! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Jazyk


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Rezervácia na predajni


Knihy - Slovenčina pre cudzincov strana 1 z 2

Slovak phrasebook LINGEA, 2.vyd.


Konverzácia umožňuje cudzincom pohotovo sa dorozumieť v bežných situáciách. This book will help you make yourself understood readily whether in everyday situations or in emergencies when travelling and communicating with foreigners, even if you are a complete beginner in the language. Emphasis is on practical, active communication, clear arrangement and ease of reference.
U dodávateľa
12,26 € 12,90 €

Krížom krážom Cvičebnica A1+A2, 3., upravené vydanie


- viac ako 450 praktických cvičení - precvičenie lexiky pomocou obrázkov i textov - dôkladné zopakovanie si základnej gramatiky - zdokonalenie používania frekventovaných slov, slovných spojení a fráz v bežných komunikačných situáciách - zaujímavé hlavolamy a didaktické hry - kľúč k cvičeniam This Workbook is a modern learning tool composed in accordance with the concept of the “Slovak as a Foreign Language for Elementary Level A“ Educational Project. It develops standard communication skills, reading comprehension, and building of simple sentence structures. The individual lessons are related to the contents of the Textbooks: the 20 lessons are given titles identical with the lessons in the Textbooks for levels A1 and A2. The Workbook consists of a total of 450 exercises for the practice and retaining of the presented content focusing on the mastering and expanding of vocabulary and its usage in everyday situations as well as on the practice of elementary Slovak grammar. The number of exercises in individual lessons depends on the type and degree of difficulty of the study material as well as on the lexical potential of the topic. The exercises and the dialogues are presented in models with the creative and targeted application of illustrations, which support the receptive and productive mastering of the foreign language. Thanks to its structure, the Workbook is suited for working with groups of students under teacher supervision. In addition, it provides numerous exercises and specific tasks for individual study, practice, and automatic utilization of the studied areas. The book can also be used selectively based on the learning objectives and needs of the individual user. Cvičebnica je moderná učebná pomôcka zostavená v duchu koncepcie Vzdelávacieho projektu Slovenčina ako cudzí jazyk pre základný stupeň A. Slúži na rozvíjanie štandardných komunikatívnych zručností so zreteľom na porozumenie textu i tvorenie jednoduchých jazykových prejavov. Jednotlivé lekcie nadväzujú na obsah učebníc a precvičujú ho v 20 lekciách, ktoré majú rovnaký názov ako v učebniciach pre stupeň A1 a A2. Cvičebnica obsahuje viac ako 450 cvičení, ktoré sú určené na nácvik a fixovanie prezentovaného učiva so zreteľom na upevňovanie a rozširovanie lexikálnej zásoby a jej používanie v bežných komunikačných situáciách, ale aj na precvičovanie základných gramatických znalostí slovenčiny. Počet cvičení v jednotlivých lekciách závisí od typu a náročnosti preberaného učiva, ako aj od lexikálneho potenciálu témy. Cvičenia a dialógy sú spracované modelovo a zároveň veľmi kreatívne s využitím ilustrácií a obrázkov, ktoré sú funkčné a podporujú receptívne aj produktívne osvojovanie jazyka. Príručka je svojou štruktúrou vhodná jednak na prácu v skupine s učiteľom a zároveň poskytuje mnoho modelových cvičení a špeciálnych úloh na samostatnú prácu, na individuálne precvičovanie a automatizáciu osvojovaných javov. Dá sa používať výberovo podľa študijného zámeru a potrieb používateľov.
Na sklade 5Ks
13,25 € 14,40 €

Krížom krážom Slovenčina B2


Krížom-krážom Slovenčina B2 nadväzuje na učebnice slovenčiny Krížom-krážom Slovenčina A1, A2 a B1.
U dodávateľa
26,64 € 32,10 €
  • 5 /5

Krížom krážom Slovenčina B1


Krížom-krážom Slovenčina B1 nadväzuje na učebnice slovenčiny pre začiatočníkov Krížom krážom A1 a A2. Podobne ako predchádzajúce knihy aj táto učebnica predstavuje atraktívnu cestu ako zvládnuť štandardné komunikačné situácie v škole, v práci, pri zábave či pri poznávaní slovenských reálií. Na to slúži bohato ilustrovaný didakticky stvárnený obsah, ktorý umožňuje nácvik jednotlivých rečových zručností v súlade s požiadavkami Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (CEF) platný pre stupeň B1. Učebnica je výstupom projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Vzdelávací program Slovenčina ako cudzí jazyk, ktorý rieši kolektív autorov a spolupracovníkov Studia Academica Slovaca – centra pre slovenčinu ako cudzí jazyk na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Ide o súčasť série učebných materiálov pripravovaných pre všetky jazykové stupne.
Na sklade 3Ks
28,50 € 30,00 €

Krížom krážom Súbor testov zo slovenčiny k učebnici B2


- aktuálne texty a nahrávky k témam z učebnice Krížom-krážom B2 - v súlade so Spoločným európskym referenčným rámcom pre jazyky - praktické komunikačné situácie - precvičenie a testovanie všetkých jazykových zručností (počúvanie, čítanie, písanie, hovorenie), lexiky a gramatiky - podrobné pokyny k hodnoteniu testov pre skúšajúcich
Na sklade 1Ks
22,80 € 24,00 €

Krížom krážom Súbor testov zo slovenčiny k učebnici B1, 2. vydanie


- aktuálne texty a nahrávky k témam z učebnice Krížom-krážom B1 - v súlade so Spoločným európskym referenčným rámcom pre jazyky - praktické komunikačné situácie - precvičenie a testovanie všetkých jazykových zručností (počúvanie, čítanie, písanie, hovorenie), lexiky a gramatiky - podrobné pokyny k hodnoteniu testov pre skúšajúcich
Na sklade 2Ks
22,80 € 24,00 €

Gramatika pre cudzincov - pracovný zošit


Táto jedinečná pomôcka, aká doteraz na slovenskom knižnom trhu a v našich školách chýbala, v sebe kombinuje príručku pre učiteľov a učebnicu plnú pracovných listov pre žiakov. Vznikla predovšetkým so zámerom pomôcť učiteľom, ktorí majú v triede žiaka cudzinca a chcú, aby si osvojil základy slovenského jazyka a úspešne sa začlenil do kolektívu triedy. Rovnako tak ale je k dispozícii pre rodičov cudzincov, ktorí chcú svojim deťom uľahčiť adaptáciu v slovenskej škole. • Pracovný zošit Gramatika pre cudzincov je pokračovaním pracovného zošita Cudzinec v mojej triede. • Zoznamuje žiaka cudzinca so základnou gramatikou, s ktorou sa stretáva na 1. stupni slovenskej základnej školy. • Každý pracovný list pre žiaka je sprevádzaný metodickou poznámkou, ako ho vypracovať. • Prináša konkrétne nápady na pomôcky a ďalšiu podporu na pochopenie a zažitie učiva žiakom.
Na sklade 2Ks
11,40 € 12,00 €

Praktikum zo slovenskej gramatiky a ortografie pre cudzincov B1 - B2


Praktikum je ďalšia z radu moderných učebných pomôcok určených pre zahraničných používateľov slovenčiny dosahujúcich mierne a stredne pokročilú úroveň jazyka (B1, B2). Publikácia je zostavená v duchu koncepcie Vzdelávací program Slovenčina ako cudzí jazyk a je praktickou gramatickou príručkou s cvičeniami, ktoré majú slúžiť na prehĺbenie a precvičenie gramatických a ortografických znalostí na miernej a stredne pokročilej úrovni. Príručka má pripraviť používateľa jazyka na zvládnutie reálnych životných situácií v praktickej ústnej i písomnej komunikácii. Používateľ sa po jej zvládnutí vyjadruje vzhľadom na danú situáciu vhodne, gramaticky správne a dokáže používať pestrú slovnú zásobu. V príručke sa okrem prehľadných teoretických pravidiel, tabuliek a cvičení nachádzajú aj doplnkové texty a úlohy, obrázky a ilustrácie, ktoré sa dajú využiť pri skupinovej práci s učiteľom alebo si používateľ pri samostatnej práci selektívne vyberie podľa vlastných potrieb.
Na sklade 1Ks
16,15 € 17,00 €

Krížom krážom - metodická príručka - Slovenčina A1 + učebnica A1


Krížom krážom - metodická príručka - Slovenčina A1 + učebnica A1
Na sklade 1Ks
48,45 € 51,00 €
  • 5 /5

Slovak for you


Slovak for you
Na sklade > 5Ks
4,66 € 4,90 €
  • 4,8 /5

Krížom krážom Slovenčina A1


Bohato ilustrovaná učebnica s online audio nahrávkami pre stupeň A1 je koncipovaná komunikatívne bez použitia sprostredkujúceho jazyka. Autorky pri tvorbe jednotlivých lekcií zohľadnili komunikačné potreby cudzinca pri prvom dotyku so Slovenskom. Krížom-krážom predstavuje atraktívnu cestu, ako zvládnuť najbežnejšie komunikačné situácie a osvojiť si základy slovenčiny. Prostredníctvom hlavných postáv učebnice sa ocitnete pri štúdiu, v práci, v meste alebo pri zábave. Na to slúži aj bohato ilustrovaný didakticky stvárnený obsah, ktorý umožňuje nácvik jednotlivých rečových zručností v súlade s požiadavkami Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (CEF) určenými pre stupeň A1 úplný začiatočník. Pomocou obrázkov sa vysvetľujú nové lexikálne a gramatické javy, na audio on-line nosiči je štandardne nahraný fonetický nácvik a dialógy z jednotlivých lekcií. Učebnica obsahuje 10 lekcií s metodicky premyslenou pevnou štruktúrou. Výnimkou je prvá a desiata lekcia, ktoré majú osobité zameranie. Každú lekciu tvorí 5 ozvučených dialógov reprezentujúcich bežné komunikačné situácie. Nová lexika sa prezentuje pomocou obrázkov a dopĺňajú ju cvičenia na jej osvojenie. Okrem štandardnej lexiky určenej pre A1 je v učebnici zahrnutá aj ďalšia slovná zásoba, ktorá je predpokladom na porozumenie reálnych komunikačných situácií. Patria sem frekventované slová, slovné spojenia a frázy, ktoré výrazne rozšírili rozsah slovníka, ale netvoria základné lexikálne kompendum.
Vypredané
24,64 € 28,00 €

Tri, dva, jeden - Slovenčina, úroveň A2 + CD


Študijný materiál Tri, dva, jeden - slovenčina - úroveň A2 pozostáva z: učebnica a cvičebnica v jednom + CD Študijný materiál je určený všetkým záujemcom o štúdium slovenčiny ako cudzieho jazyka na úrovni A2. Učebnica nadväzuje na predchádzajúcu učebnicu Tri, dva, jeden A1. Prednosti študijného materiálu sú: *rovnomerne rozvíja jednotlivé jazykové kompetencie a precvičuje nadobudnuté vedomosti v reálnych komunikačných situáciách *poskytuje názorný motivačný materiál na získanie jazykových zručností v slovenskom jazyku *učivo je vysvetlené jasným a jednoduchým spôsobom, gramatické pravidlá a novú lexiku dopĺňa široká škála cvičení a aktivít *obsahuje dostatok slovenských reálií k jednotlivým témam
Vypredané
52,06 € 54,80 €

Lekárska slovenčina pre zahraničných študentov


Lekárska slovenčina pre zahraničných študentov
Vypredané
16,70 € 17,58 €

Hovorme spolu po slovensky - Cvičebnica B1 + Učebnica + CD


Študijný materiál Hovorme spolu po slovensky! - B1 pozostáva z: učebnica a cvičebnica + CD Študijný materiál je určený všetkým záujemcom o štúdium slovenčiny ako cudzieho jazyka na úrovni B1. Učebnica a cvičebnica Hovorme spolu po slovensky! B1 sú určené pre mierne pokročilých záujemcov o slovenský jazyk ako cudzí jazyk. Tento učebný materiál je vhodný pre všetkých zahraničných študentov a cudzincov žijúcich alebo pracujúcich na Slovensku, pre lektoráty v cudzine, pre ľudí s filologickými znalosťami i bez nich, teda pre všetkých, ktorí sa chcú zdokonaliť v slovenskom jazyku na úrovni B1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Učebnica a cvičebnica sú koncipované tak, aby boli vhodné pre všetky typy kurzov krátkodobé, dlhodobé, večerné, letné, individuálne, pre prípravu cudzincov na riadne vysokoškolské a doktorandské štúdium a tiež pre krajanov a ďalších záujemcov, ktorí chcú ovládať slovenský jazyk na danej úrovni z rôznych dôvodov pracujú alebo žijú na Slovensku alebo budú potrebovať jazykovú skúšku zo slovenského jazyka. Predkladaný materiál tvorí učebnica s nahrávkami na CD a cvičebnica. Učebnica s cvičebnicou obsahujú 6 lekcií. Cvičebnica je určená najmä na precvičovanie a utvrdzovanie učiva. Odporúčaným doplňujúcim materiálom je Gramatika B1 + B2, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou diela.
Vypredané
40,90 € 43,05 €

Slovenčina bez chýb


Táto praktická príručka poskytuje súhrn stručných poučiek z gramatiky a slovnej zásoby, ako aj výber najbežnejších jazykových a štylistických chýb vyskytujúcich sa v masmédiách, roz-hlase, televízii, v publikáciách i dennej tlači - odtiaľ je prevažná väčšina nesprávnych podôb výslovnosti, pravopisných a tvaroslovných javov, slov a frazeologizmov, ktoré uvádzame v druhej časti príručky, v slovníčku. Tam nájde používateľ aj naše návrhy na správne podoby a výrazy.
Vypredané
4,66 € 4,90 €

Kezdők szlovák nyelvkönyve 5. kiadás


A világhírű USBORNE Kiadó színes, szórakoztató képekkel illusztrált szótárai azzal a céllal készültek, hogy megkönnyítsék és kellemes időtöltéssé tegyék a nyelvtanulást. Mindegyikben több mint kétezer, gyakran használt szó és kifejezés található, melyeket egy-egy téma köré csoportosítottunk (A család, A test, Ház és lakás, Öltözködés, Élelmiszerek, Bevásárlás, Autóval, Nyaralás, Sport stb.), s a mulatságos képek, jelenetek szinte sugallják a szavak értelmét. A könyv végén rövid nyelvtani összefoglaló található, ragozási táblázatokkal. Ezt követi a magyar-szlovák szójegyzék, melyben a képeknél előforduló szavak, kifejezések szerepelnek. Hamarosan kapható az új kiadáshoz tartozó hanganyag is.
Vypredané
9,13 € 9,61 €

Slovak for you - A conversational phrasebook - 4. vydanie


little manual of Slovak conversation for foreigners offers everyday phrases and basic expressions for any situation. Its pocket size enable you to have it with you all the time. Minipríručka slovenskej konverzácie pre cudzincov, ktorí sa potrebujú rýchlo dorozumieť po slovensky v základných situáciách turistického a spoločenského styku. Všetky výrazy majú aj prepis výslovnosti.
Vypredané
3,56 € 3,75 €

Slovenčina pre cudzincov - 4. vydanie


Ak sa za krátky čas chcete naučiť po slovensky, potom je táto kniha určená práve Vám.
Vypredané
21,60 € 22,74 €

Slovenčina pre cudzincov - cvičebnica - 3.vydanie


Vhodným doplnkom pre používateľov učebnice je cvičebnica. Nachádzajú sa v nej rôzne typy cvičení: orálne, písomné, doplňovacie, tvorivé atď. Pomocou týchto cvičení si každý môže overiť, nakoľko si osvojil gramatické javy či slovnú zásobu z učebnice. Pri každom cvičení je pokyn, ktorý vysvetľuje, ako riešiť úlohu v cvičení. Uvádzajú sa aj príklady, podľa ktorých možno pri riešení postupovať. Hoci učebnica ani cvičebnica nie sú špeciálne určené pre samoukov, ich koncepcia umožňuje použiť ich aj v takomto prípade.
Vypredané
9,11 € 9,59 €

Táto kategória je určená pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť slovenčinu, slovenskú gramatiku a zlepšiť svoje jazykové zručnosti v tejto krásnej reči.

Slovenčina je jazyk, ktorým sa hovorí na Slovensku, a pre mnohých cudzincov predstavuje novú a zaujímavú výzvu. Preto sme pre vás pripravili širokú ponuku učebníc, učebných materiálov, cvičení a slovníkov, ktoré vám pomôžu vstúpiť do sveta slovenského jazyka a postupne sa v ňom zdokonaľovať.

Nájdete tu učebnice, ktoré sú špeciálne navrhnuté pre začiatočníkov, stredne pokročilých a pokročilých študentov. Učebnice vás postupne zavedú do slovenčiny a naučia vás základnú slovnú zásobu, gramatiku a frázy potrebné pre každodennú komunikáciu. Okrem toho tu nájdete aj učebné materiály na konverzáciu, cvičenia na precvičovanie gramatiky a slovnej zásoby, a slovníky pre rýchly preklad a porozumenie.

Pre cudzincov, ktorí sa učia slovenčinu s cieľom pracovať, študovať alebo žiť na Slovensku, máme pripravené materiály, ktoré sa zameriavajú na špecifické oblasti, ako je právna slovenčina, obchodná slovenčina, medicínska slovenčina a iné.