Knižné kamarátstva

Cena


Jazyk


Dostupnosť


Hodnotenie


Väzba


Zákonník práce. Úzz, 16. vydanie 2021


Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce so zmenami novelizácie zákona č. 76/2021 Z.z.s účinnosťou od 1. marca 2021 a od 1. januára 2022, a so zmenami novelizácie zákona č. 215/2021 Z.z. (zákon
o podpore v čase skrátenej práce) s účinnosťou od 1. januára 2022.
Na sklade
5,42 € 5,70 €

Trestné právo - Trestný zákon, Trestný poriadok, Zákon o Policajnom zbore, Zákon o trestnej zodpovednosti PO, Zákon o priestupkoch - po novelách 2021


Praktická publikácia obsahuje úplné znenia trestno-právnych zákonov po novelách k 1.1.2021. Účinnosť noviel - január a august 2021. Publikáciu bola zostavená na žiadosť čitateľov, ako komplexné vydanie uvedených zákonov v jednej knihe. Ide o aktualizovaný a doplnený formát vypredanej knihy Aktualizácia II/2020 - Trestný zákon, Trestný poriadok, Trestná zodpovednosť. Titul obsahuje úplné znenia zákonov po novelách: - ZÁKON č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon - ZÁKON č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok - ZÁKON č. 330/2007 Z. z. o registri trestov - ZÁKON č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb - ZÁKON č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov - ZÁKON č. 256/1998 Z. z. o ochrane svedka - ZÁKON č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti - ZÁKON č. 236/2017 Z. z. o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach - ZÁKON č. 312/2020 Z. z. o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku - ZÁKON č. 650/2005 Z. z. o vykonaní príkazu na zaistenie majetku alebo dôkazov v Európskej únii - VYHLÁŠKA č. 618/2005 Z. z. o tvorbe spisu orgánmi činnými v trestnom konaní a súdmi - VYHLÁŠKA č. 619/2005 Z. z. o podmienkach a postupe prokurátora pri konaní o dohode o uznaní viny a prijatí trestu - VYHLÁŠKA č. 192/2017 Z. z. o rozsahu vykonávania rozhodnutí, opatrení a úkonov trestného konania vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní - ZÁKON č. 231/2019 Z. z. o výkone detencie - ZÁKON č. 372/1990 Zb. o priestupkoch - ZÁKON č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore
Na sklade
6,65 € 7,00 €

Občiansky zákonník Úzz, 9. vydanie, 2020


Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. s právnym stavom k 1. januáru 2020, so zvýraznenými zmenami poslednej novelizácie zákona č. 394/2019 Z. z.
Na sklade
4,47 € 4,70 €
Knižné kamarátstva
Knižné kamarátstva

Praktikum z teórie práva


Praktikum z teórie práva predstavuje učebnú pomôcku pre študentov právnických fakúlt a tiež iných odborov, v rámci ktorých sa vyučuje teória práva. Cieľom publikácie je pomôcť študentom lepšie si predstaviť teoretické koncepty a ich prepojenie s praxou. Praktikum je plné príkladov, na ktorých si študenti môžu precvičiť a zopakovať svoje doterajšie vedomosti a azda tiež naučiť sa niečo nové.
Na sklade
6,27 € 6,60 €

Obchodný zákonník 2020 (komentár, judikáty, novely, vzory zmlúv)


Vydavateľstvo PORADCA prináša úplné znenie Obchodného zákonníka po novelách s podrobným komentárom, judikátmi a vzormi zmlúv. V publikácii nájdete aj Verejné obstarávanie, Zákon o cenách, Obchodné záväzkové právo v úplnom znení po novelách.
Legislatívne zmeny sú prehľadne vyznačené.

Titul obsahuje úplné znenia zákonov:
" Obchodný zákonník s komentárom - ostatná novela zákona účinná od 1. 10. 2020
" Zákon o verejnom obstarávaní
" Zákon o cenách
" Vzory zmlúv - obchodné záväzkové právo

Anotácia:
K najdôležitejším zmenám Obchodného zákonníka patrí realizácia opatrení na zefektívnenie procesu likvidácie obchodných spoločností a družstiev reagujúcich najmä na dlhoročné problémy aplikačnej praxe a tiež objektívne nevyhnutné pre efektívnu aplikáciu touto novelou zákona novelizovaných súvisiacich ustanovení Obchodného zákonníka o zrušovaní a zániku obchodných spoločností a družstiev. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že významným nedostatkom právnej úpravy likvidácie obchodných spoločností a družstiev je neadekvátna motivácia pre zúčastnené osoby proces likvidácie úspešne iniciovať, viesť a efektívne ukončiť. Skutočnosť, že sa uvedenej téme v minulosti nevenovala tak potrebná a náležitá pozornosť, priniesla právna úprava zvlášť dôležité zmeny.
K ďalším zmenám patrí realizácia opatrení na zlepšenie fungovania obchodného registra. Opatrenia je možné definovať ako opatrenia spočívajúce najmä v zmene zoznamu povinne zapisovaných subjektov do obchodného registra, ktorej cieľom je zabezpečiť, aby obchodný register, ako verejný zoznam zákonom ustanovených údajov, spoľahlivo plnil svoje hlavné funkcie.
Na sklade
10,45 € 11,00 €

Zákony 2021 II. A - Obchodné právo a živnostenský zákon


Zákony II A obsahujú zákony a právne predpisy potrebné nielen pre podnikateľov podnikajúcich ako s.r.o. a a.s podľa Obchodného zákonníka. Publikácia obsahuje aj živnostenský zákon, podľa ktorého podnikajú podnikatelia fyzické osoby. Všetky právne predpisy sú uverejnené k právnemu stavu 1. 1. 2021.
Medzi ďalšie právne predpisy patrí napríklad zákon o verejnom obstarávaní, ktorý upravuje zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb, súťaž návrhov, zadávanie koncesií na stavebné práce, zadávanie koncesií na služby a správu vo verejnom obstarávaní.
Autorský zákon upravujúci vzťahy, ktoré vznikajú v súvislosti s vytvorením a použitím autorského diela alebo umeleckého výkonu, v súvislosti s výrobou a použitím zvukového záznamu, audiovizuálneho záznamu alebo vysielania a v súvislosti s vytvorením alebo zhotovením a použitím počítačového programu alebo databázy tak, aby boli chránené práva a oprávnené záujmy autora, výkonného umelca, výrobcu zvukového záznamu, výrobcu audiovizuálneho záznamu, rozhlasového vysielateľa a televízneho vysielateľa, autora počítačového programu, autora databázy a zhotoviteľa databázy je zaradený tiež v uvedenej publikácii.
V zákonoch je po novom uverejnená aj Ústava SR a antidiskriminačný zákon a niektoré právne predpisy z oblasti správneho práva.
Na sklade
6,48 € 7,00 €

Zákony 2021 II. C - Trestné právo, Exekučný poriadok, Správne právo a súdne spory


Vydavateľstvo PORADCA každý rok k 1. 1. vydáva úplné znenie zákonov a súvisiacich právnych predpisov - ZÁKONY . Publikácia Zákony II časť C obsahuje najdôležitejšie právne predpisy z oblasti trestného práva, exekúcii, správneho práva a riešenia súdnych sporov. Publikácia obsahuje päť tematicky zameraných kapitol a všetky zmeny k dátumu vydania sú zvýraznené tučným písmom. Zákony sú učené právnikom, policajtom, podnikateľom, exekútorom a osobách, ktoré riešia súdne spory.

Titul obsahuje úplné znenie zákonov a súvisiacich predpisov:
1. Civilný proces
ZÁKON č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok
ZÁKON č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový
poriadok
ZÁKON č. 125/2016 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku
ZÁKON č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní
ZÁKON č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov
VYHLÁŠKA č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špecializovaný trestný súd a vojenské súdy
ZÁKON č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní
ZÁKON č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
VYHLÁŠKA č. 643/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe určenia platobnej neschopnosti a predlženia
ZÁKON č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov
ZÁKON č. 420/2004 Z. z. o mediácii
2. Exekučný poriadok
ZÁKON č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) - ZNENIE PLATNÉ K 31. 3. 2017
ZÁKON č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)
VYHLÁŠKA č. 68/2017 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)
NARIADENIE vlády č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia
ZÁKON č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní
3. Trestné právo
ZÁKON č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon
ZÁKON č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok
ZÁKON č. 330/2007 Z. z. o registri trestov
ZÁKON č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb
ZÁKON č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov
ZÁKON č. 256/1998 Z. z. o ochrane svedka
ZÁKON č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti
ZÁKON č. 236/2017 Z. z. o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach
ZÁKON č. 312/2020 Z. z. o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku
ZÁKON č. 650/2005 Z. z. o vykonaní príkazu na zaistenie majetku alebo dôkazov v Európskej únii
VYHLÁŠKA č. 618/2005 Z. z. o tvorbe spisu orgánmi činnými v trestnom konaní a súdmi
VYHLÁŠKA č. 619/2005 Z. z. o podmienkach a postupe prokurátora pri konaní o dohode o uznaní viny a prijatí trestu
VYHLÁŠKA č. 192/2017 Z. z. o rozsahu vykonávania rozhodnutí, opatrení a úkonov trestného konania vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní
ZÁKON č. 231/2019 Z. z. o výkone detencie
4. Správne právo
ZÁKON č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
ZÁKON č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok
ZÁKON č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
ZÁKON č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore
Na sklade
6,56 € 7,00 €

Zákony 2021 II aktualizácia II 6 - Zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami, Trestný zákon, Zákon o policajnom zbore


Titul obsahuje úplné znenia zákonov po ostatných novelách. Zmeny v zákonoch sú prehľadne vyznačené. Národná právna úprava je prísnejšia v subjektívnej pôsobnosti, keďže sa vzťahuje na subjekty bez ohľadu na tzv. threshold. Podstata šedých praktík spočíva v tom, že niečo je zakázané, ale keď sa to dohodne, je to povolené. Základným znakom nekalých obchodných praktík je fiktívna dohoda a tzv. fear factor, z čoho vyplýva, že umožniť dohodu na určitých nekalých obchodných praktikách popiera zmysel regulácie a ochrany. Z uvedeného dôvodu Slovenská republika pristúpila k prísnejšej právnej úprave.

Titul obsahuje úplné znenia zákonov po ostatných novelách
• Zákon č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami – po novele zákonom č. 219/2021 Z. z.
• Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon – po novele zákonom č. 236/2021 Z. z.
• Zákon č. 171/193 Z. z. o Policajnom zbore – po novele zákonom č. 217/2021 Z. z.
Na sklade
3,99 € 4,20 €

Nájom bytov


Cieľom publikácie Nájom bytov je prehľadné spracovanie právnej úpravy nájmu bytu v slovenskom právnom poriadku. Úvodná časť stručne približuje inštitút nájmu v jeho historickom vývoji. Samostatne rieši problematiku nájomnej, timesharingovej zmluvy, druhov nájmov, bytu ako pojmu, príslušenstva bytu a jeho odlišností od apartmánu. V ťažiskovej časti publikácie je sústredená pozornosť na úpravu inštitútu nájmu v súčasnom slovenskom právnom systéme, regulovanom popri sebe dvomi právnymi predpismi – Občianskym zákonníkom a zákonom o krátkodobom nájme bytu (98/2014 Z. z.).

Samostatné kapitoly spracovávajú vznik nájmu bytu, náležitosti nájomnej zmluvy, otázku nájomného a úhrad spojených s užívaním bytu, peňažnú zábezpeku, zádržné právo, prechod nájmu bytu, zánik nájmu a podnájom bytu alebo jeho časti. Osobitná časť textu je venovaná špecifickosti zákona o krátkodobom nájme bytu vo vzťahu k Občianskemu zákonníku. Záverečné kapitoly ponúkajú stručný pohľad na problematiku nájomnej zmluvy de lege ferenda, na právne úpravy inštitútu nájmu a árendy v zákonníkoch vybraných krajín: Česká republika, Rakúsko, Nemecko, Francúzsko, Maďarsko a Quebec.

Publikácia systematizuje a sprehľadňuje úpravu nájmu bytu v rámci existujúcich právnych predpisov v slovenskom právnom systéme. Je štruktúrovaná v ucelenom kontexte s dôrazom na pohľad do histórie a na pripravovaný legislatívny zámer komplexného kódexu civilného práva. Jednotlivé kapitoly sú dopĺňané judikatúrou.
Na sklade
9,41 € 9,90 €
  • 3 /5

Trestný zákon + ZoTZPO Úzz, 5. vydanie, 2021


Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Trestného zákona č. 300/2005 Z.z. a zákona č. 91/2016 Z.z. o trestnej zodpovednosti právnikých osôb s účinnosťou od 1. januára 2021, s výraznenými zmenami poslednej novelizácie zákona č. 312/2020 Z.z. s účinnosťou od 1. januára 2021.
Na sklade
6,08 € 6,40 €

Latinské právnické výrazy a výroky


V európskej kultúre sa zachovalo bohaté antické dedičstvo, čo sa prejavuje predovšetkým v právnickej terminológii, ale aj v terminológii iných vedných odborov. Kniha Latinské právnické výrazy a výroky nám pomôže prehĺbiť si fond znalostí a rozšíriť kultúrny obzor.

Prináša právne regule, odborné výrazy, definície a výroky tradované po celé stáročia v živote spoločnosti, ale aj mnohé aforizmy, príslovia a výroky z neprávnických latinských prameňov. Čitateľ zistí, že mnohé z nich platia aj v súčasnosti, zľudoveli, dnes ich pokladáme za ľudovú múdrosť, hoci ich významní filozofi, spisovatelia, štátnici vyriekli už v dávnej minulosti.

So zreteľom na to, že v Uhorsku (vrátane Slovenska) bola latinčina až do 40. rokov 19. storočia úradnou rečou, autor zaradil do publikácie aj niektoré stredoveké, u nás často používané pojmy a výrazy, čo iste poslúži najmä historikom. Príručku však ocenia nielen právnici a historici, ale aj publicisti a študenti a najširšia verejnosť.
Na sklade
18,98 € 19,98 €

Civilný sporový poriadok - Komentár - 2. vydanie


Pred tromi rokmi uviedlo vydavateľstvo Wolters Kluwer na trh prvý komentár k novému Civilnému sporovému poriadku. Komentár vyšiel približne v polovici priebehu plynutia legisvakačnej lehoty k tomuto predpisu, teda medzi jeho zverejnením v Zbierke zákonov SR a jeho účinnosťou, ktorá nastala 1. júla 2016. Autori prvého vydania sa preto museli v komentári popasovať s úplne novým textom zákona, pričom odpovede na viaceré otázky často nedávala ani dôvodová správa, preto zaujímali vlastné názory cez prizmu právnej praxe tak, aby bol komentár užitočný predovšetkým pre tých, ktorí budú normu interpretovať a aplikovať v každodennej praxi. Od nadobudnutia účinnosti nového Civilného sporového poriadku uplynuli viac ako dva roky, vyšli prvé rozhodnutia veľkého senátu, v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu SR a rozhodnutí súdov SR pribúdajú prvé judikáty ponúkajúce interpretáciu ustanovení tohto kódexu a takisto aj v Zbierke nálezov a uznesení Ústavného súdu Slovenskej republiky. Bohatý zdroj cenných názorov ponúka tiež každodenná aplikačná prax nižších súdov. Autori preto pristúpili k prehodnoteniu pôvodného výkladu k jednotlivým ustanoveniam a k jeho doplneniu. K textu komentára boli doplnené desiatky nových súdnych rozhodnutí, a to nielen publikovaných, ale aj nepublikovaných. Komentár je obohatený o rozsiahly výklad k základným princípom Civilného sporového poriadku, ktorým doteraz nebola venovaná v právnej vede a praxi širšia pozornosť. Z toho dôvodu sú k jednotlivým paragrafom doplnené aj odkazy na komentár k relevantným súvisiacim článkom základných princípov, čím sa značne rozširuje rozsah ponúkaného výkladu. Druhé, podstatne prepracované a doplnené vydanie komentára k Civilnému sporovému poriadku je určené každému sudcovi, vyššiemu súdnemu úradníkovi či advokátovi a môže byť cennou pomôckou aj pre študentov práva pri štúdiu civilného práva procesného či, dokonca, teórie práva.
Na sklade
71,25 € 75,00 €

Ústavné právo hmotné


Učebnica „ponúka jednak vysokoškolským študentom a jednak verejnosti zaujímajúcej sa o problematiku ústavného práva príťažlivé čítanie. Ponúka nielen mimoriadne komplexný pohľad na danú problematiku, na judiciálny, právno-teoretický a konštitucionalistický diskurz prebiehajúci v Slovenskej republike, ponúka i poznatky, či inšpirácie pre úvahy de constitutione ferenda.“ (z recenzného posudku prof. JUDr. Pavla Holländera, DrSc.) Dielo „môže rozhýbať niekedy ‚stojaté vody‘, resp. – podľa autora – historickokonzervatívne názory viažuce sa k dnešnej vede ústavného práva“. (z recenzného posudku prof. JUDr. Igora Palúša, CSc.)
Na sklade
42,75 € 45,00 €

Colné právo Nový Colný kódex Únie


Publikácia Colné právo – Nový Colný kódex Únie je kľúčom k poznaniu colnej problematiky. Čitateľovi priblíži nielen históriu colníctva, ale ho bude sprevádzať aj jednotlivými colnými inštitútmi. Problematika colnej úpravy obsiahnutá v tejto publikácii je však oveľa širšia, keďže jej cieľom bolo priniesť významný vklad do relatívne uzavretej colnej komunity. Je určená nielen širokej verejnosti vrátane študentskej, ale aj odbornej verejnosti, najmä deklarantom, zástupcom v colných konaniach, advokátskym kanceláriám, daňovým poradcom a colníkom.
Na sklade
36,67 € 38,60 €

Trestný poriadok Úzz, 8. vydanie, 2021


Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Trestného poriadku č. 301/2005 Z.z. s účinnosťou od 1. januára 2020, s výraznenými zmenami poslednej novelizácie zákona č. 312/2020 Z. z. a zákona č. 423/2020 Z. z.
Na sklade
6,65 € 7,00 €
  • 5 /5

Zákonník práce s komentárom a judikatúrou platný od 1. 3. 2021


Zákonník práce z dielne vydavateľstva NOVÁ PRÁCA, spol. s r. o. prešiel rukami popredných slovenských odborníkov na pracovné právo, a preto sa vám dostane do rúk kniha, ktorá obsahuje nielen paragrafové znenie zákonníka, ale i rozsiahly komentár, ktorý podrobne vysvetľuje všetky paragrafy Zákonníka práce, upozorňuje na zmeny a vedie čitateľa zrozumiteľným jazykom celou problematikou pracovného práva. Jednotlivé paragrafy sú doplnené nielen podrobným komentárom ale aj vyčerpávajúcou judikatúrou. Posledná novelizácia bola urobená v týchto dňoch a platí od 1. marca 2021.
Na sklade
13,12 € 14,90 €

Poradca č. 9 2021 - Daňový poriadok s komentárom (úplné znenie zákona po novelách)


Prináša Vám Daňový poriadok po novelách s komentárom v úplnom znení Od 1. 1. 2021 Finančné riaditeľstvo SR bude zverejňovať aktualizovaný zoznam daňových subjektov registrovaných pre daň z príjmov na svojom webovom sídle. Zverejňované budú údaje ako daňové identifikačné číslo, meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, adresa trvalého pobytu, miesta podnikania čí sídla právnickej osoby. Prvýkrát zverejní Finančné riaditeľstvo tento zoznam najneskôr do 30. 6. 2021. Daňový poriadok pripravil však aj ďalšie novinky týkajúce sa registrácie daňových subjektov z úradnej moci správcom dane. Správca dane mal do konca februára 2021 zaregistrovať z úradnej moci všetky subjekty, ktoré sú do 31. 12. 2020 zapísané do vyššie uvedených registrov, ale neboli registrované u správcu dane. Parlament SR však schválil novelu zákona, na základe ktorej sa posúva účinnosť tejto zmeny od 1. 1. 2022. Titul obsahuje úplné znenie zákona po ostatnej novele s komentárom: Legislatíva Daňový poriadok s komentárom
Na sklade
4,56 € 4,80 €

Rímske právo (Štvrté, doplnené a rozšírené vydanie)


Štvrté, doplnené a rozšírené vydanie koncepčne nadväzuje na doterajšie vydania a najmä sa nedotýka častí autorsky spracovaných Karolom Rebrom. Rozšírená je piata časť učebnice zameraná obsahovo na inštitúty vecného práva. Podstatným spôsobom je doplnený výklad o vecnom práve v celej jeho šírke vložením drobných úvah týkajúcich sa základných otázok rímskeho súkromného práva v oblasti vecnoprávnych vzťahov (ius in re). Miestami ide o nové spracovanie, miestami o rozšírenie poznatkov z danej matérie. V konkrétnostiach sa zväčšil rozsah v náuke o veciach (druhové a individuálne veci, prípadne zastupiteľné a nezastupiteľné veci), v náuke o držbe je novonačrtnutý problém držby ako faktu a držby ako práva, otázka dobromyseľnej držby a rozšírenie výkladu o ochrane držby (interdiktná ochrana, posesórny a petitórny spor). V časti o vlastníckom práve došlo k precizovaniu druhov vlastníckeho práva, rozšírený je výklad o pôvodných spôsoboch nadobudnutia vlastníckeho práva, čím sa stal prehľadnejším. V náuke o vydržaní je upresnený problém dobromyseľnosti. Osobitnú pozornosť si zaslúžil výklad o tradícii doplnený o nové dôležité skutočnosti. Prepracovaný je ďalej výklad o reivindicatio a o postavení procesných strán v tomto súdnom spore, takisto aj actio negatoria a actio Publiciana. Úplne novým je zapracovanie pojmu vecné práva k cudzej veci (iura in re aliena) najmä v porovnaní s vlastníckym právom (iura in repropria). V náuke o záložnom práve sa zmeny týkajú podstaty a účelu rímskeho záložného práva, rozšírený je výklad o fidúcii a právnom postavení záložného veriteľa a záložného dlžníka k založenej veci. Napokon pribudol register latinských právnych pravidiel uvedených v texte učebnice.
Na sklade
26,34 € 27,73 €

Predpisy o cestnej premávke s novými značkami do vrecka


Praktická vrecková príručka obsahuje úplné znenie zákona č. 8/2008 Z.z. o cestnej premávke, úplné znenie vykonávacej vyhlášky č. 9/2009 Z.z. a text novej vyhlášky č. 30/2020 Z.z. o dopravnom značení, ktorou sa ustanovujú nové dopravné značky (publikujeme ich vo farebnom prevedení).
Na sklade
6,56 € 6,90 €