Karel Svoboda

autor

Přehled judikatury ve věcech promlčení a prekluze v soukromém právu, 2.vyd.


Publikace je souborem nejvýznamnějších rozhodnutí vyšších soudů ohledně promlčení a prekluze v soukromoprávních vztazích. Přehled zahrnuje judikaturu utříděnou z pohledu jednotlivých oblastí soukromého práva (promlčení a prekluze práv upravených občanským zákoníkem, obchodním zákoníkem, zákoníkem práce, restitučními a privatizačními předpisy, atd.), zařazena jsou rovněž rozhodnutí týkající se běhu promlčecích a prekluzivních lhůt a uplatnění námitky promlčení (prekluze) v řízení před státními orgány. Přehled je doplněn vybranými ustanoveními citovaných právních předpisů a podrobnými rejstříky.
Vypredané
13,66 € 14,38 €

Přehled judikatury ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce - 2. vydání


Nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a. s. připravilo druhé vydání přehledu judikatury na téma výkonu rozhodnutí a exekuce. Aktualizovaný Přehled byl zhotoven s přihlédnutím k podstatným změnám, k nimž došlo po novele občanského soudního řádu a exekučního řádu č. 396/2012 Sb. Prezentované judikáty byly autorem vybrány tak, aby byly využitelné i za nového právního stavu. Některé z nich doplnil stručným komentářem, bylo-li toho s ohledem na právní stav třeba, či poznámkou ty, které se mu jevily jako podstatné či problematické. Přehled je rozčleněn na několik kapitol, z nichž vybíráme: předpoklady pro výkon rozhodnutí (exekuci) způsoby výkonu rozhodnutí a exekuce odklad nebo zastavení výkonu rozhodnutí (exekuce) účastníci vykonávacího řízení jednotlivé způsoby výkonu rozhodnutí (exekuce) specifika exekučního řádu. Soubor judikatury je praktickou pomůckou zejména pro exekutory, soudce a advokáty, ale jistě se uplatní i u širší právnické veřejnosti.
Vypredané
26,87 € 28,28 €

Občanský soudní řád


Jde o první komentář na trhu podle znění od 1. 1. 2014, kdy nabude účinnosti řada procesních a souvisejících hmotněprávních předpisů, k jejichž přijetí došlo ve druhé polovině roku 2013. Nová koncepce komentování zaručuje přehlednější, stručnější a levnější publikaci, aniž by došlo k redukci věcného obsahu výkladu. Komentář není teoretickým pojednáním, ale praktickým textem zabývajícím se konkrétní aplikací procesních předpisů. Kolektiv autorů tvoří zkušení soudci, učitelé civilního práva z právnických fakult v Olomouci, Praze a Plzni a advokáti.
Vypredané
84,40 € 88,84 €

Rodičovství, osvojení a výživné dětí po rekodifikaci soukromého práva


Kniha Rodičovství, osvojení a výživné dětí po rekodifikaci soukromého práva je praktickou publikací, která má advokátům a soudcům posloužit během řízení o určení a popření otcovství, o osvojení a o výživném dětí. Autor rozebírá novou hmotně- i procesněprávní úpravu uvedených institutů a zdůrazňuje změny, k nimž došlo v rodinném právu od 1. 1. 2014 s účinností občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Tímto komplexním rozborem je kniha jedinečná. "Kniha je první monografií, která se po 1. 1. 2014 věnuje základním tématům rodinného práva. Neomezuje se jen na výklad hmotného práva, nabízí řešení řady sporných otázek práva procesního, jako je např. formulace požadavku na tvorbu úspor ve prospěch dítěte. Mimo jiné vysvětluje, za jakých okolností se i v řízeních o výživném mezi rodiči a dětmi, případně v řízení o určení a popření otcovství od 1. ledna 2014 projeví břemeno tvrdit a prokazovat, přestože se nejedná o řízení sporného charakteru. Skutečnost, že kniha neopomíjí nové procesní právo, je její významnou předností." (z recenze Mgr. Mariana France) JUDr. Karel Svoboda, Ph.D., v letech 2000 až 2013 působil jako soudce a posléze jako místopředseda Okresního soudu Plzeň-město. V současnosti pracuje jako soudce Krajského soudu v Plzni a jako odborný asistent Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Tato kniha je jeho pátou monografií.
Vypredané
16,19 € 17,04 €

Autokrat a jeho doba


Kniha se věnuje poměrně krátkému časovému úseku, kdy Evropou prošla vlna revolucí, ale i dalších změn. Revolucí v té či oné podobě se obávaly všechny evropské země, a to dokonce včetně Velké Británie nebo Francie. Autor svou pozornost zaměřil nikoliv na soupis a detailní popis všech událostí, které přinesly roky 1830–1831, ale na analýzu podmínek, ze kterých ruští představitelé museli vycházet a také na následná opatření, která přijímali tváří v tvář evropskému revolučnímu hnutí. Faktické události zůstávají na pozadí a vpřed vystupují jednotlivci a jejich vnímání situace. Politika Mikulášova Ruska držela výrazně pragmatickou linii, byť často navzdory carovu postoji. Ukazuje se, jak dlouhodobé systémové záležitosti ovlivňují rozhodování v konkrétní krizové situaci a jak důležitá je osobnost v dějinném procesu, a to dokonce i v tak centralizovaném státě, jakým bylo carské Rusko.
Vypredané
12,07 € 12,70 €

Nesporná řízení II


Druhý díl monografie se zabývá výkladem řízení ve věcech péče soudu o nezletilé (§ 466 až 491 ZŘS) a normami upravujícími předběžné opatření ve věcech ochrany před domácím násilím (§ 400 až 414 ZŘS) a předběžné opatření o prozatímní úpravě poměrů dítěte (§ 452 až 465 ZŘS). Kniha se orientuje především na řešení praktických problémů. Doplňuje a prohlubuje výklad obsažený v „šedivém“ komentáři zákona o zvláštních řízeních soudních. Do textu je zakomponována nejnovější judikatura. Autor upozorňuje i na použitelná dřívější rozhodnutí. Monografie je určena advokátům, soudcům a zaměstnancům veřejného sektoru, kteří se věnují problematice právních vztahů vznikajících v rámci rodiny a péče o dítě. Třetí díl monografie bude věnován řízení ve věcech manželských a partnerských, ve věcech svéprávnosti a ve věcech opatrovnictví člověka.
Vypredané
24,57 € 25,86 €

Svoboda Karel - 38 originálních nahrávek největších hitů 2CD


Jirka Brodský se za nás proposlouchal mnoha desítkami starších i nejnovějších nahrávek tak, aby vybral dalších téměř čtyřicet opravdu nejdůležitějších songů pro naše nejdůležitější zpěváky. Zásadní Svobodův interpret Karel Gott, ale také Václav Neckář, Marta Kubišová, Jiří Korn, Petra Janů, Jaromír Mayer, Eva Pilarová, Waldemar Matuška, Yvonne Přenosilová, Petr Muk, Helena Vondráčková, Jana Kratochvílová, Lucie Bílá, Marcela Holanová, Anna Rusticano, Leona Machálková, Daniel Hůlka nebo Petr Kolář.
Vypredané
12,34 € 12,99 €

Svoboda Karel - Muzikály Box 4CD


Tracklist: CD 1 - Noc na Karlštejně: 1. Předehra 00:03:18 2. Kejklíři 00:00:55 3. Muži sluší nejlíp sólo 00:03:16 4. Do věží 00:02:50 5. Lásko má já stůňu 00:02:14 6. Ten kdo nedumá 00:02:11 7. Kdypak tetřevi hon prohrají 00:01:12 8. Je v tom něčí dcera 00:01:22 9. Jede král 00:01:02 10. Hostina 00:01:35 11. Lásko má já stůňu 00:00:42 12. Když mám tekutou révu 00:01:27 13. Hoja hoj 00:01:48 14. Ať jde o pannu nebo o paní 00:01:44 15. Příjezd královny 00:00:18 16. Finále 00:04:11 CD 2 - Dracula: 1. Daniel Landa & Jiří Korn - Předehra / Džber a kord 00:04:37 2. Leona Machálková & Jiří Korn - Šašek a Adriana 00:03:29 3. Daniel Hůlka, sbor - Nespravedlivý bůh 00:04:09 4. Lucie Bílá - Jsi můj pán 00:03:14 5. Pavel Vítek - V hrobce (Stevenův monolog) 00:02:25 6. Muzikál - Hon na zlo 00:02:31 7. Leona Machálková & Daniel Landa - Vím, že jsi se mnou 00:03:02 8. Muzikál - Upíří ples 00:02:12 9. Jiří Korn - Smrt 00:01:40 10. Muzikál - Stockers 00:02:30 11. Lucie Bílá & Jiří Korn - Prázdné casino 00:02:07 12. Muzikál - Snový soud 00:04:09 13. Pavel Vítek - Draculova smrt 00:03:41 CD 3 - Monte Cristo: 1. Overtura 00:02:12 2. Daniel Hůlka - Doteky tvých řas 00:02:32 3. Leona Machálková & Daniel Hůlka & Karel Svoboda - Svatba 00:03:07 4. Leona Machálková & Daniel Hůlka - Náš sen 00:03:54 5. Iveta Bartošová - Můj Monte Cristo 00:02:53 6. Daniel Hůlka - Přísaha 00:01:32 7. Jiří Korn & Hana Křížková & Dušan Kollár - Faraon kdysi Dantesův 00:03:40 8. Leona Machálková - Proč nejsi tam, kde já 00:03:17 9. Tomáš Bartůněk - Jsem přece voják 00:03:22 10. Iveta Bartošová & Daniel Hůlka & Bohuš Matuš - Dík nastokrát 00:02:27 11. Jiří Korn & Hana Křížková - Poslední tango v Paříži 00:02:19 12. Daniel Hůlka a Karel Černoch - Ó, Monte Cristo 00:03:04 13. Hanka Křížková - Pijácká 00:01:02 14. Jiří Korn & Tomáš Bartůněk - Udání 00:02:38 15. Daniel Hůlka a Karel Černoch - Útěk 00:05:00 CD 4 - Golem: 1. Předehra 00:02:05 2. Marian Vojtko a sbor - Jesu Christe deus rex 00:02:17 3. Petra Janů - Bůh ví, zda se rána dožijem 00:02:15 4. Kamil Střihavka - Hledám dál 00:02:13 5. Linda Finková - Židovský mor 00:02:52 6. Jiří Korn - Koupím, směním, prodám 00:02:06 7. Lucia Šoralová - Proč jen chvíli 00:03:39 8. Muzikál - Císař, to je vědy mecenáš 00:02:39 9. Petr Kolář - Přísahám 00:03:22 10. Ilona Csáková & Petr Štěpánek & Sbor - Z lásky k Tobě, císaři 00:02:22 11. Josef Vojtek - Branou ghetta do nebes 00:02:09 12. Dušan Kollár - Tak tu je máš 00:02:56 13. Petr Kolář, Šoralová Lucia - Tvou líbeznou tvář 00:03:03 14. Petr Muk - Adonai 00:01:37 15. Jiří Škorpík - Golemovo vyznání 00:02:29 16. Muzikál - Modlitba za usmíření 00:03:07
Vypredané
6,64 € 6,99 €

Svoboda/Soukup/David - Hrdinové Českého Muzikálu 3CD


Kolekce 3CD Hrdinové českého muzikálu přináší výběr toho absolutně nejlepšího z původní muzikálové tvorby. Každé CD je věnováno jednomu z trojice našich nejvýznamnějších autorů. Muzikály Karla Svobody obsahují highlights ze všech čtyř muzikálů, které slavný český skladatel napsal: Noc na Karlštejně, která letos „slaví“ 40 let od svého vzniku, Dracula – nejúspěšnější původní muzikál vůbec, velkolepý Monte Cristo a poslední Svobodův muzikálový počin Golem. Muzikály Michala Davida samozřejmě otevírá slavná Kleopatra, navazují Tři mušketýři a Angelika i hitmakerův autorský podíl v muzikálu Mona Lisa. Zastoupení „historie“ uzavírá Kat Mydlář. Nemůže chybět nejčerstvější počin – Andílci za školou, ani songy z populárního muzikálu Děti ráje. Johanka z Arku má čestné první místo na CD věnovaném muzikálové tvorbě Ondřeje Soukupa. Následují slavné hity ze skladatelovy popové tvorby, které tvořily muzikál Láska je láska. V polovině nultých let se na scéně divadla Ta Fantastika úspěšně uváděl Elixír života, proto má své zastoupení i na tomto nosiči, stejně jako zpracování příběhu o Robinu Hoodovi z doby nedávno minulé. Své mís-to zde mají ale i Soukupovy speciální projekty, originální Zahrada rajských potěšení a Šach Mat. Tracklist: Muzikály Karla Svobody 1. Jede král sbor 2. Lásko má, já stůňu 3. Do věží 4. Šašek a Adriana 5. Jsi můj pán 6. V hrobce (Stevenův monolog) 7. Vím, že jsi se mnou 8. Upíří ples 9. Smrt 10. Doteky tvých řas 11. Můj Monte Cristo 12. Faraon kdysi Dantesův 13. Proč nejsi tam, kde já 14. Poslední tango v Paříži 15. Hledám dál 16. Proč jen chvíli 17. Přísahám 18. Tvou líbeznou tvář 19. Adonai Muzikály Michala Davida 1. Teď královnou jsem já 2. Pod tvými ochrannými křídly 3. Sláva, sláva 4. Když v deltě svítá 5. Velká píseň o Nilu 6. Láska 7. Zpívám Gloria 8. Touha znát 9. Čas na lásku mít 10. Mušketýr ví jak žít 11. Krátká vášeň záhy odezní 12. Naše láska trvá dál 13. Snad měl bych jít 14. Doufám, že mi sílu Bůh dá 15. Stále přemítám 16. A tak splácím léta zlá 17. Právo mám 18. To stárnutí zrádné 19. Rockerský zeměpis 20. A já budu řádit s Nikolou 21. Tak se lásko měj 22. Chtěl bych žít tak, jak žít se má Muzikály Ondřeje Soukupa 1. Most přes minulost 2. Proklínám 3. Nebe to ví 4. Dalas jim víc 5. Ty jsi ten déšť 6. Spáso duše mé 7. Requiem (singlová verze) 8. Útěk 9. Láska je láska 10. Coney Island 11. Bugsy Siegels Wrong Song 12. Papouch 13. Never More 14. Nebyli jsme jablko 15. Ten javor 16. Pomsta bude sladká 17. Poprat se s tmou 18. Až se zblázním 19. Sebeláska 20. Zahrada rajských potěšení (radiomix) 21. Setkání
Vypredané
4,74 € 4,99 €

Doručovaní v soudním rízení


Tato monografie odpovídá na otázky: V čem se liší staré a nové doručování soudních písemností? Jak vypadá komunikace prostřednictvím datových schránek? Jakým způsobem tyto změny poznamenají civilní i trestní řízení? Současně obsahuje i výklad jed notlivých doručovacích institutů. Jedná se o první tuzemskou monografii, která pojednává o doručování v celé jeho šíři, včetně jeho vazeb na ostatní procesní instituty. Doručování neexistuje samo o sobě, má význam pouze v návaznosti na ostatní procesní ustanovení, proto je cílem této monografie poskytnout čtenáři nejen vodítko, jak si vykládat jednotlivá ustanovení upravující soudní doručování, ale i námět k zamyšlení v těch případech, kde je zákon nejasný. České soudy musejí čím dál tím častěji komunikovat s účastníky prostředn ictvím cizích justičních orgánů. Proto se tato monografie soustřeďuje i na obtíže při doručování ve věcech s cizím prvkem.
Vypredané
13,17 € 13,86 €