Jazyk


Veková kategória


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Edície


Knihy - Eseje, úvahy, štúdie strana 1 z 105

Dřevěné oči


Za podmanivým názvem knihy Dřevěné oči se skrývá deset esejů, které Carlo Ginzburg publikoval na přelomu druhého a třetího tisíciletí. Jejich společným jmenovatelem jsou dějiny umění, literární teorie a sémantika. Autor v nich pojednává témata biblická, antická, středověká i raně novověká, vztahy Židů, pohanů a křesťanů. Perspektiva jeho uvažování je nejen italská, ale i evropská, neboť si je vědom skutečnosti, že kultura není nikdy omezena na jedno teritorium, že není izolovaná, ba naopak, je vždy rozkročena nejen do minulosti, ale zároveň i do mnoha blízkých a vzdálených světů. V jednotlivých esejích Ginzburg pojednává o utváření kulturních tradic, jež během staletí podléhají radikálním změnám. V mnoha ohledech je Ginzburgovo myšlení provokativní. Mistrně poukazuje na stereotypy, jichž se jejich hlasatelé nedokáží zbavit, neboť si jich mnohdy nejsou vůbec vědomi. Spolu s tím klade důraz na nejrůznější podoby násilí, jež ovlivňují výchovu a z ní plynoucí omezování myšlenkové a kulturní svobody druhých. Oproti násilí staví intelektuální jedinečnost, jež s oním násilím v dějinách vedla a dodnes vede vyčerpávající, avšak společnost kulturně obohacují boj. Ginzburgovy eseje představují ponor do jeho badatelské dílny a odhalují podstatu jeho uvažování, jež se zrcadlí v jeho nejvýznamnějších monografických dílech, jež patří k prazákladu moderního dějepisectví. Vydání knihy podpořil Státní fond kultury České republiky.
U dodávateľa
20,20 € 24,64 €

Kilátás az utolsó hajóról. Krasznahorkai László prózavilága


Krasznahorkai László nem csupán a kortárs magyar irodalom, hanem napjaink világirodalmának is az egyik legfontosabb és legeredetibb alkotója, aki 1977-ben megjelent első elbeszélése óta konok következetességgel írja életművét, voltaképpen egyetlen szöveget. Szabó Gábor informatív monográfiája az életmű belső mozgásait, motívumvándorlásait vizsgálja, és akkurátus pontossággal olvassa és elemzi végig az életmű egészét. A Kilátás az utolsó hajóról cím a Krasznahorkai-epika hullámmozgásaira utal, ugyanakkor a perspektíva, az esély(telenség), távlat(nélküliség) mellett a művekben megjelenő reménylehetőségekre is rávilágít. A kötet nem csupán a Krasznahorkai-művek összefüggéseit, a filozófiai, természettudományi és képzőművészeti hatásokat és vonatkozásokat térképezi fel, de ragyogó összehasonlító elemzéseket olvashatunk az író számára megkerülhetetlen Hermann Melville, Jorge Luis Borges és a nemrég elhunyt kolosszális amerikai regényíró, Cormac McCarthy apropóján is. A kötettel a hetvenéves Krasznahorkai Lászlót köszöntjük.
U dodávateľa
15,21 € 16,90 €

Nikdy se nepřestaňte ptát


Kniha reaguje formou dvaceti esejů na mimořádné události, jimiž naše země procházela a dodnes prochází, a to především ve spojení s nemocí covid-19. Cesta k odpovědím vede přes dávné, nyní často opomíjené hodnoty: čest, slušnost, důstojnost, právo se ptát, zbavovat se strachu promluvit.
U dodávateľa
14,85 € 16,50 €

V tieni života


Pesničkár Peter Kršiak začínal ako člen folkovej skupiny Zabudnutí a následne ako sólista ponúkol dva autorské albumy Inside story (2009) a Zvláštna skúsenosť (2014), na ktorých sa objavili ako hostia Mária Podhradská, Renáta Čonková, Igor Timko a Pavol Hammel. V roku 2023 zostavil spomienkový projekt s názvom V tieni života, kde sa okrem skladieb z predchádzajúcich albumov objavili aj pesničky, reprezentujúce aktuálnu tvorbu.
U dodávateľa
9,50 € 10,00 €

O pálení kníh


Kniha esejí O Pálení kníh po prvý raz zhrnula do jedného zväzku štyri texty od Ericha Käastnera, v ktorých autor rozpráva, čo sa v roku 1933 – a aj neskôr stalo, ako sa to stalo a prečo sa to stalo. Erich Käastner je dvojitý korunný svedok hanebného činu – pálenia kníh. V noci 10.mája 1933 musel na námestí opery v Berlíne hľadieť, ako nacisti hádžu do ohňa jeho knihy a v roku 1965 v Düsseldorfe zažil, ako jeho knihy páli Spolok odhodlaných kresťanov.
U dodávateľa
7,51 € 7,90 €

Stávat se zvířetem


Je zažitým zvykem západní kultury mluvit a psát o těle, přírodě nebo fyzickém světě jako o něčem vnějším, co je oddělené od lidského prožívání a myšlení. Kvůli tomuto odloučení také bylo možné proměnit téměř vše živé i neživé ve zdroje — a tím přivést planetu na pokraj kolapsu. Máme-li se tedy postavit k environmentálním problémům čelem, nemůžeme se zabývat pouze následky lidského konání; je nutné zaměřit se rovněž na mentální a kulturní vzorce, jež mu předcházejí. Filozof David Abram takovou proměnu myšlení ve své pozoruhodné knize Stávat se zvířetem předkládá. Není to však přeměna intelektuální, nýbrž fyzická. Abram situuje lidskou mysl zpátky tam, odkud před staletími prchla — zpátky na zem, mezi kamení a ptačí skřeky, do bezprostředního prožívání hmatatelného světa. Vrací lidi mezi zvěř a zvíře zpět do člověka.
Na sklade 1Ks
22,23 € 24,70 €

dostupné aj ako:

Krajiny typu dandžia a jiné eseje o vědě


Druhé desetiletí jednadvacátého století, na které volně navázala neštěstí desetiletí následujícího, se při pohledu zpět nejspíš nestane idylickou momentkou v lidských dějinách, jako jsou například šedesátá léta 20. století. Radek Mikuláš se však ve svých „Vědeckých lekcích“ pro Lidové noviny pokoušel a nadále pokouší běh doby komprimovat tak, aby z něho vystoupily předměty nadějí častěji než jinde všudypřítomné věštby katastrof.
U dodávateľa
13,02 € 13,70 €

Novelist as a Vocation


Words have power. Yet that power must be rooted in truth and justice. Words must never stand apart from those principles. Readers who have long wondered where the mysterious novelist gets his ideas and what inspires his beautifully surreal worlds will be fascinated by this highly personal look at the craft of writing. In this engaging book, the internationally best-selling author shares with readers what he thinks about being a novelist; his own origins as a writer; and his musings on the sparks of creativity that inspire other writers, artists, and musicians.
U dodávateľa
14,20 € 14,95 €

Esej Nové besedy 2 - Co nepotřebujeme


Kniha Esej Nové besedy 2: Co nepotřebujeme nabízí podobně jako 1. díl s podtitulem Čemu věřit pohledy českých a slovenských osobností veřejného života na klíčové otázky současné společnosti. ***** Autoři: Tereza Hadravová, Stanislav Mikeš, Miroslav Marcelli, Ján Markoš, Jakub Rákosník a Zbyněk Vybíral.
U dodávateľa
9,90 € 11,00 €

Jazyk a ticho


Tato kniha se primárně zabývá jazykem – jazykem a politikou, jazykem a budoucností literatury, jazykem a úklady totalitních režimů, jazykem a kulturním úpadkem, jazykem a ostatními způsoby sdělování významu (hudba, překlad, matematika), a konečně: jazykem a tichem. Co se děje s jazykem, je­li ve službách totalitních režimů, je­li využíván k obhajobě jejich zvěrstev a vražedných lží? A jak se na něm podepisují poměry západní masové, na konzum orientované demokracie s dominantními postuláty kulturního průmyslu? Jsme v současnosti svědky konce dějinné fáze, jež se vyznačovala dominancí verbálního vyjadřování a klasické gramotnosti? Jsme svědky fáze všeobecného úpadku jazyka, fáze, kdy od slova a klasické gramotnosti přecházíme k „postlingvistickým“ formám a k částečnému tichu? To jsou otázky, na něž se v těchto textech pokouším nalézt odpověď, nebo na ně přinejmenším obrátit pozornost. G. S.
U dodávateľa
21,11 € 25,74 €

Škola, ideje a hodnoty ve věku tl;dr


Čemu věřit ve světě, který svým obyvatelům nabízí záplavu informací, názorů a postojů? Disponuje školní vzdělávání nástroji, které umožní se v této záplavě vyznat? Pomůže používání zdravého rozumu v boji proti dezinformacím? A nejsou metafory záplavy a boje použité v předchozích větách jazykovým prostředkem, který posouvá smysl celého sdělení od racionality směrem k emocionalitě? Společnost 21. století se musí vyrovnat s mnoha nástrahami. Jednou z nich je přesycení informacemi, ve kterých se laik téměř nemá šanci vyznat – zároveň je však každý postaven nejen před možnost, ale spíše povinnost vybrat si názorové stanovisko. Ve veřejné diskusi proto často dochází ke zjednodušování, komplexní témata jsou redukována na jednoduché teze a důkladnou analýzu nahrazuje dovětek tl;dr. Too long; didn’t read – příliš dlouhé; nečetl*a jsem. Esej se zabývá otázkou vztahu vzdělávání a hodnot, přičemž na příkladech práce s literárními texty zkoumá, jak rozvíjet porozumění, analytické dovednosti a ochotu vyhýbat se jednoduchým vysvětlením složitých témat.
U dodávateľa
11,87 € 12,49 €

Deník smutku


Matka byla v životě spisovatele a filozofa Rolanda Barthese tou nejdůležitější postavou. Den po její smrti, 25. října 1977, si začal vést Deník smutku. Psal jej perem, někdy tužkou, na papírové lístky (papír rozstříhaný na čtvrtiny), které potřeboval mít neustále na pracovním stole. Najdeme tu odkazy na souběžně psané dílo Světlá komora, k němuž ho ponoukla jedna z maminčiných fotografií, nebo i sen napsat proustovský román Vita Nova, kde by z ní učinil postavu. V první řadě je ale tento intimní dokument spouštěním žebříku do propasti posledních tří let, o které ji přežil.
U dodávateľa
18,24 € 19,20 €

Stáří je mládím světa


Michal Janata (nar. 1952) ve své esejistické knize Stáří je mládím světa rozkrývá titulní téma v široké historické perspektivě myšlenkových a kulturních souvislostí a pronikavě analyzuje systémová znevýhodnění, jimž jsou v naší současné společnosti vyznávající kult věčné mladosti a neutuchajícího výkonu ve stále větší míře vystavováni příslušníci „vyloučené generace“. Hluboce erudovaný a přitom čtivý text, jehož sarkastický účinek podtrhuje podíl dvou příslušnic mladé generace, ilustrátorky Anežky Hájkové (nar. 1997) a autorky grafické úpravy Josefiny Karlíkové (nar. 1995), demaskuje rozmanité formy ostrakizace a účelového zneužívání seniorů a upozorňuje přitom na alarmující míru obecné lhostejnosti, která tyto jevy umožňuje. Tváří v tvář příznakům postupující dehumanizace Janata nepropadá zatrpklému karatelství ani bolestínskému sentimentu, ale střízlivě a leckdy vyloženě zábavně zvažuje možnosti a šance, které i za těchto podmínek člověku nabízí jeho životní finále, jež dříve či později čeká každého z nás.
U dodávateľa
20,33 € 21,40 €

Zaskočený príbehom


Kniha obsahuje výber dvadsaťjeden úryvkov z trinástich najdôležitejších diel C. S. Lewisa, ktoré vyšli na Slovensku do roku 2021. Lewis bol jedným z najväčších kresťanských mysliteľov a autorov 20. storočia. Úryvky z jeho diel pôvodne pripravoval Marek Markuš ako články pre časopis .týždeň. Pre knižné vydanie boli jednotlivé kapitoly doplnené širším edičným tímom – každá kapitola tak obsahuje: (1) úvod do kontextu a zámeru daného diela, (2) úryvok Lewisovho textu, (3) otázky na zamyslenie pre individuálneho čitateľa alebo malú diskusnú skupinu a (4) biblickú reflexiu o nastolených témach. „Myšlienky C. S. Lewisa akoby vôbec nestarli. Zdá sa, že dozrievajú ako víno a prekvapujú svojou aktuálnosťou. V hľadaní odpovedí na zložité otázky dneška niet lepšieho sprievodcu, ako jeho múdry a láskavý hlas. Táto študijná antológia – výber z toho najlepšieho, čo C. S. Lewis napísal – vychádza naozaj v pravú chvíľu.“ Pavel Hošek, profesor religionistiky Univerzity Karlovy „Neobyčajné dielo, ktoré pozýva do diskusie nielen s geniálnym C. S. Lewisom, ale aj so samým sebou, a dokonca s Bohom. Málokedy sa človek stretne s tak krásnym a príťažlivým mixom intelektuálnych a duchovných stimulov, ktoré otvárajú čitateľovi cestu do hĺbky, ktorá nemá hraníc. Už to chce iba odvahu čitateľa pustiť sa do ďalšieho dobrodružstva.” Martin Luterán, rektor Kolégia Antona Neuwirtha C. S. Lewis (1898 – 1963) bol významným odborníkom na grécku a latinskú literatúru, filozofiu a históriu anglického jazyka. V roku 1954 sa stal profesorom stredovekej a renesančnej literatúry na Magdalen College Univerzity v Cambridgei. Bol výnimočným a obľúbeným prednášajúcim. Dlhé roky bol ateistom a svoje obrátenie ku kresťanstvu opísal v diele Zaskočený radosťou takto: „V akademickom roku 1929 som sa na Trinity College vzdal a uznal, že Boh je Boh... [bol som] najskľúčenejší a najzdráhavejší konvertita Anglicka.“ C. S. Lewis bol jedinečný kresťanský spisovateľ s prenikavou logikou a veľkou fantáziou. Jeho diela stále oslovujú nové generácie čitateľov po celom svete. V slovenčine okrem klasiky Rady skúseného diabla vyšli nasledujúce diela: • Veľký rozvod (Porta libri, 2014) • Štyri lásky (Porta libri, 2012) • Malakandra (Porta libri, 2013) • Perelandra (Porta libri, 2016) • Thulkandra (Porta libri, 2017) • Kým nemáme tvár (Porta libri, 2014) • Hovory (Porta libri, 2015) • Kroniky Narnie (Slovart, 2005) • Zaskočený radosťou (Porta libri, 2016) • O zármutku (Porta libri, 2018) • Úvahy o žalmoch (Porta libri, 2019) • Bremeno slávy (Porta libri, 2021)
Na sklade 5Ks
18,51 € 19,90 €

Bod nula


Ukrajinský spisovatel Artem Čech byl povolán do armády v roce 2015 a strávil na Donbasu v zákopech téměř rok. Po návratu do civilu napsal sbírku miniaturních povídek či esejí Bod nula (2017) jako reflexi všeho, co viděl a zažil. Jedná se o úvahy o sobě samém, intelektuálovi z hlavního města, jenž je ze dne na den vržen do prostředí, které by si sám nikdy nevybral, a sbližuje se s lidmi z naprosto odlišných sociálních bublin. Výřezy každodenní reality, válečná absurdita, blízkost smrti, šílenství, ale i nečekaná přátelství a drobné radosti skládají dohromady mnohobarevný obraz života vojáka.
U dodávateľa
14,58 € 15,35 €

Jeden o koze ...


Souborné vydání novinových sloupků Alice Flemrové z let 2007 až 2011 s ilustracemi Reného Řebce. Pokud si myslíte, že překladatelé vedou nevzrušivý a monotónní život nad knihami a klávesnicemi, tyto sloupky, psané letech 2007 až 2011, by vás mohly vyvést z omylu. Třebaže pracují s fejetonovou nadsázkou, všechno, o čem se v nich píše, se skutečně stalo. Překládání krásné literatury totiž obstarává těm, kteří se mu věnují, bohatství – tedy jenom duchovní –, poznání, emoce, zábavu, adrenalin i dobrodružství. Svět se vyvíjí a proměňuje, jazyky též, ale překladatelské problémy a otazníky zůstávají ve své podstatě stejné. Pořád jde o to, jak poskládat stejný obraz z jiných dílků, jak zbudovat cizokrajné literární universum domácími jazykovými prostředky. Tahle knížka je hodně o italštině a o Itálii, ale je věnována všem těm, kdo čtenářům umožňují vstoupit do světů, které by pro ně jinak byly nedostupné.
U dodávateľa
17,20 € 18,10 €

Gogol a anglický román 18. století


Obhajobou disertační práce  Gogol a anglický román 18. století ukončil Jiří Weil (1900–1959) v roce 1928 studium slovanské filologie a srovnávacích dějin literatury na FF UK. Vedoucím práce byl Václav Tille, oponentem F. X. Šalda. ***** Weil ve své disertaci – v souladu s proklamovaným komparatistickým zaměřením – usouvztažňuje vývoj anglického romanopisectví 18. století s vývojem díla Nikolaje Vasiljeviče Gogola. V interpretačních postupech, ve způsobu práce s konkrétními texty a ve vysoké míře citlivosti k jemným textovým nuancím se poodkrývají schopnosti, které Weil uplatnil později ve svých reportážích, v románech Moskva-hranice a Dřevěná lžíce a i v poválečných románech. ***** Podrobným a poctivým uvažováním o Gogolově díle si Weil připravil půdu pro vlastní uměleckou tvorbu. Zpřístupnění textu Weilovy disertace tak umožňuje z nové perspektivy vnímat i Weilovo beletristické dílo. Zároveň některé poznatky a úvahy, jež se staly součástí disertace, Weil uplatnil ještě před jejím sepsáním v přehledových studiích o ruské literatuře, jež byly zveřejňovány v periodikách a jež jsou součástí svazků Spisů 1, 3 a 8. ***** Edice je doplněna vydavatelským aparátem a rejstříky. ***** K vydání připravili Markéta Kittlová a Jan M. Heller.
U dodávateľa
18,24 € 19,20 €

Tichý pobyt na ulici Gwerkovej-Göllnerovej, 2. vydanie


Anna Grusková vo svojej umeleckej reportáži (creative non-fiction) hľadá stopy Dr. Alžbety Gwerkovej-Göllnerovej v archívoch, múzeách, knižniciach, súkromných zbierkach, rozpráva sa s pamätníkmi a vedkyňami. Priamo v starobylej Banskej Štiavnici vytvára živý portrét modernej prvorepublikovej ženy, priekopníčky demokracie na Slovensku. Alžbeta Gwerková-Göllnerová (1905 – 1944), rodáčka z Čierneho Balogu, literárna vedkyňa, historička a prekladateľka. Spoločne s Jarmilou Zikmundovou boli autorkami a editorkami vyše šesťstostranovej knihy pre výchovu demokratickej ženy Žena novej doby (1938 a 1939). Bola účastníčkou Slovenského národného povstania. Kniha získala ocenenie Najkrajšie knihy Slovenska 2022 (Cena Ministerstva kultúry SR za vynikajúcu grafickú úpravu pre dizajnérku Ester Mládenkovú). Vznik rukopisu knihy formou štipendia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Na sklade > 5Ks
18,99 € 19,99 €

O útěše: jak žít s nadějí v temných časech


Jak se utěšujeme v době nevíry? V řadě úvah o spisovatelích, umělcích, hudebnících a jejich dílech – od knihy Jób a Žalmů po Gustava Mahlera, Alberta Camuse, Prima Leviho a Václava Havla – ukazuje uznávaný spisovatel a historik Michael Ignatieff, jak se muži a ženy v extrémních situacích napříč časem obraceli jeden k druhému, aby získali naději a odolnost. Kniha O útěše obnovuje okamžiky, kdy velké osobnosti našly odvahu postavit se svému osudu a odhodlání pokračovat beze strachu. Jejich příběhy přenáší do současnosti s přesvědčením, že tyto tradice útěchy můžeme oživit, když čelíme úzkosti a nejistotě našeho rozkolísaného jednadvacátého století.
U dodávateľa
26,02 € 27,39 €

Esej je literárnym žánrom, v ktorom sa jej autor kriticky zamýšľa nad určitým problémom. Má subjektívny charakter a vyjadruje postoje jej autora. Autor v eseji prezentuje svoje názory a argumenty k vypranej problematike.

Úvaha je literárny útvar, ktorý vysvetľuje a rozoberá známu tézu z nového pohľadu. Autor v nej zaujíma svoj postoj k téme a snaží sa čitateľa priviesť k uvažovaniu o danej téze.

Štúdia je vedecký článok väčšieho rozsahu.

Prinášame vám eseje, úvahy, a štúdie od známych autorov ako Elena Ferrante, Jan Amos Komenský, Josef Čapek, C.S. Lewis a mnohých ďalších. Začítajte sa do týchto zaujímavých diel a uvažujte s autormi o večných aj nových otázkach.