Kníhkupectvo PANTA RHEI na skvalitnenie služieb používa cookies podľa pravidiel, ktoré sú Vám k dispozícii v Obchodných podmienkach. Ďalším používaním stránky s uvedenými pravidlami súhlasíte.

Osobný odber už na 490 miestach na Slovensku

Pravidlá súťaže „Knižné pribehy“

súťaž realizovaná v maloobchodnej sieti kníhkupectiev PANTA RHEI a v e-shope pantarhei.sk,  prostredníctvom webovej stránky a  www.kniznepribehy.sk

(ďalej len „súťaž“)

 

SÚŤAŽNÉ PODMIENKY

 1.   Vyhlasovateľ súťaže

Vyhlasovateľom súťaže je spoločnosť Panta Rhei, s.r.o., so sídlom Kúpeľná 2, 932 01 Veľký Meder, IČO: 31 443 923, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 3243/T, (ďalej len „vyhlasovateľ súťaže”, alebo tiež „PANTA RHEI“).

 2. Poskytovateľ výhry

Poskytovateľom  výhry je spoločnosť Panta Rhei, s.r.o., so sídlom Kúpeľná 2, 932 01 Veľký Meder, IČO: 31 443 923, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 3243/T, (ďalej len „vyhlasovateľ súťaže”, alebo tiež „PANTA RHEI“) na internetovej stránke www.kniznepribehy.sk.

 3. Súťažiaci

Do spotrebiteľskej súťaže sa môže zapojiť každý občan s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, starší ako 18 rokov, ktorý splní všetky podmienky súťaže. Do súťaže sa nemôžu zapojiť osoby, ktoré sú v pracovnom, alebo inom odbornom vzťahu k vyhlasovateľovi súťaže.

4. Miesto a trvanie súťaže

Súťaž bude prebiehať v období od 16.8.2018 00:00:01 do 30.9.2018 23:59  v maloobchodnej sieti kníhkupectiev PANTA RHEI (ďalej len „kníhkupectvo“) a na www.pantarhei.sk.

5. Zapojenie do súťaže

Podmienkou zaradenia do súťaže je, že súťažiaci:

  • Nakúpi v hodnote nad 20 € v stanovenom období v kníhkupectve Panta Rhei, alebo na www.pantarhei.sk, čím automaticky získa žreb.
  • Každý zákazník môže počas obdobia trvania súťaže získať neobmedzený počet žrebov, ak splní podmienku nákupu v hodnote nad 20 €.
  • Pri nákupe s uplatnením akejkoľvek zľavy, musí byť finálna suma nákupu v hodnote nad 20€.
6. Výhra

Výhercom sa stane 5118 zákazníkov, ktorí sa zapoja do súťaže v súlade s pravidlami súťaže „Po stopách knižných príbehov“.

Výhry:

  • 3 x zájazd s CK BUBO pre dve osoby ( výlet do Londýna v hodnote 1640€,výlet do Paríža v hodnote 1640€ alebo výlet do Edinburgu v hodnote 1600€.

Bližšie info o zájazdoch:https://bubo.sk/poznavacie-zajazdy/vyraz-panta)

  • 15 x batoh
  • 100 x plátená taška
  • 5000 x 10 % zľava na nákup v kamenných kníhkupectvách Panta Rhei, využiteľná do 10. 10. 2018
7. Uplatnenie výhry

Súťažiaci po zotrení žrebu zistí, či sa jedná o výherný alebo nevýherný žreb.

  • Nevýherný žreb obsahuje informáciu:  Skúste šťastie opäť. Zákazník s takýmto žrebom nemá nárok na výhru.
  • Výherné žreby obsahujú informácie: 10 % zľava na nákup, plátená taška, batoh, zájazd. Výherný žreb obsahujúci informáciu:  10 % zľava na nákup je automaticky uplatniteľný v ktoromkoľvek kamennom kníhkupectve Panta Rhei. Výhercovia, ktorí získajú žreby označené: plátená taška, batoh, zájazd, následne kontaktujú vyhlasovateľa súťaže na [email protected]. Po overení platnosti žrebu formou zaslania žrebu na adresu Marketing, Miletičova 23, 821 09 Bratislava, sa vyhlasovateľ dohodne s výhercom na spôsobe odovzdania výhry. Výhercov prvých troch miest v rozsahu meno a priezvisko zverejní vyhlasovateľ súťaže na obdobie 1 mesiaca po žrebovaní na webovej stránke www.kniznepribehy.sk a to do 10 pracovných dní po obdržaní kontaktných údajov výhercov.

8. Odovzdanie výhier

Výhry budú odovzdané najneskôr  do 31. 10. 2017 a budú zasielané kuriérskou službou alebo prostredníctvom Slovenskej pošty. Osobne odovzdanie výhry bude v Bratislave, bližšie špecifikované organizátorom.

V prípade sporu o platnosť nároku na výhru, je rozhodujúce rozhodnutie vyhlasovateľa súťaže, ktoré je konečné a nie je voči nemu možný opravný prostriedok. Výhru z tejto súťaže nie je možné v zmysle § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení súdne vymáhať ani žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy.

Výmena výhry za akékoľvek peňažné alebo nepeňažné plnenie je vylúčená. Výhry sú neprenosné, ak sa vyhlasovateľ súťaže nedohodne s výhercom inak.

Súťažiaci nemajú nárok na náhradu akýchkoľvek nákladov, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v súťaži. Spoločnosť Panta Rhei nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, nevyužitím, alebo odmietnutím výhry.

9. Daň z výhry

Ceny a výhry zo súťaže predstavujú zdaniteľný príjem výhercu, s tým, že hodnota výhier do výšky 350 EUR je od dane oslobodená. Nepeňažné výhry, ktorých hodnota presahuje 350 EUR sa zdaňujú prostredníctvom daňového priznania výhercu. Pri poskytnutí nepeňažnej výhry nie je vyhlasovateľ súťaže povinný zraziť a odviesť daň z tejto výhry, ale výherca je povinný zdaniť túto nepeňažnú výhru prostredníctvom podaného daňového priznania. Hodnota nepeňažnej výhry, za predpokladu, že presahuje 350 EUR, bude výhercovi vyhlasovateľom súťaže oznámená pri odovzdaní výhry.

10. Súhlas so zverejnením osobných údajov

Registráciou, t.j. zapojením sa do súťaže súťažiaci udeľuje spoločnosti Panta Rhei v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) súhlas s týmito súťažnými podmienkami, ako aj so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a emailová adresa za účelom zapojenia sa do súťaže, vyhodnotenia a zverejnenia jej výsledkov, odovzdania výhry a tiež na marketingové účely. Súhlas sa udeľuje na obdobie piatich rokov odo dňa jeho udelenia s tým, že udelený súhlas je súťažiaci oprávnený kedykoľvek odvolať.

Registráciou súťažiaci udeľuje spoločnosti Panta Rhei v zmysle § 12 Občianskeho zákonníka súhlas s vyhotovením obrazových snímok, obrazovo - zvukových záznamov a zvukových záznamov z celého priebehu realizácie súťaže a tiež s ich použitím na propagačné a reklamné účely spoločnosti Panta Rhei v masovokomunikačných médiách, na internete, v reklamných materiáloch spoločnosti Panta Rhei, ako aj iným spôsobom bez územného a časového obmedzenia.

Registráciou súťažiaci udeľuje spoločnosti Panta Rhei v zmysle § 62 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách súhlas so zasielaním emailov na emailovú adresu súťažiaceho  a  to  na  účely  priameho  marketingu  produktov  a  služieb  spoločnosti  Panta  Rhei; udelený súhlas je súťažiaci oprávnený kedykoľvek odvolať.

Registráciou súťažiaci potvrdzuje, že bol poučený o svojich právach dotknutej osoby v zmysle § 28 a nasl. zákona o ochrane osobných údajov.

Spoločnosť Panta Rhei sa zaväzuje, že osobné údaje dotknutých osôb budú spracúvať v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

11. Umiestnenie súťažných podmienok

Tieto súťažné podmienky sú zákazníkom k dispozícií na webovej stránke www.kniznepribehy.sk. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto pravidiel. Účasťou v tejto súťaži vyjadrujú súťažiaci súhlas s podmienkami súťaže a s ich záväznosťou. V prípade rozporu niektorých ustanovení týchto súťažných podmienok s akýmkoľvek reklamným, propagačným alebo iným materiálom obdobnej povahy a určenia alebo iným oznámením vyhlasovateľa vo všetkých prípadoch týkajúcich sa tejto súťaže, majú vždy prednosť ustanovenia týchto súťažných podmienok a vyhlasovateľ za prípadný takýto rozpor nezodpovedá.

 

V Bratislave, dňa 31. 7. 2018

Panta Rhei, s.r.o.

 

Príloha č. 1: Práva dotknutej osoby v zmysle § 28 zákona o ochrane osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v zákonom stanovenom rozsahu,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Dotknutá osoba má na základe písomnej žiadosti právo u prevádzkovateľa namietať voči

a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

b) využívaniu osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

c) poskytovaniu osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu.

 

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala môže uplatniť blízka osoba.