Jazyk


Veková kategória


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Série


Edície


Knihy - Učebnice, slovníky strana 1 z 500

Kuliferdo - Slovenský jazyk pre 5.ročník ZŠ


Pracovný zošit je doplnkovým materiálom k učebnici slovenského jazyka pre žiakov 5. ročníka ZŠ. Je využiteľný na vyučovacích hodinách slovenského jazyka, i na predmetoch špeciálnopedagogickej intervencie rozvoj špecifických funkcií (RŠF) a individuálne logopedické cvičenia (ILI), v domácom prostredí na precvičovanie a utvrdzovanie učiva. Pracovný zošit je zostavený tak, aby s ním dokázali pracovať žiaci, pedagógovia, špeciálni pedagógovia, asistenti aj rodičia. Obsah pracovného zošita vychádza zo ŠVP, učivo je štruktúrované do piatich tematických celkov, čiastočne redukované v porovnaní s obsahom pre bežných žiakov. Na konci pracovného zošita sú zaradené kompenzačné pomôcky – prehľady gramatických pravidiel, ktoré sú pre žiaka vhodnou oporou pri riešení úloh. Grafické spracovanie zohľadňuje špecifické vzdelávacie potreby žiakov – väčšie riadkovanie, široký okraj určený na písanie vlastných poznámok žiakov, vtipné a zrozumiteľné piktogramy pútajúce pozornosť žiaka na daný jav (ZAPAMÄTAJ SI! – gramatické pravidlá, VÝKRIČNÍK – upozorňuje na to, čo si má žiak všimnúť, POMÔCKA – napovedá pri riešení úloh).
Na sklade 3Ks
8,55 € 9,00 €

Don Quijote A1/A2 (ŠJ-SJ)


Učte sa španielsky s najslávnejším rytierom všetkých čias a jeho verným zbrojnošom! Don Quijote a Sancho Panza vám ukážu všetky krásy, ale aj všetky nebezpečenstvá pravej dobrodružnej výpravy. V knihe nájdete sedem hlavných kapitol, rozprávajúcich o putovaní známeho rytiera. Sú spracované pre začínajúcich čitateľov, ktorí si chcú vyskúšať, ako si poradia so súvislým textom v španielčine. Cvičenia na konci knihy pomôžu overiť získané znalosti.
Na sklade 3Ks
11,39 € 11,99 €

Rozprávky pani Gramatiky


Autorka vo svojej knihe mimoriadne živo a pútavo vysvetľuje širokú škálu jazykových javov. Hlavná postava, ktorou je láskavá pani Gramatika Slovenská, prichádza medzi deti a postupne ich zoznamuje so svojou široko rozvetvenou rodinou. Pred mladými čitateľmi ožívajú písmená Abecedy, deti prenikajú do vzťahov medzu Ypsilonom a Jotou, ale spoznávajú aj nepriateľa slovenčinyChaosa Hrozného. V zázračnej krajine Znamienkovo stretávajú pokojnú Bodku, ale ich pozornosti neunikne ani zvedavec Otáznik a krikľúň Výkričník. Majú možnosť sledovať škriepky medzi vetami, z ktorých si každá myslí, že je najdôležitejšia. So zatajeným dychom počúvajú dobrodružstvá rodiny Slovenskej, ktoré zažila počas svojej cesty po svete, a množstvo zaujímavých príbehov z jej bohatého života.Kniha svojou zábavnou formou zaujme a poučí nielen žiakov základných a stredných škôl, ale aj dospelých, ktorí si radi oprášia vedomosti zapadnuté prachom zabudnutia.
Na sklade > 5Ks
11,31 € 11,90 €
matthew perry
Pečie celé Slovensko

České pověsti A1/A2 - Ches'ki lehendy A1/A2


Začtěte se do nejkrásnějších českých pověstí v dvojjazyčném ukrajinsko-českém vydání. Nechybí vyprávění o praotci Čechovi, o Libuši a jejích proroctvích, o silném Bivoji či o Horymírovi a jeho koni Šemíkovi. Zrcadlově uspořádaný text umožňuje kontrolu porozumění. Audionahrávky, na kterých pověsti vypráví rodilá mluvčí, naleznete v sekci Ke stažení.
Na sklade 2Ks
9,49 € 9,99 €

Geografia pre 9.roč. ZŠ a pre GOŠ - Pracovný zošit


Pracovný zošit úzko nadväzuje na obsah učebnice geografie pre deviaty ročník ZŠ a rozširuje prácu s témami prostredníctvom úloh, máp a obrazového materiálu s dostatočným priestorom na dopisovanie a poznámky. Nadväznosť zdôrazňujú aj priame odkazy v pracovnom zošite na konkrétne strany učebnice. Spracovanie pracovného zošita je atraktívne aj pre žiakov deviateho ročníka. Úlohy sú pestré a rôznorodé, s rôznou úrovňou náročnosti. Usporiadanie tém v pracovnom zošite a ich grafické spracovanie korešponduje s učebnicou – so zameraním na Austráliu, Ameriku, Antarktídu a Arktídu. Je významnou pomôckou pre žiakov pri praktickom osvojovaní poznatkov, rozširuje ich kompetencie. Je určený pre žiakov a učiteľa na vyučovacích hodinách geografie na precvičovanie a upevnenie geografického učiva, resp. na individuálnu domácu prípravu. Obsah rešpektuje požiadavky ŠVP z hľadiska cieľa predmetu a výkonového a obsahového štandardu pre 9. ročník ZŠ a pre GOŠ.
U dodávateľa
5,70 € 6,00 €

Strojníctvo pre 3. ročník SPŠ, 2. vydanie


Učebnica obsahovo nadväzuje na predchádzajúce učebnice strojníctva. V tematickom celku Strojárska technológia nájdu žiaci informácie o výrobe ozubených kolies, špeciálnych spôsoboch obrábania a obrábacích strojoch, výrobných postupoch, o prípravkoch, výrobe odliatkov, ale aj o zváraní, spájkovaní a lepení kovov. Druhá časť učebnice tematického celku časti strojov sa venuje rôznym druhom prevodov, tekutinovým prevodom a mechanizmom na zmenu pohybu.
U dodávateľa
26,60 € 28,00 €

Etická výchova pre 4. ročník ZŠ - Pracovný zošit


Pracovný zošit Etická výchova pre 4. ročník základných škôl: • obsahuje súbor aktivít zostavený v súlade s iŠVP pre štvrtý ročník ZŠ; • je to tematicky aktuálna, veku primeraná, praktická pomôcka pre žiakov i učiteľov na vyučovanie etickej výchovy; • úlohy a aktivity sú usporiadané do piatich tematických celkov, ktoré sú prehľadne farebne odlíšené vo vnútri aj v obsahu; • žiaci si osvojujú sociálne zručnosti v medziľudských vzťahoch v nadväznosti na osvojené v predchádzajúcich ročníkoch, postoje a normy prostredníctvom hrania scénok, čítaním príbehov, citátov a ich rozborom, prácou s ilustráciou, doplňovačkami, kreslením, strihaním, spoluprácou vo dvojici alebo v skupine, projektovým vyučovaním; • uplatňujú sa medzipredmetové vzťahy so slovenským jazykom, prírodovedou, vlastivedou, výtvarnou, telesnou výchovou. Zostavenie aktivít a úloh podporuje: • osobnostný a sociálny rozvoj žiakov; • osvojovanie sociálnych zručností, postojov a spoločenských noriem; • rozvíjanie zmyslu pre rodovú rovnosť, práva detí a vlastenectvo.
U dodávateľa
6,65 € 7,00 €

Strojníctvo pre 4. ročník SPŠ, technické a informatické služby, 2. vydanie


Učebnica obsahovo nadväzuje na predchádzajúce učebnice strojníctva. V jej prvej časti sa žiaci oboznámia s výrobou ďalších nenormalizovaných polotovarov tvárnením, konštrukčnými plastmi, povrchovými úpravami strojových súčiastok, s prevádzkou a údržbou výrobných zariadení. V druhej časti sa oboznámia s princípom práce zdvíhacích a dopravných strojov, pracovných strojov a motorov, so strojmi využívajúcimi tepelnú energiu, ako aj s technickou úpravou prostredia.
Predpredaj
26,60 € 28,00 €

Krížom krážom Cvičebnica A1+A2, 3., upravené vydanie


- viac ako 450 praktických cvičení - precvičenie lexiky pomocou obrázkov i textov - dôkladné zopakovanie si základnej gramatiky - zdokonalenie používania frekventovaných slov, slovných spojení a fráz v bežných komunikačných situáciách - zaujímavé hlavolamy a didaktické hry - kľúč k cvičeniamThis Workbook is a modern learning tool composed in accordance with the concept of the “Slovak as a Foreign Language for Elementary Level A“ Educational Project. It develops standard communication skills, reading comprehension, and building of simple sentence structures. The individual lessons are related to the contents of the Textbooks: the 20 lessons are given titles identical with the lessons in the Textbooks for levels A1 and A2. The Workbook consists of a total of 450 exercises for the practice and retaining of the presented content focusing on the mastering and expanding of vocabulary and its usage in everyday situations as well as on the practice of elementary Slovak grammar. The number of exercises in individual lessons depends on the type and degree of difficulty of the study material as well as on the lexical potential of the topic. The exercises and the dialogues are presented in models with the creative and targeted application of illustrations, which support the receptive and productive mastering of the foreign language. Thanks to its structure, the Workbook is suited for working with groups of students under teacher supervision. In addition, it provides numerous exercises and specific tasks for individual study, practice, and automatic utilization of the studied areas. The book can also be used selectively based on the learning objectives and needs of the individual user.Cvičebnica je moderná učebná pomôcka zostavená v duchu koncepcie Vzdelávacieho projektu Slovenčina ako cudzí jazyk pre základný stupeň A. Slúži na rozvíjanie štandardných komunikatívnych zručností so zreteľom na porozumenie textu i tvorenie jednoduchých jazykových prejavov. Jednotlivé lekcie nadväzujú na obsah učebníc a precvičujú ho v 20 lekciách, ktoré majú rovnaký názov ako v učebniciach pre stupeň A1 a A2. Cvičebnica obsahuje viac ako 450 cvičení, ktoré sú určené na nácvik a fixovanie prezentovaného učiva so zreteľom na upevňovanie a rozširovanie lexikálnej zásoby a jej používanie v bežných komunikačných situáciách, ale aj na precvičovanie základných gramatických znalostí slovenčiny. Počet cvičení v jednotlivých lekciách závisí od typu a náročnosti preberaného učiva, ako aj od lexikálneho potenciálu témy. Cvičenia a dialógy sú spracované modelovo a zároveň veľmi kreatívne s využitím ilustrácií a obrázkov, ktoré sú funkčné a podporujú receptívne aj produktívne osvojovanie jazyka. Príručka je svojou štruktúrou vhodná jednak na prácu v skupine s učiteľom a zároveň poskytuje mnoho modelových cvičení a špeciálnych úloh na samostatnú prácu, na individuálne precvičovanie a automatizáciu osvojovaných javov. Dá sa používať výberovo podľa študijného zámeru a potrieb používateľov.
Na sklade > 5Ks
13,68 € 14,40 €

Krížom krážom Slovenčina B1


Krížom-krážom Slovenčina B1 nadväzuje na učebnice slovenčiny pre začiatočníkov Krížom krážom A1 a A2. Podobne ako predchádzajúce knihy aj táto učebnica predstavuje atraktívnu cestu ako zvládnuť štandardné komunikačné situácie v škole, v práci, pri zábave či pri poznávaní slovenských reálií. Na to slúži bohato ilustrovaný didakticky stvárnený obsah, ktorý umožňuje nácvik jednotlivých rečových zručností v súlade s požiadavkami Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (CEF) platný pre stupeň B1. Učebnica je výstupom projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Vzdelávací program Slovenčina ako cudzí jazyk, ktorý rieši kolektív autorov a spolupracovníkov Studia Academica Slovaca – centra pre slovenčinu ako cudzí jazyk na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Ide o súčasť série učebných materiálov pripravovaných pre všetky jazykové stupne.
Na sklade 4Ks
25,50 € 30,00 €

Krížom krážom Slovenčina B2


Krížom-krážom Slovenčina B2 nadväzuje na učebnice slovenčiny Krížom-krážom Slovenčina A1, A2 a B1.
Na sklade 4Ks
26,01 € 30,60 €

Krížom krážom Súbor testov zo slovenčiny k učebnici B1, 2. vydanie


- aktuálne texty a nahrávky k témam z učebnice Krížom-krážom B1- v súlade so Spoločným európskym referenčným rámcom pre jazyky- praktické komunikačné situácie- precvičenie a testovanie všetkých jazykových zručností (počúvanie, čítanie, písanie, hovorenie), lexiky a gramatiky- podrobné pokyny k hodnoteniu testov pre skúšajúcich
Na sklade 4Ks
21,85 € 23,00 €

Krížom krážom Súbor testov zo slovenčiny k učebnici B2


- aktuálne texty a nahrávky k témam z učebnice Krížom-krážom B2- v súlade so Spoločným európskym referenčným rámcom pre jazyky- praktické komunikačné situácie- precvičenie a testovanie všetkých jazykových zručností (počúvanie, čítanie, písanie, hovorenie), lexiky a gramatiky- podrobné pokyny k hodnoteniu testov pre skúšajúcich
Na sklade 5Ks
22,80 € 24,00 €

Obchodujeme německy (6.vydání)


Nové, šesté vydání úspěšné knihy, je oproti vydání pátému doplněno o některá cvičení a aktualizováno. Cílem učebnice je vybavit studující takovými jazykovými prostředky, aby se bez potíží dohovořili v obchodních jednáních se svými partnery a mohli vést německou obchodní korespondenci.Těžiště učebnice spočívá v rozvíjení ústních komunikativních dovedností, pozornost je však věnována i četbě odborných textů. Četné písemné úkoly pak slouží k nácviku písemného projevu.Učebnice je určena studentům vysokých škol ekonomického zaměření i pracovníkům firem, které jsou v ústním nebo písemném styku s německy hovořícími obchodními partnery.Součástí knihy jsou audiocvičení ve formátu MP3, které je možné si stáhnout ze stránky titulu.
Na sklade 1Ks
17,68 € 18,61 €

Seminár z chémie pre maturantov


Predkladaná príručka je prvou z pripravovanej trilógie učebníc s názvom Seminár z chémie pre maturantov.Prvý diel sa venuje oblasti chémie prírodných látok, resp. statickej biochémii, nakoľko učivo chémie podľa platných vzdelávacích dokumentov pre chémiu končí základmi biochémie, resp. základmi chémie prírodných látok. Učebnica je koncipovaná tak, aby pokrývala široké spektrum požiadaviek ako pedagógov, tak i študentov. Je vhodná ako učebnica pre predmet Seminár z chémie, ktorý sa vyučuje v 4. ročníku gymnázií, pre študentov, ktorí sa pripravujú na prijímacie skúšky na VŠ a univerzity so zameraním na medicínu, farmáciu, veterinu či prírodné vedy. V neposlednom rade ju využijú i poslucháči vysokých škôl, kde sa chémia vyučuje ako neprioritný predmet.
Na sklade 1Ks
11,35 € 11,95 €

Strojníctvo pre 2. ročník SPŠ, 2. vydanie


Učebnica obsahuje 2 tematické celky – Mechanika a Strojárska technológia. Obsahuje informácie o základných strojových súčiastkach, spojoch, ktoré vytvárajú, o potrubí a jeho častiach a súčiastkach na prenos otáčavého pohybu. Druhá časť nadväzuje na učivo strojárskej technológie z prvého ročníka. Jej obsahom sú trieskové obrábanie a obrábacie stroje na automatizáciu výroby. Záver učebnice tvoria výrobné postupy.
U dodávateľa
26,60 € 28,00 €

Strojníctvo pre 1. ročník SPŠ, 2. vydanie


Učebnica obsahuje 2 tematické celky – Mechanika a Strojárska technológia. Obsahuje informácie o technológii výroby materiálov používaných v strojárstve, o polovýrobkoch a meradlách. Druhá časť je venovaná statike, pružnosti a pevnosti telies. Učebnica je primárne určená pre žiakov študijných odborov technické a informatické služby.
U dodávateľa
26,60 € 28,00 €

Technológia pre 3. ročník - maliar


Učebnica Technológia je určená pre žiakov 3. ročníka trojročného stavebného učebného odboru maliar, ktorí v prvom ročníku štúdia získali základné informácie z oblasti stavebných prác, v druhom ročníku sa špecializovali na maliarske práce. V prvom ročníku sa oboznámili s prácou s drevom, kovmi, plastmi, sadrokartónom, so základmi murárskych, betonárskych, omietačských a maliarskych prác. V druhom ročníku získali informácie o komplexných technologických postupoch zhotovenia vnútorných malieb a fasádových náterov tradičnými aj priemyselne vyrábanými náterovými látkami, ako aj informácie o farebných riešeniach interiéru a exteriéru.Svojím obsahom a formou nadväzuje táto učebnica na učebnicu Technológia pre 2. ročník učebného odboru maliar. Učebnica Technológia pre 3. ročník učebného odboru maliar je zameraná na komplexné technologické postupy zhotovenia náterov, rieši aj problematiku tapetovania a štukatérskych prác, čím podáva obraz o širokom uplatnení remeselníkov – maliarov. Obsah učebnice je rozdelený do deviatich kapitol. Okrem samotných informácií doplnených názornými obrázkami je základné učivo každej kapitoly zosumarizované v zhrnutí. Na konci každej kapitoly je časť PRACUJEME S UČEBNICOU, ktorá má slúžiť najmä na samostatnú prácu žiakov. Učiteľ môže podľa potreby rozšíriť túto časť vlastnými úlohami a zaradiť ju do vyučovacieho procesu aj častejšie, nielen na konci prebratého tematického celku (kapitoly), ako je to v učebnici.Obsah učebnice je doplnený o testy, ktoré majú charakter opakovania základného učiva z príslušnej kapitoly. Zámerom je pomôcť nielen žiakovi pri osvojovaní si učiva, ale aj učiteľovi pri priebežnom overovaní žiackych vedomostí. Žiak má možnosť overiť si svoje vedomosti aj samostatne, nakoľko súčasťou učebnice je Kľúč správnych odpovedí. Koncepcia učebnice je navrhnutá tak, aby sa učebnica stala každodennou pomôckou vo vyučovacom procese žiakom aj učiteľom.
U dodávateľa
26,60 € 28,00 €

Italština (nejen) pro pokročilé samouky


Italština (nejen) pro pokročilé samouky. Jazyková úroveň A2/B1 - B1/B2/C1.
U dodávateľa
22,28 € 23,45 €

Učiť sa, učiť sa, učiť sa... Toto je sekcia na samé jednotky. Naučí všetko, čo by ste mali a chceli vedieť. Podelí sa o vedomosti z matematiky a slovenského jazyka. Preskúša vás z angličtiny a nemčiny. Navedie, ako si ľahko poradiť s i/y.Učebnice, cvičebnice, skriptá a testy - vedomosťami to tu priam dýcha. Nájdete tu všetko pre žiakov, učiteľov, stredoškolákov, vysokoškolákov a samoukov.