Kníhkupectvo PANTA RHEI na skvalitnenie služieb používa cookies podľa pravidiel, ktoré sú Vám k dispozícii v Obchodných podmienkach. Ďalším používaním stránky s uvedenými pravidlami súhlasíte.

Osobný odber už na 54 miestach na Slovensku

Pravidlá súťaže „Súťaž o dúhový dres a knihu Petra Sagana“

Spotrebiteľská súťaž realizovaná na  e-shope www.pantarhei.sk

(ďalej len „súťaž“)

 

SÚŤAŽNÉ PODMIENKY

1. Vyhlasovateľ súťaže

Vyhlasovateľom súťaže je spoločnosť Panta Rhei, s.r.o., so sídlom Kúpeľná 2, 932 01 Veľký Meder,

IČO: 31 443 923, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: S.r.o, vložka číslo: 3243/T,( ďalej len„vyhlasovateľ súťaže”, alebo tiež „PANTA RHEI“).

2. Poskytovateľ výhry

Poskytovateľom výhry je spoločnosť Eastone Group, a.s. so sídlom Bulharská 70, 821 04 Bratislava,IČO: 35741392,,IČDPH: SK 2020 270274

zapísaná v Obchodnom registri SR.

3. Súťažiaci

Do spotrebiteľskej súťaže sa môže zapojiť každý občan s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorý

splní všetky podmienky súťaže. Do súťaže sa nemôžu zapojiť osoby, ktoré sú v pracovnom, alebo inom odbornom

vzťahu k vyhlasovateľovi súťaže a osoby mladšie ako 18 rokov.

4. Miesto a trvanie súťaže

Súťaž bude prebiehať v období od 10.10.2018 00:00:01  do 4.12.2018 do 23:59:00 na webovej stránke www.pantarhei.sk.

5. Registrácia

Podmienkou zaradenia do súťaže je, nákup knižného  titulu Môj svet z vydavateľstva Eestone group v predpredaji na stránke www.pantarhei.sk v stanovenom termíne podľa bodu 4 tohto štatútu. Zákazník e-shopu bude zaradený do žrebovaniaaž po vyjadrení súhlasu a po zvolení možnosti, či so zaradením do súťaže.

6. Výhra

Výhercom sa stane 1 zo zákazníkov, ktorí sa zapoja do súťaže v súlade s pravidlami tohto štatútu „Súťaž o dúhový dres a knihu Petra Sagana“.

Výhra v súťaži je Dúhový dres Petra Sagana s osobným podpisom a kniha Môj svet od Petra Sagana.

8. Odovzdanie výhry

Výhra bude odovzdaná najneskôr do 10.12.2018 a bude zasielaná kuriérskou službou alebo

prostredníctvom Slovenskej pošty.

V prípade sporu o platnosť nároku na výhru, je rozhodujúce rozhodnutie vyhlasovateľa súťaže, ktoré je

konečné a nie je voči nemu možný opravný prostriedok. Výhru z tejto súťaže nie je možné v zmysle § 845

zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení súdne vymáhať ani žiadať inú protihodnotu

alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy.

Výmena výhry za akékoľvek peňažné alebo nepeňažné plnenie je vylúčená. Výhry sú neprenosné, ak sa

vyhlasovateľ súťaže nedohodne s výhercom inak.

Súťažiaci nemajú nárok na náhradu akýchkoľvek nákladov, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v súťaži.

Spoločnosť Panta Rhei nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú v súvislosti s neuplatnením,

nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, nevyužitím, alebo odmietnutím výhry.

9. Daň z výhry

Ceny a výhry zo súťaže predstavujú zdaniteľný príjem výhercu, s tým, že hodnota výhier do výšky 350 EUR je od

dane oslobodená. Nepeňažné výhry, ktorých hodnota presahuje 350 EUR sa zdaňujú prostredníctvom

daňového priznania výhercu. Pri poskytnutí nepeňažnej výhry nie je vyhlasovateľ súťaže povinný zraziť a

odviesť daň z tejto výhry, ale výherca je povinný zdaniť túto nepeňažnú výhru prostredníctvom podaného

daňového priznania. Hodnota nepeňažnej výhry, za predpokladu, že presahuje 350 EUR, bude výhercovi

vyhlasovateľom súťaže oznámená pri odovzdaní výhry.

10. Súhlas so zverejnením osobných údajov

Registráciou, t.j. zapojením sa do súťaže súťažiaci udeľuje spoločnosti Panta Rhei v zmysle zákona č.

122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)

súhlas s týmito súťažnými podmienkami, ako aj so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu meno,

priezvisko a emailová adresa za účelom zapojenia sa do súťaže, vyhodnotenia a zverejnenia jej výsledkov,

odovzdania výhry a tiež na marketingové účely. Súhlas sa udeľuje na obdobie piatich rokov odo dňa jeho

udelenia s tým, že udelený súhlas je súťažiaci oprávnený kedykoľvek odvolať.

Registráciou súťažiaci udeľuje spoločnosti Panta Rhei v zmysle § 12 Občianskeho zákonníka súhlas s

vyhotovením obrazových snímok, obrazovo - zvukových záznamov a zvukových záznamov z celého priebehu

realizácie súťaže a tiež s ich použitím na propagačné a reklamné účely spoločnosti Panta Rhei v

masovokomunikačných médiách, na internete, v reklamných materiáloch spoločnosti Panta Rhei, ako aj iným

spôsobom bez územného a časového obmedzenia.

Registráciou súťažiaci udeľuje spoločnosti Panta Rhei v zmysle § 62 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických

komunikáciách súhlas so zasielaním emailov na emailovú adresu súťažiaceho a to na účely priameho

marketingu produktov a služieb spoločnosti Panta Rhei; udelený súhlas je súťažiaci oprávnený kedykoľvek

odvolať.

Registráciou súťažiaci potvrdzuje, že bol poučený o svojich právach dotknutej osoby v zmysle § 28 a nasl.

zákona o ochrane osobných údajov.

Spoločnosť Panta Rhei sa zaväzuje, že osobné údaje dotknutých osôb budú spracúvať v súlade s

ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

11. Umiestnenie súťažných podmienok

Tieto súťažné podmienky sú zákazníkom k dispozícií na webovej stránke www.pantarhei.sk. Vyhlasovateľ

si vyhradzuje právo na zmenu týchto pravidiel. Účasťou v tejto súťaži vyjadrujú súťažiaci súhlas s podmienkami

súťaže a s ich záväznosťou. V prípade rozporu niektorých ustanovení týchto súťažných podmienok s

akýmkoľvek reklamným, propagačným alebo iným materiálom obdobnej povahy a určenia alebo iným

oznámením vyhlasovateľa vo všetkých prípadoch týkajúcich sa tejto súťaže, majú vždy prednosť

ustanovenia týchto súťažných podmienok a vyhlasovateľ za prípadný takýto rozpor nezodpovedá.

V Bratislave, dňa 10.10.2018. Panta Rhei, s.r.o.

 

Príloha č. 1: Práva dotknutej osoby v zmysle § 28 zákona o ochrane osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme

v zákonom stanovenom rozsahu,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na

spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú

predmetom spracúvania,

f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné

doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak

prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Dotknutá osoba má na základe písomnej žiadosti právo u prevádzkovateľa namietať voči

a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho

marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

b) využívaniu osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu v

poštovom styku, alebo

c) poskytovaniu osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu.

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, u prevádzkovateľa

kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g)

vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom

chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov

poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená,

prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu

blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, u prevádzkovateľa

kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo

významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej

osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia

metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej

osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe

preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia

žiadosti. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené

opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo

počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej

osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených

záujmov dotknutej osoby.

Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu

osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala môže uplatniť blízka osoba.