Jazyk


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Série


Edície


Knihy - Pre stredné školy s. 1 z 96

Rovnice, nerovnice, sústavy a výrazy


Publikácia ROVNICE, NEROVNICE, SÚSTAVY A VÝRAZY je poslednou časťou série Matematika jednoducho a ľahko určenej žiakom 7. až 9. ročníka základnej školy a 2. až 4. ročníka osemročných gymnázií. Má štyri kapitoly: Počítame s výrazmi, Rovnice, Nerovnice a Sústavy dvoch rovníc s dvomi neznámymi. Rovnice sú základom výpočtov v matematike a úpravu výrazov musia žiaci ovládať, aby vedeli riešiť rovnice. S nerovnicami a so sústavami rovníc mávajú deti problémy, ktoré im táto zbierka pomôže vyriešiť. Každá kapitola obsahuje niekoľko vzorovo vyriešených úloh s postupom výpočtu a s rôznymi alternatívami riešenia. Riešené príklady sú zoradené podľa náročnosti od najjednoduchších po zložitejšie. Na konci kapitol sú neriešené úlohy bez postupu výpočtu, doplnené kľúčom so správnymi výsledkami v závere knižky. Žiaci majú pri počítaní postupovať podobným logickým postupom ako pri vyriešených príkladoch. Obsah tematických celkov je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 2, zbierka preto poslúži aj pri príprave na prijímacie pohovory na stredné školy alebo pri opakovaní v 1. ročníku stredných škôl. Pre žiakov 2. stupňa ZŠ
Predpredaj
5,61 € 5,90 €

Chov hospodárskych zvierat, 2. vydanie


Učebnica Chov hospodárskych zvierat je určená pre študijné odbory: 4210 M Agropodnikanie, zameranie 08 poľnohospodársky manažment a zameranie 04 farmárstvo; a 4336 M Veterinárne zdravotníctvo a hygiena, zameranie 01 chov hospodárskych zvierat. Obsahuje podrobne spracované učivo o chove veľkých i malých hospodárskych zvierat: hovädzieho dobytka, ošípaných, koní, oviec, kôz i hydiny. Ponúka tiež zaujímavé informácie o farmovom chove holubov a králikov. Budúcim plemenárom je určený tematický celok Základy plemenárskej práce a samostatná kapitolka je určená aj záujemcom o prácu v agropodnikaní a agroturistike. So zreteľom na zaradenie právnych aktov Európskej únie do legislatívy SR sa autori venujú aj tematike „welfare“, týkajúcej sa pohody zvierat. Táto kapitola sa zaoberá zabezpečovaním etických a humánnych prístupov smerujúcich k fyzickej a biologickej ochrane hospodárskych zvierat. Bohatý fotografický materiál a komplexné spracovanie predmetu robí z tejto stále využívanej učebnice veľmi kvalitný a obľúbený didaktický prostriedok. Cena: 69,90 € ISBN 978-80-551-8371-8 ODPORÚČANÉ MŠVVaŠ SR Odporúčacia doložka č.: 2021/19649:4-A2201 Titul je hradený ministerstvom školstva z príspevku na učebnice na školský rok 2022/2023 Autori: Ing. Ján Horvát, Ing. Vojtech Greč, Ing. arch. Vladimír Malík, Ing. Andrea Zvěřinová Recenzenti: Ing. Ján Piešťanský, Ing. Ľubomír Schvarc Rok vydania: 2022 (Druhé aktualizované vydanie) Jazyk: slovenský Počet strán: 416 Formát: 165 x 223 mm
Predpredaj
66,41 € 69,90 €

Traktory a automobily 3


Traktory a automobily 3 pre 4. ročník študijného odboru 4243 6 mechanizácia pôdohospodárstva Učebnica Traktory a automobily 3 nadväzuje na učebnice Traktory a automobily 1 a 2, určené pre odbory ŠVP 42, 45 POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÉ HOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA I a II. Kolektív erudovaných autorov v nej uvádza dôležité technické informácie, tvoriace základ odborného vzdelávania v oblasti dopravy a mobilných energetických prostriedkov v pôdohospodárstve. V 4 kapitolách študentom sprostredkúvajú poznatky z oblasti konštrukcie, vývoja a využívania podvozkov, bŕzd a špeciálnych zariadení, ako aj z oblasti skúšania traktorov a motorových vozidiel. Každá kapitola má viacero podkapitol a je ukončená časťou Otázky a úlohy, v ktorej si študenti efektívne zopakujú učivo a upevnia nadobudnuté vedomosti. Učebnica bola aktualizovaná a dodnes patrí k najkvalitnejším didaktickým prostriedkom na slovenskom trhu. Učebnicu môžu využiť aj študenti nasledujúcich učebných odborov: 4524 H Agromechanizátor – opravár v predmete: Motorové vozidlá, Odborný výcvik 2487 H 01 Autoopravár – mechanik v predmete: Automobily, Odborný výcvik, Diagnostika a opravy automobilov 3757 L Dopravná prevádzka (nadstavbové štúdium) v predmete: Prevádzka cestnej a mestskej dopravy, Odborná prax 4526 L Mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva (nadstavbové štúdium) v predmete: Stroje a zariadenia, Prevádzková spoľahlivosť strojov ISBN 978-80-551-7169-2 SCHVÁLENÉ MŠVVaŠ SR Schvaľovacia doložka č.: 2021/16976:5-A2201 Titul je hradený ministerstvom školstva z príspevku na učebnice na školský rok 2022/2023 Autori: Ladislav Stacho, Marián Dušinský, Anton Ploskuňák Recenzenti: Ing. Dagmar Vašová, Ing. Vladimír Fabšík, Ing. Michal Juhaniak Rok vydania: 2022 (Druhé aktualizované vydanie) Jazyk: slovenský Počet strán: 264 Formát: 165 x 235 mm
Predpredaj
37,91 € 39,90 €
Pútač na knihu Priatelia - oficiálna kuchárka
Pútač na knihy druhej akosti

Chémia pre 1. ročník SPŠ chemických, 2. vydanie


Učebnica Chémia pre 1. ročník SPŠCH ponúka kvalitný prehľad základov všeobecnej a anorganickej chémie. Autorka, skúsená stredoškolská učiteľka, ju rozdelila do 7 veľkých kapitol, v ktorých sa podrobne venuje tematike atómu, predstavuje periodickú sústavu prvkov, zaoberá sa možnosťami zmeny elektrónového obalu, chemickými väzbami, chemickým dejom, teóriou roztokov a nakoniec rozoberá fyzikálne a chemické vlastnosti prvkov periodickej sústavy. Učebnica je koncipovaná tak, aby okrem prinášania poznatkov a prehlbovania vedomostí, vzbudila u študentov reálny záujem o chémiu ako vedu, preto stále patrí k obľúbeným a využívaným didaktickým prostriedkom. Je aktualizovaná a zodpovedá požiadavkám súčasného štátneho vzdelávacieho programu. Cena: 39,90 € ISBN 978-80-551-8372-5 SCHVÁLENÉ MŠVVaŠ SR Schvaľovacia doložka č.: 2021/19650:4-A2201 Titul je hradený ministerstvom školstva z príspevku na učebnice na školský rok 2022/2023 Autorka: Ing. Jana Široká Lektorky: Ing. Valéria Sigetová, Ing. Mária Siváková Rok vydania: 2022 (Druhé aktualizované vydanie) Jazyk: slovenský Počet strán: 240 Formát: 200 x 270 mm
Predpredaj
37,91 € 39,90 €

Traktory a automobily 2, 2. vydanie


Traktory a automobily 2 pre 3. ročník študijného odboru 4243 6 00 mechanizácia pôdohospodárstva (odborné zamerania: 01 mechanizácia poľnohospodárskej výroby, 02 opravárstvo a 03 technické služby na vidieku) Učebnica Traktory a automobily 2 nadväzuje na učebnicu Traktory a automobily 1, určenú pre odbory ŠVP 42, 45 POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÉ HOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA I a II. Skúsený autorský kolektív v nej prináša ucelený prehľad technických informácií, ktoré tvoria základ technických vedomostí v oblasti dopravy a mobilných energetických prostriedkov v pôdohospodárstve. Má 4 kapitoly, v ktorých študenti nájdu informácie o konštrukcii, použití v praxi a najnovšom vývoji palivovej sústavy motorových vozidiel, ich elektrických zariadení a prevodového ústrojenstva, ako aj informácie o energetických prostriedkoch pre vidiek. Každá kapitola má viacero podkapitol a je ukončená časťou Otázky a úlohy, v ktorej si efektívne zopakujú učivo a upevnia nadobudnuté vedomosti. Aj vďaka tomu patrí táto učebnica dodnes k najkvalitnejším didaktickým prostriedkom na slovenskom trhu. Učebnicu môžu využiť aj študenti nasledujúcich učebných odborov: 4524 H Agromechanizátor – opravár v predmete: Motorové vozidlá, Odborný výcvik 2487 H 01 Autoopravár – mechanik v predmete: Automobily, Odborný výcvik, Diagnostika a opravy automobilov 3757 L Dopravná prevádzka (nadstavbové štúdium) v predmete: Prevádzka cestnej a mestskej dopravy, Odborná prax 4526 L Mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva (nadstavbové štúdium) v predmete: Stroje a zariadenia, Prevádzková spoľahlivosť strojov ISBN 978-80-551-8368-8 SCHVÁLENÉ MŠVVaŠ SR Schvaľovacia doložka č.: 2021/16975:5-A2201 Titul je hradený ministerstvom školstva z príspevku na učebnice na školský rok 2022/2023 Autori: Ladislav Stacho, Marián Dušinský, Anton Ploskuňák Recenzenti: Ing. Dagmar Vašová, Ing. Vladimír Fabšík, Ing. Michal Juhaniak Rok vydania: 2022 (Druhé aktualizované vydanie) Jazyk: slovenský Počet strán: 256 Formát: 165 x 235 mm
Predpredaj
35,06 € 36,90 €

Mechanizácia 1 pre stredné poľnohospodárske školy


Učebnica Mechanizácia 1 je dielom kolektívu skúsených odborníkov a patrí k didaktickým prostriedkom určeným na vyučovanie odborov ŠVP 42, 45 POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÉ HOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA I a II. Má 6 kapitol. V úvodnej časti autori vysvetľujú význam mechanizácie a automatizácie poľnohospodárstva, základné pojmy, základy sústav strojov v poľnohospodárstve a výber sústav strojov pre poľnohospodársky podnik. Nasledujú kapitoly podrobne sa venujúce zloženiu poľnohospodárskych strojov, strojom a zariadeniam na dopravu a manipuláciu s materiálmi, mechanizačným prostriedkom na základné spracovanie a prípravu pôdy, mechanizačným prostriedkom na rozhadzovanie tuhých materiálov a mechanizačným prostriedkom na práce s kvapalinami. Aktualizované vydanie vystihuje a spresňuje platný Štátny vzdelávací program a predstavuje veľmi dobre využiteľný didaktický prostriedok.SCHVÁLENÉ MŠVVaŠ SR Schvaľovacia doložka č.: 2021/16979:5-A2201 Titul je hradený ministerstvom školstva z príspevku na učebnice na školský rok 2022/2023 Autori: Ladislav Stacho, Anton Ploskuňák, Henrieta Kozáková Recenzenti: Ing. Dagmar Vašová, Ing. Štefan Káčer, Ing. Ján Števko Rok vydania: 2022 (Druhé aktualizované vydanie) Jazyk: slovenský Počet strán: 224 Formát: 165 x 235 mm
Predpredaj
28,41 € 29,90 €

Mechanizácia 3 pre stredné poľnohospodárske školy


Učebnica Mechanizácia 3 nadväzuje na učebnice Mechanizácia 1 a 2, určené pre odbory ŠVP 42, 45 POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÉ HOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA I a II. Skúsený autorský kolektív sa v piatich kapitolách podrobne venuje piatim rozličným druhom mechanizačných prostriedkov. Ide o mechanizačné prostriedky na práce so semenami; s buľvovitými a hľuznatými plodinami; o mechanizačné prostriedky na pestovanie a zber ovocia zeleniny; na ošetrovanie hospodárskych zvierat a na získavanie a ošetrovanie produktov živočíšnej výroby. Na konci každej kapitoly sú pre študentov pripravené kontrolné otázky a úlohy, vďaka ktorým si zopakujú učivo a upevnia nadobudnuté vedomosti. Aktualizované vydanie vystihuje a spresňuje platný Štátny vzdelávací program a stále patrí ku kvalitným a dobre využiteľným didaktickým prostriedkom. SCHVÁLENÉ MŠVVaŠ SR Schvaľovacia doložka č.: 2021/16981:5-A2201 Titul je hradený ministerstvom školstva z príspevku na učebnice na školský rok 2022/2023 Autori: Ladislav Stacho, Anton Ploskuňák, Henrieta Kozáková Recenzenti: Ing. Dagmar Vašová, Ing. Štefan Káčer, Ing. Ján Števko Rok vydania: 2022 (Druhé aktualizované vydanie) Jazyk: slovenský Počet strán: 224 Formát: 165 x 235 mm
Predpredaj
28,41 € 29,90 €

Literatúra pre 3. a 4. ročník gymnázií a SOŠ, 1. diel


Učebnica Literatúra pre 3. a 4. ročník gymnázií a SOŠ z vydavateľstva IKAR je súčasťou série učebníc, ktoré dvojica erudovaných autorov pripravila pre všetky ročníky gymnázií a SOŠ. Jej 1. diel ponúka najpodstatnejšie informácie z teórie literatúry i zo života našich spisovateľov. Autori, skúsení dlhoroční učitelia, sa v 7 kapitolách venujú druhom románov a reťazovým kompozičným postupom veľkej epickej prózy; krátkej epickej próze; voľnému veršu a čistej lyrike v lyrickej poézii; tragickej dráme; ako aj netradičnej epickej próze. Cieľom tejto publikácie je tiež naučiť študentov správne postupy interpretácie umeleckého textu a uľahčiť im osvojovanie nových vedomostí. Učebnica je v súlade s platným Štátnym vzdelávacím programom a patrí k obľúbeným didaktickým prostriedkom. Cena: 29,90 € ISBN 978-80-551-8374-9 SHVÁLENÉ MŠVVaŠ SR Schvaľovacia doložka č.: 2018/5363:7-10K0 Titul je hradený ministerstvom školstva z príspevku na učebnice na školský rok 2022/2023 Autori: PhDr. Ivana Gregorová, PhDr. Marián Lapitka Recenzenti: PaedDr. Karel Dvořák, PhDr. Katarína Hincová, PhD., Mgr. Dagmar Olgyajová, PaedDr. Jana Tomášková Rok vydania: 2022 (Druhé vydanie) Jazyk: slovenský Počet strán: 128 Formát: 210 x 295 mm
Predpredaj
28,41 € 29,90 €

Literatúra pre 3. a 4. ročník gymnázií a SOŠ, 2. diel


Učebnica Literatúra pre 3. a 4. ročník gymnázií a SOŠ 2. diel v ôsmych kapitolách rozoberá lyrickú poéziu, absurdnú drámu, veľkú epickú prózu, súčasnú lyrickú poéziu, postmodernu v epickej próze, fantastickú prózu, detektívny román, ako aj všeobecné poznatky o literatúre a etapy literárneho vývoja. Učebnica si kladie za cieľ pomôcť študentom v nadobúdaní vedomostí a zručností spojených s čítaním, analýzou a interpretáciou literárnych diel. Pri práci s touto publikáciou sa naučia čítať medzi riadkami, zaujať k literárnemu dielu vlastné stanovisko a natrénujú si kritické myslenie. Publikácia je v súlade s platným Štátnym vzdelávacím programom a patrí k obľúbeným didaktickým prostriedkom. Cena: 29,90 € ISBN 978-80-551-8375-6 SHVÁLENÉ MŠVVaŠ SR Schvaľovacia doložka č.: 2019/7296:4-A1001 Titul je hradený ministerstvom školstva z príspevku na učebnice na školský rok 2022/2023 Autori: PhDr. Ivana Gregorová, PhDr. Marián Lapitka Recenzenti: PaedDr. Karel Dvořák, PhD., PhDr. Katarína Hincová, PhD., Mgr. Dagmar Olgyajová, PaedDr. Jana Tomášková Rok vydania: 2022 (Druhé vydanie) Jazyk: slovenský Počet strán: 128 Formát: 210 x 295 mm
Predpredaj
28,41 € 29,90 €

Traktory a automobily 1, 2. vydanie


Traktory a automobily 1 pre 2. ročník študijného odboru 4243 6 00 mechanizácia pôdohospodárstva Učebnica Traktory a automobily 1, napísaná skúseným autorským tímom dlhoročných odborných učiteľov, je kvalitným didaktickým prostriedkom na vyučovanie odborov ŠVP 42, 45 POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÉ HOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA I a II. Má 5 kapitol. V úvodnej časti autori približujú históriu vzniku automobilov, rozdelenie motorových vozidiel podľa účelu, konštrukcie a vyhotovenia, oboznámia študenta so základnou terminológiu a technickými údajmi a zmieňujú sa i o vplyve vozidiel na životné prostredie. Učebnica ďalej ponúka podrobný rozbor mechaniky motorových vozidiel, zaoberá sa palivami a mazadlami, približuje tepelné procesy piestových spaľovacích motorov a v poslednej, piatej kapitole rozoberá spaľovacie motory ako také. Každá kapitola má viacero podkapitol a je ukončená časťou Otázky a úlohy, v ktorej si študenti efektívne zopakujú učivo a upevnia nadobudnuté vedomosti. Aj vďaka tomu patrí táto učebnica dodnes k najkvalitnejším učebným pomôckam na slovenskom trhu. Okrem učebného odboru mechanizácia pôdohospodárstva ju môžu využiť aj študenti nasledujúcich učebných odborov: 4524 H Agromechanizátor – opravár v predmete: Motorové vozidlá, Odborný výcvik 2487 H 01 Autoopravár – mechanik v predmete: Automobily, Odborný výcvik, Diagnostika a opravy automobilov 3757 L Dopravná prevádzka (nadstavbové štúdium) v predmete: Prevádzka cestnej a mestskej dopravy, Odborná prax 4526 L Mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva (nadstavbové štúdium) v predmete: Stroje a zariadenia, Prevádzková spoľahlivosť strojov ISBN 978-80-551-8367-1 SCHVÁLENÉ MŠVVaŠ SR Schvaľovacia doložka č.: 2021/16973:5-A2201 Titul je hradený ministerstvom školstva z príspevku na učebnice na školský rok 2022/2023 Autori: Ladislav Stacho, Marián Dušinský, Anton Ploskuňák Recenzenti: Ing. Dagmar Vašová, Ing. Vladimír Fabšík, Ing. Michal Juhaniak Rok vydania: 2022 (Druhé aktualizované vydanie) Jazyk: slovenský Počet strán: 192 Formát: 165 x 235 mm
Predpredaj
28,41 € 29,90 €

Mechanizácia 2 pre stredné poľnohospodárske školy


Učebnica Mechanizácia 2, ktorá nadväzuje na učebnicu Mechanizácia 1, je určená pre odbory ŠVP 42, 45 POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÉ HOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA I a II. Kolektív erudovaných odborníkov sa v nej venuje dvom témam. Prvou sú mechanizačné prostriedky na práce s rastlinami vo vegetačnom období, kde podrobne rozoberajú predovšetkým prerezávače, prerieďovače, jednotiče a presadzovače. V druhej kapitole sa autori zaoberajú mechanizačnými prostriedkami na práce so steblovitými rastlinami. Tu okrem charakterizovania steblovitých rastlín a prehľadu zberových postupov popisujú najmä vytrhávacie ústrojenstvo, načuchrávacie, obracacie a zhŕňacie ústrojenstvo, zberacie, rezacie, viazacie, lisovacie a ďalšie ústrojenstvá, ako aj rôzne mechanizačné prostriedky. V závere knižky sú načrtnuté základné aplikácie a smery vývoja. SCHVÁLENÉ MŠVVaŠ SR Schvaľovacia doložka č.: 2021/16980:5-A2201 Titul je hradený ministerstvom školstva z príspevku na učebnice na školský rok 2022/2023 Autori: Ladislav Stacho, Anton Ploskuňák, Henrieta Kozáková Recenzenti: Ing. Dagmar Vašová, Ing. Štefan Káčer, Ing. Ján Števko Rok vydania: 2022 (Druhé aktualizované vydanie) Jazyk: slovenský Počet strán: 144 Formát: 165 x 235 mm
Predpredaj
24,61 € 25,90 €

Psychológia pre konzervatóriá


Učebnica Psychológia pre konzervatóriá je určená študentom stredných odborných škôl umeleckého smeru, prednostne konzervatórií. Jej primárnym cieľom je poskytnúť študentom poznatky z vybraných základných psychologických disciplín – všeobecnej, vývinovej, sociálnej a psychológie osobnosti, ktoré sú nevyhnutné pre kvalifikovaný výkon profesie špecializovaného pracovníka v umeleckej oblasti. Otázky a úlohy na konci kapitol sú koncipované tak, aby si študenti nielen overili nadobudnuté vedomosti, ale aj rozvíjali svoju tvorivosť a schopnosť riešiť problémy. Obsah učebnice je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom a spĺňa všetky kritériá nadväznosti učiva a medzipredmetových vzťahov. Cena: 25,90 € ISBN 978-80-551-8376-3 SHVÁLENÉ MŠVVaŠ SR Schvaľovacia doložka č.: 2018/4484:5 -10K0 Titul je hradený ministerstvom školstva z príspevku na učebnice na školský rok 2022/2023 Autorka: PhDr. Gabriela Herényiová, CSc. Recenzenti: doc. PhDr. Eva Gajdošová, PhD., Mgr. Ivan Petrík Rok vydania: 2022 (Druhé vydanie) Jazyk: slovenský Počet strán: 104 Formát: 170 x 240 mm
Predpredaj
24,61 € 25,90 €

Sadovnícka tvorba pre 3. ročník SOŠ, 2. vydanie


Sadovnícka tvorba pre 3. ročník študijného odboru 4571 H záhradník a pre učebný odbor 4529 H pracovník pre záhradnú tvorbu, zeleň a služby Učebnica Sadovnícka tvorba je spracovaná podľa učebnej osnovy pre učebné odbory záhradník a pracovník pre záhradnú tvorbu, zeleň a služby. Jej cieľom je doplniť a rozšíriť teoretické vedomosti študentov, a najmä rozvinúť ich praktickú zručnosť v sadovníckom kreslení. Autorka sa venuje 9 tematickým celkom: kreslenie v sadovníckej tvorbe, nácvik kreslenia a rysovania, nácvik písma a popisov, nácvik kreslenia sadovníckych značiek, prekreslenie vzorového výkresu, kompozičný rozbor, kreslenie detailov, vypracovanie návrhov sadovníckej úpravy a skicovanie rastlín v teréne. Výklad každého učiva sa zameriava na názornosť a praktické precvičovanie jednotlivých zručností, na základe ktorých študent rozvíja svoju tvorivosť, naučí sa orientovať v sadovníckej projektovej dokumentácii a postupne si osvojí zručnosti v sadovníckom kreslení. Učebnica je koncipovaná tak, aby z nej študenti mohli čerpať aj pri spracovaní výkresov aj pomocou počítačovej grafiky. Cena: 25,90 € ISBN 978-80-551-8369-5 SCHVÁLENÉ MŠVVaŠ SR Schvaľovacia doložka č.: 2021/17459:5-A2201 Titul je hradený ministerstvom školstva z príspevku na učebnice na školský rok 2022/2023 Autorka: Ing. Zuzana Pallaghyová Recenzenti: Ing. Denisa Halajová, PhD., Ing. Eva Miklovičová Rok vydania: 2022 (Druhé aktualizované vydanie) Jazyk: slovenský Počet strán: 96 Formát: 170 x 240 mm
Predpredaj
24,61 € 25,90 €

Sadovnícka tvorba pre 4. ročník SOŠ, 2. vydanie


Sadovnícka tvorba pre 4. ročník študijného odboru 4211 M záhradníctvo, 4228 M záhradnícka tvorba a služby, a pre 1. a 2. ročník pomaturitného štúdia študijného odboru 4223 Q krajinárske úpravy a tvorba krajiny Učebnica Sadovnícka tvorba pre 4. ročník študijného odboru 4211 M záhradníctvo, 4228 M záhradnícka tvorba a služby, a pre 1. a 2. ročník pomaturitného štúdia študijného odboru 4223 Q krajinárske úpravy a tvorba krajiny oboznamuje študentov s teoretickými aj praktickými poznatkami o vplyve zelene na životné prostredie. Zaoberá sa aj históriou sadovníckej tvorby. Autorky spracúvajú 6 veľkých tematických celkov: vplyv vegetácie na životné prostredie, historický vývoj záhradného umenia, estetiku, obnovu historickej zelene, sadovnícke úpravy v intraviláne sídel a sadovnícke úpravy v extraviláne. Súčasťou učebnice sú cvičenia, v ktorých študenti využijú a precvičia si získané vedomosti nielen zo sadovníckej tvorby, ale aj zo sadovníctva – dendrológie, plánovania a projektovania zelene, sadovníckeho kreslenia i kvetinárstva. Cena: 25,90 € ISBN 978-80-551-8370-1 SCHVÁLENÉ MŠVVaŠ SR Schvaľovacia doložka č.: 2021/17460:5-A2201 Titul je hradený ministerstvom školstva z príspevku na učebnice na školský rok 2022/2023 Autorky: Ing. Edita Nagyová, Ing. Zuzana Pallaghyová Recenzenti: Ing. Denisa Halajová, PhD., Ing. Eva Miklovičová, Ing. Jozef Slovák Rok vydania: 2022 (Druhé aktualizované vydanie) Jazyk: slovenský Počet strán: 136 Formát: 170 x 240 mm
Predpredaj
24,61 € 25,90 €

Odpadové hospodárstvo: Učebnica pre gymnáziá a SOŠ


V učebnici Odpadové hospodárstvo erudovaní odborníci a vysokoškolskí pedagógovia oboznamujú študentov stredných škôl so základnými princípmi nakladania s odpadom, ktorý v súčasnosti predstavuje obrovské straty materiálnych aj energetických zdrojov. V 4 kapitolách vysvetľujú stredoškolákom základné pojmy odpadového hospodárstva, spôsoby a možnosti nakladania s tuhým odpadom, s rádioaktívnym odpadom, venujú sa tematike recyklácie a zhodnocovania druhotných surovín, ako aj platným legislatívnym normám. Piata kapitola obsahuje testy a pracovné listy, vďaka ktorým si študenti efektívne zopakujú a upevnia získané vedomosti. Okrem toho tu nájdu aj námety na využitie voľného času, čo z tejto učebnice robí zaujímavý didaktický prostriedok s významnou úlohou vo všeobecnom vzdelaní. Cena: 25,90 € ISBN 978-80-07-6371-0 SCHVÁLENÉ MŠVVaŠ SR Schvaľovacia doložka č.: 2021/18625:5-A2201 Titul je hradený ministerstvom školstva z príspevku na učebnice na školský rok 2022/2023 Autori: prof. Ing. Eva Chmielewská, CSc., doc. RNDr. Jozef Kuruc, CSc. Recenzenti: prof. Ing. Miroslav Hutňan, PhD., Ing. Zoltán Krascenits Rok vydania: 2022 (Druhé aktualizované vydanie) Jazyk: slovenský Počet strán: 84 Formát: 210 x 295 mm
Predpredaj
24,61 € 25,90 €

Geografia pre 1. ročník gymnázia - pracovný zošit


Plnofarebný pracovný zošit ponúka: • zefektívnenie a uľahčenie práce na hodinách; • schémy, grafy, tabuľky, obrysové mapy a iný pracovný materiál na dopisovanie riešenia priamo v nich; • zastúpené úlohy na overenie naplnenia obsahového a výkonového štandardu na hodinách, ale aj úlohy patriace do cieľových požiadaviek na MS z GEG; • úlohy, ktoré napomáhajú riešiť úlohy typu PISA; • súčasťou každého zošita je miniatlas tvorený vybranými farebnými mapami, schémami a modelmi.
Na sklade 2Ks
5,42 € 5,70 €

Geografia pre 3. ročník gymnázia - pracovný zošit


Pracovný zošit je zameraný na preberanie učiva v 3. ročníku gymnázia, a to Slovensko. Plnofarebný pracovný zošit ponúka: • zefektívnenie a uľahčenie práce na hodinách; • schémy, grafy, tabuľky, obrysové mapy a iný pracovný materiál na dopisovanie riešenia priamo v nich; • úlohy na overenie naplnenia obsahového a výkonového štandardu pre gymnáziá podľa inovovaného ŠVP pre predmet geografia; • zároveň aj úlohy, ktoré patria patria do cieľových požiadaviek; na vedomosti a zručnosti maturantov z geografie platných od 1. 9. 2018; • úlohy vyžadujúce kritické myslenie a tvorivosť; • divergentné úlohy; • v téme obyvateľstvo úlohy i diagramy vychádzajúce zo sčítania obyvateľstva v roku 2021; • úlohy viažuce sa k miestnej krajine; • úlohy typu PISA, zamerané na čitateľskú gramotnosť; • kvízy na precvičenie učiva. Súčasťou zošita je aj miniatlas tvorený vybranými farebnými mapami.
Na sklade 2Ks
5,42 € 5,70 €

Geometria: Telesá a rovinné útvary


Publikácia GEOMETRIA – TELESÁ A ROVINNÉ ÚTVARY zo série Matematika jednoducho a ľahko je určená žiakom 7. až 9. ročníka základnej školy a 1. až 4. ročníka osemročných gymnázií. Zameriava sa na operácie s telesami a rovinnými útvarmi, ktoré v bežnom živote používame pomerne často. Má štyri kapitoly: Štvoruholníky a trojuholníky, Pytagorova veta, Kružnica, kruh a Objemy a povrchy telies. Každá z nich obsahuje niekoľko vzorovo vyriešených úloh s postupom výpočtu a s rôznymi alternatívami riešenia. Riešené príklady sú zoradené podľa náročnosti od najjednoduchších po zložitejšie. Na konci kapitol sú neriešené úlohy bez postupu výpočtu, doplnené kľúčom so správnymi výsledkami v závere knižky. Žiaci majú pri počítaní postupovať podobným logickým postupom ako pri vyriešených príkladoch. Obsah tematických celkov je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 2, zbierka preto poslúži aj pri príprave na prijímacie pohovory na stredné školy alebo pri opakovaní v 1. ročníku stredných škôl.
Na sklade 3Ks
4,66 € 4,90 €

Nový pomocník z matematiky 7 - 1. časť zošit pre učiteľa


Prvá časť zošitu pre učiteľa s metodikou k Novému pomocníku z matematiky 7 - pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník GOŠ (1. zošit).
U dodávateľa
7,43 € 7,82 €