Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

Pravidlá súťaže „Knižné recenzie“

Pravidlá súťaže „Knižné recenzie“

Spotrebiteľská súťaž realizovaná na  e-shope www.pantarhei.sk (ďalej len „súťaž“)

SÚŤAŽNÉ PODMIENKY

1. Vyhlasovateľ súťaže

Vyhlasovateľom súťaže je spoločnosť Panta Rhei, s.r.o., so sídlom Kúpeľná 2, 932 01 Veľký Meder, IČO: 31 443 923, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: S.r.o, vložka číslo: 3243/T,(ďalej len „vyhlasovateľ súťaže”, alebo tiež „PANTA RHEI“).

2. Súťažiaci

Do spotrebiteľskej súťaže sa môže zapojiť každý občan s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorý splní všetky podmienky súťaže. Do súťaže sa nemôžu zapojiť osoby mladšie ako 18 rokov.

3. Miesto a trvanie súťaže

Súťaž bude prebiehať v období od 02.04.2020 00:00:01 do 30.4.2020 23:59 na webovej stránke na www.pantarhei.sk ďalej len na www.pantarhei.sk.

4. Zapojenie sa do súťaže 

Podmienkou zaradenia do súťaže je napísanie knižnej recenzie a to spôsobmi:

A, prihlásený zákazník na www.pantarhei.sk, ktorý napíše knižnú recenziu, pridá hodnotenie a súhlasí so spracovaním osobných údajov v súťaži o darčekovú poukážku Panta Rhei, pričom obsah recenzie neprezrádza dôležité momenty deja

B, neprihlásený zákazník, ktorý napíše knižnú recenziu, vyplní meno, e-mail, predmet,  pridá hodnotenie a súhlasí so spracovaním osobných údajov v súťaži o darčekovú poukážku Panta Rhei, pričom obsah recenzie neprezrádza dôležité momenty deja

5. Výherca

Výhercom sa stanú 3 recenzenti, ktorí sa zapoja do súťaže v súlade s pravidlami súťaže

6. Výhra:

20 x poukážka na nákup v kamenných kníhkupectvách Panta Rhei v hodnote 10 EUR.

8. Odovzdanie výhier

Výhra bude odovzdaná najneskôr do 6.5.2020 a bude zasielaná kuriérskou službou alebo prostredníctvom Slovenskej pošty.

V prípade sporu o platnosť nároku na výhru, je rozhodujúce rozhodnutie vyhlasovateľa súťaže, ktoré je konečné a nie je voči nemu možný opravný prostriedok. Výhru z tejto súťaže nie je možné v zmysle § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení súdne vymáhať ani žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy.

Výmena výhry za akékoľvek peňažné alebo nepeňažné plnenie je vylúčená. Výhry sú neprenosné, ak sa vyhlasovateľ súťaže nedohodne s výhercom inak.

Súťažiaci nemajú nárok na náhradu akýchkoľvek nákladov, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v súťaži. Spoločnosť Panta Rhei nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, nevyužitím, alebo odmietnutím výhry.

9. Daň z výhry

Ceny a výhry zo súťaže predstavujú zdaniteľný príjem výhercu, s tým, že hodnota výhier do výšky 350 EUR je od dane oslobodená. Nepeňažné výhry, ktorých hodnota presahuje 350 EUR sa zdaňujú prostredníctvom daňového priznania výhercu. Pri poskytnutí nepeňažnej výhry nie je vyhlasovateľ súťaže povinný zraziť a odviesť daň z tejto výhry, ale výherca je povinný zdaniť túto nepeňažnú výhru prostredníctvom podaného daňového priznania. Hodnota nepeňažnej výhry, za predpokladu, že presahuje 350 EUR, bude výhercovi vyhlasovateľom súťaže oznámená pri odovzdaní výhry.

10. Súhlas so zverejnením osobných údajov

Registráciou súťažiaci potvrdzuje , že bol poučený o svojich právach dotknutej osoby v zmysle § 28 a nasl.zákona o ochrane osobných údajov.

Súťažiaci súhlasí so súťažnými podmienkami a so spracovaním svojich osobných údajov  v rozsahu meno, priezvisko a emailová adresa za účelom zapojenia sa do súťaže, vyhodnotenia  a oslovenia po žrebovaní a tiež pri odovzdávaní cien.

Udelený súhlas je súťažiaci oprávnený kedykoľvek odvolať.

11. Umiestnenie súťažných podmienok

Tieto súťažné podmienky sú zákazníkom k dispozícií na webovej stránke www.pantarhei.sk. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto pravidiel. Účasťou v tejto súťaži vyjadrujú súťažiaci súhlas s podmienkami súťaže a s ich záväznosťou. V prípade rozporu niektorých ustanovení týchto súťažných podmienok s akýmkoľvek reklamným, propagačným alebo iným materiálom obdobnej povahy a určenia alebo iným oznámením vyhlasovateľa vo všetkých prípadoch týkajúcich sa tejto súťaže, majú vždy prednosť ustanovenia týchto súťažných podmienok a vyhlasovateľ za prípadný takýto rozpor nezodpovedá.

 

 

V Bratislave, dňa 01.04.2020       Panta Rhei, s.r.o.

Príloha č. 1: Práva dotknutej osoby v zmysle § 28 zákona o ochrane osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v zákonom stanovenom rozsahu,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Dotknutá osoba má na základe písomnej žiadosti právo u prevádzkovateľa namietať voči

a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

b) využívaniu osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

c) poskytovaniu osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu.

 

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala môže uplatniť blízka osoba.