Jazyk


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Edície


Naléhavé stavy z pohledu internisty


Moderně zpracovaná kniha zahrnuje nejčastější akutní stavy, se kterými se může setkat lékař (nejen interních oborů) u lůžka pacienta, v ambulanci či na příjmovém oddělení nemocnice. Stručně rekapituluje etiologii, kliniku a diagnostiku častých akutních stavů, předkládá podrobné prvotní léčebné postupy a nastiňuje navazující terapii. Prakticky psanou publikaci obohacují poznatky z praxe. Kniha původně vznikla na Interní klinice 2. LF UK a FN Motol jako učební text pro mladé lékaře. Doplněním textu vznikla publikace, kterou ocení nejen lékaři začínající, ale i zkušenější k rychlé orientaci v problematice. V neposlední řadě může být kniha pomocníkem při studiu medicíny či přípravě k atestačním zkouškám.
Predpredaj
22,92 € 24,13 €

Plodnost


• Proč má dnes tolik párů problém s početím? • Co děláme špatně a jak můžeme svému tělu navrátit ztracenou plodnost? • Co nám radí moudrost předků? Autorkou knihy je známá psychogynekoložka MUDr. Helena Máslová. Ve své ordinaci vyslechla stovky příběhů žen, kterým se z různých důvodů nedaří otěhotnět. Ač jich bylo tolik, v mnohém se podobaly. Stále více vyplouvala na povrch opakující se schémata – ztráta přirozených instinktů, podcenění hloubky ženské sexuality, úzkost, potřeba kontroly, trvalý stres, zaměření na výkon… Helena Máslová se proto rozhodla hledat pomoc tam, kde ji nacházely generace našich předků, na jejichž moudrost jsme, bohužel, zapomněli. Autorčin unikátní přístup umožňuje pochopit příčiny neplodnosti ve své komplexitě. Její metody práce přinášejí nezpochybnitelné úspěchy a mnoha ženám pomohly splnit už téměř ztracený sen o dítěti. Přitom její péče nevyžaduje žádné drastické invazivní metody, jen pomáhá ženám najít zpět jejich ztracenou ženskost, klid a sebedůvěru.
U dodávateľa
18,04 € 18,99 €

Fyziologie - Repetitorium (2. rozšířené vydání)


Repetitorium neboli pomůcka k opakování před zkouškou od autorů z Fyziologického ústavu 1. LF UK je stručným přehledem základních fyziologických poznatků. Čtenářům nabízí penzum nutných znalostí bez nepřehledné heslovitosti. Může sloužit nejen k finální přípravě před zkouškou, ale i k úvodní orientaci v oboru. První vydání publikace získalo cenu Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici Univerzity Karlovy roku v oborech medicínsko-farmaceutických a nyní čtenářům autoři předkládají druhé, přepracované vydání. Doufáme, že bude i nadále pomáhat při hledání cesty v labyrintu informací jednoho ze základních oborů medicíny.
U dodávateľa
26,74 € 28,15 €
Pútač na knihu Priatelia - oficiálna kuchárka
Pútač na knihy druhej akosti

Kompendium Stomatologie II


Druhé, aktualizované a rozšířené vydání druhého dílu oborové monografie podává komplexní přehled teoretických i praktických informací z jednotlivých oborů ambulantní stomatologie. Detailně se zabývá obory preventivní stomatologie, konzervační stomatologie, endodoncie a reendodoncie, fixní i snímatelnou protetickou stomatologií, estetickou stomatologií, parodontologií, onemocněními ústních sliznic včetně vybraných dermatologických onemocnění orofaciální oblasti, ortodoncií, dětskou stomatologií a základy evoluční teorie a ekonomie. Navazuje tak na teoretické základy stomatologie, prezentované v I. dílu, které dále rozšiřuje. V celé monografii je stomatologie vnímána jako obor zabývající se integrální součástí celého lidského těla, proto jsou detailně probrána i onemocnění orofaciální oblasti, která mohou ovlivňovat jiné systémy těla, stejně jako onemocnění jiných systémů, jež se naopak mohou projevovat v orofaciální oblasti nebo ji ovlivňovat. Publikace je primárně určena všem specialistům v oboru stomatologie a studentům zubního lékařství, ale i specialistům ostatních styčných oborů, zubním technikům, zdravotním sestrám, dentálním hygienistkám i studentům příbuzných oborů. Kniha je opatřena velkým množstvím barevných ilustrací i klinických fotografií. Publikaci recenzovalo 19 oponentů.
U dodávateľa
133,50 € 140,53 €

Atlas elektroencefalografie dospělých 3. díl


3. díl Atlasu elektroencefalografie dospělých se zabývá elektroencefalografickými nálezy u kriticky nemocných pacientů a iktálními vzorci epileptických záchvatů. Jde o témata, se kterými elektroencefalografisté nepřicházejí v běžné praxi do styku příliš často. Kniha navazuje na dva předchozí čtenářsky úspěšné díly atlasu a společně s nimi tvoří základ pro pojednání o indikacích a popisu EEG, o kterých autor plánuje pojednat ve 4. dílu atlasu. První kapitola je založena na převodu mezinárodně platné Standardizované EEG terminologie pro vyšetřování kriticky nemocných. Kromě elektroencefalografistů, epileptologů a neurologů může zaujmout i intensivisty. Druhá kapitola kromě instruktivních příkladů skalpově snímaných iktálních vzorců obsahuje i ukázky nejčastějších typů vzorců invazivně snímaných. Kromě elektroencefalografistů a epileptologů je určena zejména ambulantním neurologům, jimž pomůže v orientaci v problematice indikací epileptochirurgických výkonů. Kniha je založena na rozsáhlém studiu světové literatury, ve své textové části je však koncipována vcelku úsporně. Hlavní důraz je kladem na četné komentované příklady úseků grafů, které jsou prezentovány jako minikazuistiky a v řadě případů je doprovází nálezy z neurozobrazovacích vyšetření.
Na sklade 1Ks
116,04 € 122,15 €

Antibiotika v klinické praxi, 2. vydání


Monografie se zaměřuje na racionální a bezpečné používání antibiotik, základním cílem probírané problematiky je zdůraznit klinicky podstatné informace, protože nesprávné nakládání s antibiotiky má mnoho závažných nežádoucích důsledků. První - obecná - část probírá základy antibiotické terapie a je napsána z pohledu klinika, obsahuje tedy pouze stručné a klinicky relevantní informace. Druhá - speciální - část mapuje běžně používané skupiny antibiotik. Každá kapitola začíná přehledem nejdůležitějších zástupců dané antibiotické třídy, pokračuje shrnutím podstatných informací, uvádí historické a etymologické souvislosti, údaje o klasifikaci, mechanismech účinku a rezistence a přehledy antibakteriálního spektra účinku a výskytu rezistence u klinicky důležitých bakterií. U jednotlivých léčiv jsou popsány klinicky nejdůležitější nežádoucí účinky a lékové interakce a nechybějí ani typické dávky pro dospělé pacienty. Třetí - klinická - část knihy je zaměřena na správné použití antibiotik v klinické praxi, tj. na principy antibiotické terapie, diferenciální diagnostiku, odlišení infekční a neinfekční etiologie onemocnění, základní principy správné mikrobiologické diagnostiky, urgentní antibiotickou terapii u život ohrožujících infekcí, faktory pacienta, které je nutné znát pro správnou indikaci antibiotické léčby. Velká pozornost je věnována nežádoucím účinkům antibiotik, adekvátní délce antibiotické léčby a v závěru »tipům a trikům pro klinickou praxi« ve formě otázek a odpovědí.
U dodávateľa
30,81 € 32,43 €

Operační atlas hřebování zlomenin proximálního humeru


Zlomeniny proximálního humeru patří mezi nejčastější fraktury, se kterými se ortoped či traumatolog setkává. Predispozicí těchto úrazů je osteoporóza, proto jejich prevalence stoupá s věkem, jde tak o typické zlomeniny u starších pacientů, často v důsledku banálního pádu. Léčba těchto zlomenin je velmi náročná, zejména ve snaze zabránit vzniku trvalého pohybového omezení. Přestože hřebování zlomenin patří mezi klasické postupy, v oblasti zlomenin proximálního humeru došlo teprve v posledních desetiletích k velkému rozvoji této techniky, která významně zlepšuje výsledky léčby. Kniha jednoho z předních českých ortopedů je koncipována jako operační atlas poskytující dokonale ilustrované návody pro každodenní použití. Jde o mimořádnou publikaci v naší ortopedické a traumatologické literatuře, vycházející z bohatých zkušeností s použitím této techniky. MUDr. Martin Kloub, Ph.D., působí jako primář oddělení úrazové a plastické chirurgie Nemocnice České Budějovice.
U dodávateľa
35,50 € 37,37 €

Intenzívna starostlivosť v detskej kardiológii, 2.vydanie


Knižná publikácia Intenzívna starostlivosť v detskej kardiológii je druhé, prepracované a doplnené vydanie k rovnomennej monografii z roku 2015 od autorského kolektívu pod vedením doc. MUDr. Ľubici Kováčikovej, PhD. Monografia sa zaoberá kľúčovými témami súvisiacimi s vrodenými a získanými chybami srdca. Hoci viaceré kapitoly sú prenesené z prvého vydania, druhé vydanie obsahuje aktualizované informáce a často aj nové ochorenia a liečebné postupy. Príkladom je rozsiahla kapitola o pooperačnej starostlivosti. Kapitoly o akútnom srdcovom zlyhaní, pľúcnej hypertenzii, arytmiách, transplantácii srdca, mechanickej podpore cirkulácie a kardiopulmonálnej resuscitácii boli doplnené o problematiku bakteriálnej endokarditídy, myokarditídy, pľúcnej embólie, tumorov srdca, súvislostí vrodených chýb srdca s genetickými faktormi, prematuritou a lymfatickými anomáliami. Tiež poskytuje základné informácie o využití echokardiografie, CT zobrazenia a katetrizácie srdca. V oblasti terapie je publikácia rozšírená o prehľad kardiochirurgických výkonov, o farmakologické špecifiká kriticky chorých detí, neinvazívnu ventiláciu, neštandardné formy umelej pľúcnej ventilácie, nové prístupy v zavádzaní centrálnych venóznych katétrov a dlhodobú mechanickú podporu srdca. Niektoré kapitoly boli doplnené s ohľadom na interakcie ochorení srdca s funkciou iných orgánových systémov a venujú sa tak napríklad, respiračným, hematologickým a gastrointestinálnym ochoreniam. Významným prídavkom sú kapitoly o syndróme po intenzívnej starostlivosti, o umieraní na jednotkách intenzívnej starostlivosti a o tímovej spolupráci. Vzhľadom na pandémiu v čase zostavovania publikácie bola zaradená aj kapitola o multisystémovom zápalovom syndróme asociovanom s COVID-19. Učebnica pozostáva zo 43 kapitol s početnými subkapitolami. Sú na vysokej vedeckej a edukačnej úrovni, bohato doplnené obrazovou dokumentáciou a podporené citáciami z medicíny založenej na dôkazoch. Publikácia je určená lekárom pracujúcim v odbore detská kardiológia, intenzívna starostlivosť v pediatrii, neonatológia, pediatria, anestéziológia a intenzívna medicína, ako aj študentom vyšších ročníkov lekárskych fakúlt, ktorí majú záujem o hlbšie poznatky z oblasti detskej kardiológie a intenzívnej medicíny.
U dodávateľa
33,25 € 35,00 €

Ošetřovatelský proces v chirurgii II


Kniha představuje moderně a prakticky zpracovanou publikaci poskytující náhled do ošetřovatelství v chirurgii a do péče o pacienta po operačních výkonech v ortopedii, traumatologii a gynekologii. Zahrnuje vyšetření pacienta, ošetřovatelskou péči v perioperačním období a možné pooperační komplikace. Ve speciální části je hlavní doménou praktické uplatnění ošetřovatelského procesu u vybraných lékařských diagnóz v různých oblastech chirurgie. Popsaná je miniinvazivní chirurgie a roboticky asistovaná chirurgie – v dnešní době velmi progresivní metoda. Hlavním benefitem je vzájemné propojení více částí ošetřovatelského procesu – posuzování, diagnostika a plánování ošetřovatelské péče u vybraných chirurgických onemocnění. Kniha je určena především pregraduálním studentům ošetřovatelství, avšak některé její části mohou výrazně přispět k rozšíření poznatků sester v dalším vzdělávání. Cílem autorů bylo přiblížit čtenáři informace praktickým způsobem tak, aby porozuměl ošetřovatelskému procesu v kontextu a aplikoval ho v praxi s cílem zajistit kvalitní a efektivní ošetřovatelskou péči pacientům s chirurgickými onemocněními.
Na sklade 1Ks
9,06 € 9,54 €

Infekce v ortopedii


Infekce v ortopedii patří mezi velmi obávané komplikace a představují i v nejvyspělejších zdravotnických systémech závažný medicínský a ekonomický problém.Kolektiv předních českých specialistů na problematiku infekcí pohybového aparátu, v jehož čele stojí prim. MUDr. David Musil, Ph.D., prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D. a prim. MUDr. Aleš Chrdle, připravil fundovanou a přehlednou monografii, jejímž cílem je stát se denním průvodcem v prevenci, diagnostice a léčbě infekčních onemocnění pohybového aparátu v široké klinické praxi.
U dodávateľa
111,41 € 117,27 €

Freud na koksu


Podnětný příběh o Freudově užívání kokainu, jeho vlivu na Freudovu práci, vztahu mezi kokainem a psychiatrií a o počátcích "války proti drogám". Než mladého Sigmunda Freuda napadlo posadit pacienty na pohovku, dával si kokain. V zoufalé touze rychle získat reputaci si přečetl a bez pochybností přijal tvrzení americké farmaceutické společnosti Parke-Davis o jejím novém "zázračném léku", kokainu. Objednal si gram, a přestože léta tvrdil, že není návykový, první dávka ho přivedla k další a další, a tak si na něj vypěstoval závislost, která trvala celkem patnáct let. Tato kniha, která zasazuje jeho kokainové experimenty do tradice introspektivního užívání drog, k níž patřili William James, Aldous Huxley, Havelock Ellis a Timothy Leary, zkoumá jeho vliv na Freudovo pozdější myšlení a následný vztah mezi psychologií, psychiatrií, drogami a kulturou. Zahrnuje také analýzu moderního obchodu s kokainem. Vzhledem k tomu, že i prezident Obama, který sám v minulosti kokain užíval, uznává oprávněnost zpochybňování globální "války proti drogám", je kniha, kterou držíte v ruce, aktuální a skrytou historií toho, jak tato válka začala.
U dodávateľa
17,33 € 18,24 €

Postupy v ošetřovatelské péči 2


Kniha s tématem bariérové ošetřovatelské péče je další ze série, která má sloužit studentům a pedagogům a nelékařským zdravotnickým pracovníkům, kteří se dané problematice věnují. Jde o sérii tzv. „sešitků", které si mohou čtenáři vybírat dle aktuálních potřeb. V této publikaci se čtenáři mohou informovat o infekcích spojených s pobytem ve zdravotnickém zařízení, jejich rozdělení, cestách přenosu, o bariérové ošetřovatelské péči, tzn. o dezinfekci, sterilizaci, hygieně rukou, oblékání, jednorázových pomůckách, individualizaci pomůcek atp.), dále o péči o pacienta v rámci bariérové péče, např. o pacienta s vyšším hygienickým režimem, o pacienta v intezivní péči apod.
Na sklade 1Ks
9,06 € 9,54 €

Základné princípy reformy psychiatrickej starostlivosti na Slovensku


Autormi vymedzeným cieľom reformy psychiatrickej starostlivosti na Slovensku, je zmena systému poskytovania starostlivosti v odbore psychiatria, ktorá má byť súčasťou dvoch komplexnejších reforiem: reformy zdravotnej starostlivosti a reformy starostlivosti o duševné zdravie. V publikácii sú vymedzené oblasti, ktorých sa uvedené zmeny majú týkať, objasňujú, komu je psychiatrická starostlivosť určená, uvádzajú dôvody, dáta a fakty nastoľujúce nutnosť reformy, popisujú a zdôvodňujú žiadaný systém starostlivosti a vymedzujú nové pojmy v rámci reformovanej psychiatrickej starostlivosti.
U dodávateľa
4,75 € 5,00 €

Antiobezitika - vývoj, současnost a perspektivy


Antiobezitika, léky k léčbě závažného onemocnění, obezity, mají dlouhou historii. Řada z nich byla stažena pro závažné nežádoucí účinky. Dnes používané přípravky jsou velmi účinné, ale podávání musí být dlouhodobé. Monografie je první v nové knižní řadě Farmakoterapie pro klinickou praxi, kterou bude profesor Svačina, předseda České lékařské společnosti JEP, odborně garantovat. V knize je podán podrobný přehled indikací, kontraindikací, nežádoucích účinků, dávkování a interakcí antiobezitik. Podrobně je probráno podávání antiobezitik u komorbidit – diabetu, hypertenze, srdečního selhání a dalších onemocnění. Autor se věnuje i perspektivám, protože ve vývoji je v současné době nejméně třicet dalších molekul s komplexními efekty nejen na hmotnost. Kniha je zajímavá pro lékaře internisty, endokrinology, obezitology, lékaře oboru klinická výživa i praktické lékaře.
Na sklade 1Ks
9,86 € 10,38 €

Psychiatria pandémie


Autori sa vybrali rôznymi cestami prepájajúcimi pandémiu a psychiatriu – nazreli do histórie medicíny a ľudstva, do hĺbky ľudskej psychiky, mechanizmov psychických procesov a psychických porúch, ale aj farmakológie a nevynechali ani právny rámec. Oboznamuje čitateľa s mnohými témami, ktoré riešime v súčasnosti a neponúka ich ako nové objavy, skôr očakávané skutočnosti. Je až prekvapujúco neuveriteľné, že predpoklady o priebehu pandémie najmä z hľadiska emocionálneho vyrovnávania sa s ňou boli tak kvalitne predikovateľné a napriek tomu sa ich nepodarilo dostatočne podchytiť či odvrátiť. Vzhľadom k novonadobudnutým skúsenostiam s prebiehajúcou pandémiou publikácia umožňuje aj akési čítanie medzi riadkami. Naše nové a narastajúce informácie umiestňuje do kontinua poznatkov o šírení a manažmente infekčných ochorení, ich mentálnom spracovaní a vyrovnávaní sa s nimi. Upozorňuje na duševné zdravie všetkých, ľudí ohrozených infekčným ochorením, tých, ktorí sú v riziku, že ochorejú a aj tých, čo chorobou trpia, ale aj poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, či tých, ktorí sa obávajú o zdravie blízkych, alebo o nich prišli.
Na sklade 2Ks
17,10 € 18,00 €

Dětské polytrauma


Kniha je určena lékařům na všech úrovních řetězce přežití: zejména lékařům urgentní a intenzivní medicíny, anesteziologům, lékařům dětské intenzivní a resuscitační péče, ale i úrazovým chirurgům a dalším specializacím. Publikace poskytuje čtenáři komplexní pohled na problematiku závažných traumat dětí – od přednemocniční péče přes péči na urgentním příjmu, operačním sále a jednotce dětské intenzivní a resuscitační péče. Věnuje se diagnostice, terapii, všem základním a život zachraňujícím výkonům, upozorňuje i na nejčastější chyby v péči o zraněné dítě. Autorský kolektiv tvoří odborníci, kteří se dětskému pacientovi věnují od prvního kontaktu až po definitivní nemocniční řešení.
Na sklade 1Ks
23,71 € 24,96 €

Zdravotník - první pomoc pro pedagogické pracovníky a pořadatele dětských táborů


Čtenář by měl po přečtení knihy umět přivolat pomoc v krizové situaci, znát základy technické první pomoci, zejména u dopravní nehody. Měl by umět poskytnout předlékařskou první pomoc do příjezdu zdravotnické záchranné služby u život ohrožujících stavů, jak improvizovaně bez pomůcek, tak s běžné dostupným materiálem – automatický externí defibrilátor, obsah autolékárničky, resuscitační maska. Dále bude čtenář schopen u úrazů a běžných onemocnění schopen rozhodnout, zda zvolit domácí léčbu, navštívit lékaře, či zda musí volat záchrannou službu. Pokud zvolí domácí léčbu, bude vědět jak na ni. Čtenář se dozví, jak pečovat o dítě s častými chronickými onemocněními, jako je astma nebo cukrovka. Nechybí ani kapitola věnující se nebezpečím spojeným s koupáním a záchraně tonoucích. Samostatné kapitoly se věnují právní stránce poskytování první pomoci v ČR, lékům, základní znalosti o lidském těle nebo těhotenství a překotnému porodu. Kniha je základní učebnicí pro rekvalifikační kurz zdravotník zotavovacích akcí, je určena táborovým zdravotníkům, medikům prvních ročníků v rámci předmětu první pomoc, profesím pracujícím s dětmi: učitelům, táborovým vedoucím, trenérům sportovních kroužků, skautským vedoucím, dále rodičům chtějícím umět poskytnout první pomoc svým dětem, členům organizací majících v náplni práce i první pomoc (například sbory dobrovolných hasičů) a široké laické veřejnosti, která se chce naučit první pomoc Autor je lékař dětského resuscitačního oddělení Fakultní nemocnice Motol a lékař zdravotnické záchranné služby, odborný garant Kurzu zdravotník zotavovacích akcí Cukříček (pořádaný každoročně od roku 2016), skautský vůdce. Mezi spoluautory je i právník, farmaceut a zaměstnanec hasičského záchranného sboru.
Na sklade 1Ks
15,40 € 16,21 €

Metastazující kolorektální karcinom


Cílem publikace je podat srozumitelný přehled o nových poznatcích v biologii, imunitě a diagnostice mCRC ve vztahu k existujícím a nově se objevujícím možnostem léčby. Stručně jsou vždy popsány mechanismy účinku léčiv, léčebné výsledky jsou obvykle uvedeny ve formě tabulek nebo grafů, přičemž zahrnuty jsou pouze výsledky z rozhodujících randomizovaných a/nebo kontrolovaných studií.
U dodávateľa
26,56 € 27,96 €

„Triple“ negativní karcinomy mléčné žlázy


Tzv. triple negativní karcinomy prsu (TNBC) představují morfologicky a geneticky heterogenní skupinu karcinomů mléčné žlázy, lišící se od ostatních podtypů vysokou mírou genové nestability, agresivním biologickým chováním, kratším obdobím bez progrese i relapsu onemocnění a specifickou odpovědí na léčbu. Diagnostikovány bývají spíše u mladších pacientek, nezřídka zároveň s prokázanou zárodečnou mutací v genech BRCA1/BRCA2. Současným trendem je, s ohledem na zvýšenou frekvenci rozvoje primární i sekundární rezistence k chemoterapii, hledání nových terapeuticky ovlivnitelných molekul, které by mohly významně potencovat účinnost podané neoadjuvantní chemoterapie a napomoci tak snížit riziko zakládání nádorových metastáz či návratu nemoci po vyléčení. Kniha je určena především onkologům, užitečná bude rovněž pro lékaře dalších odborností, kteří pečují o onkologické pacienty.
U dodávateľa
22,11 € 23,27 €