Jazyk


Veková kategória


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Edície


Zákon o distribuci pojištění a zajištění - Komentář


Předkládaný komentář k zákonu o distribuci pojištění a zajištění nabízí získání ucelené orientace v problematice ve všech podstatných souvislostech. Autoři jej koncipovali tak, aby kromě nezbytného teoretického výkladu sloužil především praktickým potřebám pojišťovacího zprostředkovatele. Kromě nich je však také určen širokému okruhu čtenářů.Ti, kteří uvažují o zahájení činnosti pojišťovacího zprostředkovatele, získají orientaci ve formách zprostředkování pojištění a zajištění a v podmínkách pro zahájení a výkon této činnosti. Praktikující pojišťovací zprostředkovatelé si odnesou podněty k řádnému naplňování zákonem upravených pravidel distribuce, se zvláštním důrazem na pravidla jednání se zákazníkem. Pracovníci pojišťoven si zase rozšíří svůj odborný obzor o pohled z perspektivy pojišťovacího zprostředkovatele. Konečně může komentář vzhledem ke svému praktickému zaměření sloužit i ostatním zájemcům o problematiku distribuce pojištění a zajištění, a to včetně cílových zákazníků.
Predpredaj
57,60 € 60,63 €

Zákon o dani z nemovitých věcí - Komentář, 2. vydání


Protože celá oblast daně z nemovitých věcí prochází nepřetržitým vývojem, připravili si naši autoři aktualizované vydání komentáře zákona o dani z nemovitých věcí s účinností k 1. 8. 2022. Jelikož nadále dochází k výkladovým posunům nejednoznačných zákonných ustanovení, proto tato aktualizace publikace původního komentáře poukazuje právě na dané legislativní změny a jejich případné upřesňující výklady.Komentář se neomezuje na pouhý popis zákonných ustanovení, ale obsahuje i praktické zkušenosti – lepší, přesnější a dostupnější evidenci nemovitých věcí včetně její konkrétní využití, která se promítají do korektního stanovení výše daňové povinnosti poplatníků.Kniha si klade za cíl upozornit daňové poradce, ale především i širší odbornou veřejnost nejen na legislativní změny, kterými jsou například stanovení a použití místních koeficientů a posouzení pozemků ve vztahu k dani z pozemků dle jejich formální evidence v katastru nemovitostí, ale i na vývoj a nové výkladové posuny zejména v oblasti možné aplikace zákonných ustanovení ve vazbě na aplikaci osvobození od daně.
U dodávateľa
21,66 € 22,80 €

Právní postavení profesionálních sportovců a profesionální sportovní smlouvy


Publikace představuje v České republice vůbec první práci, která uceleně a komplexně pojednává o právním postavení profesionálních sportovců v českém právním řádu a zkoumá profesionální sportovní smlouvy uzavřené mezi profesionálními sportovci a sportovními kluby.Výklad cíleně nahlíží na problematiku právního postavení profesionálních sportovců a profesionálních sportovních smluv v širších souvislostech se zohledněním všech relevantních skutečností včetně specifičnosti dotčené oblasti, které je nutno do objektivního zkoumání zahrnout. Publikace nabízí hodnocení současného stavu jednak pohledem českého práva, zejména občanského a pracovního, jednak práva Evropské unie. Výklad je doprovázen závěry rozhodovací praxe vnitrostátních soudů a judikatury SDEU a neopomíná ani vliv autonomních předpisů mezinárodních sportovních organizací a vnitrostátních sportovních svazů. Publikace rovněž pojednává o sportovních smlouvách uzavíraných s nezletilými a o institutu tabulkového odstupného.Kniha je určena všem, kteří se sportovním právem a zejména se smluvními vztahy ve sportu přicházejí běžně do styku, tj. především advokátům, sportovním agentům a agenturám, sportovním klubům a sportovním svazům. Kniha je v neposlední řadě určena akademickým pracovníkům a studentům fakult, v rámci kterých jsou vyučovány předměty zabývající se sportovním právem.
Predpredaj
20,09 € 21,15 €
Pútač na knihu Hypotéza lásky
Pútač na knihy druhej akosti

Právní psaní, 2. vydání


Umění napsat dobrý text může představovat rozdíl mezi výhrou a prohrou v řízení. Každý právník by to měl zvládat, protože je to podstatou jeho práce a nutným předpokladem jeho úspěchu. Dovednost právního psaní přitom nepřijde sama od sebe; je nutné ji cíleně trénovat. Druhé vydání velmi úspěšné publikace nabízí průvodce formálními náležitostmi i stylistikou, ale zejména způsoby, jak učinit text srozumitelnější a přesvědčivější. Správná struktura dokumentu, nejlepší načasování argumentu, vhodná a nevhodná slova, aby text co nejlépe zapůsobil – to vše je rozvedeno a ukázáno na reálných příkladech. Nechybějí upozornění na nejběžnější chyby v právních dokumentech a návody na obranu před různými typy argumentačních faulů. Autor, zkušený advokát a procesní specialista, shromáždil do praktické příručky množství rad, které pomohou jak právníkům s vlastní praxí, tak studentům práva a začínajícím právníkům zlepšit jejich dovednosti právního psaní.
Predpredaj
20,09 € 21,15 €

Úvod do práva bezdůvodného obohacení


Publikace poskytuje ucelený přehled úpravy institutu bezdůvodného obohacení v občanském zákoníku. Výklad navazuje na aktuální tuzemskou literaturu a judikaturu Nejvyššího soudu a Ústavního soudu, ale vychází též z právní teorie i praxe zahraniční, zejména německé a rakouské, jakož i z Návrhu společného referenčního rámce (DCFR). Představuje tedy české právo bezdůvodného obohacení v evropském kontextu. Současně usiluje o co největší názornost a pochopení látky usnadňuje častým využitím příkladů i grafickým znázorněním složitějších třídění. Primárním cílem textu je sloužit jako pomůcka pro studenty právnických fakult, kteří se seznamují s institutem bezdůvodného obohacení v rámci magisterských kurzů závazkového práva. Tomu je uzpůsobena šíře a podrobnost výkladu. Publikaci nicméně mohou využít coby nástroj pro orientaci v oblasti práva bezdůvodného obohacení i praktikující právníci či akademici, kteří se na závazky z bezdůvodného obohacení nespecializují. Skripta totiž poskytují obecný přehled o dané matérii a bohatě odkazují na domácí i cizojazyčnou literaturu, jejímž studiem může v případě potřeby či zájmu čtenář pokračovat.
Predpredaj
15,63 € 16,45 €

Práce a Mzdy 10-11 2022 - Zlepšenie podnikateľského prostredia


Dňa 16. júna 2022 prijala NR SR zákon č. 249/2022 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia, tzv. 2. Kilečko. Účelom zákona je znížiť nadmernú regulačnú záťaž podnikania a tým zvýšiť motiváciu k začatiu a rozvoju podnikania, poskytnúť konkurenčnú výhodu v porovnaní s okolitými krajinami a zlepšiť postavenie Slovenskej republiky v medzinárodných rebríčkoch hodnotiacich stav podnikateľského prostredia.Daňový bonus a prídavky na dieťa - zmeny Dochádza k zmenám pri uplatnení daňového bonusu, a to v dvoch smeroch – zvýšením súm daňového bonusu so súčasnou úpravou vekových hraníc dieťaťa a podmienok pre uplatnenie daňového bonusu. Zvyšovanie prídavku na dieťa sa v zmysle novely uskutočňuje v dvoch vlnách, a to od 1. júla 2022 a od 1. januára 2023.Vysporiadanie rozdielov z RZZP O výsledku ročného zúčtovania poistného zdravotná poisťovňa informuje výkazom nedoplatkov alebo oznámením o výsledku ročného zúčtovania poistného. Platiteľ poistného môže do 15 dní odo dňa doručenia výsledku ročného zúčtovania poistného podať námietky voči výkazu nedoplatkov. Do 45 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti výkazu nedoplatkov je povinný uhradiť nedoplatok z ročného zúčtovania poistného.Stravovanie zamestnancov od 1. 9. 2022 Počnúc 1. septembrom 2022 je platné a účinné opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 281/2022 Z. z. o sumách stravného, podľa ktorého sa určujú nové výšky stravného. Sumy stravného pre časové pásma sú: 6,40 eur pre časové pásmo 5 až 12 hodín, 9,60 eur pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín a 14,50 eur pre časové pásmo nad 18 hodín.Podpora štátneho nájomného bývania Zákonom o podpore nájomného bývania sa v čl. V novelizoval aj zákon č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov (Zákonník práce), zaviedol nový inštitút – príspevok na štátom podporované nájomné bývanie. Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi, ktorý je nájomcom bytu štátom podporovaného nájomného bývania na základe nájomnej zmluvy podľa osobitného predpisu, príspevok na štátom podporované nájomné bývanie, v sume najviac 4 eurá na meter štvorcový podlahovej plochy bytu, najviac však v sume 360 eur za kalendárny mesiac.Zmena zdravotnej poisťovne Zdravotnú poisťovňu môže zmeniť poistenec vždy len k 1. januáru nasledujúceho kalendárneho roka na základe podania prihlášky. Prihlášku možno podať najneskôr do 30. septembra kalendárneho roka. Prihláška podaná po 30. septembri je považovaná za podanú 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Poistenec, ktorý podal prihlášku na zmenu zdravotnej poisťovne, je oprávnený vziať späť podanú prihlášku bez uvedenia dôvodu do 30. septembra príslušného kalendárneho roka.
Na sklade 5Ks
11,72 € 12,34 €

Územné plánovanie a výstavba - Stavebný zákon účinný od 1. 4. 2024


Nový zákon o územnom plánovaní si stanovuje za cieľ významne posilniť výskum v oblasti územného plánovania a prenášanie výsledkov výskumu do zásad územného plánovania, ktoré budú vydané ako všeobecne záväzné pri obstarávaní a spracovávaní územnoplánovacej dokumentácie. Okrem toho si nová právna úprav dáva v oblasti územného plánovania za cieľ i profesionalizáciu štátnej správy, znižovanie administratívnej záťaže pri činnostiach súvisiacich s územným plánovaním, predovšetkým jeho elektronizácia a digitalizácia dát slúžiacich ako vstupy súvisiace s územným plánovaním a výstavbou, a na to nadväzujúca integrácia územného rozhodnutia do konania o stavebnom zámere.Obsah: Zákon o územnom plánovaní s komentárom Zákon o výstavbe s komentáromÚzemné plánovanie Nová právna úprava špecifikuje kompetencie Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky. Nakoľko kompetencia územného plánovania je originálnou právomocou orgánov samosprávy, úrad bude obstarávať Koncepciu územného rozvoja Slovenska a vystupovať najmä ako koordinátor jednotného postupu a procesov územného plánovania, prostredníctvom metodických usmernení. Doterajšie stupne jednotlivých územnoplánovacích dokumentácií zostávajú zachované, novým zákonom sa dopĺňa nový typ územnoplánovacej dokumentácie, a to územný plán mikroregiónu. Základom novej právnej úpravy bude elektronizácia procesov územného plánovania v jednotnej metodike a v jednom informačnom systéme územného plánovania a výstavby, v ktorom budú ukladané a zverejňované príslušné údaje a informácie z územnoplánovacích podkladov, územnoplánovacích dokumentácií a vybraných rozhodnutí stavebných úradov a overených projektových dokumentácií stavieb. Výstavba Novou právnou úpravou sa mení rozhodovacia právomoc pri povoľovaní stavieb. Centrálne bude povoľovanie stavieb riadiť novozriadený ostatný ústredný orgán štátnej správy. Právomoc doterajších stavebných úradov (obcí) prejde na stavebné úrady, ktoré budú pracoviskami novozriadeného úradu s vymedzenou územnou pôsobnosťou. Regionálnych pracovísk bude osem. Kompetencie doterajších špeciálnych stavebných úradov zostávajú zachované, okrem špecializovaných stavebných úradov na úseku výstavby diaľnic, dráh a letísk. Proces povoľovania stavieb sa výrazne zjednoduší – prispieť k tomu má jednak zjednodušenie samotných procesných postupov, na druhej strane však jeho elektronizácia, ktorá bude založená na postupnej digitalizácii údajov o území.
Na sklade 5Ks
18,05 € 19,00 €

Poradca 3-4/2023 - Zákon o živnostenskom podnikaní s komentárom


Živnostenské oprávnenie je právom fyzickej osoby alebo právnickej osoby prevádzkovať živnosť. Uvedené právo sa konštituuje v konaní pred orgánom štátnej správy. Týmto orgánom je živnostenský (okresný) úrad. Pre procesný postup živnostenského orgánu platia zákonom ustanovené pravidlá, a to podľa správneho poriadku. Ide o základný zákon, ktorým sa orgány štátnej správy riadia pri konaniach, v ktorých rozhodujú o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach občanov a organizácií. Aké podmienky musí spĺňať fyzická osoba, aby mohla podnikať na základe živnostenského zákona a aký postup je potrebný pri otváraní živnosti, sa dočítate v tomto čísle mesačníka.Titul obsahuje úplné znenie zákona po ostatnej novele s komentárom: Legislatíva Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) – zákon s komentárom Téma čísla Vnútropodnikové smernice účtovnéŽivnostenský zákon Zákon upravuje vzťahy, ktoré sa týkajú podnikateľských subjektov podnikajúcich na základe vydaných živnostenských oprávnení. V živnostenskom zákone možno nájsť informácie o tom ako založiť, prevádzkovať, prerušiť alebo skončiť živnosť. V zmysle živnostenského zákona rozlišujeme voľné, remeselné a viazané živnosti. V prílohe živnostenského zákona nájdu potenciálni aj existujúci podnikatelia informácie o konkrétnych živnostiach alebo aj o preukazovaní odbornej spôsobilosti. Zákon je vedený pod č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v z.n.p. Živnostenské podnikanie je zákonom upravené len ako jeden druh podnikania v Slovenskej republike. Okrem toho, že tento zákon upravuje živnosť ako i podmienky živnostenského podnikania, predmetom úpravy je tiež kontrola nad dodržiavaním stanovených podmienok. Predovšetkým sú to podmienky, ktoré museli byť splnené pred vydaním živnostenského oprávnenia. Vnútropodnikové smernice Každý podnikateľ – účtovná jednotka, ktorý má povinnosť viesť účtovníctvo, by mal pri vedení účtovníctva využívať interné účtovné smernice. Niektoré interné smernice ustanovuje priamo zákon o účtovníctve alebo postupy účtovania ako povinné. Účtovná jednotka však môže tvoriť interné smernice aj podľa vlastného rozhodnutia a potrieb. V praxi sa často stretávame s tým, že účtovné jednotky na túto povinnosť zabúdajú, alebo ju spĺňajú len čiastočne a neúplne. Pritom správne a úplné interné účtovné predpisy, ktoré môžu zamestnanci účtovnej jednotky pri svojej práci využívať, im prácu len zjednodušia a uľahčia. Príspevok obsahuje návod, ako si môžu účtovné jednotky internú smernicu alebo interný predpis zostaviť.
Na sklade > 5Ks
12,35 € 13,00 €

100 otázok o odpovedí - DPH v praxi, zamestnávanie


Publikácia je členená do kapitol – Novelizované zákony, právne predpisy, DPH v praxi a Zamestnávanie. Tematické odpovede na otázky sú doplnené vybranými aktualizovanými zákonmi, vyhláškami a nariadeniami...Titul obsahuje: Novelizované zákony, právne predpisy – OPATRENIE č. 281/2022 Z. z. o sumách stravného – OPATRENIE č. 282/2022 Z. z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách – OPATRENIE č. 227/2022 Z. z. o úprave súm životného minima – VYHLÁŠKA č. 181/2022 Z. z. o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy bytového domu a o výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu – NARIADENIE VLÁDY č. 218/2022 Z. z. o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca – NARIADENIE VLÁDY č. 219/2019 Z. z. o príspevku za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti so situáciou na Ukrajine – NARIADENIE VLÁDY č. 220/2022 Z. z ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme – NARIADENIE VLÁDY č. 221/2022 Z. z. ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov – VYHLÁŠKA č. 225/2022 Z. z. o jednotnom formáte elektronických správDPH v praxi – Obchodovanie a DPH – Operatívny prenájom a DPH – AutomobilZamestnávanie – Dovolenka – Životné minimum – Odmeňovanie• Novelizované zákony, právne predpisy V uvedenej rubrike nájdete aktuálne opatrenia o výške stravného, o sumách základnej náhrady za používanie cestných MV pri pracovných cestách, o úprave súm životného minima, o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu a iné.• DPH v praxi Druhá kapitola ponúka odpovede na otázky z oblastí obchodovania, operatívneho prenájmu a automobilu v podnikaní z pohľadu DPH. V zmysle § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. sa za dodanie tovaru považuje aj odovzdanie tovaru na základe nájomnej zmluvy, podľa ktorej sa vlastníctvo k predmetu nájomnej zmluvy nadobudne najneskôr pri zaplatení poslednej splátky. Vo väčšine prípadov je však pre účely DPH nájomné považované za službu, čo vyplýva z ustanovení § 9 v nadväznosti na § 8 zákona o DPH...• Zamestnávanie Ostatná kapitola je venovaná pracovnoprávnej problematike, v ktorej ponúkame otázky a odpovede okolo životného minima, nároku a čerpania dovolenky alebo odmeňovania podľa Zákonníka práce...
Na sklade 5Ks
7,51 € 7,90 €

Právo mezinárodního obchodu, 4. vydání


Tato publikace je čtvrtým, přepracovaným a rozšířeným vydáním knihy Právo mezinárodního obchodu. Sestává se ze čtyř základních částí:-problematika spadající do oblasti mezinárodního ekonomického práva, -problematika dříve spadající do tzv. práva zahraničního obchodu, dnes tvořící součást evropského práva, -otázky týkajících se obsahu a regulace mezinárodních obchodních transakcí a -otázky z problematiky mezinárodního rozhodčího řízení jako způsobu řešení sporu, který je vlastní oblasti mezinárodního obchodu.Stejně jako předchozí vydání i toto je určeno primárně jako učebnice, ale sloužit může také i jak pro praktického právníka zabývajícího se ošetřením obchodní transakce, tak pro právníka, který je ve fázi sporu a jeho řešení. Tomu je také přizpůsoben výklad obsahující odkazy na řadu materiálů, které nejsou běžně k dispozici či běžné veřejnosti známy. Součástí informačních částí jsou i odkazy na webové stránky či další rozšiřující literaturu.
U dodávateľa
39,52 € 41,60 €

Vývoj inštitútov vecných práv vo svetle právnej úpravy územia Slovenska


Monografia mapuje vývoj právnej úpravy vecných práv na území Slovenska a v Slovenskej republike i ich jednotlivých vecno-právnych inštitútov tak, ako sa uplatňovali a uplatňujú na území Slovenska
U dodávateľa
25,37 € 26,70 €

Zákony 2022 V aktualizácia V 5


Do právneho poriadku sa zaviedol inštitút „blokovania“, ktorý slúži na efektívne zamedzenie šírenia škodlivého obsahu na internete a to v záujme zabezpečiť dôveryhodnosť služieb a aktivít poskytovaných prostredníctvom internetu a ochrany osôb zúčastňujúcich sa na týchto aktivitách ako aj konečného užívateľa týchto služieb...Titul obsahuje úplné znenia zákonov po ostatnej novele: Vyhláška č. 223/2022 Z. z. o základnej škole Vyhláška č. 224/2022 Z. z. o strednej škole Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti Nariadenie vlády č. 220/2022 Z. z, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice plat. taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme NARIADENIE VLÁDY č. 295/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov NARIADENIE VLÁDY č. 296/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme NARIADENIE VLÁDY č. 297/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny...Upozornenie na zmenu zákona Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správeZákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti Prebiehajúci vojnový konflikt na Ukrajine má aj rozmer informačnej vojny, ktorá prekračuje územie zasiahnuté vojnou a negatívne ovplyvňuje celý svet. Masívna ruská propaganda a podsúvanie dezinformácií majú za cieľ spochybniť kto je vo vojnovom konflikte agresor a kto obeť a ospravedlňovať agresiu nasmerovanú aj voči civilnému obyvateľstvu a civilnej infraštruktúre Ukrajiny. V tejto súvislosti sa aj na Slovensku rozmohlo šírenie dezinformácií a podvodných statusov, ktorých účelom je zahmlievať a spochybňovať realitu, ovplyvňovať verejnú mienku a nahrávať ruskej propagande. Šírenie dezinformácií a tzv. „škodlivého obsahu“ ako prostriedku na vedenie hybridnej vojny je nesporne jednou z najnebezpečnejších foriem prebiehajúceho vojnového konfliktu a má veľký dosah na vnímanie reality obyvateľstvom.
Na sklade 3Ks
3,99 € 4,20 €

Rodinné právo, 3. vydání


Třetí, podstatně přepracované a aktualizované vydání učebnice rodinného práva, napsané čtivě a srozumitelně, reaguje na poměrně rozsáhlou novelu občanského zákoníku a procesních předpisů ve věci tzv. dětských dlužníků. S ochranou majetkových zájmů dětí i zletilých je spojeno přijetí dalších zákonů, zejména zákona o náhradním výživném a novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí. V návaznosti na judikaturu Evropského soudu pro lidská práva došlo také k narušení zásady res iudicatae v paternitních věcech posuzovaných podle třetí domněnky otcovství v dobách, kdy nemohly být použity genetické testy profilování DNA, a k zakotvení možnosti obnovy řízení. V učebnici uváděné modelové příklady a právní věty vycházející z ustálené soudní praxe přispívají k pochopení poměrně složité a komplexní materie věnované nejen rodinnému právu, ale i jeho procesním aspektům a širším souvislostem. Erudovaní autoři učebnice, působící na Právnických fakultách Masarykovy univerzity v Brně, Univerzity Palackého v Olomouci a Západočeské univerzity v Plzni, psali svoje texty nejen pro vysokoškolské studenty, ale i pro odbornou právnickou veřejnost, která se rodinným právem a právy dítěte ve své praxi zabývá.
Na sklade 1Ks
38,85 € 40,89 €

Autorský zákon Úzz, 4. vydanie 2022


Úzz. Právny stav k 1. septembru 2022
U dodávateľa
4,28 € 4,50 €

Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom. Úzz, 7. vydanie, 2022


Právny stav k 1. septembru 2022 a s účinnosťou od 1. januára 2023
U dodávateľa
3,14 € 3,30 €

Ústava Slovenskej republiky - Komentár


Publikácia je druhým z troch zväzkov Komentára k Ústave, ktorého prvý diel vyšiel pred rokom a stretol sa v právnickej obci s mimoriadne dobrým ohlasom. Druhý zväzok vychádza symbolicky v čase 30. výročia prijatia Ústavy. Obsahuje komentár jej tretej až deviatej hlavy, teda právnej úpravy ústavných orgánov. Autorský kolektív mal na zreteli, že komentár má slúžiť nielen potrebám právnej vedy, ale najmä potrebám právnej praxe. Preto sa autori osobitne zameriavajú a ponúkajú argumentmi podopreté riešenia na súčasné aj možné budúce praktické aplikačné problémy súvisiace s fungovaním ústavných orgánov, vrátane takých, ktorým doposiaľ právna veda nevenovala pozornosť. V publikácii sú v plnej miere zohľadnené ústavné zmeny, ktoré boli schválené koncom roku 2020 a významne sa dotkli najmä fungovania súdnej moci. Rovnako je v nej zachytená najnovšia rozhodovacia činnosť Ústavného súdu, ktorý v poslednom období vydal viacero rozhodnutí so zásadným vplyvom na fungovanie ústavných orgánov a ústavného systému Slovenska.
U dodávateľa
87,21 € 91,80 €

Materiálne jadro ústavy. Ústavný systém v pohybe


Monografia „Materiálne jadro ústavy. Ústavný systém v pohybe' predstavuje voľné pokračovanie monografie z roku 2014 venovanej materiálnemu jadru Ústavy Slovenskej republiky.V materiálnom jadre Ústavy Slovenskej republiky autor vychádza zo základnej štruktúry vymedzenia materiálneho jadra ústavy a jeho ochrany, pričom túto štruktúru duplikuje v zmysle teoreticko-komparatívneho skúmania. Monografia sa kľúčovo zameriava na analýzu ústavného systému SR.Kniha je výbornou pracovnou pomôckou pre každého právnika zaoberajúceho sa s problematikou ústavného práva, ale svoje miesto si nájde aj v knižniciach študentov právnických fakúlt.
U dodávateľa
15,15 € 15,95 €

Zákon o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia


Zákon č. 549/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí je vnútroštátnou právnou úpravou SR, ktorá sa aplikuje pri styku s cudzinou, a to hlavne v prípade uznania a výkonu trestu odňatia slobody. Je uplatniteľný jednak v prípade odoslania rozhodnutia zo SR do iného členského štátu EÚ, ale taktiež v prípade prijatia rozhodnutia z iného členského štátu EÚ v SR. Je prejavom zavedenia (implementácie) požiadaviek EÚ vyplývajúcich z rámcového rozhodnutia 2008/909/SVV o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na rozsudky v trestných veciach, ktorými sa ukladajú tresty odňatia slobody alebo opatrenia zahŕňajúce pozbavenie osobnej slobody, na účely ich výkonu v EÚ.V komentári sú spracované teoretické a praktické poznatky. Pramenia jednak z odbornej literatúry, dokumentov orgánov EÚ, súvisiacej vnútroštátnej a európskej právnej úpravy a v neposlednom rade z rozsiahlej judikatúry – hlavne Najvyššieho súdu SR, Ústavného súdu SR a Súdneho dvora EÚ. Komentár obsahuje taktiež aplikačné poznatky expertov z príručiek vypracovaných na úrovni EÚ. Text komentára sa neobmedzuje iba na tie aplikačné otázky, ktoré sú upravené v ustanoveniach zákona, ale podáva výklad taktiež takých otázok, ktoré zákon síce výslovne neupravuje, ale aplikačná prax sa s nimi stretáva.Ide o jediný komentár k zákonu č. 549/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí na knižnom trhu.
U dodávateľa
29,26 € 30,80 €

Advokácia a notárstvo v ústavnom štáte


Nielen súdna moc, ale i iné právnické profesie, advokáciu a notárstvo nevynímajúc predstavujú garantov ústavnosti, ako aj ideálov liberálnej demokracie. Aby túto svoju úlohu mohli realizovať, je potrebné ozrejmiť si aj v podmienkach súčasnej Slovenskej republiky postavenie jednotlivých právnických profesií, ich vzťah k štátu, občianskej spoločnosti, klientom, ale i vzťah jednotlivých profesií navzájom. Objasnenie postavenia a podstaty týchto profesií je spolu s ich etickými princípmi predpokladom správneho pochopenia ich významu v ústavnom štáte, zdrojom argumentov vo vzťahu k zachovaniu ich samosprávy proti prípadnej zvýšenej štátnej kontrole i vo vzťahu k vyjasneniu hraníc ich pôsobnosti a právomocí, osobitne vo vzťahu medzi profesiou advokátskou a profesiou notárskou. Či je ponúkané rozlišovacie kritérium dostatočne určité a zrozumiteľné a či môže slúžiť ako pomôcka aj na rozdeľovanie nových úloh a právomocí medzi tieto dve profesie, to sa podrobnejšie skúma v predloženej publikácii. Kniha však napriek svojmu názvu a primárnemu tematickému zameraniu nie je určená len advokátom a notárom, ale osloviť môže celú odbornú právnickú verejnosť.
Na sklade 2Ks
19,00 € 20,00 €