% Zľavy na hry %

Jazyk


Veková kategória


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Série


Edície


Knihy - Učebnice, slovníky strana 3 z 500

Seminár z chémie pre maturantov


Predkladaná príručka je prvou z pripravovanej trilógie učebníc s názvom Seminár z chémie pre maturantov.Prvý diel sa venuje oblasti chémie prírodných látok, resp. statickej biochémii, nakoľko učivo chémie podľa platných vzdelávacích dokumentov pre chémiu končí základmi biochémie, resp. základmi chémie prírodných látok. Učebnica je koncipovaná tak, aby pokrývala široké spektrum požiadaviek ako pedagógov, tak i študentov. Je vhodná ako učebnica pre predmet Seminár z chémie, ktorý sa vyučuje v 4. ročníku gymnázií, pre študentov, ktorí sa pripravujú na prijímacie skúšky na VŠ a univerzity so zameraním na medicínu, farmáciu, veterinu či prírodné vedy. V neposlednom rade ju využijú i poslucháči vysokých škôl, kde sa chémia vyučuje ako neprioritný predmet.
U dodávateľa
11,35 € 11,95 €

Italština (nejen) pro pokročilé samouky


Italština (nejen) pro pokročilé samouky. Jazyková úroveň A2/B1 - B1/B2/C1.
Na sklade 2Ks
26,74 € 28,15 €

Strojníctvo pre 2. ročník SPŠ, 2. vydanie


Učebnica obsahuje 2 tematické celky – Mechanika a Strojárska technológia. Obsahuje informácie o základných strojových súčiastkach, spojoch, ktoré vytvárajú, o potrubí a jeho častiach a súčiastkach na prenos otáčavého pohybu. Druhá časť nadväzuje na učivo strojárskej technológie z prvého ročníka. Jej obsahom sú trieskové obrábanie a obrábacie stroje na automatizáciu výroby. Záver učebnice tvoria výrobné postupy.
Na sklade 1Ks
26,60 € 28,00 €
Pútač na knihu Chata vo Švajčiarsku
Výpredaj kníh 2023

Strojníctvo pre 1. ročník SPŠ, 2. vydanie


Učebnica obsahuje 2 tematické celky – Mechanika a Strojárska technológia. Obsahuje informácie o technológii výroby materiálov používaných v strojárstve, o polovýrobkoch a meradlách. Druhá časť je venovaná statike, pružnosti a pevnosti telies. Učebnica je primárne určená pre žiakov študijných odborov technické a informatické služby.
Na sklade 2Ks
26,60 € 28,00 €

Technológia pre 3. ročník - maliar


Učebnica Technológia je určená pre žiakov 3. ročníka trojročného stavebného učebného odboru maliar, ktorí v prvom ročníku štúdia získali základné informácie z oblasti stavebných prác, v druhom ročníku sa špecializovali na maliarske práce. V prvom ročníku sa oboznámili s prácou s drevom, kovmi, plastmi, sadrokartónom, so základmi murárskych, betonárskych, omietačských a maliarskych prác. V druhom ročníku získali informácie o komplexných technologických postupoch zhotovenia vnútorných malieb a fasádových náterov tradičnými aj priemyselne vyrábanými náterovými látkami, ako aj informácie o farebných riešeniach interiéru a exteriéru.Svojím obsahom a formou nadväzuje táto učebnica na učebnicu Technológia pre 2. ročník učebného odboru maliar. Učebnica Technológia pre 3. ročník učebného odboru maliar je zameraná na komplexné technologické postupy zhotovenia náterov, rieši aj problematiku tapetovania a štukatérskych prác, čím podáva obraz o širokom uplatnení remeselníkov – maliarov. Obsah učebnice je rozdelený do deviatich kapitol. Okrem samotných informácií doplnených názornými obrázkami je základné učivo každej kapitoly zosumarizované v zhrnutí. Na konci každej kapitoly je časť PRACUJEME S UČEBNICOU, ktorá má slúžiť najmä na samostatnú prácu žiakov. Učiteľ môže podľa potreby rozšíriť túto časť vlastnými úlohami a zaradiť ju do vyučovacieho procesu aj častejšie, nielen na konci prebratého tematického celku (kapitoly), ako je to v učebnici.Obsah učebnice je doplnený o testy, ktoré majú charakter opakovania základného učiva z príslušnej kapitoly. Zámerom je pomôcť nielen žiakovi pri osvojovaní si učiva, ale aj učiteľovi pri priebežnom overovaní žiackych vedomostí. Žiak má možnosť overiť si svoje vedomosti aj samostatne, nakoľko súčasťou učebnice je Kľúč správnych odpovedí. Koncepcia učebnice je navrhnutá tak, aby sa učebnica stala každodennou pomôckou vo vyučovacom procese žiakom aj učiteľom.
Na sklade 1Ks
26,60 € 28,00 €

English for Everyone: Anglické frázové slovesá


Viac ako 1 000 najpoužívanejších anglických frazálnych slovies! Ste zmätení z frázových slovies? Ponorte sa do učebnice English for everyone - Anglické frázové slovesá a zistite, ako fungujú. Alebo si so sériou English for everyone vybudujte výbornú znalosť angličtiny celkom od základu. Frázové slovesá sú v angličtine veľmi časté. Môžu sa zdať zložité, ale táto učebnica vám objasní ich význam a pomôže vám vytvoriť si z nich pokročilú slovnú zásobu. Vďaka praktickým cvičeniam a online audionahrávkam sa vaša angličtina posunie na ďalšiu úroveň a bude plynulejšia a prirodzenejšia.Z anglického originálu English for Everyone: English phrasal verbs vydaného vo vydavateľstve Dorling Kindersley v 2021 preložila Michala Kamhalová. Vyšlo vo vydavateľstve IKAR, a.s. – v roku 2022.
Na sklade > 5Ks
23,66 € 24,90 €

Logistika v doprave pre 4. ročník ŠO študijného odboru prevádzka a ekonomika dopravy


Učebnica nadväzuje na Logistiku v doprave pre 3. ročník, je v nej spracovaná problematika týkajúca sa logistických služieb a technológií, logistických systémov a reťazcov, vzťahu globalizácie a logistiky, ako aj optimalizácie v logistike tak, že text poskytuje základné poznatky o danej problematike. Na záver každej kapitoly sú kľúčové pojmy, úlohy na opakovanie a problémové úlohy, ktoré slúžia žiakom jednak na opakovanie a overenie si získaných poznatkov príslušnej problematiky, jednak na riešenie uplatnenia teoretických vedomostí v praxi.
Na sklade 1Ks
26,60 € 28,00 €

Technológia pre 2. ročník - murár


Učebnica nadväzuje na učivo technológie prvého ročníka, v ktorom žiaci získali základné poznatky zo stavebnej výroby. Táto učebnica poskytne žiakom vedomosti nielen o nových progresívnych stavebných technológiách, ale aj o starších technológiách, s ktorými sa v praxi stretnú najmä pri prestavbách a rekonštrukciách stavebných objektov.V učebnici sú uplatnené aj medzipredmetové vzťahy s odborným kreslením a odborným výcvikom. Učebnica je zostavená tak, aby s ňou mohli pracovať žiaci, ale aj učitelia pri výchovnovzdelávacom procese. Aby žiaci učivo ľahšie pochopili, text dopĺňa množstvo obrázkov, tabuliek, príklady výpočtu spotreby, ako aj príklady zo stavebnej praxe. Žiaci si svoje vedomosti môžu overiť pri príprave na vyučovanie formou kontrolných otázok, ktoré sa nachádzajú na záver každej kapitoly.
Na sklade 1Ks
26,60 € 28,00 €

Logistika v doprave pre 3. ročník ŠO prevádzka a ekonomika dopravy


Cieľom tejto učebnice je nadviazať na učivo 2. ročníka Základy logistiky a špecifikovať úlohu a vzťah marketingu a manažmentu s logistikou, priblížiť logistické činnosti a organizačnú štruktúru v zasielateľských firmách. Vzájomnú prepojenosť logistiky a zasielateľstva dokumentujú kapitoly týkajúce sa logistických koncepcií v zasielateľstve, obchodných kontraktov vo vzťahu k zasielateľovi a zaradenie zasielateľov a dopravcov do logistických systémov.Z pohľadu logistiky sú vypracované aj témy, ktoré sa týkajú obalovej a manipulačnej techniky, pričom je tu možnosť spojiť vedomosti aj z iných predmetov. V poslednom čase sa zaznamenal veľký rozvoj pri uplatňovaní informačných, komunikačných a identifi kačných systémov v logistike a logistiky v uskladňovaní tovaru. Pre absolventa odborného zamerania logistika v doprave je dôležité, aby získal vedomosti aj z tejto oblasti. Učebnica Logistika pre 3. ročník je určená nielen študentom stredných priemyselných škôl dopravných, ale aj študentom ostatných stredných škôl, stredných odborných učilíšť, príp. aj pracovníkom v praxi, ktorí chcú získať základný prehľad o logistike v doprave.
Na sklade 1Ks
26,60 € 28,00 €

oTESTUJ SA z matematiky 6. ročník


Jedinečná a komplexná pomôcka určená žiakom 6. ročníka ZŠ a 1. ročníka osemročných gymnázií na upevnenie, preopakovanie a precvičenie učiva z matematiky. Pracovný zošit oTestuj sa z matematiky pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník osemročných gymnázií: • kvalitný učebný materiál zahrňujúci celé učivo 6. ročníka ZŠ a 1. ročníka osemročných gymnázií podľa iŠVP, ktorý umožní žiakom zopakovanie si učiva z matematiky podľa jednotlivých prebraných tém, učiteľom preverovanie vedomostí žiakov, a na základe analýzy vypracovaných testov žiakmi, zistiť ich rezervy, ktoré treba následne opakovať/doplniť, • odborne zostavená zbierka testov, ktorá ušetrí mnoho starostí a času pri hľadaní plnohodnotných materiálov na opakovanie učiva z matematiky, • v jednej publikácii sú profesionálne vypracované testy na opakovanie učiva z jednotlivých tematických celkov z matematiky, • zmiešané a tematické testy sú vypracované podľa inovovaného ŠVP.
Na sklade 2Ks
10,45 € 11,00 €

PONS Japán nyelvkönyv kezdőknek


Szeretnél belekóstolni a japán nyelvbe, és kedvedet lelni a tanulásában? Megértenéd a japán beszédet, és helytállnál az egyszerűbb, hétköznapi helyzetekben, ha Japánba utazol? A Japán nyelvkönyv kezdőknek segítségével kétféle módon is tanulhatsz, mindkettő gyors és egyszerű lesz. A különbség köztük az, hogy mennyi időt tudsz szánni a tanulásra.1. Nincs sok időd? Semmi gond!Kezdd egyből a BESZÉLJÜNK!-oldalakkal! Tíz ilyen színes oldal van a könyvben, ezeken megtalálod összefoglalva a legfontosabb szavakat és mondatokat.2. Alaposabb tudásra vágysz? Legyen így!- A 25 mini-fejezet segítségével egyszerűen megszerezheted az alapismereteket, amiket azután szóban használhatsz is.- A fejezetekben minden fontosabb témát érintünk az utazás és a mindennapok területéről.- A feladatokban azonnal gyakorolhatod a megtanultakat.- A kulturális részekből többet is megtudhatsz az országról és a japán emberekről.- 130 letölthető hangfájl segítségével gyakorolhatod a japán nyelv megértését és a kiejtését.
U dodávateľa
20,31 € 21,38 €

Němčina (nejen) pro samouky + mp3 3. vydání


Zcela nová učebnice němčiny přináší slovní zásobu v rozsahu asi 2500 slov, veškerou základní mluvnici, užitečnou frazeologii a praktické konverzační obraty. Témata jednotlivých lekcí reflektují současný každodenní život se zaměřením na německou realitu. Rozmanitá cvičení, kvízy a zábavné scénky zaujmou svou pestrostí a usnadní studium.Důraz je kladen na:porozumění mluvenému i psanému projevu - osvojení základní struktury němčiny pochopení odlišností mezi němčinou a češtinou nácvik správné výslovnosti zvládnutí komunikace v běžných situacích aktivní užívání současné hovorové němčiny Součástí publikace je brožura s klíčem ke cvičením (včetně překladů všech úvodních textů i nahrávek) a souhrnným německo-českým slovníčkem. Nahrávka v MP3 namluvená rodilými mluvčími je k dispozici ke stažení pod touto anotací.Učebnice je vhodná jak pro samouky, tak pro studium pod vedením učitele. Určena je pro uživatele se vstupní úrovní A1 až B1 (začátečník až mírně pokročilý), dosáhnout lze stupně pokročilosti B1 až C1 (mírně pokročilý až pokročilý).
U dodávateľa
22,28 € 23,45 €

Ruská gramatika v kostce


Tato jazyková příručka je určena každému, kdo si chce doplnit nebo získat základní znalosti o jazykovém systému současné ruštiny. Stručná příručka obsahuje systematický přehled pravidel ruské výslovnosti a pravopisu, ruského tvarosloví a vybrané kapitoly z ruské skladby. Při zpracování byl kladen důraz na ty mluvnické jevy, které jsou typické pro současný odborný jazyk, zvláště pro jazyk ekonomů. Uživatel se v látce snadno zorientuje pomocí přehledných tabulek. Ve výkladu se využívá tradičního srovnání s češtinou. Gramatická příručka je svým praktickým zaměřením vhodná pro studující ve školách a kursech, pro odborníky různých, především manažerských, ekonomických a obchodních profesí a pro všechny zájemce o současnou ruštinu, i v rámci individuálního studia. Jazyková úroveň: A1/A2/B1/B2/C1/C2 - A1/A2/B1/B2/C1/C2 Začátečník / Obeznámený začátečník / Mírně pokročilý / Středně pokročilý / Pokročilý / Velmi pokročilý - Začátečník / Obeznámený začátečník / Mírně pokročilý / Středně pokročilý / Pokročilý / Velmi pokročilý
Predpredaj
11,08 € 11,66 €

Obrázková čítanka so SLA-BI-KA-MI


V Obrázkovej čítanke so SLA-BI-KA-MI sa niektoré slová ukryli za obrázky. To však nie je všetko, čím je táto kniha iná. Veselé dvojfarebné slabiky uľahčujú deťom čítanie a robia ho zábavnejším. Slabičnú metódu ocenia najmä začínajúci čitatelia, obzvlášť tí s poruchou čítania. Pomôže im s vnímaním textu a jeho plynulejším vyslovovaním. Problém pridlhých slov je vyriešený! Rozvíjajte u svojho dieťaťa schopnosť čítania s porozumením a fantáziu. Krátke príbehy s jasným posolstvom sú vhodné na precvičovanie pozornosti a diskutovanie o texte. Deti sa tak môžu pripravovať na čítanie dlhších kníh a pri tom sa zabaviť pri nahrádzaní milých obrázkov slovami. Kniha je určená pre čitateľov od 5 rokov.Z poľského originálu Czytanki sy-la-bo-we z obrazkami vydaného vo vydavateľstve Publicat, S.A. v roku 2021 preložila Táňa Pastorková. Vyšlo vo vydavateľstve IKAR, a.s. – STONOŽKA v roku 2022.
Na sklade > 5Ks
11,31 € 11,90 €

Moje prvé písanie: SLOVÁ


Pracovný zošit SLOVÁ je posledným zo série Moje prvé písanie. Je určený žiakom 1. ročníka ZŠ, ktorí sa učia písať a potrebujú si precvičovať písmená, slabiky, slová i vety a zdokonaľovať sa v písaní i čítaní. Pri práci s hravými, veselými úlohami sa učia správne pomenovať obrázky, prepisovať, odpisovať a doplňovať písmená do slov, členiť slová na slabiky a slabiky na hlásky. Zároveň si zdokonaľujú schopnosť zrakového vnímania pravopisu slov a rozvíjajú si jemnú motoriku. Publikácia je v súlade s požiadavkami Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1 pre prvý ročník ZŠ a je vhodnou pomôckou na prípravu doma i v škole ako doplnok k písaniu.Pre žiakov 1. ročníka ZŠIlustrovala Alžbeta Kováčová.
Na sklade > 5Ks
4,66 € 4,90 €

Dejiny štátu a práva na území Slovenska 1


Vysokoškolská učebnica mapuje vývoj dejín štátu a práva na území Slovenska od najstarších čias do roku 1848.
U dodávateľa
16,15 € 17,00 €

Ústavné súdnictvo v Slovenskej republike


Obsahovým zameraním predkladanej vysokoškolskej učebnice je priblížiť postavenie a činnosť Ústavného súdu Slovenskej republiky. Učebnica sa člení do niekoľkých samostatných kapitol, ktoré predstavujú všeobecné východiská postavenia Ústavného súdu Slovenskej republiky, priblíženie jednotlivých druhov konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky ako aj komparáciu ústavného súdnictva v Slovenskej republike a vo vybraných štátoch Európskej únie /Česká republika, Spolková republika Nemecko/. Vysokoškolská učebnica „Ústavné súdnictvo v Slovenskej republike“ vytvára ucelené dielo v oblasti ústavného súdnictva pre študentov právnických fakúlt ako aj prípadne pre študentov príbuzných študijných odborov
Na sklade 2Ks
15,39 € 16,20 €

Prírodovedné vzdelávanie mimo školy


Vedecká monografia sa zaoberá problematikou prírodovedného vzdelávania mimo školy. Jej obsahom je prezentácia (i) návrhov aktivít pre výučbu prírodovedných disciplín (so zameraním na výučbu chémie) v mimoškolskom prostredí a tiež (ii) výsledkov výskumu realizovaného na podklade ich prípravy a overovania. Cieľom výskumných aktivít, ktoré sú v publikácii prezentované bolo najmä (i) kvantitatívne sledovanie úrovne rozličných dimenzií motivačnej orientácie žiakov vo vzťahu k vzdelávaniu v mimoškolskom prostredí, (ii) overenie psychometrických vlastností merných prostriedkov použitých na sledovanie motivačnej orientácie, a (iii) odhalenie názorov a postojov učiteľov prírodovedných predmetov na prírodovedné vzdelávanie mimo školy a jeho špecifické aspekty. Spracovanie, vyhodnotenie a interpretácia výsledkov výskumu boli, v závislosti od jeho parciálnych cieľov, realizované pomocou štatistických metód odporúčaných relevantnými publikovanými prácami.
Na sklade 1Ks
14,86 € 15,64 €

Praktikum k štúdiu dejín práva štátov Európy a USA, 2. vydanie


Predkladaná učebnica je koncipovaná primárne s ohľadom na študentov Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Praktikum k štúdiu dejín práva štátov Európy a USA predstavuje vo svojej primárnej rovine zásadný didaktický nástroj vysokoškolského vzdelávania k povinnému predmetu Dejiny práva štátov Európy a USA, zaradenému v študijnom pláne bakalárskeho stupňa štúdia študijného programu „právo“ na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ako praktická zbierka výdatne komentovaných a do kontextu osadených právno-historických dokumentov prezentuje systematický súbor a výklad poznatkov k všeobecným dejinám štátu a práva ako jednému z profilových predmetov študijného programu „právo“. Prostredníctvom komentárov, no najmä úloh sledujúcich u študentov objavnú analýzu dobových textov, Praktikum prináša základné informácie a poznatky o právnej histórii vybraných štátov Európy a USA, ale predovšetkým rozvíja schopnosť študentov analyzovať obsah právnych dokumentov, učí ich osvojovať si právnu terminológiu a pojmoslovie, vedieť interpretovať a vykladať príslušné normy. Praktikum sleduje jasný didaktický zámer naučiť študentov práva kriticky myslieť a uvažovať o vývoji štátu a práva v európskom, či dokonca celosvetovom kontexte. Samozrejme, Praktikum s týmto svojim poslaním dokáže byť zaujímavým podnetom, osviežením i pre účastníkov ďalšieho vzdelávania. Potenciál využitia je tu určite aj v magisterskom študijnom programe právo, resp. v doktorandskom programe „teória a dejiny štátu a práva“, tiež v študijných programoch na filozofických, pedagogických fakultách, prípadne v odboroch fakúlt zameraných na politológiu a medzinárodné vzťahy. V neposlednom rade by mohlo osloviť i širšiu odbornú či laickú verejnosť majúcu záľubu v dejinách a hľadaní dejinných súvislostí. Predkladané druhé vydanie Praktika (prvé bolo vydané v roku 2019) je jeho výrazným doplnením a vylepšením v zmysle svojej podstaty – byť relevantnou sumarizáciou overených poznatkov a systematickým výkladom dejinnej problematiky. Po skúsenostiach z priamej výučby prináša v záujme hlbšieho prieniku do parciálnych problémov a konkrétnych dejinných súvislostí úvodné texty k jednotlivým dokumentom, s jasným didakticko-náučným poslaním. Tieto študenta informujú o pôvode historického textu, o okolnostiach jeho vzniku či prijatia, prinášajú jeho základnú charakteristiku, ozrejmujú širší historický kontext, jeho význam, či historickú a právnu hodnotu. Texty sú jasne štruktúrované, sprostredkúvajú najnovšie informácie z oblasti právnej histórie. Zámerom je jednak spestriť problematiku, podnietiť záujem o dejiny štátu a práva, no predovšetkým na príslušnom mieste vytvoriť vhodný rámec pre uvažovanie o vzniku a vývoji práva, právnych inštitútov, resp. právneho myslenia, a to všetko s relevanciou pre lepšie pochopenie súčasnosti.
U dodávateľa
11,31 € 11,90 €

Učiť sa, učiť sa, učiť sa... Toto je sekcia na samé jednotky. Naučí všetko, čo by ste mali a chceli vedieť. Podelí sa o vedomosti z matematiky a slovenského jazyka. Preskúša vás z angličtiny a nemčiny. Navedie, ako si ľahko poradiť s i/y.Učebnice, cvičebnice, skriptá a testy - vedomosťami to tu priam dýcha. Nájdete tu všetko pre žiakov, učiteľov, stredoškolákov, vysokoškolákov a samoukov.