Jazyk


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Edície


Corpus Hermeticum - Helikon Zsebkönyvek 125.


A Corpus Hermeticum egy feltehetően tudatosan szerkesztett válogatás, egy szöveggyűjtemény Hermész Triszmegisztosz tanításaiból, amely tizenhét görög nyelvű hermetikus dialógust tartalmaz. A kötetben a teológiai témájú értekezések mellett a kozmológiával és az embernek a világban elfoglalt helyével foglalkozó szövegeket egyaránt megtaláljuk, melyek a hermészi tanítások, a hermetikus filozófia megismeréséhez segítik hozzá az olvasót. A híres platonikus filozófus, Marsilio Ficino 14. századi latin fordításának köszönhetően a mű példátlanul sikeres lett, és nagy hatást gyakorolt a humanista gondolkodók jó részére, akik úgy vélték, hogy a hermetikus irodalommal a régóta elfeledett, hieroglifákba vésett egyiptomi bölcsességet ismerhették meg, ami valójában az isteni tudás letéteményese.
U dodávateľa
6,13 € 6,45 €

Vzpoura proti modernímu světu


Vzpoura proti modernímu světu je jedním z opomíjených, ale i velice kontroverzních literárních milníků 20. století. Rozvádí zdrcující kritiku moderního Západu, založeného na konzumu a sekularismu, masové konformitě a průměrnosti, jež staví do kontrastu s aristokratickým heroismem a náboženským rozjímáním. Ideál společnosti vidí v nadčasové Tradici duchovních proudů předmoderního světa, kdy božské a numinózní ještě bylo součástí lidského života. Autorem Vzpoury je italský baron Julius Evola (1898-1974). Krátce a intenzivně koketoval s dadaismem a filosofickým idealismem, aby se následně obrátil k studiu hermetismu a esoterismu. Po obeznámení s dílem Reného Guénona přijal stěžejní ideje jeho integrálního tradicionalismu. Vstoupil do polemik s fašistickým režimem, doufaje, že se mu jej podaří naklonit své vizi. Po válce byl obvinění z obhajoby fašismu zbaven a do konce života se těšil pověsti vůdčího literáta na poli duchovní vědy. Evola v tomto svém opus magnum překonává dobový historicismus a tvrdí, že prostřednictvím profánního Západu dochází k pádu lidstva z bytostí „stvořených na obraz Boží“ na bezduché roboty. Ve svém monumentálním veledíle Vzpoura proti modernímu světu představuje svou vizi metafyziky dějin.
Na sklade 1Ks
30,31 € 31,90 €

O starém zákoně v Teologické sumě


Traktát o starém zákoně (STh I-II, q. 98–105) navazuje na pojednání o zákonech obecně a předchází traktátu o novém neboli evangelním zákoně. Jeho předmětem není starý zákon jako soubor knih obsahující zjevení z doby před Kristem, ale zákon jakožto vnější pravidlo lidského jednání, jak se nachází v této části Písma a obecně v době starozákonního Božího lidu Izraele. Není to tedy pojednání řadící se do biblistiky, ale mnohem spíše do morálky a práva. Nejde o zákon ve smyslu smlouvy Boha se svým vyvoleným lidem, ale o pravidla určitého jednání – v tomto případě pravidla daná židovskému národu, vyvolenému lidu první smlouvy. Tato pravidla a přikázání nacházíme v centrální části Starého zákona, jíž jsou Mojžíšovy knihy (Tóra), především ve třech velkých kodexech. Jsou to kniha smlouvy (Ex 20–23), zákon svatosti (Lv 17–26) a deuteronomický zákoník (Dt 12–26). Tomáš ve svém traktátu probírá přikázání ze všech těchto tří zákoníků. Ukazuje smysl a důležitost zákona obecně a v náboženském kontextu především.
U dodávateľa
12,95 € 13,63 €
Pútač na knihu Priatelia - oficiálna kuchárka
Pútač na knihy druhej akosti

Malá kniha stoicizmu


Nadčasové poznanie, ako získať odolnosť. sebadôveru a pokoj „Ako dlho budete čakať, než zo seba dostanete to najlepšie?“ (Epiktétos, filozof stoicizmu) Kde nájsť radosť? Získať silu? Ako čeliť svojmu strachu a ťažkostiam? Ako sa vyrovnať so smrťou milovaného? A čo tie stále sa opakujúce depresívne myšlienky? Nech už prechádzate akoukoľvek namáhavou životnou etapou, stoici vám poradia, ako sa efektívnejšie vyrovnať so všetkým, čo vám život prinesie a ako žiť podľa svojich najlepších predstáv. I napriek starobylosti tejto filozofie pôsobí jej múdrosť prekvapivo moderne a sviežo a jej hodnota pri hľadaní šťastného a zmysluplného života je nepopierateľná. V knihe nájdete osvedčené spôsoby, ako vystúpiť z emocionálnej horskej dráhy, znížiť negatívne emócie a zostať pokojný. Ako žiť podľa súboru overených hodnôt a rozvíjať pozitívne vlastnosti, akými sú odvaha, trpezlivosť, sebadisciplína, vytrvalosť a duševná sila. Ale nájdete v nej aj praktické stratégie, ako zlepšiť svoje momentálne vedomie a lepšie zvládať seba a svoje konanie v tomto chaotickom svete. Pretože jadrom tejto praktickej filozofie je viesť šťastný život aj (a najmä) tvárou v tvár nepriazni osudu. Z anglického originálu The Little Book of Stoicism: Timeless Wisdom to Gain Resilience, Confidence, and Calmness preložila Mária Tenerová.
Na sklade > 5Ks
11,92 € 14,90 €

Od patetiky k etike


Monografia ponúka originálny ucelený výklad filozofie a etiky novovekého mysliteľa Barucha Spinozu (1632-1677), v ktorom sa autorka usiluje o skĺbenie spinozovských a súčasných filozofických a neurovedeckých skúmaní. Kniha postupuje celou Spinozovou filozofiou a prostredníctvom čoraz komplexnejšieho analytického výkladu približuje jej základné rámce, terminológiu a koncepty, takže po nej môžu siahnuť aj čitatelia doposiaľ neoboznámení so Spinozovým myslením. Základnými motívmi výkladu sú prirodzenosť mysle a otázky ľudskej aktivity a pasivity, slobody a neslobody, a to predovšetkým v kontexte skúmaní afektov (vášní a hnutí), ktorým myseľ podlieha. Spinozova filozofia neponúka len brilantné analýzy ľudských prežitkov, no v anticipácii moderných psychoterapeutických techník formuluje tiež metódy prakticky funkčnej afektívno-kognitívnej (auto)terapie zameranej na reguláciu a kontrolu vlastnej pasivity. Chápanie vlastných slabostí a práca s nimi je totiž nevyhnutnou podmienkou realizácie vlastnej slobody – alebo vydania sa na cestu od patetiky k etike.
U dodávateľa
14,16 € 14,90 €

Dějiny etických teorií od Bergsona po Tugendhata


Publikace navazuje na Dějiny etických teorií od Kanta po pragmatismus (2020) a společně s Dějinami etických teorií I (od antiky po konec 18. století) (2004) postihuje vývoj evropského etického myšlení od antického Řecka po konec 20. století. Vlastním obsahem knihy jsou etické systémy těchto autorů: Bergson, Buber, Camus, Dilthey, Gadamer, Heidegger, Jaspers, Jonas, Lévinas, Lipovetsky, MacIntyre, Marcel, Sartre, Scheler, Spaemann a Tugendhat. Výběr zohledňuje potřebu vyznat se v typických podobách etik 20. století – včetně návaznosti na století předcházející i vzhledem k možnému směřování ve století následujícím. Umožní čtenáři nejen získat základní znalosti z dějin etiky, ale také začlenit etiku do vývoje filosofie a obecně kultury v evropském prostoru.
U dodávateľa
12,50 € 13,16 €

Vtělené Slovo I v Teologické sumě


V tomto svazku přinášíme šest úvodních christologických otázek, jimiž začíná třetí část Teologické sumy (STh III, q. 1–6). Tomáš zde zaměřuje pozornost na tajemství vtěleného Slova. Nejprve osvětluje otázku vhodnosti vtělení Boha (q. 1). V dalším kroku pak objasňuje způsob jednoty božství a lidství ve vtělení (q. 2). Dále vyjasňuje otázku subjektu přijetí (q. 3). Nakonec pojednává otázku přijaté přirozenosti (q. 4), respektive jejích částí (q. 5) a řádu přijetí (q. 6).
U dodávateľa
9,38 € 9,87 €

Význam Číny pro evropskou vzdělanost


Kniha popisuje intelektuální aktivity myslitelů raného německého osvícenství (Leibniz, Wolff, Bilfinger a další) při filosofické recepci kulturních výkonů staré Číny, která probíhala na podkladě jezuitských překladů hlavních děl čínské intelektuální tradice. Tato první systematická reflexe zcela odlišného čínského světa probíhala v historických kontextech, jejichž souvislostmi se tato knížka zabývá. Pozoruhodná je otevřenost vůči mnoha nosným představám čínského myšlení, s níž němečtí osvícenci vyzývali ke kulturní směně s Čínou. Rozpoznali ohromný potenciál Číny a zasazovali se všemi dostupnými prostředky o transkulturní kontakt, aniž by předem zkoumali, kdo bude nebo nebude jeho hegemonem. Vycházeli z předpokladu rovnoprávnosti obou civilizací, jejž dosud nikdo nevyvrátil. Dnes, kdy trpíce syndromem planetárního šíření vzájemné nenávisti odbýváme Čínu nejapnou žurnalistikou, by nám osvícenská rozumová inkluze mohla být příkladem.
U dodávateľa
15,54 € 16,36 €

Přicházející Bůh


Před více než 200 lety se po starověku a křesťanství objevilo osvícenectví. Po náboženské různorodosti starověku v Evropě převážila židovsko-křesťanská myšlenka jednoho Boha, v jejímž důsledku došlo k oddělení boha od přírody. Jednostranně ostré scholastické myšlení důsledně vedlo k osvícení a vědě. Bůh se tak stal čistě duchovním - pokud nebyl prohlášen za mrtvého - a příroda čistou hmotou. Všichni duchové byli vyhnáni z přírody - dokonce i duch člověka. Heinrich Rombach se zabývá říší ležící mezi těmito dvěma kraji a rozpracovává rozdíl mezi hermetikou a hermenuetikou.
U dodávateľa
17,81 € 18,75 €

Následuj bílého králíka ...do světa filozofie


Vtipný, rafinovaný a inteligentní průvodce krajinou moderní filozofie Následujte bílého králíka a čeká vás dobrodružná cesta za poznáním, celým lidským životem tam a zase nazpátek... Philipp Hübl nabízí řadu jasných a neuhýbavých odpovědi na velké otázky kolem života člověka: Existuje Bůh? Můžeme žít bez citů? Rozhodujeme se svobodně? Mají sny nějakou zvláštní funkci? Proč je pro nás krása tak důležitá? Má smrt nějaký hlubší smysl? Kdy vůbec nastává smrt? Vypomáhá si při tom přitažlivými kulisami. Budete žasnout, o čem je vlastně Alenka v říši divů nebo takový film Matrix. Autor čtenáře seznamuje i s nejednou lékařskou záhadou a pozoruhodností, které ukazují, že některé naše poznatky a odpovědi jsou prozatím neúplné a hledání tedy musí trpělivě pokračovat dál. Jedno je jisté. Život je napínavý a musíme se pro něj rozhodnout – tak jako Neo.
U dodávateľa
17,82 € 18,76 €

dostupné aj ako:

Prométheus a Atlás


Jason Jorjani se ve své knize Prométheus a Atlás pokouší o filosofický přístup k otázce paranormálna. Dekonstruuje materialismus a vykořeněný racionalismus moderního Západu a odhaluje, že současná civilizace stojí na nečestném a nevědeckém popření přízračných jevů. Podrobně popisuje proces okultace (zahalení) psychických schopností člověka, za jehož původce považuje Descarta a za nejvýznamnějšího pokračovatele Kanta. Odmítá prohlásit mimosmyslové vnímání a psychokinezi za něco mimořádného a místo toho tyto jevy označuje za součást dosud neobjevené a fyzickými zákony nespoutané strany přírody, kterou před námi zakrývají naše reduktivní moderní vědecké modely. Autor vyzývá k uznání a přijetí archetypů Prométhea a Atlanta, které na nevědomé úrovni ženou vpřed vědecký výzkum a řídí veškeré objevování a tvořivost, které jsou bytostně vlastní kulturám osvojivším si starověkou helénskou kosmopolitní vizi. Ztotožnění se s prométheovským a atlantským duchem považuje, spolu s překlenutím obzorů dalekovýchodního a západního světa, za příslib nové doby a nové společnosti, v nichž budou hranice mezi vědou, náboženstvím, politikou a uměním zcela zbořeny. Jason Reza Jorjani, PhD. (*1981) je rozený Newyorčan íránského a severoevropského původu. Po získání bakalářského a magisterského titulu na Newyorské univerzitě obdržel doktorát v oboru filosofie na Newyorské státní univerzitě ve Stony Brooku. Na Technologickém institutu v New Jersey (NJIT) vyučoval předmět věda, technika a společnost a nyní působí jako spisovatel a vůdčí myslitel filosoficko-etického hnutí známého jako prométheismus.
U dodávateľa
26,13 € 27,50 €

Kosmos, civilizace a křesťanství


Autor předkládá úvahu o vesmíru, lidské civilizaci a v druhé části o fenoménu křesťanství v lidských dějinách. Z politologického, filozofického a dějinného úhlu zaujímá stanovisko ke třem mimořádným událostem v kosmickém prostoru. Předkládá vizi života ve vesmíru, vývoj civilizačních forem a možného života ve víře, ale i v bezvěrectví. Poukazuje na lidskou kreativitu, na vstup křesťanství do civilizačního procesu, na vizi rovnosti před Bohem, vizi mezilidské solidarity či možnou symbiózu náboženského a vědeckého přístupu k základním otázkám lidské existence a perspektivy. Z pozice křesťanského demokrata předkládá ucelený úhel pohledu na vývoj lidské civilizace v kosmickém prostoru, na kreativitu, víru, naději a lásku. A byť autor nezastírá své náboženské přesvědčení, zároveň ponechává diskusní a intimní prostor čtenářům pro hledání a nalezení svého životního stylu a postojů. V publikaci jsou kladeny veřejnosti otázky životní existence, proč a z jaké příčiny, důvodu a účelu lidská bytost existuje v časoprostorových jednotkách kosmu. Autor připravuje druhý díl publikace, v němž se hodlá zabývat dějinnými vývojovými trendy a východisky z globalizace planety. Václav Ryneš junior se v období komunismu angažoval v křesťanském a demokratickém seskupení, které mělo centrum v Praze a které se pokusilo reformovat Obrozenou ČSL. V letech 19671972 byl pracovníkem ideologického oddělení sekretariátu ÚV ČSL a jeho pracovních komisí. Pod jeho vedením vznikla nová organizační koncepce modernizace ČSL, ze strany byl ale vyloučen v období normalizace. Ryneš byl postupně členem vedení Sdružení organizací dětí a mládeže, která nahradila ČSM, předsedou Sdružení mladých poslanců Československa a členem komise pro vznik Svazu měst a obcí a reorganizace Národní fronty, poslancem ONV Praha a Národního výboru Prahy. Po roce 1989 byl v rámci ČSL rehabilitován a stal se zastupitelem hlavního města Prahy. Angažoval se při zakládání Křesťanské a demokratické strany i v rámci Občanské demokratické aliance. Je autorem celé řady článků a publikací historického, politologického a filozofického zaměření. Jmenujme například Národ a stát v českých dějinách (2018), Paradigma a vize lidské společnosti (2019), Léta touhy, víry i zklamání (2020) či Český stát a náboženství v obdobích krize 15471620 a 19481989 (2021).
U dodávateľa
16,03 € 16,87 €

dostupné aj ako:

Filozófia


A Filozófia – Az etikától a metafizikáig szélesíti a látókörünket, felpörgeti az agyunkat, és alapjaiban kérdőjelezi meg nézeteinket és mindazt, amit a tudásról eddig gondoltunk. Ráébreszt, hogy még az érzékszerveinkben sem bízhatunk, habár csak rájuk számíthatunk. A gyönyörű kötet tele van filozófiai feladványokkal, amelyek a legnagyobb elméket is gondolkodóba ejtették, kérdésekkel, amelyek leleplezik gondolkodásunk következetlenségeit, megoldhatatlan logikai paradoxonokkal és morális dilemmákkal, amelyek rákényszerítenek bennünket, hogy szembenézzünk elképzeléseink következményeivel. A Filozófia minden percében élvezetes agytornát kínál.
U dodávateľa
15,25 € 16,05 €

René Descartes - filosofie a věda


René Descartes (1596-1650) je zakladatelem novověké filosofie a jeden z nevlivnějších filosofických a vědeckých autorů. Jeho bádání vděčíme za zásadní vhledy do podstaty lidského ducha a jeho odlišnosti od fyzikálního světa, do podstaty matematické struktury přírody či za základní myšlenky týkající se neeukleidovské geometrie. Descartes je elegantní, ale zároveň též nesnadno pochopitelný filosofický autor. Tento úvod nejen představuje nejdůležitější Descartovy poznatky a teorie, nýbrž ukazuje také filosofické intence určující Descartovo dílo jako celek od jeho raných, za jeho života nikdy nepublikovaných spisů až po jeho poslední díla. A konečně probírá zajímavá a důležitá témata: co znamenal pro Descarta Bůh, co Descarta zajímalo na lidské duši, co byla jeho etika a co byly základní rysy jeho filosofie přírody.
U dodávateľa
11,52 € 12,13 €

Bruno aneb O božském a přírodním principu věcí. Rozhovor


F. W. J. Schelling bývá řazen mezi největší osobnosti tzv. německé klasické filosofie, případně je počítán k představitelům německého idealismu. Bruno je jeden ze spisů, které snadnost takových řazení zpochybňují. Autor tohoto spisu je vrcholný romantik a výsostný pokračovatel tradice německé mystiky a spekulace. Za spisovatelský vrchol jeho tvorby lze považovat období přibližně od roku 1798 (kdy mu bylo 23 let a vyšla jeho Duše světa) do druhé poloviny desátých let; v tomto období vznikly mj. Spis o svobodě, Klára a různé varianty Věků světa. Bruno, spis z roku 1802, zvláště ve spojení s traktátovým dopisem Fichtemu, více než jiné texty poskytuje čtenáři možnost pocítit hloubku, a zejména upřímnost vysoké spekulace, kterou Schelling (jakož i Fichte) prožíval jako cestu ke skutečné pravdě. Již jako mladík svědčil o svém poznání a po celý další život se je různými cestami pokoušel formulovat a sdělit.
U dodávateľa
7,95 € 8,37 €

Objekt, soud a sebevědomí v Kantově Kritice čistého rozumu


Konrad Cramer (1933-2013) byl významným členem tzv. Heidelberské školy. Po vzoru jejího zakladatele Dietera Henricha (*1927) se zabýval filosofickým problémem subjektivity a spojoval současné diskuse k tomuto tématu s tématy novověké filosofie. Byl vynikajícím interpretem novověké filosofie, výrazně přispěl zvláště k výkladu děl Immanuela Kanta. Cramerovy studie shromážděné v této knize se týkají Kantovy Kritiky čistého rozumu. Probírají Kantův pojem objektu, soudu a sebevědomí, interpretují však i další podstatné elementy Kantovy teoretické filosofie. Poslední studie se věnuje vztahu Kantovy a Fichtovy koncepce sebevědomí a dokumentuje vztah Kantovy filosofie a rozvíjející se filosofi e tzv. německého idealismu.
U dodávateľa
11,08 € 11,66 €

Triumf univerzální gnose


Antonin Gadal, poslední strážce katárských mystérií, v knize poodkrývá stezku hermeticko-křesťanského zasvěcení jihofrancouzských katarů z 12. a 13. století a popisuje historické pozadí, které vedlo k rozkvětu a smutnému zániku tohoto hnutí. Poukazuje na nepřetržitou tradici od egyptských mystérií, přes skupiny manichejských, bogomilů, katárů, přes renesanční neoplatonismus a rosenkruciánství 17. a 20. století. Kniha rovněž popisuje setkání Antonína Gadála se zakladateli novodobé rosekruciánské školy Zlatého Kříže s Růží, které proběhlo na začátku padesátých let 20. století a vedlo ke spojení obou směrů. Tuto knihu v originále vydal a úvodem opatřil Joost Ritman, zakladatel holandské knihovny Bibliotheca Philosophica Hermetica v Amsterdamu, dnešní Embassy of the free mind. Mezi myšlenkami, které se v knize objevují, můžeme poukázat na význam péče o duši, její očistu a její proměnu v duchovní duši.
U dodávateľa
62,29 € 65,57 €

Phaidón - Helikon Zsebkönyvek 120.


Platón egyik legismertebb dialógusa, a Phaidón - a Kritónnal és a Szókratész védőbeszédével együtt - Szókratész perének, továbbá élete utolsó heteinek és halálának történetét meséli el. Eközben olyan alapvető kérdéseket érint, mint az igazságosság mibenléte, a törvények tisztelete, illetve a tudás szeretetében leélt élet természetének kérdése. A dialógus magvát azonban a lélek halhatatlanságának tézise alkotja, melyet Szókratész négy - utolsónak az idea-tanon alapuló - érvmenettel bizonyít úgy, hogy egyre pontosabban kidolgozott érvelést alkalmaz a velük kapcsolatban megfogalmazott ellenvetésekkel szemben. Ennek kapcsán fejti ki azt is, hogy abban az életben nyer igazi értelmet a lélek halhatatlansága, melyet a bölcs ember él, ugyanis ez vezet el oda, hogy az ember ne féljen a haláltól.
U dodávateľa
6,13 € 6,45 €

Kritika súdnosti


Tretia zo slávnych kritík Immanuela Kanta, patrí medzi najvýznamnejšie diela západného filozofického myslenia. V slovenskom preklade vychádza po viac než 230-ich rokoch od svojho vzniku po prvý raz. Kant sa v nej pokúša nájsť spojujúci článok medzi prírodou ako predmetom čistého rozumu a slobodou ako predmetom praktického rozumu. V jej prvej časti rozvíja svoju filozofickú estetiku ako náuku o estetických súdoch a v druhej teleológiu ako náuku o výklade prírody prostredníctvom kategórií účelu. Uplatňujúc koncept súdnosti analyzuje množstvo fenoménov, napríklad krásu v prírode a umení, originalitu umeleckých diel, genialitu, vkus, vznešenosť, či systematickú jednotu prírody. Vychádza v edícii IDEA v preklade Patrície Elexovej a doslovom Miroslava Marcelliho.
U dodávateľa
18,99 € 19,99 €