Jazyk


Veková kategória


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Edície


Knihy - Ekonómia, manažment, marketing s. 1 z 271

Úspešné tímy


Čo stojí za úspechom spoločností ako sú Google alebo Pixar? Cesta k úspechu je pre každú spoločnosť jedinečná, no všetky úspešné spoločnosti majú spoločné jedno: silnú firemnú kultúru. Takáto kultúra nevzniká spontánne, ale je niečím, čo si vytvoríte sami. Autor Daniel Coyle skúma najúspešnejšie svetové spoločnosti a organizácie a ukazuje, ako sa rodí dôvera v lídra a pocit spolupatričnosti. Delí sa o tipy a kroky, ako vytvoriť dobrú atmosféru a prostredie, v ktorom budú prekvitať inovácie, riešiť sa problémy a dosahovať výsledky. Nezáleží na tom, či ste riaditeľ veľkej spoločnosti, vlastníte malú kaviareň, alebo učíte študentov – vždy nejakým spôsobom vediete ľudí. Pomocou tejto knihy zistíte, aké sú tie správne ingrediencie dobre fungujúcich tímov, kolektívov a skupín.
Predpredaj
16,14 € 16,99 €

Kryptovojny


Bitcoin, Ethereum, OneCoin, Litecoin, Dogecoin, PotCoin, TrumpCoin a mnohé ďalšie... Kryptomeny a investície do nich sa v posledných rokoch stali celosvetovým fenoménom. Vidina rýchleho a bezprácneho zbohatnutia sa pre mnohých stala neodolateľným lákadlom.Niektorí ľudia skutočne zarobili závratné sumy, ale mnohí na nich tiež veľa prerobili a iní prišli o celoživotné úspory. Z nejedného kryptomenového projektu sa totiž vykľuli obrie podvody založené na princípe pyramídových hier, pri ktorých na úkor dôverčivých investorov zbohatli iba ich zakladatelia.V TEJTO KNIHE SA DOČÍTATE O:známych aj menej známych kryptomenách a ich zakladateľochvzniku, využitiach a potenciálu technológie blockchain najväčších podvodoch založených na kryptomenách trhových manipuláciách pri obchodovaní s kryptomenami vzniku a spľasknutiu 800-miliardovej bubliny stratených miliardách dolárov a stratených úsporách zmiznutých osobách zapojených do kryptomienAk stále uvažujete o investícii do kryptomien, alebo ste do nich už investovali, rozhodne by ste si mali túto knižku prečítať. Ponúka však veľa zaujímavého čítania a zábavy tiež pre všetkých, ktorí chcú nahliadnuť do zákulisia sveta kryptomien a rozšíriť si povedomie o tejto špecifickej sfére ekonomiky.
Na sklade 3Ks
14,16 € 14,90 €

Dane účtovníctvo odvody 10-11 2022 - Paušálne výdavky – evidencia


Pre rok 2022 sú paušálne výdavky stanovené vo výške 60 % z úhrnnú príjmov z podnikania a z príjmov z inej samostatnej zárobkovej činnosti, najviac do výšky 20 000 eur. Aké povinnosti má podnikateľ v prípade uplatňovania paušálnych výdavkov? Odpoveď prinášame v článkoch v rubrikách Aktuálne a Priame dane a Výdavky podnikateľa...• Paušálne výdavky – evidencia V evidencii o príjmoch podnikateľ eviduje všetky príjmy, ktoré sú predmetom dane z príjmov FO, to zn.: • príjem peňažných prostriedkov v hotovosti alebo na bankový účet, napríklad úhradu faktúry, tržby z pokladne, čiastkové úhrady faktúr alebo iné čiastkové úhrady, napríklad čiastková úhrada za odpredaj zásob alebo iného majetku na základe kúpnej zmluvy, • nepeňažné plnenie, napríklad zápočet pohľadávok a záväzkov, • príjmy, ktoré dosiahol zámenou, • príjmy v cudzej mene, ktoré prepočíta na eurá...• Prenájom nehnuteľností nepodnikateľom • Ak daňovník prenajme na území SR nehnuteľnosť resp. jej časť (okrem pozemku), a nie je registrovaný na miestne príslušnom daňovom úrade z titulu vykonávania podnikateľskej alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, vzniká mu povinnosť registrácie, a to v lehote do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom na území SR prenajal nehnuteľnosť. • Ak daňovník prenajme na území SR nehnuteľnosť, pričom už je registrovaný na miestne príslušnom daňovom úrade z titulu vykonávania podnikateľskej alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, nevzniká mu povinnosť registrácie ani povinnosť oznámiť túto skutočnosť správcovi dane.• Zmena životného minima – dopad na mzdové veličiny Nepostihnuteľné sumy sa na účely výpočtu zrážok zo mzdy na základe núteného výkonu rozhodnutia určujú ako príslušné % zo sumy životného minima platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky, a zaokrúhľujú sa na eurocent smerom nadol. Celková výška nepostihnuteľnej sumy závisí od: • sumy životného minima, ktoré platí v mesiaci, za ktorý sa zrážky vykonávajú, • počtu osôb, ktoré povinný vyživuje (manžel/ka, deti), • od skutočnosti, aký druh pohľadávky je vymáhaný (neprednostná pohľadávka, prednostná pohľadávka, výživné na maloleté dieťa, pokuta za priestupok v súvislosti so spáchaním priestupku, • skutočnosti, či je povinný poberateľom dôchodkovej dávky...
Na sklade 5Ks
12,03 € 12,66 €
Pútač na knihu Hypotéza lásky
Pútač na knihy druhej akosti

Jediná kniha o financiách, ktorú by ste mali prečítať


Táto kniha zbaví strachu z financovania aj tých, ktorí matematiku veľmi nemusia. Finančné poradenstvo Thomasa Kehla je cenným a prepotrebným základom pre mladého človeka bez hlbšieho ekonomického vzdelania. Bude ho viesť a ukáže mu, ako nadobudnúť bohatstvo a zabezpečiť sa na starobu, aby neskôr nemusel citeľne znižovať svoj životný štandard. Neobstoja žiadne výhovorky, ak odmietnete prevziať kontrolu nad svojimi financiami. Investovať vlastné peniaze so ziskom nebolo nikdy jednoduchšie ako dnes. Bývalý investičný bankár Thomas Kehl a novinárka Mona Linkeová ukážu čitateľovi cestu, ako využiť akcie a ETF (Exchange Traded Funds) na nadobudnutie bohatstva a ako to funguje. Prinášajú zrozumiteľný, motivujúci a predovšetkým efektívny program pre každého, kto je ochotný vziať starostlivosť o financie do vlastných rúk. Jediná kniha o financiách, ktorú by ste si mali prečítať dostala príťažlivú prezývku „nemecká finančná biblia“. Nie náhodou, lebo autor už v prvej kapitole vysvetľuje sedem najčastejších chýb týkajúcich sa financií, ktoré nám bránia investovať a poistiť sa na starobu. Autor upozorňuje na najdôležitejšie chyby pri uvažovaní o investíciách, na strach a obavy, že by sme mohli o všetko prísť. Pravdivo a bez servítky rozoberá tému nehnuteľností a investovania do akcií a dlhopisov, obšírne sa venuje téme ETF, vďaka ktorým je dnes kanál finančných tokov taký široký a populárny. Kniha je určená predovšetkým tým, ktorí sa začínajú zaoberať financiami. Publikácia sa dlhodobo drží v rebríčku najpredávanejších kníh, keďže obsahuje kompletné základné znalosti financovania. Vďaka grafom je prehľadná, napísaná zrozumiteľným jazykom a navyše aj zábavná.
Na sklade 5Ks
15,27 € 17,90 €

dostupné aj ako:

Találd fel és engedd el


Hírneve és befolyása ellenére Jeff Bezos rejtélyes figura maradt. De élettörténetén és írásain keresztül most megérthetjük, mi hajtja őt. A Találd fel és engedd el! című kötet, amely Bezos interjúiból, beszédeiből és az 1997 óta minden alkalommal saját maga által írt, eredeti stílusú éves részvényesi leveleiből áll össze, bepillantást enged a világ egyik leghíresebb üzletemberének és legnagyobb újítójának sikereibe, titkaiba. A könyv változatos témákat érint, az üzleti élet kérdéseitől a politikán és az innováción át a klímaváltozásig és a világűrig. "Szeretünk új dolgokat kitalálni és megcsinálni - írja Bezos. - És meggyőződésem, hogy a hosszú távú tervezés az innováció alapja, hiszen az újítás mindig számos kudarccal jár." Bezos érdeklődése az űrutazás iránt mindig emlékezteti arra, hogy hosszú távon kell gondolkoznia. Ezt hangsúlyozza űrtechnológiai vállalata, a Blue Origin címerének latin mottója is: Gradatim Ferociter, azaz "Lépésről lépésre, szenvedélyesen." Írásai új és új megközelítéseket kínálnak a ma és főként a holnap kihívásaival, az előrehaladás örök kényszerével kapcsolatban.
U dodávateľa
15,32 € 16,13 €

Vybrané metódy, techniky a prípadové štúdie z manažmentu


Cieľom publikácie Vybrané metódy, techniky a prípadové štúdie z manažmentu je charakterizovať vybrané metódy a techniky jednotlivých manažérskych funkcií a uviesť praktické príklady ich aplikácií formou prípadových štúdií alebo konkrétnych riešení v podmienkach manažmentu podnikov sledujúc definovaný cieľ. Publikácia sa zameriava na prezentáciu vybraných metód a techník, takže obsahuje len minimum teoretických poznatkov, ktoré sú potrebné na riešenie úloh a pochopenie aplikácie vybraných metód. Charakteristika metód a techník je doplnená o praktické príklady ich aplikácií v podmienkach vybraných podnikov a úlohy na riešenie. Publikácia obsahuje aj vybrané modelové prípadové štúdie, ktoré rozširujú teoretické poznatky z vybraných tém manažmentu.
U dodávateľa
13,87 € 14,60 €

Základy účtovníctva pre manažérov


Cieľom odbornej publikácie Základy účtovníctva pre manažérov je ponúknuť jej čitateľom a študentom ucelený pohľad na problematiku účtovníctva v podmienkach Slovenskej republiky. Zrozumiteľne predstavuje podstatu podvojného účtovníctva tak, aby študenti získali nie len vedomosť a zručnosť správne viesť podvojné účtovníctvo, ale aby chápali účtovníctvo ako významný nástroj riadenia podnikových procesov a zdroj podstatných informácií o hospodárení podniku. Študijný text je členený do piatich tematických celkov. V prvej časti sú uvedené vybrané právne normy, ktoré upravujú účtovníctvo, predmet a funkcie účtovníctva a základné odborné pojmy používané v účtovníctve. Druhá časť obsahuje charakteristiku majetku podniku a zdrojov jeho krytia v kontexte bilančnej rovnováhy, ďalej sa text venuje praktickej stránke účtovania na účtoch, podvojnosti účtovných zápisov, účtovnej dokumentácii a vo štvrtej časti je praktický pohľad na účtovanie na účtoch podľa účtových tried. Nasleduje problematika výpočtu a účtovania výsledku hospodárenia a účtovná závierka. Prínos publikácie spočíva v naplnení jej cieľa, v možnosti získať vedomosti o význame a užitočnosti účtovníctva pre riadenie podnikových procesov a zručnosti vo vedení základnej účtovnej evidencie klasickým spôsobom bez elektronickej podpory, ktorý výrazne napomôže porozumeniu ekonomických vzťahov a súvislostí a chápaniu zápisov v elektronickej účtovnej evidencii, ako aj výstupov z nej – napríklad pri hodnotení finančného zdravia podniku. Základy účtovníctva pre manažérov sú vhodným študijným materiálom nie len pre študentov ekonómie a manažmentu, ale aj pre účtovníkov v praxi, ktorí si potrebujú doplniť niektoré odborné poznatky a súvislosti.
U dodávateľa
15,39 € 16,20 €

Hív a bátorság


Sztoikus erények-sorozatAz akadály maga az út és Az ego az ellenség szerzőjétőlNew York Times, Wall Street Journal és USA Today BestsellerBátraké a szerencseRyan Holiday bestseller trilogiája után a sztoikusok által kiemelt négy kardinális erénynek szentel egy-egy könyvet - elsőként a bátorságnak.Szinte minden vallás, spirituális tanítás, filozófia foglalkozik a félelem kérdésével - minthogy ez minden embert érint. A Biblia egyik leggyakoribb szófordulata, hogy "Ne félj." Már az ókori görögök említik a fóbiát, a pánikot, a terrort. A sztoikusok szerint félni természetes, de nem hagyhatjuk, hogy a félelem irányítson bennünket.A bátorság az a képesség, amellyel felülemelkedhetünk félelmeinken, hogy helyesen cselekedhessünk, megtegyük, amit meg kell tennünk, és igazak legyenek tetteink. Így tehát a bátorság fogalma központi helyet foglal el mind Marcus Aurelius, mind Arisztotelész, mind C. S. Lewis műveiben, a mérséklet, az igazságosság és a bölcsesség fogalmai mellett.Mai világunkban a félelem ragályosan terjed - az emberek inkább az oldalvonalon kívül maradnak, mintsem hogy felemeljék szavukat az igazságtalanság ellen; inkább a megszokott utakat követik, mintsem hogy higgyenek magukban; szemet hunynak a modern kor hitványságai fölött.Bátor kiszivárogtatókra van szükség, akik vállalják a kockázatot. Bátor aktivistákra, olyanokra, akik nyitottak a kalandokra. Bátor írókra, akik hírt adnak az igazságról - és bátor vezetőkre, akik hallgatnak az előbbiekre.Ki kell lépnünk az arénába; harcolnunk kell.
U dodávateľa
14,98 € 15,77 €

Kryptomeny – vyhackuj si lepší život


O bitcoine alebo kryptomenách počul azda každý. V médiách sa objavujú vo chvíľach, kedy už navždy umreli (cena trochu padla) alebo keď sa všetci zbláznili a nakupujú (cena trochu stúpla). Málokto sa však zaoberá tým, ako kryptomeny používať vo svojom živote. Ako používať niečo, čoho cena šialene skáče? A ak nás cena nezaujíma, dajú sa kryptomeny použiť inak? Napríklad na financovanie tvorcov, či crowdfunding. Môžete si pomocou kryptomien zobrať pôžičku? Ako ich využiť v medzinárodnom obchode, či na propagáciu svojich produktov? Ako vybudovať lokálnu krypto ekonomiku vo svojej sociálnej bubline? Dá sa bitcoin využiť na rozšírenie osobných a sociálnych kontaktov? Bitcoin môžeme použiť dokonca aj ako formu “poistenia” proti zlyhaniu tradičného finančného systému.
Na sklade > 5Ks
28,49 € 29,99 €

Közgazdaságtan lelkes amatőröknek


Mire jók a közgazdászok? Hogyan alakult ki a gazdasági világrend, amelyben élünk? Mitől lesz értékes egy áru? Miért fizetünk annyit érte, amennyit? Mi a fene az az extraprofit? Mikor jó ötlet az árstop? Mi a pénz, és mire való? Mitől megy fel az infláció? Mit tehet a nemzeti bank ellene? Hogyan lett a pénz? Mikor fizethetünk bitcoinnal a boltban? Mi az az NFT? Hol tartsuk a pénzünket, hogy ne veszítse el az értékét? Mire költsük, ha sok van belőle? Jó ötlet-e Rolex órába fektetni? Mit csinál egy spekuláns? Hogyan működik a bankrendszer? Van-e elég pénz a bankban? Bármennyi pénzt nyomhat az állam? Miért követik egymást a válságok? Milyen nehézségekkel néz szembe a 21. században a világ? Megáll-e a növekedés? Elhozza-e a bevándorlás a jóléti állam végét? Mennyire avatkozzon bele az állam a gazdaságba? Van-e életképes alternatívája a kapitalizmusnak? Miért alakult a kapitalizmus Magyarországon úgy, ahogy? Mitől problémás a magyar államigazgatás? Milyen kárt okoz a korrupció a nemzetgazdaságnak? Miből gazdagodnak meg az oligarchák?Tényleg nincs jobb rendszer a kapitalizmusnál? Lehet, hogy van, csak még nem találták ki. A kapitalizmus a magyar nyelvben még mindig a rablógazdaság szinonimája. Pedig a kapitalizmus egy olyan eszme- és keretrendszer, amely alapjaiban határozza meg mindennapi életünket, a pénzhez való viszonyunkat, sőt a boldogulnunk is ebben a rendszerben kell. Ráadásul a nyugati világban uralkodó mentalitás szerint minden egyes ember felelős a saját boldogulásáért, sikeréért. Ha pedig minél több ember lesz sikeres, akkor összességében a társadalom is boldogabb, jobb lesz, ezért egyéni felelősségünk nem csak a saját életünkre vagy a családunk sorsára terjed ki, hanem az egész társadalom jólétében szerepet játszik. Így aztán mindannyiunk számára elengedhetetlenül fontos, hogy megismerjük a kapitalizmus működését, elemi játékszabályait. Ebben nyújt segítséget a Diétás Magyar Múzsa Facebook-oldal Panamajack néven publikáló állandó szerzője, Kertész Balázs. Könyvéből megtudhatjuk például, hogyan működik a pénz és a bankrendszer, gyakorlati tanácsokat meríthetünk, hogy mibe fektessük a pénzünket, ezenkívül olyan aktuális kérdésekre is választ kaphatunk, hogy mi az az extraprofit, miért nő az infláció, és hogy jó ötlet-e bizonyos termékek árának hatósági befagyasztása. Természetesen a kapitalizmus nem tökéletes, akadnak is bírálói bőven, így a könyv megpróbál válaszolni ezekre a kritikákra is. Ugyanakkor nem szentírásként olvasandó: inkább gondolkodási és vitaalapot kíván nyújtani, amire a jövő társadalmát építhetjük. Abból ugyanis viszonylag ritkán szokott baj lenni, ha tényekre, logikára, valamint az emberi természet ismeretére alapozzuk a gazdasági és politikai rendszerünket.
U dodávateľa
13,18 € 13,87 €

Ekonómia


Publikácia poskytuje pohľad na fungovanie trhového mechanizmu, ako aj prehľad kľúčových mikroekonomických a makroekonomických prístupov, ktoré čitateľovi pomôžu pochopiť fungovanie trhových ekonomík na úrovni firiem a domácností, ako aj na úrovni ekonomiky ako celku. Súčasťou publikácie je aj vysvetlenie základných kategórií a poznatkov z makroekonómie otvorenej ekonomiky a integračných procesov z teoretického hľadiska a v Európe. Text vychádza zo súčasného stavu poznania a reflektuje aktuálne trendy vo vývoji ekonomickej vedy a v hospodárskej praxi. Publikácia je určená v prvom rade ako učebnica základných kurzov ekonómie na vysokých školách, poslúži však všetkým, ktorí chcú získať systematické poznatky z tejto vednej disciplíny.
U dodávateľa
36,58 € 38,50 €

Ekonómia - Praktikum


Cieľom autorov publikácie ,,Ekonómia – praktikum“ je podnietiť študentov kurzov ekonómie k systematickej príprave na semináre, samostatne vypracúvať ekonomické úlohy a uvažovať nad rôznymi možnosťami riešenia ekonomických problémov. Na dosiahnutie týchto cieľov obsahuje praktikum numerické a grafické úlohy, no najmä úlohy zamerané na tvorivý prístup, teda logické úlohy a úlohy na uvažovanie o ekonomických javoch s nutnou argumentáciou a zdôvodňovaním vyslovených názorov. Veríme, že takto koncipovaný prístup zvyšuje záujem o ekonomickú vedu, a tým prispieva k rozvoju ekonomického uvažovania. Praktikum sa člení na 17 problémových okruhov. Jednotlivé zadania zahŕňajú mikroekonomické a makroekonomické témy, ktoré sa na seminároch precvičujú a o ich riešení sa následne diskutuje. Študentom sa tak dostáva možnosť overiť si správnosť naštudovaných postupov na konkrétnych príkladoch, grafoch a logických úlohách. Rozsah praktika plne zahŕňa jednotlivé časti výučby základných kurzov mikroekonómie a makroekonómie vyučované na ekonomických fakultách vysokých škôl a univerzít.
U dodávateľa
15,68 € 16,50 €

Jednoduché účtovníctvo pre neziskovky


Ďalšia publikácia autorky zavedie čitateľov do sveta, ktorý by mal byť jednoduchý, ale podľa jej názoru a skúsenosti svet jednoduchého účtovníctva neziskových účtovných jednotiek až taký jednoduchý nie je.Publikácia prevedie čitateľa svetom jednoduchého účtovníctva neziskových účtovných jednotiek od začiatku, od dilemy, či naozaj to jednoduché je aj vhodné, a ak áno, čo všetko je potrebné v rámci neho dodržať. Opíše účtovné knihy jednoduchého účtovníctva a účtovanie v nich, ukáže, ako si nastaviť účtovný softvér pre svoje potreby, okomentuje postupy účtovania. Publikácia vysvetlí jednotlivé druhy príjmov neziskovej účtovnej jednotky podľa druhového aj daňového členenia tak, aby výstupom z účtovníctva bola účtovná závierka a podklad pre daňové priznanie k dani z príjmov.V publikácii čitateľ nájde praktické ukážky účtovania, zostavenia účtovnej závierky a daňového priznania k dani z príjmov.
Na sklade 2Ks
13,91 € 17,49 €

Mýtus státu podnikatele


Kniha Mýtus STÁTU podnikatele je ideální knihou pro tuto dobu. McCloskeyová a Mingardi dokáží být velmi kritičtí a svůj nesouhlas s argumenty svých intelektuálních oponentů dát jasně najevo – koneckonců proč také ne. Vždyť ve své knize se nesnaží zachránit před etatismem nic menšího než osud svobodného světa. Sepsala ji jedna z nejzajímavějších osobností dnešní politické ekonomie Deirdre McCloskeyová a vlivný italský politický filosof a komentátor veřejného dění Alberto Mingardi. Propojují své dva světy, aby v zábavně psaném textu mohli ukázat, jaké jsou hybné síly moderní tržní ekonomiky, a jak je tento pohled v příkrém kontrastu s vizí světa řízeného z centra.STÁT „je zprostředkovatelem drancování a každé volby jsou svým způsobem předběžnou aukcí ukradených věcí“.„Dát Státu peníze a moc, je jako dát teenagerovi lahev alkoholu a klíčky od auta.“„Inovují pouze lidé – ne úřad, kancelář, továrna, korporace, trh, soukromý sektor, veřejný sektor. Je lepší řídit lidi „moudrým STÁTEM“, nebo komerčně testovaným zlepšením?“„Jakou ekonomiku a společnost lidé skutečně chtějí? My liberálové ve stručnosti doporučujeme odpovědné chování dospělých lidí tvořících společnost.“
U dodávateľa
19,60 € 20,63 €

Handmade byznys


Tvoříte. Vyrábíte. Kutíte. Každou chvíli slyšíte, že byste se tím mohli živit. Jenže jak na to? Jedny podnikatelské kurzy vám tvrdí, že musíte mít byznys plán. Druhé zase, že máte mít na webu “magnet”. A vám to nedává smysl. Tak se v tom plácáte tak nějak po svém.Pokud jste se v tomto popisu našli, je kniha Handmade byznys přesně pro vás. Provede vás po cestě od rukodělného koníčku k úspěšnému podnikání. Ukáže vám, kde můžete své výrobky prodávat, pomůže nastavit správně ceny, poradí s budováním značky a projde s vámi krajinou marketingu.První česká kniha pro rukodělné tvůrce čerpá ze zkušeností, které autorka sbírala deset let. Inspiruje se v zahraničí, ale současně je zaměřená na české a slovenské handmade podnikatele. Bez zbytečného balastu probírá vše, co potřebujete vědět, abyste mohli své výrobky úspěšně prodávat.
Na sklade 2Ks
20,05 € 21,10 €

dostupné aj ako:

Az első bitcoin milliárdosok


A Winklevoss ikrek, Tyler és Cameron nevét David Fincher filmjéből, a The Social Network - A közösségi hálóból ismerhetjük: állításuk szerint az ő forráskódjukat lenyúlva készítette el Mark Zuckerberg a Facebook első változatát. Az Oscar-díjas film alapjául szolgáló könyv írója Ben Mezrich egy évtizeddel később folytatta a sztorit, amelynek újabb fejezete még meghökkentőbb: hogyan lettek a pár tízmillióval "kisemmizett" ikerpár tagjai a világ első bitcoinmilliárdosai. Napjaink egyik legelismertebb amerikai tényfeltárója ott veszi fel a fonalat, amikor Tyler és Cameron saját kárukon tanulják meg, hogy nem érdemes ujjat húzni a Facebook urával, miután senki sem hajlandó üzletelni velük a Szilícium-völgyben. Egy véletlen találkozás Ibizán 2012-ben azonban új lehetőségeket nyit meg előttük: a kriptovaluták titokzatos, sötét világát. Mint megállapítják, a bitcoin vagy komplett baromság, vagy az évszázad üzlete; ők az utóbbira fogadnak. Az első bitcoinmillárdosok vad partikkal, FBI rajtaütésekkel és furcsa karakterekkel fűszerezett lenyűgöző és teljes egészében igaz története a dark web mélyén zajló illegális kereskedelemtől egészen a mindent felforgató bitcoin lázig követi a kriptovaluták történetét. Bemutatja, hogyan vált a bitcoin mindennapjaink részévé, és hogyan lett egy néhány százezer dolláros befektetésből alig öt év leforgása alatt milliárdos vagyon.
U dodávateľa
14,10 € 14,84 €

Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS 6. vydání


Cílem knihy je pomoci nejširší veřejnosti porozumět logice mezinárodních standardů účetního výkaznictví a usnadnit výkladem i praktickými příklady studium i následnou aplikace těchto standardů v praxi.
Na sklade 2Ks
32,21 € 33,90 €

Rozhodovacia činnosť riaditeľa základnej školy


Rozhodovacia činnosť riaditeľa základnej školy patrí ku kľúčovým kompetenciám v riadení školy. Publikácia predstavuje aktuálne činnosti pri prenesenom výkone štátnej správy podľa zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v súlade so školským zákonom. Jednotlivé rozhodovacie kompetencie riaditeľa školy odrážajú súčasnú celospoločenskú situáciu s uplatnením práv a povinností žiaka v širšom kontexte. Praktické spracovanie rozhodnutí je upravené v aplikačnej pomôcke s využitím vzorových písomných rozhodnutí.
Na sklade 2Ks
11,78 € 12,40 €

Jak prodávat z očí do očí


Ivo Toman se narodil s Touretteovým syndromem. Má pohybové i zvukové tiky. Jako prodejce v osobním prodeji hledal způsoby, jak i přes tento handicap uspět. To se mu nejen povedlo, ale dokonce vyškolil stovky tisíc prodejců. Teď pro ně napsal tuto „první kuchařku prodeje“ se spoustou prodejních fíglů. Po jejím přečtení budete o zákaznících vědět více, než o sobě vědí oni sami. Díky tomu prodáte i písek na Sahaře.Chcete vědět:• Co máte při prodeji dělat a jak se naopak vyhnout zbytečným chybám? • Jak kupující uvažují a jak toho využijete? • Jak se k zákazníkům úspěšně pozvete? • Jak získáte nové kontakty? • Jak prodávat firmám a čím se B2B liší od B2C? • Kdy říci cenu a kterých deset věcí snižuje cenový šok? • Jaké účinné fígle pomáhají uzavřít obchod? • Jak poznáte nákupní signály? • Co je reverzní psychologie a jak vám pomůže? • Jak využijete internet pro prodej z očí do očí? • Jak zvládnete nejčastější námitky (je to drahé, nemám čas, musím si to rozmyslet, musím se poradit, nemám zájem, pošlete mi to e-mailem)? • ??? Odpovědi najdete uvnitř této knihy.Chcete být úspěšnějším prodejcem? V této „první kuchařce prodeje“ najdete třicet let prodejních zkušeností a praktických návodů bez zbytečné teorie. Budete v šoku, jak je to jednoduché.
Na sklade 2Ks
22,28 € 23,45 €