Pravidlá súťaže

 

„TOP TITUL PANTA RHEI“

 

súťaž realizovaná prostredníctvom e-shopu www.pantarhei.sk

v období od 18.5.2016 do 31.5.2016
(ďalej len „súťaž“)

 

SÚŤAŽNÉ PODMIENKY

 

 1. Vyhlasovateľ súťaže

Vyhlasovateľom súťaže je spoločnosť Panta Rhei, s.r.o., so sídlom Kúpeľná 2, 932 01 Veľký Meder, IČO: 31 443 923, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 3243/T, (ďalej  len „vyhlasovateľ”).

 

2. Prihlasovatelia do súťaže

Prihlasovateľom do súťaže môže byť každá fyzická osoba. V prípade prihlasovateľa mladšieho ako 18 rokov, sa na odovzdanie výhry vyžaduje účasť alebo konanie jeho zákonných zástupcov.

 

3. Miesto a trvanie súťaže

Súťaž bude prebiehať od 1.5.2016 do 31.5.2016 v maloobchodnej sieti kníhkupectiev PANTA RHEI a prostredníctvom  webovej stránky www.pantarhei.sk/toptitul.

 

4. Podmienky súťaže

Podmienkou zaradenia do súťaže je, že prihlasovateľ v čase trvania súťaže od 18.5.2016 do 31.5.2016 zahlasoval za jednu obľúbenú knihu z ponuky TOP TITUL PANTA RHEI (50 titulov zoradených podľa počtu predaných kusov v sieti PANTA RHEI za rok 2015), a to elektronicky prostredníctvom on-line hlasovacích lístkov na webovej stránke www.pantarhei.sk/toptitul; elektronickým hlasovaním bude prihlasovateľ automaticky zaradený do žrebovania. On-line hlasovací lístok je platný v prípade, ak prihlasovateľ vyjadrí spôsobom určeným vyhlasovateľom svoj súhlas s týmito podmienkami súťaže.

Hlasovací lístok je platný len v prípade, ak sú na ňom riadne vyplnené všetky požadované údaje. Hlasovací lístok musí tiež obsahovať názov knihy označenej prihlasovateľom a vyplnený e-mailový kontakt na prihlasovateľa a vyhlásenie prihlasovateľa, že súhlasí s pravidlami súťaže (pri on-line hlasovacích lístkoch odklikne súhlas na webe), a že súhlasí so spracovaním osobných údajov v zmysle príslušných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.

Všetky včas registrované on-line hlasovacie lístky postupujú do žrebovania, ktoré sa uskutoční dňa 1.6.2016.

Posúdiť platnosť hlasovacieho lístku je výlučným právom vyhlasovateľa a jeho rozhodnutie je konečné a nie je voči nemu možný žiadny opravný prostriedok.

 

5. Výhry

Vyžrebovaní výhercovia môžu v príslušnom žrebovaní, po splnení podmienok súťaže stanovených v tomto vyhlásení, získať jednu z uvedených cien:

1. Poukážky na nákup v sieti Panta Rhei v hodnote 500 €

2. Poukážky na nákup v sieti Panta Rhei v hodnote 300 €

3. Poukážky na nákup v sieti Panta Rhei v hodnote 100 €

 

6. Žrebovanie výhier

Do žrebovania budú zaradení všetci prihlasovatelia do súťaže. Žrebovanie výhier sa uskutoční dňa 1.6.2016 v administratívnych priestoroch Panta Rhei, s.r.o., Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava.

 

7. Oznámenie výsledkov žrebovania

Kompletný zoznam výhercov zverejní vyhlasovateľ na webovej stránke www.pantarhei.sk/top50-2015/sutaz/ do 15.6.2016.

 

8. Odovzdanie výhier

Výhry budú odovzdané len tým prihlasovateľom do súťaže, ktorí dodržia pravidlá v týchto súťažných podmienkach a ich nárok na výhru bude vyhlasovateľom potvrdený. V prípade sporu o platnosť nároku na výhru vloženej do tejto súťaže, je rozhodujúce rozhodnutie vyhlasovateľa, ktoré je konečné a nie je voči nemu možný opravný prostriedok.

Pri odovzdávaní výhry je vyhlasovateľ za účelom identifikácie výhercu požadovať od osoby, ktorá tvrdí že je výhercom predloženie občianskeho preukazu, resp. preukázanie totožnosti výhercu iným dôveryhodným spôsobom.

Výhry budú výhercom odovzdané zástupcami spoločností Panta Rhei, s.r.o. najneskôr dňa 30.6.2016.

Ak výhry zo žrebovania nebudú odovzdané jednotlivým výhercom osobne, budú im doručené na ich adresu. Pri odovzdaní výhier bude s príslušným výhercom spísaný preberací protokol, na ktorom výherca svojím podpisom potvrdí prevzatie výhry, ktorú získal v žrebovaní. V prípade, ak sa nepodarí výhru výhercovi súťaže doručiť a/alebo výherca súťaže si nevyzdvihne výhru ani do 30 dní po termíne stanovenom vyhlasovateľom na odovzdanie výhry alebo ak si výherca odmietne výhru prevziať pri doručení, alebo výhru vráti vyhlasovateľovi, zaniká nárok výhercu na výhru a výhra prepadá v prospech vyhlasovateľa bez toho, aby výhercovi súťaže vznikol právny nárok alebo akýkoľvek iný nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany vyhlasovateľa.

Výhru z tejto súťaže nie je možné v zmysle § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení súdne vymáhať ani žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy. Výmena výhry za akékoľvek peňažné alebo nepeňažné plnenie je vylúčená.

 

9. Daň z výhry

Od dane sú v zmysle § 8 zákona č. 595/2003 Z.z. v platnom znení oslobodené ceny alebo výhry prijaté z verejnej súťaže v hodnote neprevyšujúcej 350,- eur za cenu alebo výhru, pričom ak takto vymedzené príjmy presiahnu sumu 350,- eur, do základu dane sa zahrnú len príjmy presahujúce ustanovenú sumu. Z príjmov ako ceny z verejných súťaží okrem nepeňažnej výhry alebo ceny, prevyšujúcej hodnotu 350,- eur, sa daň vyberá zrážkou. Pri poskytnutí nepeňažnej výhry alebo ceny je vyhlasovateľ povinný oznámiť výhercovi hodnotu výhry alebo ceny, ktorou je obstarávacia cena alebo vlastné náklady vyhlasovateľa. Poukážky, uvedené v týchto pravidlách, sú v hodnote po zdanení.

 

10. Súhlas so zverejnením osobných údajov

Prihlasovateľ zapojením sa do súťaže  udeľuje vyhlasovateľovi súhlas v zmysle zákona č. 122/2014 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení na spracovanie jeho osobných údajov uvedených na písomnom alebo on-line hlasovacom lístku pre potreby tejto súťaže (predovšetkým evidencia prihlasovateľov do súťaže na účely vyžrebovania výhercov súťaže a pre účely poštového styku s prihlasovateľom na dobu určitú do 31.12.2016, evidencia výhercov súťaže doručenia výhry získanej výhercom a na účely účtovníctva z dôvodu úhrady výhry, s tým že vyhlasovateľ je oprávnený údaje o výhercovi poskytnúť určenej tretej osobe, u ktorej vyhlasovateľ predmet výhry zakúpil).

Súčasne dáva prihlasovateľ do súťaže vyhlasovateľovi súhlas na zaslanie SMS, alebo e-mailu na kontakt uvedený v písomnom alebo on-line hlasovacom lístku na účely priameho marketingu spoločnosti Panta Rhei, s.r.o. a to na neobmedzenú dobu (tým nie je dotknuté právo súhlas odvolať), resp. ak súhlas na neobmedzenú dobu právne predpisy vylučujú, poskytuje súhlas na maximálnu dobu, ktorú príslušné právne predpisy pripúšťajú. Oba súhlasy môže prihlasovateľ do súťaže kedykoľvek odvolať písomne na adresu sídla Vyhlasovateľa. Súťažiaci zároveň prehlasuje, že je oboznámený so skutočnosťami uvedenými v § 15 zákona č. 122/2014 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení vrátane poučenia o svojich právach v zmysle § 28 cit. zákona.

Vyhlasovateľ sa zaväzuje, že tieto osobné údaje bude spracovávať v súlade s jednotlivými ustanoveniami zákona č. 122/2014 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

 

11. Umiestnenie súťažných podmienok 

Tieto súťažné podmienky sú zákazníkom k dispozícií v každej predajni PANTA RHEI a zároveň sú uverejnené na webovej stránke  www.pantarhei.sk. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto pravidiel. Účasťou v tejto súťaži vyjadrujú jej prihlasovatelia súhlas s podmienkami súťaže a s ich záväznosťou. V prípade rozporu niektorých ustanovení týchto súťažných podmienok s akýmkoľvek reklamným, propagačným alebo iným materiálom obdobnej povahy a určenia alebo iným oznámením vyhlasovateľa vo všetkých prípadoch týkajúcich sa tejto súťaže, majú vždy prednosť ustanovenia tohto vyhlásenia a vyhlasovateľ za prípadný takýto rozpor nezodpovedá.

 

V Bratislave, dňa 5.5.2016

Panta Rhei, s.r.o.