Jazyk


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Série


Edície


Knihy - Pre predškolákov s. 1 z 21

Hravá škôlka - Jazyk a komunikácia


Pracovný zošit JAZYK A KOMUNIKÁCIA je treťou časťou série Hravá škôlka, vytvorenej v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie. Skúsené autorky – psychologička a špeciálna pedagogička, pripravili príťažlivý systém hravého učenia, zameraného na rozvoj komunikačných schopností, logického myslenia, tvorivosti a fantázie, ako aj na trénovanie pamäti i pozornosti. Pri hre s touto zábavnou cvičebnicou dieťa spoznáva písmená a slabiky, osvojuje si význam slov, učí sa chápať funkciu písanej reči a gramaticky správne formulovať jednoduché vety a súvetia. Popri tom si osvojuje spisovnú podobu slovenského jazyka, učí sa samostatne uvažovať a buduje si zmysel pre spoluprácu, čím sa pripravuje na rolu žiaka. V zošite nájdete praktické tipy a rady na rozvoj zručností, pracovné listy s konkrétnymi cvičeniami, rozvíjajúce úlohy i súhrn všetkého, čo by mal budúci prvák v oblasti logického myslenia ovládať. Pre predškolákov a začínajúcich prvákov
Predpredaj
5,61 € 5,90 €

Medzi nami predškolákmi


Publikácia je určená na preverenie znalostí, schopností a zručností detí pred nástupom do školy. Najvhodnejšia je pre deti vo veku 5 až 7 rokov. Kniha sa zameriava na oblasť grafomotoriky, zrakového vnímania, reči, sluchového vnímania, priestorovej a pravo – ľavej orientácie, vnímanie času a základných materiálnych predstáv. Každá strana obsahuje motivačný príbeh pre deti, vysvetlenie činnosti a jej cieľa pre dospelých.
Predpredaj
8,07 € 8,49 €

Moje prvé počítanie: Hravé úlohy na tvorivé a logické myslenie


Tento hravý pracovný zošit je určený deťom od 5 rokov ako príprava do prvého ročníka základnej školy. Jeho cieľom je povzbudiť ich záujem o matematiku a odstrániť prípadné počiatočné obavy. Nájdu v ňom množstvo pútavých, tvorivých a zároveň veľmi jednoduchých úloh, ktoré rešpektujú psychologické osobitosti predškolského aj mladšieho školského veku – predovšetkým potreby, záujmy, schopnosti, skúsenosti a vedomosti detí. Úlohy sú krátke, podnecujúce iniciatívu, a sú zostavené tak, aby oslovili aj nesmelé, málo sebavedomé dieťa a podporili ho v snahe ukázať svoje schopnosti. Pri práci s týmto zošitom sa vaše dieťa naučí orientovať v priestore, vyhľadávať počty predmetov, pomenovať ich číslom, spájať, porovnávať skupiny a oboznámi sa s prvými matematickými pojmami. Pre deti od 5 rokov
Predpredaj
4,66 € 4,90 €
Pútač na knihu Priatelia - oficiálna kuchárka
Pútač na knihy druhej akosti

Moje prvé počítanie: ČÍSLA


Táto publikácia patrí do série Moje prvé písanie/počítanie. Je určená deťom od 5 rokov a budúcim prvákom. Spoznávajú v nej čísla od 1 do 10, naučia sa ich počítať i správne písať. Kým jednoduchým memorovaním by dosiahli len mechanické ovládanie názvov čísel, v tomto pracovnom zošite ide o to, aby za každým číslom videli príslušný počet predmetov. Predmety spájajú, priraďujú, doplňujú alebo vyfarbujú. Postupne tak získajú schopnosť orientovať sa v číselnom rade a utvrdia si princíp usporiadania aj postupnosti čísel od najmenšieho po najväčšie alebo naopak. Úlohy sú krátke a podnecujúce iniciatívu. Sú zostavené tak, aby oslovili aj nesmelé a málo sebavedomé dieťa a podporili ho v snahe ukázať svoje schopnosti. Dieťa premýšľa, skúma, objavuje, experimentuje, rozvíja si matematické vedomosti a zručnosti a popri tom sa zabáva. Pre deti od 5 rokov
Na sklade > 5Ks
4,66 € 4,90 €

Emil v cirkuse - Informatika s Emilom (metodická príručka)


Obsahuje metodické postupy a usmernenia, ako viesť jednotlivé aktivity so softvérom, popis a zadania aktivít s kartičkami. V prostredí Emil v cirkuse sa deti prostredníctvom hry učia základné informatické pojmy ako: postupnosť, poradie, záznam, akcia, príkaz a plánovanie, čítanie a vykonanie programu. Aktivity s Emilom v cirkuse sú rozvrhnuté na približne 4 stretnutia.
U dodávateľa
8,55 € 9,00 €

Emil na cestách - Informatika s Emilom (pracovný zošit)


Emil na cestách je jedno z dvoch edukačných prostredí Informatiky s Emilom pre materské školy zameraných na deti predškolského veku. Pracovný zošit je súčasťou prostredia Emil na cestách a je určený pre každé dieťa v triede. V prostredí Emil na cestách sa deti stretnú s riadením robota Emila pomocou príkazov, zaznamenávaním príkazov, čítaním záznamu a plánovaním. Budujú si tiež orientáciu na mape a učia sa čítať a zaznamenávať informácie v jednoduchých tabuľkách. Deti aktivity robia v skupine a rozvíjajú tak vzájomnú spoluprácu a komunikáciu. Aktivity s Emilom na cestách sú rozvrhnuté približne na 5 stretnutí.
U dodávateľa
5,13 € 5,40 €

Emil na cestách - Informatika s Emilom (metodická príručka)


Metodická príručka pre učiteľa k metóde a vzdelávaciemu obsahu Informatika s Emilom pre materské školy - Emil na cestách. Obsahuje metodické postupy a usmernenia, ako viesť aktivity so softvérom a pedagogické rady a metodické komentáre k jednotlivým úlohám v pracovnom zošite. V prostredí Emil na cestách sa deti stretnú s riadením robota Emila pomocou príkazov, zaznamenávaním príkazov, čítaním záznamu a plánovaním. Budujú si tiež orientáciu na mape a učia sa čítať a zaznamenávať informácie v jednoduchých tabuľkách. Deti aktivity robia v skupine a rozvíjajú tak vzájomnú spoluprácu a komunikáciu. Aktivity s Emilom na cestách sú rozvrhnuté približne na 5 stretnutí.
U dodávateľa
7,70 € 8,10 €

Kuliferdo predškolákom PZ (komplet 1,2)


Dvojica pracovných zošitov Kuliferdo predškolákom pre deti vo veku od 5 do 7 rokov. Séria pozostáva z dvoch pracovných zošitov: 1. Kuliferdo predškolákom 1 – Grafomotorické a matematické zručnosti 2. Kuliferdo predškolákom 2 – Zrakové a sluchové vnímanie Obsahuje pracovné listy, prostredníctvom ktorých podporíte rozvoj školskej spôsobilosti svojho dieťaťa.
Na sklade 3Ks
16,15 € 17,00 €

Kuliferdo predškolákom 2: Zrakové a sluchové vnímanie PZ


Druhý zo série pracovných zošitov Kuliferdo predškolákom pre deti vo veku od 5 do 7 rokov. Pracovný zošit je rozdelený do dvoch tematických oblastí. Prvá oblasť sa zameriava na rozvoj zrakového vnímania. Pracovné listy rozvíjajú zrakovú diferenciáciu, zrakovú analýzu a syntézu a rozlišovanie reverzných (zrkadlovo obrátených) figúr. Druhá oblasť je zameraná na rozvoj sluchovej percepcie. Prostredníctvom pracovných listov môžete jednoduchou a hravou formou rozvíjať u detí predškolského veku sluchovú analyticko-syntetickú činnosť. Tá slúži ako prevencia problémov detí v písaní a čítaní.
Na sklade 3Ks
8,55 € 9,00 €

Kuliferdo predškolákom 1: Grafomotorické a matematické zručnosti PZ


Prvý zo série pracovných zošitov Kuliferdo predškolákom pre deti vo veku od 5 do 7 rokov. Pracovný zošit je rozdelený do dvoch tematických oblastí. Prvá oblasť sa zameriava na rozvoj grafomotorických zručností. Okrem grafomotoriky si dieťa precvičí aj vizuálno-motorickú koordináciu a zmyslové vnímanie. Dieťa si postupne osvojuje tvary s jednoduchými líniami, pričom ich nácvik pomôže dieťaťu aj vo výučbe písania. Druhá časť je zameraná na rozvoj matematických zručností, kde si dieťa precvičí priestorovú orientáciu, rozoznávanie farieb a geometrických tvarov, porovnávanie množstva, počítanie do desať a orientáciu v rade.
Na sklade 3Ks
8,55 € 9,00 €

Ovitanoda: Matematika kézség fejlesztése iskolába készülőknek


Óvodás korú gyerekek játékos módszerekkel sajátíthatják el a matematika érdekes képes feladatainak megoldását a mindennapokban. Ideális gyakorlási lehetőség az iskolába készülő 4-7 éves gyerekeknek. A játékos rajzos feladatokon keresztül a gyerekek ráéreznek a matematika ízére és már nem lesz annyira idegen nekik az első osztályban. Az elmúlt év legnépszerűbb és legszínvonalasabb almatanoda foglalkoztatófüzet sorozatának tagja.
U dodávateľa
2,42 € 2,55 €

Ovitanoda: Matematika 1.rész


Óvodás korú gyerekek játékos módszerekkel sajátíthatják el a matematika érdekes képes feladatainak megoldását a mindennapokban. Ideális gyakorlási lehetőség 4-7 éves gyerekeknek. Az elmúlt év legnépszerűbb és legszínvonalasabb almatanoda foglalkoztatófüzet sorozatának tagja.
U dodávateľa
2,42 € 2,55 €

Iskolaérett vagyok?! Tájékozódás a számok világában


Ha a gyermek átlépi az iskola küszöbét, az aggódó szülő gyakran felteszi magának a kérdést: vajon iskolaérett-e a gyermekem? Ebben az időszakban a készségek, képességek fejlesztése az egyik legfontosabb cél. A részképességek fejlesztésére tematikusan felépített füzeteink sok segítséget nyújtanak, hogy gyermekük könnyedén vegye a későbbi akadályokat, és problémamentes legyen az óvoda–iskola átmenet.
U dodávateľa
2,12 € 2,23 €
  • 5 /5

Moje prvé počítanie ORIENTÁCIA, GEOMETRIA, POROVNÁVANIE


Tento hravý pracovný zošit je určený deťom od 5 rokov ako príprava do prvého ročníka základnej školy. Nájdu v ňom množstvo pútavých, tvorivých a zároveň jednoduchých úloh, ktoré rešpektujú psychologické osobitosti predškolského aj mladšieho školského veku – predovšetkým potreby, záujmy, schopnosti, skúsenosti a vedomosti detí. Úlohy sú krátke, podnecujúce iniciatívu a sú zostavené tak, aby oslovili aj nesmelé a málo sebavedomé dieťa a podporili ho v snahe ukázať svoje schopnosti. Pri práci s týmto zošitom sa vaše dieťa naučí orientovať v priestore, vyhľadávať veci, pomenúvať ich, spájať i porovnávať ich, a oboznámi sa s prvými matematickými pojmami. Pre deti od 5 rokov
Na sklade 2Ks
4,66 € 4,90 €

Hullámvasút - Írásfejlesztő feladatok óvodásoknak


Hullámvasút - Írásfejlesztő feladatok óvodásoknak
U dodávateľa
1,99 € 2,09 €

Šikovný škôlkar 3 PZ


Pracovný zošit Šikovný škôlkar 3 je pestrým a farebným sprievodcom najmenších pri spoznávaní sveta, ktorý ich obklopuje. Získajú a upevnia si základné poznatky z oblasti prírody (rastliny a živočíchy, ročné obdobia), spoločnosti (ľudia v blízkom i širšom okolí, dopravná výchova), umenia a kultúry (výtvarné činnosti, hudba a hudobné nástroje), jazyka a komunikácie (hovorená reč, grafomotorické predpoklady písania), matematiky (čísla a vzťahy, geometrické útvary, logika). Dozvedia sa viac o kolobehu vody v prírode, zistia, kto vyrába med a prečo je dôležitý, spoznajú bližšie geometrické tvary, štátne symboly, vytvoria si krásnu planétu a naučia sa triediť odpad. Pri vypracovaní úloh doplnených nádhernými ilustráciami zvieratiek a veselými básničkami si mladí škôlkari rozvíjajú svoju jemnú grafomotoriku, fantáziu a logické myslenie.
Na sklade 3Ks
5,13 € 5,40 €

Šikovný škôlkar 1 PZ


Pracovný zošit Šikovný škôlkar 1 je pestrým a farebným sprievodcom najmenších pri spoznávaní sveta, ktorý ich obklopuje. Získajú a upevnia si základné poznatky z oblasti prírody (rastliny a živočíchy, ročné obdobia), spoločnosti (ľudia v blízkom i širšom okolí, dopravná výchova), umenia a kultúry (výtvarné činnosti, hudba a hudobné nástroje), jazyka a komunikácie (hovorená reč, grafomotorické predpoklady písania), matematiky (čísla a vzťahy, geometrické útvary, logika). Dozvedia sa, akej farby sú svetlá na semafore, aké potraviny sú pre ich brušká prospešné alebo čím sú výnimočné jednotlivé ročné obdobia. Pri vypracovaní úloh doplnených nádhernými ilustráciami zvieratiek a veselými básničkami si mladí škôlkari rozvíjajú svoju jemnú grafomotoriku, fantáziu a logické myslenie.
Na sklade 2Ks
5,13 € 5,40 €

Šikovný škôlkar 2 PZ


Pracovný zošit Šikovný škôlkar 2 je pestrým a farebným sprievodcom najmenších pri spoznávaní sveta, ktorý ich obklopuje. Získajú a upevnia si základné poznatky z oblasti prírody (rastliny a živočíchy, ročné obdobia), spoločnosti (ľudia v blízkom i širšom okolí, dopravná výchova), umenia a kultúry (výtvarné činnosti, hudba a hudobné nástroje), jazyka a komunikácie (hovorená reč, grafomotorické predpoklady písania), matematiky (čísla a vzťahy, geometrické útvary, logika).  Dozvedia sa, čo si zobrať so sebou do ruksaka na výlet, zoznámia sa s číslicami a písmenami, zistia, čo je potrebné k tomu, aby vyrástla rastlinka z pôdy alebo ako sa volajú mláďatá domácich zvieratiek. Pri vypracovaní úloh doplnených nádhernými ilustráciami zvieratiek a veselými básničkami si mladí škôlkari rozvíjajú svoju jemnú grafomotoriku, fantáziu a logické myslenie.
Na sklade 3Ks
5,13 € 5,40 €

Dopravná výchova


Publikácia Dopravná výchova vysvetľuje ohľaduplné a hlavne bezpečné správanie v cestnej premávke. Hravou formou predstavuje deťom dopravné značky alebo rôzne dopravné prostriedky a ukazuje, ako sa treba správať pri prechádzaní cesty, či na križovatke alebo čo robiť pri dopravnej nehode. Súčasťou knižky sú rôzne úlohy, labyrinty a doplňujúce otázky. Vhodné pre deti od 5 rokov.
Na sklade 3Ks
3,99 € 4,20 €