Jazyk


Hodnotenie


Väzba


Ochrana držby v občanském právu a civilním procesu


Publikace Ochrana držby v občanském právu a civilním procesu se zabývá zevrubně staronovým institutem ochrany držby, který se v českém právu znovu objevil v roce 2014 v souvislosti s rekodifikací občanského práva. Autorka publikace se tematu ochrany držby věnuje dlouhodobě. Její snahou bylo poskytnout základní nástin problematiky za využití dostupných zdrojů, přiblížit ochranu držby právní praxi a pomoci jí s vytvářením náhledů na složité nebo problematické otázky, jako např. použitelnost žaloby na ochranu držby, průběh řízení nebo vztah tohoto řízení k řízením zahájeným zejména tzv. vlastnickými žalobami. Publikace obsahuje kromě výkladu i množství praktických příkladů, které pomohou lépe pochopit předestřený výklad. V publikaci autorka zohledňuje také relevantní judikaturu soudů.
Na stiahnutie
26,91 €

Zákon o jednotném environmentálním stanovisku. Praktický komentář


Jednotné environmentální stanovisko představuje jednotný podklad pro řízení o povolení záměru podle stavebního zákona a pro řízení navazující na proces posouzení vlivů na životní prostředí, a to k vyhodnocení vlivů záměru na vybrané složky životního prostředí a na životní prostředí jako celek. Integruje vyjádření, závazná stanoviska (ve „složkových“ předpisech práva životního prostředí označovaná i jako souhlasy, stanoviska apod.), ale i některá správní rozhodnutí vydávaná podle složkových právních předpisů v oblasti životního prostředí. Praktický komentář k zákonu o jednotném environmentálním stanovisku: - přináší výklad zákona praktickou formou s příklady pro snadnější pochopení nového předpisu; - komentuje kompletní změnový zákon č. 149/2023 Sb., který je nedílnou součástí výkladu institutu jednotného environmentálního stanoviska; - propojuje procesní předpis s předpisy hmotněprávními; - svou věcností cílí především na čtenáře bez právního vzdělání. Praktický komentář je určen jak úředníkům na obcích a další odborné veřejnosti, tak i laické veřejnosti, která má o danou problematiku zájem.
Na stiahnutie
24,75 €

Zákon o jednotném environmentálním stanovisku. Komentář


Zákon č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku je novým předpisem, jehož cílem je upravit postup a působnost správních orgánů při vydávání jednotného environmentálního stanoviska za účelem zajištění veřejného zájmu na ochraně životního prostředí jako celku a přispět k udržitelnému rozvoji při rozhodování v řízení o povolení záměru podle stavebního zákona nebo navazujícím řízení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Jedná se o procesní předpis, od kterého se očekává zrychlení a zjednodušení dosavadního roztříštěného posuzování stavebních a jiných záměrů, ale také jeho zkvalitnění ve smyslu komplexnosti posouzení. Autoři jsou odborníky Ministerstva životní prostředí, kteří se na přípravě komentovaných předpisů podíleli. Komentář je určen jak pracovníkům orgánů ochrany životního prostředí a stavebních úřadů, tak i stavebníkům, advokátům a dalším zástupcům odborné i laické veřejnosti.
Na stiahnutie
24,02 €

Pracovní právo ve víru změn


Pracovněprávní vztahy a právní vztahy s nimi úzce související se téměř každý rok musí adaptovat na změny právní úpravy. Rok 2023 patřil v tomto ohledu k těm náročnějším. Autoři knihy se snaží přiblížit celou šíři změn proběhlých v uplynulém roce. Na prvním místě si všímají zejména novely zákoníku práce č. 281/2023 Sb., která do českého právního řádu transponovala směrnice o slaďování pracovního a rodinného života a o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách a nadto zasáhla i další významné instituty, jako je práce na dálku a doručování. Tradičně autoři neopomíjejí ani důležité souvislosti s dalšími právními obory, zejména s obchodním právem nebo právem procesním. Předkládaná publikace si klade za cíl udělat pomyslnou tečku za náročným rokem 2023, komplexně zhodnotit provedené legislativní změny a vyjádřit se k možným dalším vývojovým tendencím v oblasti pracovního práva.
Na stiahnutie
16,91 €

Právní aspekty zajišťování bezpečnosti státu (Rizika, výzvy a možnosti řešení)


Zajišťování bezpečnosti je jedním ze základních úkolů státu. Jedná se o úkol tradiční, který státy plní od prvopočátku své existence. Lze předpokládat, že zajištění bezpečnosti bylo jednou z hlavních příčin, proč k ustavování států docházelo. Prostředí, ve kterém se státy nacházejí, je vysoce proměnlivé co do podob a intenzity bezpečnostních hrozeb. Nemění se však co do jejich přítomnosti. Ty jsou věčné jako lidstvo samo. Uplynulých zhruba deset let náleží mezi ta období, která se vyznačují narůstáním bezpečnostních rizik a hrozeb. Zvyšuje se jejich množství, získávají nové formy a intenzitu, případně také vzájemnou provázanost. Česká republika stále patří mezi v zásadě klidné a stabilní země. Je to dáno řadou faktorů, mj. její polohou, socio-ekonomickými charakteristikami, zapojením do významných nadnárodních bezpečnostních organizací, ale také každodenním působením jejích bezpečnostních složek. Každému je zřejmé, že nestabilita a turbulence jak globálně, tak v blízkém okolí České republiky, narůstají. Stejně tak je patrné, že tento vývoj bude ještě v nejbližší době přetrvávat. Tato kniha si dala za cíl představit čtenáři v největší možné šíři aktuální trendy a výzvy v oblasti bezpečnosti týkající se bezprostředně České republiky. Každá z jejích kapitol se věnuje jiné bezpečnostní oblasti a popisuje ji srozumitelně, avšak na patřičné odborné úrovni, jak z hlediska věcného, tak i právního. Na hledisko právní je kladen zvláštní důraz, protože v rámci ústavně zakotvených principů demokratického právního státu se kvalitní právní úprava stává jednou z podmínek účinného prosazování bezpečnosti státu a jeho obyvatel. V opačném případě může být překážkou. Věcný záběr této knihy nevynechává žádnou ze zásadních oblastí zajišťování bezpečnosti. Poskytnutý výklad je cenný především tím, že je podáván odborníky dlouhodobě se pohybujícími v dané věcně vymezené oblasti. Čtenáři se tak dostává mimořádná příležitost nahlédnout do světa, který je často opomíjen jak publikacemi akademického charakteru, tak sdělovacími prostředky. Autoři věří, že kniha bude přínosným čtením jak pro laiky se zájmem o tuto zajímavou a komplexní oblast působení státu, tak i pro specialisty, kteří se díky ní budou moci seznámit s dalšími problémy spojenými se zajišťováním bezpečnosti. Stejně tak bude předkládaná kniha nepochybně užitečná pro studenty, ať už právních, nebo bezpečnostních věd.
Na stiahnutie
20,74 €

Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. Komentář


Cílem komentáře, jenž je koncipován autory, kteří stojí jak za legislativní úpravou, tak za aplikační praxí správních úřadů v dané oblasti, je podat rozšířený výklad jednotlivých ustanovení, v návaznosti na realizaci zákona Úřadem práce České republiky i Ministerstvem práce a sociálních věcí. Zároveň bylo přihlédnuto také k judikatuře soudů, která dotváří výklad předpisu samotného. Snahou je rovněž upozornit na problematické oblasti zákona či jeho nedostatky a nabídnout některá východiska ze sporných ustanovení. Komentář může být užitečný jak pro samotný dotčený úsek státní správy, tak zejména pro zaměstnance a jejich právní zástupce, soudy, insolvenční správce a další odbornou obec, případně pro personálně-mzdové útvary zaměstnavatelů. Komentář poskytuje komplexní výklad s ohledem na právní stav k 1. 10. 2023.
Na stiahnutie
25,64 €

Aplikace pravidel hospodářské soutěže a státní podpory ve sportu


Publikace představuje ucelený popis působení práva hospodářské soutěže a státních podpor ve sportu. Zabývá se jednak specifičností sportu jako takového, jednak specifičností aplikace pravidel hospodářské soutěže právě ve sportu, a to zejména z pohledu unijního práva (částečně se zabývá i velice zajímavým, a často odlišným, americkým přístupem). V České republice ucelená publikace zabývající se touto problematikou chybí, a tak bylo snahou autora tuto mezeru zaplnit.
Na stiahnutie
22,06 €

Zákon o insolvenčních správcích. Komentář. 2.vydání


Přinášíme druhé, aktualizované vydání komentáře zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, jenž je důležitým právním předpisem v oblasti insolvenčního práva a upravuje podmínky výkonu i samotný výkon funkce insolvenčního správce a rovněž dohled nad insolvenčními správci. Komentář detailně vystihuje problematiku ve světle aplikační praxe, upozorňuje na úskalí právní úpravy a nabízí možná řešení výkladových problémů v praxi. Druhé vydání reflektuje důležité změny, k nimž v této oblasti došlo – např. nová ustanovení týkající se personálního a materiálního vybavení insolvenčního správce, zaměstnance insolvenčního správce či podstatné změny týkající se přestupků. Komentář má sloužit jako pomůcka především pro samotné insolvenční správce, ale využít jej mohou také insolvenční soudy. Právní stav komentáře je k 1. 7. 2023.
Na stiahnutie
27,21 €

ISO a ESG pro udržitelný růst organizace


Kniha prakticky a návodně propojuje ISO normy s reportingem udržitelnosti ESG. Autorka vás seznámí se souvislostmi, ale i tím, jakým způsobem může pomoci v ESG například standard ISO 9001. Nabídne i know-how, které využijete v případě, že si systém řízení kvality budete zavádět v organizaci sami. V tom vám pomohou i otázky z reálných auditů na konci každé pasáže kapitoly ISO 9001. Tato praktická kapitola je zasazena do Demingova cyklu PDCA. Publikace je určena vedoucím pracovníkům organizací napříč sektory průmyslu, konzultantům, lektorům a auditorům. Ale vlastně každému, kdo má o systémy řízení, ISO a/nebo problematiku ESG zájem a chce přemýšlet v souvislostech a využít synergii. Autorka se opírá o auditorské zkušenosti, ale i o svou poradenskou praxi, požadavky normy ISO 9001 i ESRS v aktuálním znění k datu vydání knihy. Vychází z české i mezinárodní praxe, z interních, zákaznických, dohledových i certifikačních auditů. Ale i z informací, které má jako členka technické normalizační komise, která se podílí na tvorbě ISO standardů.
Na stiahnutie
22,06 €

Platební styk v rámci vysoce rizikových odvětví


Kniha Platební styk v rámci vysoce rizikových odvětví se věnuje otázce relativně nové úpravy prevence praní špinavých peněz se zaměřením na platební styk. Týká se jak regulace české i unijní, tak i mezinárodní vzhledem k významnému vlivu mezinárodních i mezivládních organizací. První oblastí, již věnuje pozornost, jsou nedostatky dohledu a jeho systému, do něhož byla začleněna i oblast prevence praní špinavých peněz. Jedná se zejména o licenční řízení, dělení dohledu mezi ČNB a FAÚ nebo oblast úpravy compliance officerů, resp. jejich kvalifikace pro danou činnost. Samostatnou oblastí je i otázka efektivnosti evidence skutečných majitelů v rámci evropské úpravy a v českém prostředí.
Na stiahnutie
11,08 €

Zánik služebního poměru vojáka z povolání v porovnání se skončením pracovního poměru


Publikace je věnována otázce zániku služebního poměru vojáka z povolání podle zákona o vojácích z povolání v porovnání s právní úpravou skončení pracovního poměru zaměstnance podle zákoníku práce. Za tím účelem je popsána aktuální právní úprava zániku služebního poměru a jsou vyzdviženy odlišnosti od právní úpravy skončení pracovního poměru. Vedle toho jsou v textu popsána jak práva spojená se zánikem služebního poměru, tak i následky případného zrušení rozhodnutí o zániku služebního poměru a nabídnuta možnost úpravy de lege ferenda.
Na stiahnutie
18,28 €

Postavení spotřebitele v oblasti distribuce pojištění v době digitální


Tato kniha se zabývá postavením spotřebitele v oblasti distribuce pojištění v digitální době. Konkrétně popisuje, co vše spotřebitelovo postavení ovlivňuje a jestli je toto postavení adekvátní distribuci pojištění v digitálním světě. Pandemie transformaci do digitálního prostředí nenastartovala, ale pouze urychlila. Jednotlivé pojišťovny se snažily přes digitální prostředí prodávat již před ní. A to se ne vždy povedlo úplně „čistě“. V minulosti tato pochybení samozřejmě byla spojena i s běžným „face to face“ prodejním procesem. Jelikož v minulosti byla největší pochybení spojena s investičním životním pojištěním, práce nezapomíná ani na otázku, jak si vede spotřebitel ve srovnání s regulací podnikání na kapitálových trzích. Struktura knihy je členěna do čtyř hlavních kapitol, které jsou řazeny logicky od obecného pojetí spotřebitele po nejvíce exponovanou oblast životního prostředí. První kapitola úvodem popisuje pojem spotřebitele a koncepce upravující jeho postavení na finančním trhu. Druhá kapitola se zaměřuje na obecné vymezení pojmu spotřebitele v novém občanském zákoníku a zákonu na ochranu spotřebitele a blíže popisuje odlišnosti, které se v zákoně vyskytují vůči produktům finančního trhu. Následně kapitola blíže rozebírá speciální úpravu spotřebitele v ZDPZ a ZPKT. Závěrem se kapitola zaměřuje na příslušné dohledové benchmarky EIOPA a jejich národní transpozici prostřednictvím ČNB. Stěžejní část práce tvoří kapitola třetí. V ní jsou popsány detailně jednotlivé prvky, které postavení spotřebitele na finančním trhu ovlivňují. Zejména se jedná o regulaci pojistného trhu a nutnosti získání povolení ČNB, patřičnou odbornost a důvěryhodnost distributorů a pravidla jednání se zákazníkem před a v průběhu uzavírání kontraktu, stejně jako po dobu jeho trvání. Kapitola čtvrtá se úvodem zaměřuje na specifika hromadných pojistných smluv, konkrétně těch, které fungují na principu „linkování“ k jinému, často bankovnímu, produktu. Naproti tomu závěrem čtvrté kapitoly jsou popsána také specifika životního pojištění, jehož úprava je nejpřísnější a jde nad rámec samotné Směrnice IDD i na celoevropské úrovni.
Na stiahnutie
7,35 €

Sbírka klauzurních prací z trestního práva (Brno) - 2. vydání


Kniha přináší sadu upravených klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního s řešením, které studentům poslouží jako vzor argumentace, způsobu uvažování nad zadáním klauzurní práce a jako ukázka pečlivého odůvodnění. Studenti si díky vzorovému řešení mohou ověřit správnost vlastního postupu, popř. najít jinou variantu řešení a podložit ji přiléhavou argumentací. Další části knihy obsahují klauzurní práce z trestního práva hmotného a procesního bez správné odpovědi, jejichž zařazení umožňuje využití této učební pomůcky přímo v seminární výuce za konzultace s vyučujícími či v rámci domácí přípravy. Učebnice je dílem autorského kolektivu pedagogů katedry trestního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Zadání prací a jejich řešení odráží invenci jednotlivých zpracovatelů. Studenti tak mají možnost porovnat různé přístupy k řešení a různé způsoby odůvodnění odpovědí na položené otázky.
Na stiahnutie
21,57 €

Korporační spory


Předložená publikace zrcadlí odbornou diskusi autorů, která proběhla na mezinárodní konferenci a tentokráte se zaměřila na „korporační spory“. Stěžejní úvaha knihy stojí na odlišení vnitřní organizační odpovědnosti nejen od té, která ovlivní společníky, ale také od té, která vstupuje do majetkové sféry třetích osob. V knize se tak zkoumá odpovědnost orgánů korporace či platnost jejich rozhodování, aktivní či pasivní legitimace k zahájení korporačních sporů, jejich předcházení nebo relativně nová žaloba na doplnění pasiv. Kniha je rozdělena do čtyř tematických částí: A. Obecně o korporačních sporech B. Spory týkající se povinností a odpovědnosti členů volených orgánů C. Spory o rozhodnutích orgánů obchodních společností D. Spory se společníky a mezi společníky, uplatňování nároků společníků
Na stiahnutie
34,75 €

Zákon o soudních tlumočnících a soudních překladatelích (354/2019 Sb.). Komentář


Kniha přináší první komentář k novému zákonu soudních tlumočnících a soudních překladatelích – zákonu č. 354/2019 Sb. Tento zákon s účinností od 1. ledna 2021 nahradil starou úpravu obsaženou v zákoně č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících. Na rozdíl od starého zákona nová úprava vymezuje práva a povinnosti soudních tlumočníků a překladatelů precizněji. Komentář jim tak pomůže orientovat se v jejich každodenních povinnostech i právech při výkonu jejich profese. Předkládaný komentář spolu s praktickým komentářem nového zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech představuje důležitou pomůcku také pro soudce a jejich asistenty při organizaci soudních jednání, kde má jedna ze stran Listinou garantované právo na tlumočníka.
Na stiahnutie
36,52 €

Uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení


Publikace podává ucelený výklad tématu přihlášek pohledávek, jejich uplatňování v rámci insolvenčního řízení, pohledávek, které se nepřihlašují a jednotlivých „specifických“ druhů pohledávek, taktéž i pohledávek vzniklých v průběhu insolvenčního řízení. Dále se věnuje uspokojování pohledávek podle způsobu řešení úpadku dlužníka, přezkumem těchto pohledávek a vlivu incidenčních sporů na jejich zjištění. V jednotlivých kapitolách jsou uvedeny i praktické souvislosti, důsledky a následky, které mohou nastat, včetně postupu a úkonů soudu i účastníků řízení. Publikace vychází jak z právních předpisů, bohaté judikatury, tak i mnohaleté praxe autora.
Na stiahnutie
17,89 €

Kontrolní řád. Správní řád (vybraná ustanovení). Praktický komentář. 2. vydání


Praktický komentář ke kontrolnímu řádu má být praktickým pomocníkem pro kontrolní orgány, zejména ty, pro něž je těžištěm výkon kontroly na místě. Protože zjišťování faktického, právně významného stavu se děje i jinými způsoby než kontrolou, obsahuje komentář i výklad právní stránky nejrůznějších místních či terénních šetření. Nestanoví-li kontrolní řád jinak, postupuje se při kontrole podle správního řádu jako obecného předpisu upravujícího postup při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy. Proto je komentář ke kontrolnímu řádu doplněn stručným výkladem k vybraným ustanovením správního řádu, která se při kontrole použijí obdobně nebo přiměřeně. Druhé knižní vydání praktického komentáře je bohatší o odpovědi judikatury na sporné otázky, které se pochopitelně stále vyskytují jak při postupech podle kontrolního řádu, tak tím spíše při jiných úředních postupech správních orgánů typu vlastních místních šetření, opatřování vysvětlení, žádostí o součinnost jiných orgánů veřejné moci apod. I toto druhé vydání obsahuje vzory úkonů při kontrole, které byly rovněž aktualizovány.
Na stiahnutie
32,35 €

Vady právního jednání


Ve svém díle jsem se zaměřila na vady právního jednání, jejich utřídění, systematický rozbor a výklad právní úpravy. Navázala jsem tak na svou dizertační práci, když jsem v některých směrech dílo prohloubila a učinila čtenářsky přístupné jak odborné, tak i laické veřejnosti. Vnímavý čtenář pochopí, co je to právní jednání a čeho se má při jeho uskutečňování vyvarovat. Odborníka kniha povede k zamyšlení nad rozličnými vadami právního jednání a nad důsledky těchto vad. Dílem chci přispět jak k lepší základní orientaci v dané problematice, tak i k hlubšímu zkoumání aspektů právního jednání v rozličných souvislostech. Tím vším významně prospívám rozvoji práva a právní vědy.
Na stiahnutie
17,55 €

Czech Health Law


The book provides an up-to-date English-language summary and analysis of health law in the Czech Republic, allowing readers to get acquainted with the basic principles, structure and rules of health care’s legal framework. It covers the fundamental terminology, domestic and international sources of health law, the organisation of health care, qualification of health service providers, professional standards, informed consent and the patients’ capacity, the rights and obligations of the providers and patients, confidentiality, medical records, the role of medical associations and the essentials of public health insurance. In addition, it also outlines the current debates on various sensitive issues, such as legal protection of the body and its parts, medical research, assisted reproduction, termination of care etc. A special part is devoted to liability and responsibility of health service providers. Illustrative excerpts from contemporary case law of Czech courts are offered throughout the text. The book is intended not only for lawyers and law students, but also any others who wish to become familiar with the Czech legal framework of professional health care.
Na stiahnutie
33,58 €


Právna literatúra poskytuje komplexný výber kníh a textov, ktoré sa zaoberajú zákonmi a ich právnymi aspektmi ako aj právnymi systémami. Táto literatúra je vhodná pre právnikov, študentov práva a všetkých záujemcov o legislatívne témy.

V literatúre z oblasti práva nájdete diela pokrývajúce rôzne právne disciplíny, ako napríklad ústavné právo, teóriu práva, občianske právo, rodinné právo, pracovné právo, verejné právo, správne právo, trestné právo, obchodné právo, európske právo, dejiny práva, právo Českej republiky aďalšie. Tieto knihy ponúkajú podrobné informácie o právnych systémoch, princípoch, procesoch, zákonoch a právnych predpisoch.

Autori v tejto oblasti sa zameriavajú na vysvetlenie a analýzu právnych tém, prinášajú teoretické perspektívy, príklady z praxe, históriu a výklady relevantných judikatúr.

Prehľadajte našu kategóriu Právo a objavte široký výber diel od renomovaných autorov, ktoré vám poskytnú podrobné informácie o právnych témach a prispievajú k vašej odbornosti a právnemu rozvoju.