Cookies a ochrana osobných údajov

Spoločnosť Panta Rhei spracúva osobné údaje fyzických osôb starších ako 16 rokov - kupujúcich, potenciálnych zákazníkov a osôb, ktoré vykonali registráciu na webovej stránke spoločnosti Panta Rhei (ďalej spolu ako “dotknuté osoby“) v rozsahu, spôsobom a za účelom, ktorý je v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

 • Spoločnosť Panta Rhei spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu:
  1. titul,
  2. meno,
  3. priezvisko,
  4. veková hranica,
  5. bydlisko,
  6. e-mailová adresa,
  7. fakturačná adresa,
  8. adresa dodania tovaru,
  9. kontaktné telefónne číslo,
  10. cookies
  11. číslo účtu
  12. recenzie kníh
  13. história nákupov

   za účelom uzavretia a plnenia kúpnej zmluvy a plnenia záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, ako aj v predzmluvných vzťahoch s dotknutými osobami. Spracúva ich najmä pri vybavovaní objednávok, vystavovaní faktúr, doručovaní objednaného tovaru, evidencii objednávok a kúpnych zmlúv, evidencii osôb navštevujúcich eshop, registrovaní prostredníctvom E-shopu a pri vybavovaní prípadných reklamácií.Získané údaje používa aj na tvorbu personalizovaných odporúčaní produktov a služieb (odporúčania na eshope, obsah noviniek a akcii doručovaných do emailu), marketing na eshope ako aj iných stránkach a analýzu správania počas návštev s cieľom zvyšovania kvality ponúkaných produktov a služieb.
 • Pri prihlásení sa k odberu noviniek a akcií spoločnosti Panta Rhei dotknutá osoba vyjadruje spoločnosti Panta Rhei súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na marketingové účely v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo a cookies, najmä za účelom zasielania marketingových noviniek, akcii a informácií formou elektronickej správy/SMS správyodoslanej na uvedenú e-mailovú adresu alebo mobilné telefónne číslo. Dotknutá osoba udeľuje spoločnosti Panta Rhei súhlas so spracovaním osobných údajov na uvedený účel na dobu 5 rokov od neskoršieho z nasledovných dní: (i) odo dňa ich poskytnutia alebo (ii) od dňa vykonania posledného nákupu (ďalej len „doba platnosti súhlasu“). Súhlas so spracovaním osobných údajov na tento účel, resp. so zasielaním marketingových informácií je dotknutá osoba oprávnená kedykoľvek odvolať a to:
  1. vo svojom profile ak je zaregistrovaná
  2. prostredníctvom tlačidla ohlásenia na konci každého doručeného mailu s novinkami
  3. prostredníctvom žiadosti odoslanej na [email protected]

   Spoločnosť Panta Rhei po uplynutí doby platnosti súhlasu, alebo po obdržaní odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov zabezpečí bezodkladne blokovanie a likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby.
 • Spoločnosť Panta Rhei vyhlasuje, že spracúva len správne, úplné, a podľa možností aktualizované osobné údaje dotknutých osôb starších ako 16 rokov. Zabezpečuje, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá vymedzenému účelu a po splnení účelu ich spracúvania zabezpečí ich likvidáciu. Osobné údaje dotknutých osôb spracúva v súlade s dobrými mravmi a dbá, aby nedošlo k ich neoprávnenému sprístupnenie, poškodeniu, zničeniu, strate, zmene, alebo akémukoľvek inému neprípustnému spôsobu spracúvania.
 • Dotknutá osoba čestne vyhlasuje, žeje staršia ako 16 rokov a je oprávnenásvoje osobné údaje poskytnúť spoločnosti Panta Rhei, príp. subjektom vykonávajúcim doručenie objednaného tovaru.
 • Dotknutá osoba vyhlasuje že bola poučená o nasledovných právach dotknutej osoby:
  1. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti na e-mailovú adresu [email protected] od spoločnosti Panta Rhei vyžadovať
   1. od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby
   2. presné informácie o zdroji, z ktorého spoločnosť Panta Rhei získala jej osobné údaje na spracúvanie,
   3. zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
   4. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
   5. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
   6. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
  2. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti odoslanej na email [email protected] u spoločnosti Panta Rhei namietať voči
   1. spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
   2. využívaniu jeho osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
   3. poskytovaniu jeho osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu,
   4. jej profilovaniu s využitím cookies,
 • Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú. To sa neuplatní, ak je rozhodnutie:
  1. nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,
  2. vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a v ktorých sú zároveň ustanovené aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo
  3. založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

   V prípadoch podľa a) a c) je Panta Rhei povinná vykonať vhodné opatrenia na ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, a to najmä práva na overenie rozhodnutia nie automatizovaným spôsobom zo strany Panta Rhei, práva vyjadriť svoje stanovisko a práva napadnúť rozhodnutie.
 • Kupujúci je oprávnený pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, podať o tom oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov.
 • Ustanovenia o podmienkach spracúvania osobných údajov dotknutých osôb, ako aj o právach kupujúceho ako dotknutej osoby v zmysle tohto článku VOP platia pre všetky dotknuté osoby primerane.
 • Cookies Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré pri návšteve webovej stránky ukladá prehliadač v počítači alebo zariadení návštevníka. Súbory cookie umožňujú webovej stránke rozpoznať zariadenie používateľa a zapamätať si určité informácie o vašich reláciách počas Vášho pripojenia.
  Na čo používame súbory cookie? Jednotlivé stránky našej spoločnosti používajú cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.
  Na našich webových stránkach používame nasledovné typy súborov cookie:
  1. Potrebné cookies: Tieto súbory cookie sú potrebné pre prevádzku našich webových stránok. Sem patria napríklad cookie, ktoré vám umožňujú prihlásiť sa do bezpečných sekcií našej webovej stránky.
  2. Analyzačné cookies: Tieto súbory cookie nám umožňujú analyzovať, akým spôsobom pracujete s našimi stránkami. To môžeme použiť na zlepšenie a zjednodušenie použiteľnosti našich webových stránok.
  3. Personalizačné cookies: Tieto súbory cookie si pamätajú vašu voľbu za účelom zlepšenia vášho používateľského komfortu. Tým umožnia webovej stránke prispôsobiť obsah pre vás alebo zapamätať si vaše preferencie, napríklad vašu voľbu jazyka. Údaje, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, vás osobne neidentifikujú.
 • V súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov sa predpokladá podľa §13 ods. 1 písm. b) a f) Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov, že údaje budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám pre účely nevyhnutné na plnenie zmluvy (objednávky) a rovnako pre účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa (vytváranie profilovania zákazníka):
  1. Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
  2. GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec, IČO: 36624942
  3. Packeta Slovakia s.r.o., Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, IČO: 48136999
  4. Slovak Parcel Service s.r.o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31329217
  5. Alza.sk s. r. o., Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava, IČO: 36562939
  6. ZUTOM s.r.o., Záhradnícka 74, Bratislava, IČO: 35740019
  7. Lead Media s.r.o. Karpatská 6 811 05 Bratislava
  8. Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko
  9. Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írsko
  10. Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, Praha, Česká republika, IČO: 02387727
  11. FHB Group, s.r.o., Bottova 2A, 811 09 Bratislava, IČO: 44305435
  12. Dibuk, s.r.o., Obchodná 26, 811 06 Bratislava, IČO: 45900051
 • V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať

 

 

Zoznam príjemcov

Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

Zásady používania súborov cookie

Hotjar Ltd Hotjar Ltd, Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian's STJ 3141, Malta

Zásady používania súborov cookie

Lead Media s.r.o. Lead Media s.r.o., Karpatská 6, 811 05 Bratislava, Slovensko

Zásady používania súborov cookie

Luigi’s Box, s.r.o. Luigi’s Box, s.r.o., Tallerova 4, 811 02 Bratislava

Zásady používania súborov cookie

Meta Platforms Ireland Limited Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland

Zásady používania súborov cookie

 

Zoznam používaných cookies

Potrebné cookies (13)
 • Zabezpečujú normálne fungovanie webu
NázovPlatformaŽivotnosťPopis
^_storagepantarhei.sk1 rokUloženie preferencií návštevníka, ktoré cookies sú povolené.
section_data_idspantarhei.sktrvanie relácieUkladá informácie špecifické pre zákazníka súvisiace s akciami iniciovanými nakupujúcim, ako je zobrazenie zoznamu želaní, informácie o pokladni atď.
form_keypantarhei.sktrvanie relácieBezpečnostné opatrenie, ktoré ku všetkým odoslaným formulárom pridáva náhodný reťazec s cieľom chrániť údaje pred falšovaním krížových požiadaviek na stránky (CSRF).
PHPSESSIDpantarhei.sktrvanie relácieSúbor cookie PHPSESSID je súčasťou jazyka PHP a umožňuje webovým stránkam ukladať serializované údaje o stave. Na webovej lokalite Action sa používa na vytvorenie relácie používateľa a na odovzdávanie stavových údajov prostredníctvom dočasného súboru cookie, ktorý sa bežne označuje ako súbor cookie relácie. Keďže súbor cookie PHPSESSID nemá časovo obmedzenú platnosť, po zatvorení klienta zmizne.
mage-cache-sessidpantarhei.sktrvanie relácieHodnota tohto súboru cookie spustí vyčistenie miestnej vyrovnávacej pamäte. Keď backendová aplikácia odstráni súbor cookie, správca vyčistí miestne úložisko a nastaví hodnotu súboru cookie na: true
AMCV_****pantarhei.sk1 rokNázov súboru cookie AMCV sa riadi syntaxou AMCV_<názov premennej="">@AdobeOrg. V názve sú prvky <názov premennej=""> zástupnými znakmi pre časť ID vašej organizácie Experience Cloud. Toto ID sa odovzdáva do DCS pomocou funkcie Visitor.getInstance v kóde služby ID.</názov></názov>
AMCVS_****pantarhei.sktrvanie relácieNázov súboru cookie AMCVS sa riadi syntaxou AMCVS_####@AdobeOrg. V názve sú prvky #### zástupnými znakmi pre časť ID vašej organizácie Experience Cloud. Toto ID sa odovzdáva do DCS funkciouVisitor.getInstance v kóde služby ID.
mage-cache-storage-section-invalidationpantarhei.sktrvanie relácieVynúti lokálne uloženie konkrétnych častí obsahu, ktoré by mali byť zneplatnené.
mage-cache-storagepantarhei.sktrvanie relácieMiestne ukladanie obsahu špecifického pre návštevníka, ktoré umožňuje funkcie elektronického obchodu.
persistent_shopping_cartpantarhei.sktrvanie relácieUkladá kľúč (ID) trvalého košíka, aby bolo možné obnoviť košík pre anonymného zákazníka.
login_redirectpantarhei.sktrvanie relácieZachováva cieľovú stránku, ktorú zákazník načítal pred presmerovaním na prihlásenie. Používa sa v mini košíku pre prihlásených zákazníkov, ak je možnosť konfigurácie Zobraziť bočný panel nákupného košíka nastavená na hodnotu Áno.
mage-messagespantarhei.sktrvanie relácieSleduje chybové hlásenia a iné oznámenia, ktoré sa zobrazujú používateľovi, ako napríklad správa o súhlase so súbormi cookie a rôzne chybové hlásenia. Správa sa zo súboru cookie vymaže po tom, ako sa zobrazí nakupujúcemu.
storepantarhei.sk1 rokSleduje konkrétny pohľad na obchod/miesto, ktoré si zákazník vybral.
Analytické cookies (16)
 • Monitorujú aktivity na webe a pomáhajú optimalizovať užívateľské prostredie
NázovPlatformaŽivotnosťPopis
SAPISIDgoogle.skTrvaléSpoločnosť Google zhromažďuje informácie o návštevníkoch videí hostovaných v službe YouTube.
HSIDgoogle.sk2 rokyBezpečnostný súbor cookie na potvrdenie pravosti návštevníka, zabránenie podvodnému použitiu prihlasovacích údajov a ochranu údajov používateľa pred neoprávneným prístupom.
__Secure-1PSIDCC, __Secure-1PSIDgoogle.com1 rokSúbor cookie potrebný na používanie možností a služieb webovej stránky.
HSIDgoogle.com2 rokyBezpečnostný súbor cookie na potvrdenie pravosti návštevníka, zabránenie podvodnému použitiu prihlasovacích údajov a ochranu údajov používateľa pred neoprávneným prístupom.
SSIDgoogle.sktrvaléSpoločnosť Google zhromažďuje informácie o návštevníkoch videí umiestnených v službe YouTube na mapách integrovaných s Mapami Google.
SIDCCgoogle.com3 mesiaceBezpečnostný súbor cookie na potvrdenie pravosti návštevníka, zabránenie podvodnému použitiu prihlasovacích údajov a ochranu údajov návštevníka pred neoprávneným prístupom.
SIDgoogle.com2 rokyBezpečnostný súbor cookie na potvrdenie pravosti návštevníka, zabránenie podvodnému použitiu prihlasovacích údajov a ochranu údajov návštevníka pred neoprávneným prístupom.
APISIDgoogle.sk2 rokyPrispôsobuje reklamy Google na webových stránkach na základe nedávnych vyhľadávaní a interakcií.
DVgoogle.com7 minútTento súbor cookie sa používa na uloženie preferencií používateľa a ďalších informácií. Patrí sem najmä uprednostňovaný jazyk, počet výsledkov vyhľadávania, ktoré sa majú na stránke zobraziť, ako aj rozhodnutie, či má byť aktivovaný filter Google SafeSearch alebo nie.
_dd_spantarhei.sk20 minútIde o analytický súbor cookie od spoločnosti Datadog, ktorý sa používa na ukladanie údajov týkajúcich sa výkonu webovej lokality. Súbor cookie sa vytvorí, keď spustíme knižnicu JavaScript a nie je prítomný súbor cookie _dd_s.
_gidpantarhei.sk1 deňTento súbor cookie inštaluje služba Google Analytics. Tento súbor cookie sa používa na ukladanie informácií o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, a pomáha pri vytváraní analytickej správy o tom, ako sa webovej stránke darí. Zhromaždené údaje zahŕňajú počet návštevníkov, zdroj, odkiaľ prišli, a navštívené stránky v anonymnej podobe.
_gapantarhei.sk2 rokySúbor cookie _ga, ktorý inštaluje služba Google Analytics, vypočítava údaje o návštevníkoch, reláciách a kampaniach a tiež sleduje používanie stránky pre analytickú správu. Súbor cookie ukladá informácie anonymne a na rozpoznanie jedinečných návštevníkov priraďuje náhodne vygenerované číslo.
OTZgoogle.com1 mesiacPrepojenie aktivít návštevníkov webových stránok s inými zariadeniami, ktoré boli predtým prihlásené prostredníctvom účtu Google. Týmto spôsobom sa reklamy prispôsobujú rôznym zariadeniam.
LaVisitorNewpantarhei.sk1 deňTento súbor cookie sa používa na počítanie toho, koľkokrát navštívili webovú lokalitu rôzni návštevníci - robí sa to tak, že sa návštevníkovi priradí ID, aby sa návštevník nezaregistroval dvakrát.
_hjSession_****hotjar.com30 minútSúbor cookie, ktorý uchováva aktuálne údaje relácie. Vďaka tomu budú nasledujúce požiadavky v rámci okna relácie priradené k tej istej relácii Hotjaru.
_luigis_sessionluigisbox.comtrvanie relácieSúbor cookie, ktorý zachováva stavy používateľov pri rôznych požiadavkách na stránku.
Personalizačné cookies (7)
 • Uchovávajú vaše preferencie z predchádzajúcich návštev s cieľom poskytovania prispôsobeného obsahu a ponúk
 • Zabezpečujú zber spätnej väzby od používateľov
NázovPlatformaŽivotnosťPopis
_ga_*pantarhei.sk2 rokyTento súbor cookie umožňuje službe odlíšiť jedného používateľa od druhého a trvá 2 roky. Používa ho akýkoľvek web, ktorý implementuje Google Analytics, vrátane služieb Google.
LaSIDpantarhei.sktrvanie relácieUmožňuje webovej stránke opätovne rozpoznať návštevníka, aby sa optimalizovala funkčnosť chat-boxu.
_hjSessionUser_***hotjar.com1 rokSúbor cookie Hotjar, ktorý sa nastaví, keď používateľ prvýkrát prejde na stránku so skriptom Hotjar. Používa sa na uchovanie ID používateľa Hotjar, ktoré je jedinečné pre danú stránku v prehliadači. Tým sa zabezpečí, že správanie pri ďalších návštevách tej istej stránky bude priradené tomu istému ID používateľa.
_hjAbsoluteSessionInProgresshotjar.com30 minútTento súbor cookie nastavuje spoločnosť Hotjar na výkonnostné a analytické účely.
datrfacebook.com2 rokyÚčelom súboru cookie datr je identifikovať webový prehliadač, ktorý sa používa na pripojenie k Facebooku, nezávisle od prihláseného používateľa. Tento súbor cookie zohráva kľúčovú úlohu v bezpečnostných funkciách a funkciách integrity stránky spoločnosti Facebook.
LaVisitorId_****pantarhei.sktrvanie relácietento identifikátor sa používa na rozpoznanie návštevníka pri každej návšteve vašich stránok, na ktoré je pridaný integračný kód widgetu.
_hjFirstSeenhotjar.com30 minútIde o súbor cookie Hotjar, ktorý nám oznamuje, či ste túto stránku navštívili prvýkrát. Jeho platnosť vyprší na konci relácie.
Marketingové cookies (17)
 • Uchovávajú vaše údaje pre marketingové účely
 • Pomáhajú prispôsobovať online reklamu vašim záujmom
NázovPlatformaŽivotnosťPopis
__Secure-1PAPISID.google.sk2 rokyPoužíva sa na účely cielenia na vytvorenie profilu záujmov návštevníka webovej stránky s cieľom zobrazovať relevantnú a personalizovanú reklamu Google.
__Secure-3PSIDgoogle.sk2 rokyVytvára profil záujmov návštevníkov webových stránok s cieľom zobrazovať relevantné a personalizované reklamy prostredníctvom retargetingu.
__Secure-3PSIDCCgoogle.com2 rokySlúži na vytvorenie profilu používateľa a zobrazenie relevantných a personalizovaných reklám Google používateľovi.
__Secure-1PAPISIDgoogle.com2 rokyTieto súbory cookie sa používajú na poskytovanie reklám, ktoré sú pre vás a vaše záujmy relevantnejšie.
__Secure-3PAPISIDgoogle.sk2 rokyVytvára profil záujmov návštevníkov webových stránok s cieľom zobrazovať relevantné a personalizované reklamy prostredníctvom retargetingu.
SEARCH_SAMESITEgoogle.sk3 mesiaceTento súbor cookie sa používa na zabránenie tomu, aby prehliadač odosielal tento súbor cookie spolu s požiadavkami na krížové stránky.
IDEdoubleclick.net2 rokyToto obdobie ukazuje dĺžku obdobia, počas ktorého môže služba ukladať a/alebo čítať určité údaje z vášho počítača pomocou súboru cookie, pixelu, rozhrania API, sledovania bez súborov cookie alebo iných zdrojov.
CONSENTgoogle.comtrvaléUkladá preferencie návštevníkov a prispôsobuje reklamy.
NIDgoogle.sk6 mesiacovUkladá preferencie návštevníkov a prispôsobuje reklamy na stránkach Google na základe posledných vyhľadávaní a interakcií.
1P_JARgoogle.com1 týždenNa základe posledných vyhľadávaní a predchádzajúcich interakcií sa na webových stránkach Google umiestňujú vlastné reklamy.
_fbppantarhei.sk3 mesiaceTento súbor cookie nastavuje spoločnosť Facebook na zobrazovanie reklám na Facebooku alebo na digitálnej platforme využívajúcej reklamu Facebooku po návšteve webovej stránky.
cpp_countpantarhei.sk1 rokSúbor cookie, ktorý uchováva počet kliknutí na reklamný banner
_gcl_augoogle.com3 mesiacePoužíva sa v službe Google AdSense na experimentovanie s účinnosťou reklamy
__Secure-ENIDgoogle.sk1 rokZabezpečenie digitálne podpísaných a zašifrovaných údajov z jedinečného ID Google a uloženie posledného času prihlásenia, ktoré spoločnosť Google používa na identifikáciu návštevníkov, zabránenie podvodnému použitiu prihlasovacích údajov a ochranu údajov návštevníkov pred neoprávnenými stranami. Tieto údaje sa môžu použiť aj na účely cielenia na zobrazovanie relevantného a personalizovaného reklamného obsahu.
UULEgoogle.com2 rokyTieto súbory cookie nastavené spoločnosťou Google sú reklamné súbory cookie používané na účely sledovania používateľov a cielenia reklamy.
PAPVisitorIddognet.sk1 rokPoužíva sa na cielené reklamy a na zdokumentovanie účinnosti každej jednotlivej reklamy.
PAPAffiliateIdpantarhei.sk5 minútSlúži na vyhodnotenie konverzie.