! Doprava ZADARMO už od 15 € !

Renáta Kamenárová

autor

Krížom krážom Slovenčina A1


Bohato ilustrovaná učebnica s online audio nahrávkami pre stupeň A1 je koncipovaná komunikatívne bez použitia sprostredkujúceho jazyka. Autorky pri tvorbe jednotlivých lekcií zohľadnili komunikačné potreby cudzinca pri prvom dotyku so Slovenskom. Krížom-krážom predstavuje atraktívnu cestu, ako zvládnuť najbežnejšie komunikačné situácie a osvojiť si základy slovenčiny. Prostredníctvom hlavných postáv učebnice sa ocitnete pri štúdiu, v práci, v meste alebo pri zábave. Na to slúži aj bohato ilustrovaný didakticky stvárnený obsah, ktorý umožňuje nácvik jednotlivých rečových zručností v súlade s požiadavkami Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (CEF) určenými pre stupeň A1 úplný začiatočník. Pomocou obrázkov sa vysvetľujú nové lexikálne a gramatické javy, na audio on-line nosiči je štandardne nahraný fonetický nácvik a dialógy z jednotlivých lekcií. Učebnica obsahuje 10 lekcií s metodicky premyslenou pevnou štruktúrou. Výnimkou je prvá a desiata lekcia, ktoré majú osobité zameranie. Každú lekciu tvorí 5 ozvučených dialógov reprezentujúcich bežné komunikačné situácie. Nová lexika sa prezentuje pomocou obrázkov a dopĺňajú ju cvičenia na jej osvojenie. Okrem štandardnej lexiky určenej pre A1 je v učebnici zahrnutá aj ďalšia slovná zásoba, ktorá je predpokladom na porozumenie reálnych komunikačných situácií. Patria sem frekventované slová, slovné spojenia a frázy, ktoré výrazne rozšírili rozsah slovníka, ale netvoria základné lexikálne kompendum.
Na sklade 3Ks
25,27 € 28,00 €

Krížom krážom - metodická príručka - Slovenčina A1 + učebnica A1


Krížom krážom - metodická príručka - Slovenčina A1 + učebnica A1
Na sklade 2Ks
48,45 € 51,00 €

Krížom krážom Slovenčina B1


Krížom-krážom Slovenčina B1 nadväzuje na učebnice slovenčiny pre začiatočníkov Krížom krážom A1 a A2. Podobne ako predchádzajúce knihy aj táto učebnica predstavuje atraktívnu cestu ako zvládnuť štandardné komunikačné situácie v škole, v práci, pri zábave či pri poznávaní slovenských reálií. Na to slúži bohato ilustrovaný didakticky stvárnený obsah, ktorý umožňuje nácvik jednotlivých rečových zručností v súlade s požiadavkami Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (CEF) platný pre stupeň B1. Učebnica je výstupom projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Vzdelávací program Slovenčina ako cudzí jazyk, ktorý rieši kolektív autorov a spolupracovníkov Studia Academica Slovaca – centra pre slovenčinu ako cudzí jazyk na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Ide o súčasť série učebných materiálov pripravovaných pre všetky jazykové stupne.
Na sklade 2Ks
28,50 € 30,00 €

Krížom krážom - Slovenčina A1 + A2 - Cvičebnica


viac ako 450 praktických cvicení - precvicenie lexiky pomocou obrázkov i textov - dôkladné zopakovanie si základnej gramatiky - zdokonalenie používania frekventovaných slov, slovných spojení a fráz v bežných komunikacných situáciách - zaujímavé hlavolamy a didaktické hry - klúc k cviceniam This Workbook is a modern learning tool composed in accordance with the concept of the “Slovak as a Foreign Language for Elementary Level A“ Educational Project. It develops standard communication skills, reading comprehension, and building of simple sentence structures. The individual lessons are related to the contents of the Textbooks: the 20 lessons are given titles identical with the lessons in the Textbooks for levels A1 and A2. The Workbook consists of a total of 450 exercises for the practice and retaining of the presented content focusing on the mastering and expanding of vocabulary and its usage in everyday situations as well as on the practice of elementary Slovak grammar. The number of exercises in individual lessons depends on the type and degree of difficulty of the study material as well as on the lexical potential of the topic. The exercises and the dialogues are presented in models with the creative and targeted application of illustrations, which support the receptive and productive mastering of the foreign language. Thanks to its structure, the Workbook is suited for working with groups of students under teacher supervision. In addition, it provides numerous exercises and specific tasks for individual study, practice, and automatic utilization of the studied areas. The book can also be used selectively based on the learning objectives and needs of the individual user. Cvicebnica je moderná ucebná pomôcka zostavená v duchu koncepcie Vzdelávacieho projektu Slovencina ako cudzí jazyk pre základný stupen A. Slúži na rozvíjanie štandardných komunikatívnych zrucností so zretelom na porozumenie textu i tvorenie jednoduchých jazykových prejavov. Jednotlivé lekcie nadväzujú na obsah ucebníc a precvicujú ho v 20 lekciách, ktoré majú rovnaký názov ako v ucebniciach pre stupen A1 a A2. Cvicebnica obsahuje viac ako 450 cvicení, ktoré sú urcené na nácvik a fixovanie prezentovaného uciva so zretelom na upevnovanie a rozširovanie lexikálnej zásoby a jej používanie v bežných komunikacných situáciách, ale aj na precvicovanie základných gramatických znalostí slovenciny. Pocet cvicení v jednotlivých lekciách závisí od typu a nárocnosti preberaného uciva, ako aj od lexikálneho potenciálu témy. Cvicenia a dialógy sú spracované modelovo a zároven velmi kreatívne s využitím ilustrácií a obrázkov, ktoré sú funkcné a podporujú receptívne aj produktívne osvojovanie jazyka. Prírucka je svojou štruktúrou vhodná jednak na prácu v skupine s ucitelom a zároven poskytuje mnoho modelových cvicení a špeciálnych úloh na samostatnú prácu, na individuálne precvicovanie a automatizáciu osvojovaných javov. Dá sa používat výberovo podla študijného zámeru
Vypredané
13,33 € 14,03 €

Krížom krážom Slovenčina A1 + 2 CD


Original and richly illustrated textbook and a CD for the A1 level is composed in a communicative way without an intermediary language. Bohato ilustrovaná ucebnica s dvomi CD pre stupen A1 je koncipovaná komunikatívne bez použitia sprostredkujúceho jazyka. Autorky pri tvorbe jednotlivých lekcií zohladnili komunikacné potreby cudzinca pri prvom dotyku so Slovenskom. Krížom-krážom predstavuje atraktívnu cestu, ako zvládnut najbežnejšie komunikacné situácie a osvojit si základy slovenciny. Prostredníctvom hlavných postáv ucebnice sa ocitnete pri štúdiu, v práci, v meste alebo pri zábave. Na to slúži aj bohato ilustrovaný didakticky stvárnený obsah, ktorý umožnuje nácvik jednotlivých recových zrucností v súlade s požiadavkami Spolocného európskeho referencného rámca pre jazyky (CEF) urcenými pre stupen A1 – úplný zaciatocník. Pomocou obrázkov sa vysvetlujú nové lexikálne a gramatické javy, na CD nosici je štandardne nahraný fonetický nácvik a dialógy z jednotlivých lekcií. Ucebnica obsahuje 10 lekcií s metodicky premyslenou pevnou štruktúrou. Výnimkou je prvá a desiata lekcia, ktoré majú osobité zameranie. Každú lekciu tvorí 5 ozvucených dialógov reprezentujúcich bežné komunikacné situácie. Nová lexika sa prezentuje pomocou obrázkov a doplnajú ju cvicenia na jej osvojenie. Okrem štandardnej lexiky urcenej pre A1 je v ucebnici zahrnutá aj dalšia slovná zásoba, ktorá je predpokladom na porozumenie reálnych komunikacných situácií. Patria sem frekventované slová, slovné spojenia a frázy, ktoré výrazne rozšírili rozsah slovníka, ale netvoria základné lexikálne kompendum.
Vypredané
26,02 € 27,39 €

Krížom krážom - Slovenčina B1 + CD


Krížom-krážom. Slovenčina B1 s dvomi CD nadväzuje na učebnice slovenčiny pre začiatočníkov Krížom krážom A1 a A2. Podobne ako predchádzajúce knihy aj táto učebnica predstavuje atraktívnu cestu ako zvládnuť štandardné komunikačné situácie v škole, v p ráci, pri zábave či pri poznávaní slovenských reálií. Na to slúži bohato ilustrovaný didakticky stvárnený obsah, ktorý umožňuje nácvik jednotlivých rečových zručností v súlade s požiadavkami Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (CEF) p latný pre stupeň B1. Učebnica je výstupom projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Vzdelávací program Slovenčina ako cudzí jazyk, ktorý rieši kolektív autorov a spolupracovníkov Studia Academica Slovaca centra pre slovenčinu ako cudzí jazyk na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Ide o súčasť série učebných materiálov pripravovaných pre všetky jazykové stupne. Krížom-krážom: Slovenčina B1 is the third volume in the series of the Slovak l anguage textbooks, Krížom-krážom, following the A1 and A2 levels. It is designed for learners like you who would like to improve their Slovak in an interesting and attractive way. As in the previous books, this one also contains 10 units where you wi ll learn how to communicate in everyday situations in school, at work, with friends, or during your travels throughout Slovakia. It also includes a set of 2 audio CDs with the recordings of the dialogues, texts and exercises. As you go through the bo ok, all the basic skills of acquiring a foreign language are practised (reading, listening, speaking and writing) in line with the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) assigned for the Level B1 Independent Speaker (Threshold or Intermediate). The textbook was developed by teachers and researchers of the Studia Academica Slovaca Centre (The Centre for Slovak as a Foreign Language), which is a research and educational centre of the Faculty of Arts at Comenius University i n Bratislava. It is published as part of the project called The Learning Programme of Slovak as a Foreign Language supported by the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic. The project is later intended to cover stud y materials for all language levels.
Vypredané
27,75 € 29,21 €