekt - Ausklang: Lieder mit Tipps zum kreativen Einsatz im Unterricht - Die Audiodateien stehen als Download im Lehrwerkservice zur Verfügung oder können direkt in der kostenlosen AR-App abgespielt werden.
U dodávateľa
9,79 € 10,30 €

Testy 9 zo slovenského jazyka a literatúry


Nová, pôvodná publikácia Testy 9 zo slovenského jazyka a literatúry, zostavená skúsenými učiteľkami, je určená žiakom 9. ročníka základných škôl, ktorým má slúžiť ako príprava na celoštátne testovanie i na prijímacie skúšky na stredné školy. V úvodnej časti knižky nájdu podrobný návod a užitočné tipy, ako sa orientovať v problematických častiach učiva slovenského jazyka. Svoje vedomosti si následne môžu otestovať v štyroch kapitolách. Prvá z nich obsahuje testy zamerané výlučne na čítanie s porozumením, druhá ponúka testy preverujúce znalosti z tvaroslovia – slovných druhov. Testy tretej a štvrtej kapitoly sú zamerané na čítanie s porozumením aj na gramatickú a literárnu zložku jazyka, no kým v tretej kapitole je v každom teste 10 otázok, vo štvrtej už autorky pripravili vždy dvadsať otázok. V závere publikácie nájdu žiaci kľúč so správnymi odpoveďami. Všetky testové úlohy zodpovedajú novému Štátnemu vzdelávaciemu programu a korešpondujú s požiadavkami ISCED I. a ISCED II. na slovenský jazyk a literatúru.Pre žiakov 9. ročníka ZŠ
Predpredaj
9,41 € 9,90 €

Učiť sa, učiť sa, učiť sa... Toto je sekcia na samé jednotky. Naučí všetko, čo by ste mali a chceli vedieť. Podelí sa o vedomosti z matematiky a slovenského jazyka. Preskúša vás z angličtiny a nemčiny. Navedie, ako si ľahko poradiť s i/y.Učebnice, cvičebnice, skriptá a testy - vedomosťami to tu priam dýcha. Nájdete tu všetko pre žiakov, učiteľov, stredoškolákov, vysokoškolákov a samoukov.