! Doprava ZADARMO už od 15 € !

Jazyk


Veková kategória


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Edície


Legendy o svatém Františkovi z let 1226-1235


V tomto nově zpracovaném druhém svazku Františkánských pramenů se setkáváme s nejstaršími životopisy sv. Františka, které vznikaly v rozpětí let 1226–1235. Mohli bychom se ptát, proč vlastně čerpat z Františkových životopisů, když máme přímo jeho spisy? Jenže v jeho spisech není zachyceno mnoho historických událostí, které dokreslují jak atmosféru doby, tak i podhoubí, ze kterého Františkovy ideály vyrůstaly. Proto se při snaze pochopit a proniknout ducha světce z Assisi bez jeho životopisů neobejdeme.
U dodávateľa
12,35 € 13,00 €

Svätý Alojz Gonzága


Patrón študentov a mládeže. Hoci sa Alojz Gonzága narodil do vznešenej talianskej rodiny, nezanechal po sebe slávu vladára, vojenského vodcu či umelca, ale čosi oveľa hodnotnejšie – príklad svojej vrúcnej lásky k Bohu, ku ktorému prilipol už od útleho detstva. Nič, čo vo svojom krátkom živote vykonal, neurobil bez pomyslenia na Pána, ktorý mu jeho lásku vrchovato odplatil. Tento chlapec mal priveľké srdce na to, aby sa uspokojil s radosťami tohto sveta. Riadil sa jedinou zásadou – dosiahnuť nebo. Žil najlepšie, ako vedel a sníval o večnosti. Hovorieval: „Boh mi stačí.“ Túžil úplne zabudnúť na seba a slúžiť Bohu vo svojich blížnych, zvlášť v tých najbiednejších. Zanechal svet, svoj vznešený rod i život na zámku a napriek mnohým prekážkam vstúpil do Spoločnosti Ježišovej. Tam kvet jeho života úplne rozkvitol a napokon i uvädol – na Božom oltári. Hoci zomrel v mladom veku, dosiahol takú svätosť, že ho Cirkev povýšila za patróna mládeže, študentov a orodovníka pri voľbe životného povolania. Boh je vo svojich svätých jednoducho úžasný.
U dodávateľa
9,41 € 9,90 €

Poznal som sväticu


Začítajte sa do výnimočného diela Kardinála Comastriho – Poznal som sväticu, v ktorom veľmi pútavo zachytáva život a dielo jednej z najväčších žien všetkých dôb – Matky Terezy z Kalkaty. Okrem osobných spomienok na túto výnimočnú ženu ponúka aj nepublikované svedectvá ľudí z jej blízkeho okolia, ale i modlitby, ktoré jej boli blízke, či perly múdrosti, ktorými spôsobila vo svete revolúciu lásky k blížnemu. Od smrti svätej Matky Terezy z Kalkaty, ktorá začala „revolúciu“ lásky k blížnemu, uplynulo už veľa rokov. Jej pamiatka a odkaz sú však stále živé. Svedčí o tom aj knižná novinka Poznal som sväticu. Jej autor kardinál Angelo Comastri čerpá z pokladnice svojich osobných spomienok na túto drobnú, no húževnatú ženu, a ponúka viaceré dosiaľ nepublikované svedectvá, perly múdrosti a modlitby spojené s Matkou Terezou. Mozaiku dopĺňajú aj pôsobivé fotografie.
Na sklade 1Ks
8,46 € 8,90 €

Benedikt XVI. Život


Spisovateľ a novinár Peter Seewald je považovaný za jedného z najlepších odborníkov na pápeža Benedikta XVI. Jeho najnovšia publikácia Benedikt XVI. Život mapuje nielen životné míľniky Josepha Ratzingera, ale aj celú epochu dejín v pozoruhodných súvislostiach. Rozsiahly vyše 1000-stranový životopis si čitateľa získa príťažlivým autentickým rozprávaním, ktoré odkrýva kľúčové životné situácie tohto Nemca na Petrovom stolci. Vychádza pritom z informácií získaných pri rozhovoroch s ním, no ponúka aj desiatky výpovedí a svedectiev očitých svedkov, jeho priateľov, sprievodcov a kolegov, ale aj z odborných výkladov teológov, historikov a rozličných mediálnych expertov. Samotný text životopisu je vystavaný z viacerých prelínajúcich sa vrstiev. Okrem životopisnej čitateľ sleduje aj historicko-spoločenskú a cirkevno-historickú líniu príbehu mapujúcu špecifiká doby a situáciu Katolíckej cirkvi v zaujímavých súvislostiach. Mediálna, autorovi vlastná, rovina zase dôsledne sleduje, ako sa k osobnosti Josepha Ratzingera, k jednotlivým okolnostiam a dejinným súvislostiam stavali v danom období samotné médiá. Vzniká tak autentický a výnimočný živý obraz tohto teológa a služobníka Rímskokatolíckej cirkvi. Životopis sa ako niť súvisle vinie od jeho narodenia, života rodiny, štúdia v seminári a kňazskej vysviacky, jeho pôsobenie na univerzitách, prítomnosť na Druhom vatikánskom koncile, cez menovanie za arcibiskupa a kardinála, vzťah s Jánom Pavlom II. až po jeho zvolenie za pápeža, udalosť storočia. V životopise napokon Seewald vykresľuje a analyzuje aj príčiny Benediktovho odstúpenia z pápežského úradu, odchod do ústrania i aféry, ktoré mu predchádzali. Mnohovrstevný obraz, ktorý sa teda pred čitateľom otvára, vykresľuje Benedikta XVI. nielen ako osobnosť, ktorá výrazným spôsobom ovplyvnila Katolícku cirkev v 20. a 21. storočí, ale zároveň ako obyčajného, plachého muža, čím vrhá na obdobie jeho pontifikátu nové svetlo.
Na sklade 3Ks
64,60 € 68,00 €

Svätý Benedikt – Duchovný otec Európy


„Svätý Benedikt z Nursie svojím životom a dielom zásadne ovplyvnil rozvoj európskej vzdelanosti a kultúry… Dielo tohto svätca – a predovšetkým jeho rehoľa – sa skutočne ukázali ako nositelia autentického duchovného kvasu, ktorý po stáročia v rozsahu presahujúcom hranice jeho vlasti i jeho doby, premieňal tvár Európy,“ píše o duchovnom otcovi Európy pápež Benedikt XVI., ktorý tohto veľkého svätca 5. a 6. storočia prijal za patróna svojho pontifikátu. Svätý Benedikt, narodený v pohnutých časoch po rozpade Rímskej ríše, sa v Ríme ako študent dlho nezdrží a utiahne sa do samoty. Na vlastnej koži zakusuje náročnosť duchovného boja a napokon sa stáva predstaveným mníšskej komunity, ktorú však musí opustiť. O niekoľko rokov neskôr však vybuduje mohutný kláštor, zhromažďuje mníchov a spisuje Regulu, ktorá je dodnes považovaná za vzácny poklad kresťanskej literatúry a mnohým pomáha vykročiť na cestu hlbšieho duchovného života. Nie je jednoduché zhrnúť, čím všetkým svätý Benedikt prispel k vybudovaniu Európy. Jeho život bol skutočne bohatý nielen na rôzne zázraky, ale predovšetkým na svätosť v každodennej službe Bohu, bratom i všetkým, ktorí navštívili jeho kláštor.
Na sklade 1Ks
2,38 € 2,50 €

Svätý Gabriel Possenti


Svätý Gabriel Possenti (1838 – 1862) svojou temperamentnou povahou priťahuje k sebe ako magnet srdcia mnohých, najmä mladých ľudí. Nenechá bez odozvy nikoho, kto ho prosí o pomoc. Aj svätá Gemma Galgani bola na jeho príhovor zázračne uzdravená a stal sa jej osobným patrónom a nebeským priateľom. Kým Gabriel žil vo svete a pre svet, rád sa elegantne obliekal, dbal o svoj účes, miloval divadlo a bol vášnivým tanečníkom. No vo svojom vnútri cítil volanie k zasväteniu sa Bohu. Nevedel sa však k tomu odhodlať, až kým Panna Mária neprekonala jeho vzdor. Vo svojom vnútri počul jej jasný hlas, ktorý ho vyzýval, aby zanechal svet a vstúpil do kláštora. Odvtedy bol žiarivým vzorom oddanej úcty k nej a výrečným dôkazom materinskej lásky, s akou Mária chráni tých, ktorí sa jej s dôverou odovzdávajú. Gabriel zomrel, keď mal len 24 rokov. Počas života v kláštore nespravil nič, čím by si zaslúžil zvláštnu pozornosť. V tichej skrytosti, zabudnutý od sveta, ktorý dokonale opustil, verne plnil svoje každodenné povinnosti. A predsa, dnes na jeho hrob prúdia tisíce pútnikov a je vzývaný ako zázračný divotvorca. „Sme ako tečúca voda, svet i človek sa pominú ako tieň a ako sen." - svätý Gabriel Possenti
U dodávateľa
8,46 € 8,90 €

Nil Sorský


Ruský středověký asketa a mystik sv. Nil Sorský (1433–1508) se těší zájmu současných učenců již více než sto padesát let – jeho dílo bylo postupně přeloženo do většiny evropských jazyku. Touto publikací se k nim přidává i naše prostředí. V první části knihy se autor věnuje životu sv. Nila, dobovému kontextu jeho působení, tj. Moskevské Rusi přelomu 15. a 16. století, dále pak analyzuje asketovy spisy nejen v kontextu ruské středověké kultury, nýbrž také z hlediska širších náboženských vztahů v oblasti Byzance, Balkánu a východní Evropy, zejména tzv. hesychastického hnutí. Druhá část přináší překlady veškerých dochovaných autorových spisů. Kniha rovněž obsahuje čtyři přílohy, a sice překlady kratších textů spojených se životem a duchovním dědictvím sv. Nila.
U dodávateľa
15,58 € 16,40 €

Mystička svätých rán


Sestra Mária Marta Chambonová (1841 – 1907) bola rehoľníčkou v Kláštore navštívenia v Chambérach vo Francúzsku. Ježiš Kristus jej zjavil, že je povolaná, aby oživila úctu k jeho svätým ranám. Naučil ju príslušné modlitby a často jej hovoril, že Cirkev zvíťazí mocou svätých rán a Nepoškvrnenej Panny Márie. Táto mystička zasvätila celý svoj život apoštolátu Pánových rán. Svätá Margita Mária Alacoque, veľká ctiteľka Najsvätejšieho Srdca, ju považovala za svoju mladšiu sestru a Panna Mária ju uistila, že tak ako Margita Mária dala svetu úctu k Najsvätejšiemu Srdcu jej Syna, tak je ona vyvolená, aby zadržala Božiu spravodlivosť tým, že na jej uzmierenie použije zásluhy Ježišovho utrpenia a svätých rán. Mimoriadne dary milosti tejto rehoľníčky boli vonkajšiemu svetu, ba dokonca aj väčšine sestier v jej komunite neznáme. Neustále prijímala zjavenia a posolstvá od Pána Ježiša, Panny Márie a svätých, vídavala duše z očistca, mala stigmy, celé roky žila len z Eucharistie a nevyhla sa ani neľútostným útokom diabla. Skutočné dcéry Ježiša Krista sa poznajú podľa vľúdnosti a pokory. Do nich bola zahalená aj Mária Marta Chambonová, pravé dieťa chudoby preniknuté apoštolským duchom, pripravené odovzdať Ježišovo posolstvo každému, kto je ochotný počúvať a prijať ho.
Na sklade 1Ks
9,41 € 9,90 €

Dneska by to šlo…


Dneska by to šlo… říkával Otec Filip Stajner o prvních sobotách. A dovedl si představit, že by v takový den pod ochranou Panny Marie mohl přejít na druhý břeh bytí, do Boží náruče. Toto přání se mu po dvaceti letech naplněných nesením kříže s nemocí ALS splnilo v sobotu 1. května 2021. Kým byl tento svěžím Božím Duchem obdařený člověk? Na to se pokouší odpovědět četná svědectví blízkých přátel i duchovních dětí Otce Filipa, a odpověď můžeme hledat i v mnoha jeho textech, jimiž se jako zlatá nit vine touha sdělit všem, že Bůh je Láska.
U dodávateľa
14,52 € 15,28 €

Včera muslim, dnes Kristův kněz


Výrazné svědectví věřícího muslima, z kterého se stal kněz a misionář působící v rodné Africe. Je to Bůh, kdo vždy zvítězí, tvrdí otec Adrien. Tohle motto si zvolil, když se rozhodl převyprávět dobrodružství svého obrácení ke Kristu a povolání ke kněžství. Rád zdůrazňuje: „Nejde tu ani o vítězství křesťanství, ani o prohru islámu, ale o uskutečnění Božího díla.“
U dodávateľa
8,46 € 8,90 €

Príbehy svätých


Toto sú príbehy zázrakov, odvahy, zmenených životov, pokory a pomoci chudobným. Sedemdesiat najznámejších, najobľúbenejších svätcov vás prevedie dejinami Cirkvi od raných čias po súčasnosť. Zoznámite sa napríklad s Janou z Arku, ktorú jej úžasná viera postavila do čela armády, keď kráľova odvaha zlyhala. Alebo s Františkom z Assisi, ten sa vzdal rodinného majetku, obliekol si plátenný odev najchudobnejších a založil nový rehoľný rád. Svojou odvážnou jemnosťou tiež skrotilvlka, ohrozujúceho mesto. Valentín, kňaz z čias starovekého Ríma, zas tak často hovoril o Kristovej láske, že v deň jeho sviatku 14. februára sa dodnes ľudia na celom svete navzájom obdarúvajú malými darčekmi na znak toho, že sa majú radi. O Tomášovi Akvinskom sa dozviete, že často bol terčom výsmechu, no nakoniec sa stal veľ kým učiteľom. A viete, že Peter Claver sa staral o tisícky otrokov, ktorých privážali nalodiach z Afriky do Južnej Ameriky? Na stránkach tejto knižky objavíte toho oveľa viac. Každý svätec je zobrazený v dramatickej a plnofarebnej ilustrácii. Súčasťou jednotlivých príbehov je deň v roku, kedy si pripomíname uvedeného svätca, jeho miesto pôsobenia, symboly svätca a tiež koho alebo čoho je patrónom. Príbehy spolu vytvárajú bohatú inšpiratívnu históriu viery a odvahy, ktorá určite osloví každého, kto sa snaží nasledovať Ježiša Krista.
Na sklade > 5Ks
18,91 € 19,90 €

Svätý v mojej rodine


Prvá kompletná biografia a jedného z najväčších mystikov našich čias, neapolského kňaza Dolinda Ruotola (1882 – 1970). Kniha je postavená na svedectvách a originálnych dokumentoch, ktoré vlastní jeho posledná žijúca príbuzná deväťdesiatnička Grazia Ruotolo. O nesmierny existenčný a duchovný odkaz svojho strýka sa podelila s talianskym novinárom Lucianom Regolom. Páter Dolindo od mladosti viedol dialógy s nebom, najmä s Pánom Ježišom, Božou Matkou, ale aj anjelom strážcom a svätou Gemmou Galgani. Jeho postava je spojená s Pátrom Piom, aj keď osobne sa stretli len raz. V duchovnej rovine však boli ako dvojčatá: zdieľali mystické obdarovanie, prorockú charizmu a dar čítania v ľudských srdciach, dar uzdravovania a exorcizmu, ale predovšetkým Kristov kríž – výkupné utrpenie za druhých, za Cirkev. Dlhé roky obaja pokorne znášali prenasledovanie a nespravodlivé zákazy zo strany cirkevných predstavených, a obaja zomreli v povesti svätosti. Páter Dolindo bol navyše vyhľadávaný kazateľ a nesmierne plodný duchovný autor. Z jeho diela je najznámejší úkon odovzdanosti, na Slovensku známy ako Novéna odovzdanosti, ktorý napísal z Božieho vnuknutia. Jeho posolstvom bolo žiť stále hľadiac na Ježiša s istotou, že ak sa mu zveríme za každých, aj tých najťažších a bolestivých okolností, náš život sa obráti k dobrému.
Na sklade > 5Ks
11,31 € 11,90 €

Az emberiség fáklyavivői III. - A Föld vallásalapítóinak, kiemelkedő hatású szellemi tanítóinak és szentjeinek képes életrajzi gyűjteménye


Ez az egyedülálló vallási-spirituális lexikon nagy hiányt pótol. 22 év munkájával készült el ez az egész világon egyedülálló 3 kötetes alapmű. A különleges gyűjtemény mindegyik kötete vallási, felekezeti és egyéb megkülönböztetés nélkül teszi közzé azoknak a vallásalapítóknak, kiemelkedő hatású szellemi tanítóknak és szenteknek a képes életrajzait, akik nagy hatással voltak világunk vallási és szellemi életének alakulására. A 3 kötetben összesen 222 fáklyavivő életrajza került feldolgozásra. E gyönyörűen kivitelezett alkotás különlegessége az is, hogy a könyvben szereplő személyekről kötetenként -az életrajzokon túl- több mint 250 különleges és a nagyközönség számára kevéssé ismert kép, valamint idézet is található. A könyv 3. utolsó kötete egy különleges "GONDOLATOK A FÁKLYAVIVŐKRŐL" című fejezettel is kiegészült.
U dodávateľa
21,38 € 22,51 €

Svätý Šarbel – priateľ Boha aj ľudí


Prečo si Boh vybral maronitského mnícha z Libanonu – krajiny, ktorú nie každý pozná – , aby prostredníctvom neho vykonal úžasné zázraky uzdravenia po celom svete? Odkiaľ sa vzal fenomén svätého Šarbela, ktorý prichádza v snoch, vo víziách, operuje či usmerňuje stratených? Čitateľ hľadajúci odpovede na tieto otázky má v rukách bohato ilustrovanú publikáciu obsahujúcu nové informácie a dôkazy z arabských prameňov o mimoriadnych zásahoch svätého Šarbela a známe i menej známe modlitby na jeho príhovor. Vďaka tomu v tomto libanonskom pustovníkovi objaví nielen divotvorcu, ale aj verného priateľa a sprievodcu na ceste kresťanského života.
Na sklade 2Ks
18,91 € 19,90 €

Svätý Peregrín Laziosi – pomocník v boji s rakovinou


Deň 1. mája si mnohí z nás spájajú so „sviatkom práce“. Cirkev v tento deň vďaka pápežovi Piovi XII. oslavuje spomienku svätého Jozefa, robotníka, no v liturgickom kalendári nájdeme aj spomienku na svätého Peregrína Laziosiho. Niektorí ho poznajú ako orodovníka v rakovinových ochoreniach, ale jeho životný príbeh nás môže obohatiť aj mnohým iným.
Na sklade 1Ks
2,38 € 2,50 €

Století mučedníků


Dějiny 20. století byly tragicky poznamenány nástupem totalitních ideologií a režimů. Komunismus, fašismus a nacismus přinesly statisícům lidí nezměrné utrpení a vyžádaly si nespočet obětí v důsledku válek i v těch částech světa, které nebyly pod jejich přímou nadvládou. Všechny tyto ideologie vyrůstaly z nenávisti a byly spojeny s bezohledným a často krutě nelidským násilím. Tato publikace přináší životní příběhy sedmadvaceti křesťanů, kteří položili život za svou víru. Autoři | Authors: Artur Aleksiejuk | Luigi Aluisi O.F.M. | Maria Axinte | Wojciech Bednarski | Volodymyr Birčak | Petr Blažek | Cor Faber | Jožica Friedrich | Marta Georgieva | Isó Gergely | Yana Hrynko | Łukasz Kamiński | Iryna Kurhanska | Merita Mece | Marge-Marie Paas | Greta Paskočiumaite | Jaroslav Slašťan | Immanuel Volkonski
Na sklade 1Ks
15,63 € 16,45 €

Blahoslavený Carlo Acutis


Italský teenager, který zemřel v roce 2006 ve věku patnácti let, působí doslova jako zjevení. Na první pohled normální kluk své doby, veselý a komunikativní, který rád jezdí na výlety, má své oblíbené pejsky, s nimiž natáčí zábavná videa, a velkou vášeň pro počítače. Ještě víc ale tíhne k Božím věcem. Prosadí si první svaté přijímání dřív, než bývá zvykem, a od té doby chodí denně na mši. „Eucharistie je moje autostráda do nebe,“ prohlásí Carlo později a je znát, že její význam chápe do velké hloubky. Evangelia zná skoro nazpaměť. Ze svých úspor se stará o řadu bezdomovců. Přirozeně se stává i misionářem ve svém okolí, pro Boha získává řadu svých vrstevníků i dospělých, včetně několika přátel hinduistů. Když se ptali jeho maminky, jak vůbec objevil víru, jestliže rodina byla prakticky nevěřící, paní Antonie bez obalu přiznala: „Určitě ne zásluhou nás rodičů, to klidně zveřejněte… Mě osobně Carlo zachránil. Byla jsem ve víře negramotná.“ Takových je nás možná víc… Kéž nás tento „Boží influencer“ při četbě provází svou přímluvou, abychom svůj život dokázali prožít tak krásně a naplno jako on.
Na sklade 2Ks
11,21 € 11,80 €

Svätá Zdislava – Milosrdná liečiteľka


V čase, keď sa svätý Dominik zrodil pre nebo, narodila sa svätá Zdislava pre túto zem. Pochádzala zo šľachtickej rodiny, narodila sa v Křižanove na Morave, vydala sa za urodzeného muža Havla, kráľovho spojenca, ktorý vlastnil hrad Lemberk v severných Čechách. Žili v šťastnom manželstve a mali štyri deti. Pre bratov kazateľov založili konventy v mestečkách Jablonné a Turnov. Ako laická členka rehole podporovala bratov dominikánov, záujmy Cirkvi a pápeža a chránila blaho svojho ľudu v čase nepokojných politických bojov. Počas svojho krátkeho života vynikala ako matka chudobných a liečiteľka chorých. Zomrela v roku 1252 a pochovali ju v Jablonnom, kde je odpradávna uctievaná ako „ pani svätého života“ a dnes ako patrónka rodinného života. Pápež Ján Pavol II. ju 21. mája 1995 v Olomouci vyhlásil za svätú.
Na sklade 2Ks
2,38 € 2,50 €

Franz Jägerstätter, mučeník


Biskupská konferencia Rakúska označila Franza Jägestättera za „mučeníka svedomia“ a „svedka reči na hore“: „Roľník a kostolník Franz Jägerstätter rozpoznal totálnu nezlučiteľnosť kresťanskej viery s národnosocialistickým zločineckým systémom oveľa jasnejšie ako mnohí jeho súčasníci. A hoci si bol vedomý dôsledkov, kvôli svedomiu sa rozhodol odmietnuť vojenskú službu… Jägerstätterovo svedectvo je žiariacim vzorom v temnom období, môže pomôcť aj ľuďom dneška, žijúcim v celkom inej situácii, aby vzdelávali svoje svedomie štúdiom Evanjelia.“ (Kathpress, 21. máj 2007.)
U dodávateľa
9,50 € 10,00 €