! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Jazyk


Veková kategória


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Rezervácia na predajni


Edície


Knihy - Zjednodušené čítanie strana 1 z 37

Zrcadlová četba - Breakfast at Tiffany´s (B2-C1)


Truman Capotes novella Breakfast at Tiffanys is set in New York City in the 1940s and draws the readers attention to a certain kind of female independence that was rather uncommon in the mid-20th century. Holly, an independent girl, lives her life according to what she wants, paying little attention to what other people expect of her. As a young woman who financially sustains herself by spending time with wealthy men Holly faces constant criticism and disapproval of the way she lives. To protect her autonomy she is even willing to break the law and escape to a foreign country. Breakfast at Tiffanys is one of Truman Capotes most famous works, due in large part to the film adaptation of it, with Audrey Hepburn as Holiday Golightly, whose dark glasses and black dress soon became fashion icons. Novela Snídaně u Tiffanyho od Trumana Capoteho je dějově zasazena do New Yorku 40. let a obrací čtenářovu pozornost k určitému druhu ženské nezávislosti, jež byla v polovině 20. století poněkud neobvyklá. Nezávislá dívka Holly žije, jak sama chce, a pramálo se stará o to, co od ní očekávají druzí. Jako mladá žena, která se živí tím, že tráví čas s bohatými muži, čelí Holly neustálé kritice a odsuzování způsobu jejího života. Pro záchranu své samostatnosti je ochotná i porušit zákon a ukrýt se v cizí zemi. Snídaně u Tiffanyho je jedním z nejslavnějších děl Trumana Capoteho z velké části díky jeho filmové adaptaci s Audrey Hepburnovou v roli Holiday Golightlyové, jejíž tmavé brýle a černé šaty se brzy staly módní ikonou.
Na sklade 1Ks
8,01 € 8,90 €

Četba pro začátečníky - The Story of Doctor Dolittle (A1 - A2)


Doctor Dolittle is one of a kind. Just imagine – he can talk to animals! Using his amazing skill, he becomes a vet. His excellent reputation soon spreads in the animal kingdom. One day Doctor Dolittle receives a message from monkeys – they are very ill! Sailing off to Africa with his band of animal companions, Doctor Dolittle seeks to help all he can. Lets find out how they will handle fierce storms, vicious pirates and one angry king. Doktor Dolittle je výjimečný. Jen si to představte – umí mluvit se zvířaty! Své úžasné schopnosti využil k tomu, aby se stal zvěrolékařem. Jeho skvělá pověst se brzy roznese zvířecí říší. Jednoho dne dostane doktor Dolittle zprávu od opic – jsou velmi nemocné! A tak se doktor vydává lodí do Afriky i s partou zvířecích společníků, aby pomohl, jak nejlépe umí. Pojďme se podívat, jak si poradí s prudkými bouřemi, krutými piráty a jedním rozzlobeným králem.
Na sklade 4Ks
5,39 € 5,99 €

Četba pro začátečníky - A Little Princess (A1 - A2)


Sara Crewe is a wealthy, intelligent and imaginative girl. Alone in a new country she tries to settle in and make friends at Miss Minchins School for Young Ladies. But when she learns that she will never see her beloved father again, her life is turned upside down and now poor Sara has to work as a servant. Her experiences soon teach her that being a princess on the inside counts more than any outward expression of royalty. Sara Crewe je bohatá, bystrá a nápaditá dívenka. Zvyká si sama v nové zemi a snaží se najít si v dívčí škole slečny Minchinové kamarádky. Když se však dozví, že už nikdy neuvidí svého milovaného otce, obrátí se její život vzhůru nohama a nyní již úplně chudá Sára musí pracovat jako služebná. Její zkušenostiji brzo naučí, že je cennější být princeznou ve svém nitru než navenek.
Na sklade 4Ks
5,39 € 5,99 €

Zrcadlová četba - Crime and Punishment (B1-B2)


This abridged and linguistically adapted version of Crime and Punishment endeavors to introduce the reader to the masterpiece of the Russian author Fyodor Mikhailovich Dostoevsky. The writer himself characterized it as a psychological record of one crime. Rodion Romanovitch Raskolnikoff is a poor student who has been forced to give up his university studies. He withdraws from society and plans to murder an old moneylender. He is convinced that murder and robbery of a despicable, mean old woman who oppresses her sister and exploits her clients will sure enough be excused, or even approved of, and make many good deeds possible. But this story is not about the crime... Tato jazykově upravená a zestručněná verze románu Zločin a trest se čtenáři pokouší představit vrcholné dílo ruského autora Fjodora Michajloviče Dostojevského. Spisovatel sám jej charakterizoval jako psychologický záznam jednoho zločinu. Rodion Romanovič Raskolnikov je chudý student, který byl z finančních důvodů nucen zanechat studia na univerzitě. Stáhne se i ze společnosti a naplánuje vraždu staré lichvářky. Je přesvědčen, že vražda a oloupení zavrženíhodné, zlé stařeny, která utiskuje svou sestru a odírá své klienty, bude jistě prominuta, ne-li dokonce schvalována, a umožní mnoho dobrých skutků. Tento příběh však není o zločinu...
Na sklade 4Ks
8,01 € 8,90 €

Zrcadlová četba - The Art of War (B2-C1)


The Art of War is a renowned and respected ancient Chinese military treatise attributed to Sun Tzu, a military general, strategist, philosopher, and writer. The book composed around the fifth century BC is divided into 13 chapters, each focusing on a different aspect of warfare, such as strategy, tactics, and leadership. One of the books most significant insights is the importance of knowing oneself and ones enemy in order to win battles. This book continues to be studied and applied in various fields beyond the military, including business, politics and other areas where tactical mind or strategic thinking is important. This books key concepts are still applicable today. Umění války je proslulé a uznávané pojednání ze starověké Číny připisované vojenskému generálovi, stratégovi, filozofovi a spisovateli Sunovi Tzu. Kniha byla sepsána přibližně v pátém století př. n. l. a je rozdělena do 13 kapitol, z nichž každá se zaměřuje na jiný aspekt války, jako je strategie, taktika a vedení. Jedním z nejvýznamnějších poznatků této knihy je to, že pro vítězství v bitvě je důležité znát sebe sama i svého nepřítele. Kniha je stále studována a využívána v různých i nevojenských oblastech včetně obchodu, politiky a jiných, kde je důležité taktické myšlení a strategické uvažování. Klíčové poznatky tohoto díla jsou platné i v dnešní době.
Na sklade 5Ks
8,01 € 8,90 €

Zrcadlová četba - Hercule Poirot Short Stories (B1-B2)


This book contains six captivating short stories featuring Agatha Christies most famous character. Follow Hercule Poirot, who is, in his own humble opinion, "probably the greatest detective in the world”, and watch him unravel mysteries of all sorts with his characteristic panache. Tato kniha obsahuje šest poutavých krátkých povídek, v nichž se objevuje nejslavnější postava stvořená Agathou Christie. Následujte Hercula Poirota, jenž je, podle svého vlastního skromného názoru, pravděpodobně tím nejlepším detektivem na světě, a pozorujte jej, jak se svou charakteristickou elegancí rozplétá nejrůznější záhady.
Na sklade 5Ks
8,01 € 8,90 €

Vojna a mier B1/B2 (RJ-SK)


Román Vojna a mier sa radí medzi najvýznamnejšie diela nielen ruskej, ale aj svetovej literatúry. Popisuje Napoleonovo ťaženie do Ruska a obraz každodenného života v cárskom absolutizme z pohľadu piatich aristokratických rodín. V knihe nájdete skrátený a upravený román v jazyku originálu i zrkadlový slovenský preklad. Publikácia je určená mierne pokročilým študentom ruštiny.
Na sklade 1Ks
12,34 € 12,99 €

PONS 5 perces angol olvasmányok - The Couch Potatoes


Nagyobb szókincsre vágysz? 5 perc angol is elég hozzá! Új módszerünk, a PONS Mind-Map segítségével a szótanulás is gyerekjáték lesz. Olvass angolul 20 rapid sztorit, és less be a britek mindennapjaiba! A könyv 20 rövid, angol nyelvű történetet tartalmaz, amelyekkel hasznosíthatod az utazással vagy unalmas várakozással töltött időt. Egyes szavak jelentéseit egyből megtalálod az adott szó fölött. Így egyszerűen tovább olvashatsz anélkül, hogy keresgélned kellene a szótárban. Az agyunk kedveli a rendszereket: A hosszú listákkal ellentétben a szavakat is sokkal könnyebb tematikailag összefüggő rendszerekben megtanulni. Ezért fejlesztettük ki a Mind-Map-módszert, ami egy olyan gondolattérkép, amelyen az egymáshoz kapcsolódó dolgokat látod magad előtt. Minden történet után találsz egy Mind-Map-et, amely a történet központi témájához kapcsolódik, és az ehhez tartozó szavakat tartalmazza. A szavakat témák szerint csoportosítottuk és illusztráltuk.
U dodávateľa
8,34 € 9,27 €

Četba pro začátečníky - Pollyanna (A1 - A2)


Cheerful, chatty Pollyanna can always find something to be glad about. Even when the newly orphaned girl has to live with her cold and strict aunt Polly, she remains full of hope and brightens up the life of everyone she meets. But when tragedy strikes, Pollyanna finds her optimistic attitude tested. Is there a silver lining for her even in this cloud? Pollyanna is a beautiful, heartwarming story with a powerful moral message. Veselá a upovídaná Pollyanna si vždy dokáže najít nějaký důvod k radosti. I když musí právě osiřelá dívenka žít se svou chladnou a přísnou tetou Polly, zůstává plná naděje a rozjasňuje život každému, s kým se setká. Když ji však potká neštěstí, je Pollyannin optimistický přístup vystaven těžké zkoušce. Přesvědčí se Pollyanna i tentokrát o tom, že všechno zlé je k něčemu dobré? Pollyanna je krásný, dojemný příběh se silným morálním odkazem.
Na sklade 3Ks
5,69 € 5,99 €

Četba pro začátečníky - The Wonderful Wizard of Oz (Čaroděj ze země Oz) (A1 - A2)


The Wonderful Wizard of Oz is an American childrens novel originally published in 1900. Since then it has stirred the imagination of young and old alike. Dorothy thinks she is lost forever when a terrifying cyclone crashes through Kansas and she and her dog Toto are swept away from their home to the magical land of Oz. To get home they have to follow the yellow brick road to Emerald City and find the mysterious Wizard of Oz. Embark on a strange but enchant-ing adventure with Dorothy, Toto and their companions the Tin Man, the Scarecrow and the cowardly lion whom they meet on the way. Čaroděj ze země Oz je americký román pro děti vydaný poprvé v roce 1900. Od té doby podněcuje fantazii dětí i dospělých. Dorotka si myslí, že je nadobro ztracená, když se Kansasem prožene větrná smršť a odnese ji a jejího pejska Tota z domova do kouzelné země Oz. Aby se mohli vrátit domů, musí se vydat po cestě ze žlutých cihel do Smaragdového města a najít záhadného čaroděje ze země Oz. Vydejte se na podivné, kouzelné dobrodružství s Dorotkou, Totem a jejich společníky Plecháčem, Strašákem a zbabělým lvem, které cestou potkají.
Na sklade > 5Ks
5,69 € 5,99 €

Šest manželek Jindřicha VIII. B1/B2 (anglický, český)


Nejen Anna Boleynová, jejíž příběh je u nás nejznámější, ale i Kateřina Aragonská, Jana Seymourová, Kateřina Howardová, Kateřina Parrová a Anna Klevská v knize nechávají nahlédnout do svých srdcí a myšlenek a ukazují, že být královnou neznamená jen nosit drahé šaty a šperky a zářit na plesech, to hlavní se odehrává za zdmi jejich komnat.
U dodávateľa
10,25 € 10,79 €

PONS Beste Krimis


Szívesen olvasol krimiket és a némettudásodat is szeretnéd fejleszteni? Összeválogattuk neked a 12 legjobb, legizgalmasabb német bűnügyi történetet, amelyek nyelvi szintjét egyre nehezedő sorba rendeztük. Így egyszerre ismételheted át a már ismert kifejezéseket, és a német szókincsedet is bővítheted. A nehezebb szavak magyarázatát oldalanként, a kötet végén lévő szószedetben találod. További gyakorlási lehetőséget ad a történetek letölthető, anyanyelvi hanganyaga.
U dodávateľa
10,41 € 10,96 €

Oliver Twist, 2. vydání


Oliver Twist (zkrácené dvojjazyčné vydání) Román Oliver Twist vycházel na pokračování v sešitech jednou týdně. V něm vykreslil krutost těžkého života chudiny a vykořisťování dětí. Román měl velký úspěch. Charlese Dickense řadíme mezi nejúspěšnější prozaiky 19. století. Kniha je převyprávěna moderním jazykem, pro začínající a mírně pokročilé angličtináře. Dvojjazyčné (zrcadlové) knihy patří mezi vhodné studijní doplňky pro výuku cizích jazyků. Texty v originálním jazyce jsou doplněny zrcadlovým českým překladem (nachází se po levé straně knihy). Většina nabízených dvojjazyčných knih je určena pro mírně pokročilé studenty.
Na sklade 2Ks
9,36 € 9,85 €

Dvacet tisíc mil pod mořem / 20 000 Leagues Under the Sea, 2. vydání


Dvacet tisíc mil pod mořem (zkrácené dvojjazyčné vydání) převyprávěné moderním jazykem, pro začínající a mírně pokročilé angličtináře. Děj románu začíná roku 1866, kdy se v anglických listech objevila zmínka o jakémsi mořském netvoru ohromných rozměrů, který napadá lodě. Jedni říkali, že je to ponorka a druzí tvrdili, že se jedná o dosud neznámého tvora. Američané vyslali na moře fregatu Abraham Lincoln, která měla za úkol záhadu vyjasnit. Výpravy se zúčastnil francouzský přírodovědec profesor Aronnax se svým sluhou Conseilem, kteří se na lodi seznámili s harpunářem Nedem Landem. Dvojjazyčné (zrcadlové) knihy patří mezi vhodné studijní doplňky pro výuku cizích jazyků. Texty v originálním jazyce jsou doplněny zrcadlovým českým překladem (nachází se po levé straně knihy). Většina nabízených dvojjazyčných knih je určena pro mírně pokročilé studenty.
Na sklade 1Ks
9,36 € 9,85 €

Drákula / Dracula, 2. vydání


Drákula (zkrácené dvojjazyčné vydání) Příběh Jonathana Harkera, anglického právníka, který odjíždí do Transylvánie za hrabětem Draculou, aby s ním projednal koupi několika domů v Londýně. Během několika dní ale zjistí, že s hrabětem není něco v pořádku. Dvojjazyčné (zrcadlové) knihy patří mezi vhodné studijní doplňky pro výuku cizích jazyků. Texty v originálním jazyce jsou doplněny zrcadlovým českým překladem (nachází se po levé straně knihy). Většina nabízených dvojjazyčných knih je určena pro mírně pokročilé studenty.
U dodávateľa
9,36 € 9,85 €

Šesť žien Henricha VIII. B1/B2 (AJ-SJ)


Kniha je určená pre mierne pokročilých študentov angličtiny, ktorí sa radi učia alebo si precvičujú cudzí jazyk čítaním. Slovenský preklad na protiľahlej strane umožní čitateľovi skontrolovať, či cudzojazyčnému textu správne porozumel. Príbehy si môžete čítať alebo si ich pustiť do ucha cestou do školy alebo do zamestnania. Audionahrávka, na ktorej príbehy rozpráva rodený hovoriaci, je k dispozícii zadarmo na stránkach vydavateľstva.
Na sklade 1Ks
12,34 € 12,99 €

Vinnetou A1/A2 (český, nemecký), 2. vydání


V knize najdete zkrácenou verzi příběhu Vinnetoua, jeho pokrevního bílého bratra Old Shatterhanda a statečného lovce Old Firehanda. Text je zpracován pro začátečníky a mírně pokročilé čtenáře, kteří si chtějí vyzkoušet, jak si poradí se souvislým textem v němčině. Český zrcadlový překlad umožní zájemcům obratem zkontrolovat, zda cizojazyčnému textu správně porozuměli. Audionahrávka ve formátu MP3, na které příběh vypráví rodilý Němec, je zdarma ke stažení na webu.
U dodávateľa
8,54 € 8,99 €

Pohádky bratří Grimmů A1/A2, 3. vydání


V knize najdete celkem 6 pohádek, které byly zpracovány pro účely zájemců začínajících se čtením v cizím jazyce. Jazyk pohádek jsme zjednodušili. Český zrcadlový překlad umožní obratem zkontrolovat, zda jste německému textu porozuměli správně. Po každém pohádkovém příběhu následuje dvojstránka se cvičeními. Audionahrávka ve formátu MP3, na které pohádky vypráví rodilá mluvčí, je zdarma ke stažení na webu.
Na sklade 2Ks
9,49 € 9,99 €

Sluha dvou pánů A1/A2


Beatrice Rasponi, převlečená za svého mrtvého bratra Federiga, přijíždí do Benátek, kde si najme sluhu Truffaldina. Hledá tu svého snoubence Florinda, který je obviněn ze zabití jejího bratra v souboji a musel utéct z Turína. Náhoda tomu chce, že Florindo do Benátek skutečně dorazí a také si Truffaldina najme jako sluhu. Služba dvěma pánům je však na Truffaldina moc, většinu zadaných úkolů poplete a dá vzniknout mnoha komickým situacím.
U dodávateľa
9,49 € 9,99 €

Táto kategória je určená pre všetkých, ktorí sa učia cudzí jazyk alebo chcú zlepšiť svoje jazykové schopnosti prostredníctvom čítania. Zjednodušené čítanie je skvelým spôsobom, ako sa priblížiť literatúre a textom v cieľovom jazyku bez zbytočných prekážok.

V tejto kategórii nájdete široký výber kníh, článkov a materiálov, ktoré sú zamerané na jednoduché a zrozumiteľné čítanie. Texty sú prispôsobené pre rôzne jazykové úrovne od začiatočníkov po pokročilých, aby si každý našiel materiál, ktorý mu vyhovuje.

Zjednodušené čítanie je vynikajúcim spôsobom, ako si rozvíjať slovnú zásobu, gramatiku a porozumenie v cudzom jazyku. Texty sú krátke, jasné a často obsahujú ilustrácie. Mnohé knihy a materiály v tejto kategórii sú aj adaptované z diel známych autorov a klasických literárnych diel, čo vám umožní objaviť krásu literatúry v novom jazyku.

Nezáleží na tom, či sa učíte nový jazyk, alebo len chcete rozšíriť svoje jazykové schopnosti, zjednodušené čítanie vám poskytne príjemný a efektívny spôsob, ako sa priblížiť k autentickým textom a zlepšiť svoje jazykové porozumenie.