Jazyk


Veková kategória


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Série


Edície


Allez hop! Francouzština pro každého 1.díl, 4., upravené vydání


Moderní učebnice francouzštiny opravdu pro každého. Je vhodná jak do výuky na středních školách, gymnáziích a univerzitách, tak i ve školách jazykových. Obsahuje 13 lekci, z nichž každá se věnuje určitému tématu, učí slovní zásobu, určitý gramatický jev a rozvíjí základní a praktické komunikační situace. Dále nabízí projekty, autoevaluační testy, přípravu na mezinárodní zkoušku DELF, podrobný přehled probrané gramatiky, transkripci všech poslechů, obsáhlý slovník a závěrem i návod, jak s učebnicí pracovat.
Predpredaj
17,99 € 19,99 €

Triky našej gramatiky


Praktická príručka slovenského jazyka nezhŕňa len základy gramatiky, ale ponúka omnoho viac. Zamerajte sa spolu s ňou na najproblematickejšie výrazy, ktoré sa bežne používajú nesprávne. S touto šikovnou knižkou budete mať raz a navždy poriadok v spisovnej slovenčine. Postupne prejdete slovnými druhmi a nové vedomosti si ľahko zapamätáte vďaka cvičeniam. Overte si, či ste postupovali správne. V závere knižky nájdete kľúč s riešeniami. Využite túto príručku pri učení sa s deťmi, alebo ju majte poruke vždy, keď ju budete potrebovať v práci či v súkromí.
Predpredaj
6,56 € 6,90 €

Precvič si pravopis PZ


Pracovný zošit na precvičovanie pravopisu slovenského jazyka v 2. ročníku ZŠ. Ako rozširujúci materiál je určený žiakom a žiačkam na samostatnú prácu v škole alebo aj doma, nezávisle od vyučovacieho procesu. V strede cvičebnice sa nachádza odnímateľná príloha s riešeniami úloh a textami diktátov, ktorá zároveň predstavuje spätnú väzbu pre žiakov, žiačky, učiteľov, učiteľky alebo i rodičov.
Predpredaj
6,30 € 7,00 €

Husľová škola, zošit 5


Piaty zošit husľovej školy popredného husľového pedagóga prof. Viliama Kořínka, ktorá bola v čase svojho prvého vydania (1984) a ešte aj dodnes je jeho najvýznamnejšou pedagogickou prácou.
Predpredaj
25,20 € 28,00 €

Četba pro začátečníky - The Story of Doctor Dolittle (A1 - A2)


Doctor Dolittle is one of a kind. Just imagine – he can talk to animals! Using his amazing skill, he becomes a vet. His excellent reputation soon spreads in the animal kingdom. One day Doctor Dolittle receives a message from monkeys – they are very ill! Sailing off to Africa with his band of animal companions, Doctor Dolittle seeks to help all he can. Lets find out how they will handle fierce storms, vicious pirates and one angry king. Doktor Dolittle je výjimečný. Jen si to představte – umí mluvit se zvířaty! Své úžasné schopnosti využil k tomu, aby se stal zvěrolékařem. Jeho skvělá pověst se brzy roznese zvířecí říší. Jednoho dne dostane doktor Dolittle zprávu od opic – jsou velmi nemocné! A tak se doktor vydává lodí do Afriky i s partou zvířecích společníků, aby pomohl, jak nejlépe umí. Pojďme se podívat, jak si poradí s prudkými bouřemi, krutými piráty a jedním rozzlobeným králem.
Na sklade 5Ks
5,39 € 5,99 €

Četba pro začátečníky - A Little Princess (A1 - A2)


Sara Crewe is a wealthy, intelligent and imaginative girl. Alone in a new country she tries to settle in and make friends at Miss Minchins School for Young Ladies. But when she learns that she will never see her beloved father again, her life is turned upside down and now poor Sara has to work as a servant. Her experiences soon teach her that being a princess on the inside counts more than any outward expression of royalty. Sara Crewe je bohatá, bystrá a nápaditá dívenka. Zvyká si sama v nové zemi a snaží se najít si v dívčí škole slečny Minchinové kamarádky. Když se však dozví, že už nikdy neuvidí svého milovaného otce, obrátí se její život vzhůru nohama a nyní již úplně chudá Sára musí pracovat jako služebná. Její zkušenostiji brzo naučí, že je cennější být princeznou ve svém nitru než navenek.
Na sklade 5Ks
5,39 € 5,99 €

Zrcadlová četba - Breakfast at Tiffany´s (B2-C1)


Truman Capotes novella Breakfast at Tiffanys is set in New York City in the 1940s and draws the readers attention to a certain kind of female independence that was rather uncommon in the mid-20th century. Holly, an independent girl, lives her life according to what she wants, paying little attention to what other people expect of her. As a young woman who financially sustains herself by spending time with wealthy men Holly faces constant criticism and disapproval of the way she lives. To protect her autonomy she is even willing to break the law and escape to a foreign country. Breakfast at Tiffanys is one of Truman Capotes most famous works, due in large part to the film adaptation of it, with Audrey Hepburn as Holiday Golightly, whose dark glasses and black dress soon became fashion icons. Novela Snídaně u Tiffanyho od Trumana Capoteho je dějově zasazena do New Yorku 40. let a obrací čtenářovu pozornost k určitému druhu ženské nezávislosti, jež byla v polovině 20. století poněkud neobvyklá. Nezávislá dívka Holly žije, jak sama chce, a pramálo se stará o to, co od ní očekávají druzí. Jako mladá žena, která se živí tím, že tráví čas s bohatými muži, čelí Holly neustálé kritice a odsuzování způsobu jejího života. Pro záchranu své samostatnosti je ochotná i porušit zákon a ukrýt se v cizí zemi. Snídaně u Tiffanyho je jedním z nejslavnějších děl Trumana Capoteho z velké části díky jeho filmové adaptaci s Audrey Hepburnovou v roli Holiday Golightlyové, jejíž tmavé brýle a černé šaty se brzy staly módní ikonou.
Na sklade 5Ks
8,01 € 8,90 €

Zrcadlová četba - Crime and Punishment (B1-B2)


This abridged and linguistically adapted version of Crime and Punishment endeavors to introduce the reader to the masterpiece of the Russian author Fyodor Mikhailovich Dostoevsky. The writer himself characterized it as a psychological record of one crime. Rodion Romanovitch Raskolnikoff is a poor student who has been forced to give up his university studies. He withdraws from society and plans to murder an old moneylender. He is convinced that murder and robbery of a despicable, mean old woman who oppresses her sister and exploits her clients will sure enough be excused, or even approved of, and make many good deeds possible. But this story is not about the crime... Tato jazykově upravená a zestručněná verze románu Zločin a trest se čtenáři pokouší představit vrcholné dílo ruského autora Fjodora Michajloviče Dostojevského. Spisovatel sám jej charakterizoval jako psychologický záznam jednoho zločinu. Rodion Romanovič Raskolnikov je chudý student, který byl z finančních důvodů nucen zanechat studia na univerzitě. Stáhne se i ze společnosti a naplánuje vraždu staré lichvářky. Je přesvědčen, že vražda a oloupení zavrženíhodné, zlé stařeny, která utiskuje svou sestru a odírá své klienty, bude jistě prominuta, ne-li dokonce schvalována, a umožní mnoho dobrých skutků. Tento příběh však není o zločinu...
Na sklade 5Ks
8,01 € 8,90 €

Zrcadlová četba - The Art of War (B2-C1)


The Art of War is a renowned and respected ancient Chinese military treatise attributed to Sun Tzu, a military general, strategist, philosopher, and writer. The book composed around the fifth century BC is divided into 13 chapters, each focusing on a different aspect of warfare, such as strategy, tactics, and leadership. One of the books most significant insights is the importance of knowing oneself and ones enemy in order to win battles. This book continues to be studied and applied in various fields beyond the military, including business, politics and other areas where tactical mind or strategic thinking is important. This books key concepts are still applicable today. Umění války je proslulé a uznávané pojednání ze starověké Číny připisované vojenskému generálovi, stratégovi, filozofovi a spisovateli Sunovi Tzu. Kniha byla sepsána přibližně v pátém století př. n. l. a je rozdělena do 13 kapitol, z nichž každá se zaměřuje na jiný aspekt války, jako je strategie, taktika a vedení. Jedním z nejvýznamnějších poznatků této knihy je to, že pro vítězství v bitvě je důležité znát sebe sama i svého nepřítele. Kniha je stále studována a využívána v různých i nevojenských oblastech včetně obchodu, politiky a jiných, kde je důležité taktické myšlení a strategické uvažování. Klíčové poznatky tohoto díla jsou platné i v dnešní době.
Na sklade 5Ks
8,01 € 8,90 €

Zrcadlová četba - Hercule Poirot Short Stories (B1-B2)


This book contains six captivating short stories featuring Agatha Christies most famous character. Follow Hercule Poirot, who is, in his own humble opinion, "probably the greatest detective in the world”, and watch him unravel mysteries of all sorts with his characteristic panache. Tato kniha obsahuje šest poutavých krátkých povídek, v nichž se objevuje nejslavnější postava stvořená Agathou Christie. Následujte Hercula Poirota, jenž je, podle svého vlastního skromného názoru, pravděpodobně tím nejlepším detektivem na světě, a pozorujte jej, jak se svou charakteristickou elegancí rozplétá nejrůznější záhady.
Na sklade 5Ks
8,01 € 8,90 €

Politológia


Obsahové zameranie textu je prierezom politológie ako vedy o inštitucionálnych, normatívnych, komunikačných a ďalších javoch a procesoch politického života spoločnosti, prebiehajúcich na národnej a medzinárodnej úrovni. Obsah 1 Politológia ako veda 1.1 Predmet a vývoj štúdia politológie 1.2 Pramene a aplikácia politológie 1.3 Základné členenie politických vied 1.4 Politické vedy vo vybraných krajinách 1.5 Zhrnutie 2 Miesto politiky v riadení spoločenských procesov 2.1 Vzťah politiky a ostatných sfér spoločenského života 2.2 Vzťah politiky a ekonomiky – hospodárska politika 2.3 Sociálna politika 2.4 Kultúrna politika 2.5 Spotrebiteľská politika 3 Občianska spoločnosť 3.1 Ideové a politické zdroje občianskej spoločnosti 3.2 Základné princípy formovania a fungovania občianskej spoločnosti 4 Ľudské a občianske práva v politickom živote spoločnosti 4.1 Vývoj názorov na postavenie človeka a jeho práva v spoločnosti 4.2 Pojem, obsah a výklad ľudských práv 4.3 Medzinárodná ochrana ľudských práv 5 Politické systémy spoločnosti 5.1 Demokratický politický systém 5.2 Nedemokratický politický systém 5.3 Stabilita politických systémov 5.4 Svetské a teokratické politické systémy 5.5 Ďalšie faktory členenia politických systémov 5.6 Hlavy štátov a stranícke systémy stredoeurópskych štátov 6 Štát 6.1 Pôvod štátu 6.2 Základné znaky štátu 6.3 Klasifikácia štátov podľa štátneho režimu, hlavy štátu a formy vlády 6.4 Klasifikácia štátov podľa štátneho zriadenia 7 Verejná správa 7.1 Štátna správa 7.2 Samospráva 7.3 Verejná správa v Slovenskej republike 7.4 Organizácie miestnej samosprávy v Slovenskej republike 8 Občianske združenia 8.1 Záujmové organizácie a spolky 8.2 Politické hnutia 8.3 Nátlakové združenia 8.4 Politické strany 8.5 Politické strany Európy 8.6 Nové trendy vo vývoji politických strán a hnutí 9 Menšiny v politike 9.1 Etnická štruktúra Európy a národnostné menšiny 9.2 Neetnické minority 10 Voľby a volebné systémy 10.1 Voľby a politická participácia občana na správe vecí verejných 10.2 Voľby a politická reprezentácia 10.3 Typológia volebných systémov 10.4 Volebný proces 10.5 Voľby do orgánov samosprávnych krajov v SR (zastupiteľstvo, predseda) 10.6 Voľby do NR SR 10.7 Voľby prezidenta SR 10.8 Voľby do Európskeho parlamentu 10.9 Modely vplyvu volebných systémov na systém politických strán 11 Medzinárodné vzťahy a zahraničná politika štátu 11.1 Charakteristika medzinárodného prostredia, systému vzťahov a aktérov 11.2 Zahraničná politika štátu a orgány štátu pre zahraničné styky 11.3 Národný záujem štátu 11.4 Doktríny a stratégie zahraničnej politiky 12 Politická geografia 12.1 Postavenie politickej geografie v rámci politológie 12.3 Základné politicko-geografické oblasti výskumu 12.3 Politické mapovanie priestoru a geografická predstavivosť 13 Environmentalizmus 13.1 Kľúčové pojmy 13.2 Environmentálna filozofia a etika 13.3 Politický environmentalizmus 14 Európska únia a jej inštitucionálny systém 14.1 Definícia európskej integrácie 14.2 Charakteristika Európskej únie 14.3 Inštitucionálny systém Európskej únie
Na sklade 2Ks
8,55 € 9,50 €

Veselá slovenčina


Vybrané slová, de, te, ne, le, di, ti, ni, li, ie, ia, ô, ä. Obrovský plagát vo vnútri.
U dodávateľa
4,05 € 4,50 €

Podnikové financie


Predkladaná publikácia obsahuje riešené a neriešené príklady z oblastipodnikových financií. Vychádza z teórie podnikových financií pri rešpektovaníaktuálne platnej právnej úpravy v súlade s poznatkami domáceho a medzinárodnéhoprostredia.Publikácia sa zameriava najmä na základnékategórie finančného riadenia podniku, finančnú a kapitálovú štruktúrupodniku, získavanie finančných zdrojov a ich umiestňovanie do majetku podniku,na stanovenie hodnoty podniku, finančnú analýzu podniku a jeho finančnéplánovanie a finančné aspekty združovania podnikov.Zbierkariešených a neriešených príkladov je učebnou pomôckou pre študentov Ekonomickejuniverzity v Bratislave, je však určená aj všetkým záujemcom o danú oblasťpodnikových financií.
Na sklade 3Ks
13,05 € 14,50 €

Syntaktické štúdie


Téma podmetu ako jedného zo základných vetných členov patrí v syntaxi medzi kľúčové. V ostatných desaťročiach sa jej autor bádateľsky venoval z viacerých hľadísk a vznikli tak početné vedecké štúdie, ktoré osvetľujú mnohé základné stránky tohto východiskového člena štruktúry dvojčlennej vety. Nazdávame sa, že zhromaždenie týchto čiastkových analýz v podobe istej knižnej syntézy môže zaujať širšiu odbornú verejnosť a môže sa stať užitočným nielen pri vedeckom vysvetľovaní podstaty a postavenia tohto vetného člena v štruktúre vety aj v syntaktickom systéme ako celku , ale aj pri vyzdvihovaní viacerých relevantných stránok tohto istým spôsobom výnimočného vetného člena v jazykovom vzdelávaní – osobitne na stredoškolskej a najmä na vysokoškolskej úrovni.
Na sklade 2Ks
13,41 € 14,90 €

Ľudovít Štúr a štúrovci - pracovný zošit


Pracovný zošit pre základné a stredné školy. Pracovný zošit predstavuje hlavný prúd slovenského národného hnutia, ktorý sa formoval v 30. a 40. rokoch 19. storočia zo slovenských študentov na evanjelických lýceách. Prostredníctvom pracovného zošita sa dozviete, kto boli štúrovci, aký význam a zásluhy majú nielen ako národní buditelia, ale aj ako ideológovia novodobej slovenskej štátnosti. Taktiež zistíte, akú úlohu zohrali v slovenskom povstaní 1848–1849 a pri zakladaní Matice slovenskej. Štúrovci odvážne presadzovali svoje názory a bojovali za národné a sociálne požiadavky širokých ľudových vrstiev na Slovensku.
Na sklade 2Ks
2,61 € 2,90 €

Od Samovej ríše po Veľkú Moravu - pracovný zošit


Pracovný zošit približujúci prostredníctvom výrazných osobností prvý prúd slovenského národného obrodenia (80. a 90. roky 18. storočia) .ktorý v čase osvietenských a „jozefínskych reforiem začal premieňať slovenské etnikum na moderný novodobý národ. Hlásali osvietenské myšlienky a potrebu zvyšovať najmä mravnosť, vzdelanosť a kultúru slovenského národa. Zároveň približuje aj druhú generáciu bernolákovcov, ktorá pôsobila v 20. a 30. rokoch 19. storočia. Rozvíjala slovenský jazyk, prekonávala jazykové a konfesionálne rozdelenie slovenských národoveckých síl.
Na sklade 3Ks
2,88 € 3,20 €

Neznámi slovenskí hrdinovia 1914 – 1920 - pracovný zošit


Pracovný zošit pre základné a stredné školy.Pracovný zošit približuje vznik a pôsobenie česko-slovenských légií, ktoré zohrali významnú úlohu pri konštituovaní a najmä pri uznaní nového samostatného štátu Česko-Slovenska. V ich radoch za oslobodenie spod rakúsko-uhorskej vlády po boku Čechov bojovalo aj veľa Slovákov, z ktorých mnohí za samostatnosť položili svoj život, iní sa neskôr stali politikmi, iní významnými kultúrnymi pracovníkmi a mnohí ďalší sa neskôr stali účastníkmi ďalšieho ozbrojeného vystúpenia Slovákov – Slovenského národného povstania.
Na sklade 2Ks
3,15 € 3,50 €

Prehľad dejín spisovnej slovenčiny - pracovný zošit


Pracovný zošit pre základné a stredné školy. Slovenčina je dedičkou jazyka našich veľkomoravských predkov, ktorí postupne osídľovali severokarpatský priestor. Pracovný zošit približuje vývin slovenského jazyka a delí ho na obdobia Predspisovného obdobia a Spisovného obdobia, ktorých jednotlivé etapy podrobnejšie rozoberá a dokladá jednotlivými predstaviteľmi, dokumentmi a zaujímavosťami.
Na sklade 2Ks
3,15 € 3,50 €

Matica slovenská 1863 – 1875 - pracovný zošit


Pracovný zošit pre 8. ročník základných škôl, 2. ročník gymnázií so štvorročným a päťročným vzdelávacím programom a 2. ročník stredných škôl. Pracovný zošit predstavuje vznik Matice slovenskej od jej otvorenia v roku 1863 až po nútené násilné zatvorenie uhorskou vládou v roku 1875. Približuje Maticu slovenskú od myšlienky zrodenia inštitúcie, memorandovej myšlienky, priebehu založenia, roky fungovania, zatvorenie ale aj fungovanie po tomto roku. Neobchádza ani založenie Matice slovenskej v Amerike Štefanom Furdekom. Obsahuje množstvo informácií o osobnostiach Matice slovenskej a dokumenty dokladajúcu jej činnosť. Nachádza sa v nej množstvo zaujímavých informácií ale aj rôznych didaktických úloh.
Na sklade 2Ks
2,61 € 2,90 €

Učiť sa, učiť sa, učiť sa... Toto je sekcia na samé jednotky. Naučí všetko, čo by ste mali a chceli vedieť. Podelí sa o vedomosti z matematiky a slovenského jazyka. Preskúša vás z angličtiny a nemčiny. Navedie, ako si ľahko poradiť s i/y. Učebnice, cvičebnice, skriptá a testy - vedomosťami to tu priam dýcha. Nájdete tu všetko pre žiakov, učiteľov, stredoškolákov, vysokoškolákov a samoukov.

Táto kategória je skvostným zdrojom vedomostí, ktorý vám pomôže rozšíriť vaše poznatky a zlepšiť vaše jazykové schopnosti. Či už sa chystáte na školu, štúdium alebo chcete zlepšiť svoje jazykové znalosti, nájdete tu učebnice a slovníky, ktoré vám pomôžu dosiahnuť vaše ciele.

V kategórii "Učebnice, slovníky" nájdete rôzne učebnice z rôznych odborov a predmetov, ktoré sú navrhnuté tak, aby vám poskytli komplexné a dobre štruktúrované učebné materiály. Tieto učebnice obsahujú učebné texty, praktické príklady, cvičenia a testy, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť a zapamätať si študovanú látku.

Okrem učebníc nájdete aj rôzne slovníky, ktoré vám pomôžu zlepšiť vašu slovnú zásobu a zlepšiť vaše jazykové schopnosti. Slovníky v rôznych jazykoch vám umožnia prekladať slová a frázy, a zlepšiť vaše porozumenie a komunikačné schopnosti v cudzom jazyku.

Nájdete tu učebnice pre predškolákov , pre základné školy , na prijímačky na stredné školy , pre stredné školy , na maturity ,na prijímačky na vysoké školy , jazykové učebnice a slovníky ,učebnice slovenčiny pre cudzincov , učebnice pre samoukov , zjednodušené čítanie , aj učebnice pre vysoké školy .