Štatút súťaže Hodnotím na pantarhei.sk

 

Pravidlá súťaže

„Hodnotím na pantarhei.sk“

-        súťaž realizovaná v maloobchodnej sieti kníhkupectiev PANTA RHEI a prostredníctvom webovej stránky www.pantarhei.sk (ďalej len „súťaž“)

 

SÚŤAŽNÉ PODMIENKY

 1. Vyhlasovateľ súťaže

Vyhlasovateľom súťaže je spoločnosť Panta Rhei, s.r.o., so sídlom Kúpeľná 2, 932 01 Veľký Meder, IČO: 31 443 923, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 3243/T, (ďalej len „vyhlasovateľ súťaže”, alebo tiež „PANTA RHEI“).

 1. Poskytovateľ výhry

Poskytovateľom výhry je spoločnosť Panta Rhei, s.r.o., so sídlom Kúpeľná 2, 932 01 Veľký Meder, IČO: 31 443 923, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 3243/T, (ďalej len „vyhlasovateľ súťaže”, alebo tiež „PANTA RHEI“) na internetovej stránke www.awards.sk.

 1. Súťažiaci

Do spotrebiteľskej súťaže sa môže zapojiť každá škola na území Slovenskej republiky, ktorá splní všetky podmienky súťaže. Do súťaže sa nemôžu zapojiť osoby, ktoré sú v pracovnom, alebo v inom odbornom vzťahu k vyhlasovateľovi súťaže.

 1. Miesto a trvanie súťaže

Súťaž bude prebiehať každý mesiac v období od 01. 01. 2023 00:00:01 do 30. 06. 2023 23:59 v maloobchodnej sieti kníhkupectiev PANTA RHEI (ďalej len „kníhkupectvo“ alebo „e-shop“) respektíve na jej webových stránkach a sociálnych sieťach.

 1. Registrácia

Podmienkou zaradenia do súťaže je aspoň jedno slovné hodnotenie kníh, hračiek či iných tovarov na webe pantarhei.sk, ktoré súťažiaci odošle prostredníctvom konkrétnej produktovej stránky vyplnením príslušných polí v časti „Hodnotenia“ a kliknutím na tlačidlo „ odoslať hodnotenie“ alebo prostredníctvom hodnotiacej aplikácie https://hodnotim.pantarhei.sk/. Súťažiaci musí zadať aj svoje-mail, inak ho nebude možné v prípade vyžrebovania o výhre informovať. Hodnotenie by pritom malo obsahovať  odôvodnený názor na konkrétne dielo či produkt,a nemá ísť o jednoslovný prívlastok,keďže každým ďalším hodnotením súťažiaci zvyšuje svoju šancu na výhru.

 1. Výhra

Výhercami sa každý mesiac stanú piati vyžrebovaní jednotlivci, ktorí sa zapoja do súťaže v súlade s jej pravidlami.

Výhry:

 1. Oznámenie výsledkov

Vyhodnotenie súťažných príspevkov za konkrétny mesiac prebehne do 15. dňa nasledujúceho mesiaca v sídle vyhlasovateľa súťaže.

Výhercov súťaže vyhlasovateľ upovedomí o výhre e-mailovou správou v ktorej ich informuje aj o spôsobe jej odovzdania (ďalej len „Oznámenie o výhre“).

 1. Odovzdanie výhier

Výhry budú odoslané najneskôr do 14 dní od získania korešpondenčných údajov výhercov a budú zasielané kuriérskou službou alebo prostredníctvom Slovenskej pošty.

V prípade sporu o platnosť nároku na výhru, je rozhodujúce rozhodnutie vyhlasovateľa súťaže, ktoré je konečné a nie je voči nemu možný opravný prostriedok. Výhru z tejto súťaže nie je možné v zmysle § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení súdne vymáhať ani žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy.

Výmena výhry za akékoľvek peňažné alebo nepeňažné plnenie je vylúčená. Výhry sú neprenosné, ak sa vyhlasovateľ súťaže nedohodne s výhercom inak.

Súťažiaci nemajú nárok na náhradu akýchkoľvek nákladov, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v súťaži. Spoločnosť Panta Rhei nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, nevyužitím, alebo odmietnutím výhry.

 1. Daň z výhry

Ceny a výhry zo súťaže predstavujú zdaniteľný príjem výhercu, s tým, že hodnota výhier do výšky 350 EUR je od dane oslobodená. Nepeňažné výhry, ktorých hodnota presahuje 350 EUR sa zdaňujú prostredníctvom daňového priznania výhercu. Pri poskytnutí nepeňažnej výhry nie je vyhlasovateľ súťaže povinný zraziť a odviesť daň z tejto výhry, ale výherca je povinný zdaniť túto nepeňažnú výhru prostredníctvom podaného daňového priznania. Hodnota nepeňažnej výhry, za predpokladu, že presahuje 350 EUR, bude výhercovi vyhlasovateľom súťaže oznámená pri odovzdaní výhry.

 1. Súhlas so zverejnením osobných údajov

Registráciou, t.j. zapojením sa do súťaže súťažiaci udeľuje spoločnosti Panta Rhei v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) súhlas s týmito súťažnými podmienkami, ako aj so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a emailová adresa za účelom zapojenia sa do súťaže, vyhodnotenia a zverejnenia jej výsledkov, odovzdania výhry a tiež na marketingové účely. Súhlas sa udeľuje na obdobie piatich rokov odo dňa jeho udelenia s tým, že udelený súhlas je súťažiaci oprávnený kedykoľvek odvolať.

Registráciou súťažiaci udeľuje spoločnosti Panta Rhei v zmysle § 12 Občianskeho zákonníka súhlas s vyhotovením obrazových snímok, obrazovo - zvukových záznamov a zvukových záznamov z celého priebehu realizácie súťaže a tiež s ich použitím na propagačné a reklamné účely spoločnosti Panta Rhei v masovokomunikačných médiách, na internete, v reklamných materiáloch spoločnosti Panta Rhei, ako aj iným spôsobom bez územného a časového obmedzenia.

Registráciou súťažiaci udeľuje spoločnosti Panta Rhei v zmysle § 62 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách súhlas so zasielaním emailov na emailovú adresu súťažiaceho a to na účely priameho marketingu produktov a služieb spoločnosti Panta Rhei; udelený súhlas je súťažiaci oprávnený kedykoľvek odvolať.

Registráciou súťažiaci potvrdzuje, že bol poučený o svojich právach dotknutej osoby v zmysle § 28 a nasl. zákona o ochrane osobných údajov. Spoločnosť Panta Rhei sa zaväzuje, že osobné údaje dotknutých osôb budú spracúvať v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

 1. Umiestnenie súťažných podmienok

Tieto súťažné podmienky sú zákazníkom k dispozícii na webovej stránke www.pantarhei.sk

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto pravidiel. Účasťou v tejto súťaži vyjadrujú súťažiaci súhlas s podmienkami súťaže a s ich záväznosťou. V prípade rozporu niektorých ustanovení týchto súťažných podmienok s akýmkoľvek reklamným, propagačným alebo iným materiálom obdobnej povahy a určenia alebo iným oznámením vyhlasovateľa vo všetkých prípadoch týkajúcich sa tejto súťaže, majú vždy prednosť ustanovenia týchto súťažných podmienok a vyhlasovateľ za prípadný takýto rozpor nezodpovedá.

V Bratislave, dňa 31. 1. 2023

Panta Rhei, s.r.o.

Príloha č. 1: Práva dotknutej osoby v zmysle § 28 zákona o ochrane osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať

 1. a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
 2. b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v zákonom stanovenom rozsahu,
 3. c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
 4. d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 5. e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 6. f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 7. g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 8. h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Dotknutá osoba má na základe písomnej žiadosti právo u prevádzkovateľa namietať voči

 1. a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
 2. b) využívaniu osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho  marketingu v poštovom styku, alebo
 3. c) poskytovaniu osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu.

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala môže uplatniť blízka osoba.