! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Jazyk


Hodnotenie


Väzba


E-knihy - Sociológia, etnológia strana 1 z 44

Stovky e-kníh v slovenčine a cudzích jazykoch vo formátoch EPUB, MOBI a PDF.

Z hlubin české demokracie - Politologická studie českého politického stranictví a postkomunismu


Studie představuje komplexní pohled na vývoj českého politického stranictví v 19. a 20. století, do jehož rámce autor zasazuje své úvahy a pohledy na dějinný společenský vývoj na teritoriu českých historických zemí. Velká pozornost je pak věnována období postkomunismu, přechodu od socialistické státnosti k demokracii a tržní ekonomice, rozpadu Československa na dva samostatné státy a formování české politické scény. Nejedná se jen o hledání společenských, politických a sociálních souvislostí, ale autor též hodnotí vývoj české společnosti a její politické reprezentace během uplynulých desetiletí, osvětluje faktory probíhající ekonomické i morální krize a předestírá možné perspektivy vývoje české společnosti.
Na stiahnutie
8,79 €

dostupné aj ako:

Robert Fico


THE GUARDIAN: Robert Fico doubles down on pro-Russia stance after Slovakia election win THE WASHINGTON POST: Slovakia’s parliamentary election has the potential to complicate the Western response to Ukraine. Nearly complete results showed that Robert Fico, a populist former prime minister whose campaign has been laced with pro-Russian and anti-American discourse, defeated his progressive rival. FINANCIAL TIMES: Robert Fico wins Slovakia election with anti-Ukraine stance CNN: Pro-Russian politician wins Slovakia’s parliamentary election Robert Fico is a Slovak political leader who, after the murder of an investigative journalist Jan Kuciak in 2018, resigned from the prime minister’s chair involuntarily, only to return after the coronavirus pandemic and Russia’s invasion of Ukraine, armed with conspiracies, ready to inflame passions and usurp the lost power. His political career is associated with corruption scandals, clear enmity with media that resulted in the murder of an investigative journalist, and the connection of Robert Fico himself to the Calabrian mafia ‚Ndrangheta. Peter Bárdy’s book “Robert Fico - The man who stole the Slovak Republic. The political journey of pro-Russian populist”is a portrait of a man who won the Slovak parliamentary elections five times. However, it is not just the story of the most successful politician in the modern history of Slovakia. It is a picture of Slovak politics of the last three decades after the Velvet revolution and after the end of communism in the region of Central and Eastern Europe – associated with corruption, scandals and the arrogance of power. Testimonies of almost three dozen colleagues, companions, political opponents, and rivals of Robert Fico. Hundreds of hours of discussions and lots of e-mails with direct actors of political life and experts working behind the scenes of political parties and election campaigns. And all this for the sole purpose of answering the question of who really is Robert Fico?
Na stiahnutie
13,90 €

Nenarozený lidský život a jeho pojetí v českém právním řádu


Kniha Nenarozený lidský život a jeho pojetí v českém právním řádu se věnuje u nás dosud málo zpracované oblasti práva a klade si za cíl zachytit základní právní otázky spjaté s pojetím a ochranou nenarozeného lidského života. Práce poukazuje na komplikovaný pohled na nenarozený lidský život, jako na lidskou bytost na počátku svého života. Zde se publikace dotýká společensky závažných a citlivých témat jakými jsou občanskoprávní a trestněprávní pojetí ochrany nenarozeného života, asistovaná reprodukce, interrupce, otázky spojené s embryonálním výzkumem, ale i některých otázek spojených s porodem. Součástí publikace jsou vybrané judikáty vztahující se k danému tématu. Ačkoli je práce vědeckou publikací, je určena všem, kteří mají o tuto u nás dosud málo zpracovanou oblast práva zájem. Je určena každému, kdo si snad někdy položil otázku, zda se nenarozeným a narozenému člověku dostává stejného přirozeného práva na ochranu zdraví a života.
Na stiahnutie
28,92 €

Unijní právní nástroje na ochranu oznamovatelů


Předkládaná publikace se zabývá hojně diskutovanou ochranou tzv. oznamovatelů, kteří hrají pro společnost klíčovou roli při odhalování škodlivého jednání. Práce se zaměřuje na podrobnou analýzu evropské úpravy ochrany oznamovatelů, která je prosazována prostřednictvím whistleblowingové směrnice. Nutná transpozice dané směrnice se odráží v národním zákoně o ochraně oznamovatelů, který je v publikaci též rozebírán. V závěrečné části je provedena komparativní analýza se sousedními členskými státy EU, které otázku účinné ochrany oznamovatelů řeší ve stejnou dobu jako Česká republika. Publikace nabízí též několik doporučení pro budoucí potenciální zlepšení postupů v této oblasti. Cílem těchto doporučení je pak posílit ochranu oznamovatelů a podpořit šíření obecného povědomí o existenci dané problematiky v české společnosti.
Na stiahnutie
9,07 €

Zákon o Policii České republiky (č. 273/2008 Sb.). Komentář - 2. vydání


Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, definuje Policii ČR jako jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor. Komentář popisuje postavení a činnost policie, její základní činnosti, řízení a organizaci, způsoby, jakými probíhá spolupráce s dalšími orgány. Dále se zabývá podmínkami, za kterých může policejní orgán omezit osobní svobodu a použit donucovacích prostředků a zbraně, jak má postupovat se zajištěnými věcmi, při zajišťování bezpečnosti chráněných objektů, prostorů a osob, vykázání nebo při práci s informacemi. V textu se autoři věnují i mezinárodní spoluprací a kontrole policie. Za dobu své účinnosti prošel zákon několika dílčími novelizacemi. O zásadnějšíchzměnách se průběžně jedná. Právní stav komentáře je k 1. 1. 2024.
Na stiahnutie
35,29 €

Zákon o dani silniční. Komentář s příklady


Silniční daň má bohatou historii, která se píše již od roku 1993. Od svého počátku do dnešních dnů byl zákon celkem šestadvacetkrát novelizován. K rozsáhlé novelizaci ale došlo až v roce 2022, která jej i výnos daně výrazně zeštíhlila. I přes toto zúžení má však silniční daň stále své místo v českém daňovém systému. Tímto vám předkládáme výsledné znění, do něhož jsme promítly i novelu zákona o dani silniční – tak, jak byla novelizována tzv. konsolidačním balíčkem, tedy zákonem č. 349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů.
Na stiahnutie
17,79 €

Inominátní a smíšené smlouvy


Publikace se zabývá otázkou v praxi velmi často uzavíraných nepojmenovaných smluv, které jsou sice občanským zákoníkem připuštěny, ale nejsou zvláště jako typ smlouvy upraveny. Zaměřuje se na určitá specifika uzavírání těchto smluv. Pozornost je dále věnována i smlouvám smíšeným, které stojí na pomezí pojmenovaných a nepojmenovaných smluv. Autor podrobuje rozboru nejčastěji uzavírané inominátní smlouvy (rámcová smlouva, rezervační smlouva na nemovitost či např. leasingová smlouva). Pozornost zaměřil podrobně i na jednu konkrétní smlouvu smíšenou, jíž je smlouva franchisingová. Do ryze praktické části čtvrté pak autor zařadil konkrétní vzory vybraných typů inominátních smluv.
Na stiahnutie
16,67 €

Smlouva o péči o zdraví


Kniha poskytuje podrobnou a systematickou koncepci právní úpravy smlouvy o péči o zdraví. Je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola se zabývá historickým vývojem právní úpravy péče o zdraví od starověku do novodobé historie. Druhá kapitola je věnována základům smluvního práva vztahujícím se k uzavírání a plnění smlouvy o péči o zdraví, jakož i zániku smluvního závazku a možné odpovědnosti za porušení smluvní povinnosti. V rámci této kapitoly je rovněž řešena otázka, jak dalece smlouva o péči o zdraví reflektuje základní zásady soukromého práva, jak dalece jsou na smlouvu o péči o zdraví aplikovány zásady ochrany slabší strany, zda je smlouvu o péči o zdraví možno považovat za institut spotřebitelského práva a jaké důsledky může mít porušení smlouvy jak ze strany poskytovatele, tak ze strany příkazce, resp. ošetřovaného. Třetí kapitola se týká smlouvy o péči o zdraví v kontextu smluvního práva. Do této části je současně zahrnut výzkum ve formě anonymní ankety u jednotlivých poskytovatelů, který vedl k ověření praktického postupu při uzavírání smlouvy o péči o zdraví. Ve čtvrté kapitole jsou rozvedeny inspirační zdroje kontextu smlouvy o péči o zdraví a jejich recepce do občanského zákoníku. Tato kapitola je rozdělena na dvě části dle území, kdy se zabývá právní úpravou smlouvy o péči o zdraví v Nizozemském království a v kanadské provincii Québec. Z obou těchto právních řádů česká právní úprava vychází a otázkou je, zda tato recepce byla provedena dostatečně. Hlavním vědeckým problémem této části je prověření, zda při koncipování platné právní úpravy zákonodárce neopominul nějaké významné instituty zahraniční právní úpravy při jejím přejímání. V poslední kapitole je analyzováno, jak dalece se v praxi naplnily cíle a účel zákonodárce zamýšlené při koncipování právní úpravy smlouvy o péči o zdraví, tedy teleologický výklad platné právní úpravy. Součástí je hodnocení, zda text zákonných ustanovení odpovídá deklarovaným cílům zákonodárce, zda je prostor pro dotváření práva judikaturou a jak na sporné otázky platné právní úpravy aktuální judikatura reaguje.
Na stiahnutie
13,24 €

Efektivní obhajoba


Hlavním cílem publikace „Efektivní obhajoba“ je přiblížit strategii úspěšné a efektivní obhajoby, která bude mít přínos především pro denně aplikované právo. Autor se na problematiku obhajoby dívá prizmatem obhájce, kterým býval, ale též pohledem státního zástupce, který se s různými formami obhajoby setkává denně. Autor se snaží popsat jakési „best-case scenario“ a upozornit na možné nešvary a zbytečné přešlapy, které k úspěšné obhajobě zpravidla nevedou. Zároveň se snaží o popis střízlivé a realistické obhajoby. Každý pachatel a obhájce totiž musí pracovat s tím, co je obsahem spisového materiálu a zpravidla nelze doporučit klást si nerealistické cíle. Efektivní obhajoba by tak měla za všech okolností stát na reálných základech a adekvátních očekáváních. Předkládaná publikace se proto snaží čtenáře vést k úvahám, jak strategii efektivní (a úspěšné) obhajoby stanovit. Publikace se ve svém začátku věnuje pojmům „pachatel“ a „právo na obhajobu“. Nechybí ani popis jednotlivých fází trestního řízení. Kniha se zamýšlí též nad tím, zda je vhodnější využít institutu obhájce, anebo by se měl pachatel obhajovat sám, popřípadě jak služby obhájce a jakousi „samo-obhajobu“ vhodně nakombinovat. Taktéž se věnuje problematice nutné obhajoby. Stěžejní část je pak věnována strategii obhajoby a možnostem vedení obhajoby. Pozornost je rovněž věnována odklonům v trestním řízení s důrazem na institut dohody o vině a trestu, coby moderních nástrojů a alternativních řešení trestního řízení, neboť odklony v trestním řízení ze své podstaty představují i podstatný nástroj obhajoby. V neposlední řadě je pozornost věnována též Probační a mediační službě, výkonu dozoru a dohledu ze strany státního zastupitelství, podmíněnému propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, podmíněnému upuštění od výkonu (zbytku) některých trestů, problematice zahlazení odsouzení a některým specifikám obhajoby právnických osob. Publikace by si měla své čtenáře najít v řadách studentů práva, advokátů, ale i osob, kterých se trestní řízení přímo dotýká. Komplexní zpracování pojaté relativně přímočarou a jednoduchou formou napomůže pochopit trestní řízení a jeho jednotlivé fáze a povede k lepší orientaci v rámci vytyčené problematiky.
Na stiahnutie
16,67 €

Úvod do studia občanského práva - 2. vydání


Kniha představuje přehlednou základní studijní pomůcku ke studiu občanského práva a zaměřuje se na jeho základní instituty. Může být využita i ve výuce dalších předmětů zabývajících se rodinným právem či základy obchodního práva. Výklad je zaměřen zejména k terminologii a institutům zavedeným občanským zákoníkem, jakož i k objasnění jeho filosofie. Může být zdrojem poučení a orientace v občanském právu nejen pro studenty vysokých škol, ale i pro širší laickou veřejnost, popřípadě profese, které v dílčích otázkách aplikují občanský zákoník v praxi. Právní stav publikace je k 1. 1. 2024.
Na stiahnutie
29,17 €

Úspěšnost integračních programů v obcích se sociálně vyloučenými lokalitami


Obsah knihy nejlépe vystihuje úryvek z autorova úvodu ke knize: „V této práci se budu snažit nalézt odpověď na otázku: ,Co a jak brání a co napo­máhá úspěšnému naplňování cílů místních programů integrace obcí a jejich sociálně vyloučených lokalit?´ Abych na ni mohl odpovědět, potřebuji znát právě ony faktory a jejich roli pro integraci obcí a jejich sociálně vyloučených lokalit. A ještě před tím, než analyzuji faktory, které brání a které napomáhají úspěšné integraci obcí a jejich sociálně vyloučených lokalit, potřebuji si položit a zodpovědět otázku ohledně úspěšnosti. Co to vlastně je úspěšnost?“ Kniha dále obsahuje případové studie tří obcí, ve kterých autor zjišťuje, jak charakterizované faktory přispívají k úspěšnosti místních programů integrace obcí a jejich sociálně vyloučených lokalit. Dvě případové studie ukazují různé modely integrace, které je možné označit za úspěšné. Jedna z případových studií ukazuje v protikladu integrační program, který je možné označit za neúspěšný. Kniha je určena všem, kteří se zabývají integrací v obcích, a to nejen v teoretické rovině, ale i přímo v praxi obcí.
Na stiahnutie
19,36 €

Proměna principu smluvní svobody v ČR pod vlivem evropské integrace


Monografie se zabývá vlivem evropského ekonomického procesu na proměnu smluvního práva a principu smluvní svobody. Jedním z nástrojů, kterým se Unie snaží dosáhnout závazku vytvořit společný vnitřní trh, jsou směrnice, prostřednictvím kterých dochází ke změně národních smluvních pravidel. Monografie představuje některé požadavky Unie na národní smluvní právo v oblasti společného vnitřního trhu, které jsou prezentovány nejen v jejich původním znění, ale současně i ve znění po skutečné realizaci (implementací) ve vnitrostátním právu. Tyto požadavky monografie současně porovnává s principy smluvního práva, které jsou předkládány Draft Common Frame of Reference. Monografie současně seznamuje čtenáře s modelovými pravidlyy Draft Common Frame of Reference.
Na stiahnutie
26,72 €

Jan Očko z Vlašimi


Pro českého krále a císaře Karla IV. byla církev zásadní oporou jeho vlády. Stěžejní roli ve vztahu oboustranné podpory hrál Karlův vrstevník a důvěrník i přítel, Jan Očko z Vlašimi. Kniha Zdeňky Hledíkové sleduje Janův neurozený původ a jeho vzestup spojený s osobou krále a císaře Karla. Jan navazoval na zakladatelské dílo svého předchůdce, prvního pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic, věnoval se organizaci diecéze, podporoval na synodách reformní kazatele jako byl věhlasný Jan Milíč z Kroměříže. Jan Očko z Vlašimi byl jmenován prvním kardinálem českého původu v roce 1378 a na konci téhož roku, den po smrti císaře Karla, odešel z arcibiskupského stolce. Jedna éra českých středověkých dějin byla u konce. Knihu, kterou její autorka již nestihla připravit k vydání, připravil a doslovem opatřil historik Jan Hrdina.
Na stiahnutie
15,64 €

Prokletý Modigliani


Působivé portréty, intimní akty i sochy, do nichž se vtělilo jedinečné nadání. Ale také litry absintu, drogy, nevázané večírky, prostitutky a podlomené zdraví. To vše bylo nedílnou součástí osudu italského výtvarníka Amedea Modiglianiho, který se stal legendou už za svého života. Vydejte se na pařížský Montmartre, kde počátkem 20. století vzkvétala umělecká komunita a jeden bohémský večírek střídal druhý. V tomto elektrizujícím prostředí se odehrává i příběh Modiglianiho, „prokletého“ umělce své doby…
Na stiahnutie
15,64 €

Chantal: život na kolotoči


Život na kolotoči vychází po více než deseti letech od její první knihy a autorka chce postihnout všechno, co se kolem i v ní samotné změnilo, posunulo. Jak říká, jedná se o životní evoluci, ne o pokračování. Mluví nejen o událostech poetických, humorných, ale pouští se také do neznámých vod vážnějších úvah.
Na stiahnutie
15,64 €

Začínáme s příkrmy


První sousta jsou pro miminko důležitým milníkem. A pro rodiče často oříškem. Co nabídnout? Jak zabezpečit potřebné živiny? A jak se vyznat v informacích kolujících po internetu? Na tyto otázky vám nabízí odpovědi čtveřice nutričních terapeutek a maminek: Eliška Pivrncová, Petra Kuřátková (@nutrimamma.cz), Judita Tkáčová (@zapiskynutriholicky) a Tereza Vrábelová. Na základě vědecky podložených faktů i vlastních zkušeností sestavily příručku obsahující obecné rady i chutné recepty.
Na stiahnutie
13,68 €

Nordic Home podle KajaStef


Jednoduchost, minimalismus a stylovost v konceptu hygge. To je skandinávské bydlení! Interiérová stylistka Klára Davidová známá jako @kajastef vám poradí, jak si zařídit bydlení v duchu skandinávských principů, přírodních barev a designových ikon. Ukáže vám, jak na organické propojení jednotlivých částí domova pomocí materiálů a struktur, jak vytvořit oku lahodící styling nebo jak vybrat správné dekorace. S touto úchvatnou publikací prostoupí váš domov severská atmosféra od jara až do zimy.
Na stiahnutie
17,11 €

Manuál pro kont(r)akt s rodiči


Jak být bohatý. Jak být nad věcí. Jak se dožít vyššího věku. Jak být oblíbený… a vybudovat vlastní impérium hojnosti, vyrovnanosti a štěstí. Podobné návody najdete všude. Jenže k čemu to všechno, když se přímo do vašich oken dívá někdo, pro koho nikdy nejste dost dobří? A co víc – onen někdo vám to bude chtít i dokazovat… Nic není bezvýchodné. Tato kniha vám bude nápomocna při hledání smíru v mezigenerační komunikaci – lidí 30plus s jejich rodiči. A neopomene ani vztahy vnoučat s prarodiči.
Na stiahnutie
9,75 €

Vietnam vzdálený i blízký


Kniha je založena na narativní analýze životních biografií potomků Vietnamců žijících v Česku. Ukazuje, že životy těchto mladých lidí se odehrávají na pozadí tzv. transnacionálního sociálního prostoru, který se rozprostírá mezi dvěma geografickými regiony - Vietnamem a Českou republikou. Díky tomu jsou vystavováni souboru sociálních očekávání, kulturních hodnot a vzorců lidské interakce utvářených více než jedním politickým, ekonomickým a sociálním systémem. Popisuje také, jak tito lidé prostřednictvím mnohonásobně propojených sociálních sítí a vztahů proměňují kulturní praktiky, interpretace, zkušenosti a identity, čímž nabourávají představu jednoty identity, kultury a místa. Přestože primárním cílem práce je analyzovat, jak potomci Vietnamců operují na pozadí těchto transnacionalizovaných sociálních a kulturních kontextů, kniha se nevyhýbá ani samotným transnacionálním praktikám, jako jsou například návštěvy rodné země, zasílání remitencí nebo udržování kontaktů s rodinou a známými.
Na stiahnutie
8,00 €

Kategória literatúry sociológia a etnológia poskytuje široký výber kníh zameraných na štúdium sociálnych a etnologických javov, spoločnosti a kultúry. V tejto kategórii nájdete diela od svetových a slovenských autorov, ktoré analyzujú sociálne štruktúry, vzťahy, identitu a kultúrne procesy.

Objavte dôležité teoretické a praktické informácie o sociológii a etnológii, ktoré vám umožnia lepšie porozumieť spoločnosti a jej rôznorodosti.

K najznámejším autorom sociologickej a etnologickej literatúry patria Max Weber, Émile Durkheim, či Clifford Geertz.