! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Jazyk


Veková kategória


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Edície


FPU príznak


Knihy - Pre vysoké školy strana 1 z 100

Chapters of Medical Genetics for general medicine students


Skripta jsou určena především pro studenty všeobecného lékařství a pojednávají o principech genetiky s ohledem na využití v klinické praxi. V úvodních kapitolách se věnují základním genetickým pojmům, typům mendelovské a nemendelovské dědičnosti, epigenetice a dále cytogenetické, molekulárně-cytogenetické a molekulárně-genetické problematice. Další kapitoly se zabývají aplikacemi genetických poznatků ve významných klinických oborech, jakými jsou onkogenetika, neurogenetika, imunogenetika, farmakogenetika, oftalmogenetika a dědičné metabolické vady. Součástí skript jsou diagnostické postupy včetně vyhodnocování genetických variant a využití databází. Do skript byly zařazeny vybrané kazuistiky sloužící ilustraci komplexnosti práce pracoviště lékařské genetiky.
U dodávateľa
21,95 € 23,10 €

Kvalita ošetrovateľskej starostlivosti a bezpečnosť pacientov


Táto vysokoškolská učebnica je určená študentom zdravotníckych študijných programov v pregraduálnom a doktorandskom štúdiu, v ďalšom a sústavnom vzdelávaní, sestrám a ďalším zdravotníckym pracovníkom v praxi, pedagógom i výskumníkom.
Na sklade 2Ks
10,45 € 11,00 €

Základný právny rámec organizácie a správy registrovaných cirkví a náboženských spoločností na Slovensku


Učebnica obsahuje základný prehľad o vnútornom práve niektorých registrovaných cirkví a náboženských spoločností v Slovenskej republike a ich historickom pozadí. Autori sa zamerali na tie cirkvi a náboženské spoločnosti, ktoré prostredníctvom práva upravujú vo významnejšej miere svoje vnútrocirkevné spoločenské vzťahy. Sú to najmä otázky inštitucionálneho usporiadania, kompetencií a úloh orgánov cirkví a náboženských spoločností a niektoré vybrané otázky, ktoré sú v týchto cirkvách a náboženských spoločnostiach podstatné. Učebnica obsahuje aj základný prehľad o právnej úprave postavenia registrovaných cirkví a náboženských spoločností v Slovenskej republike (ústavnoprávna úprava, právna subjektivita cirkví a náboženských spoločností a ich registrácia a koncepcia ich financovania). Vysvetlené sú aj základné pojmy z tejto oblasti.
U dodávateľa
16,91 € 17,80 €

Myslivost I., 2.vydání


Myslivost je historicky spjata s lesnictvím, a proto je tradiční součástí výuky na středoevropských lesnických fakultách. Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze zajišťuje výuku myslivosti jako povinný nebo volitelný předmět pro studenty všech fakult a oborů na ČZU, kteří po úspěšném absolvování předmětu získají kvalifikaci na úrovni vyšší odborné zkoušky z myslivosti. Absolvování předmětu myslivosti umožňuje studentům proniknout do složitých ekosystémových vazeb a toku energie v krajině ovlivňované intenzivním hospodařením v lesních, zemědělských a vodních biotopech. Myslivost je díky vývoji hospodaření v krajině na kvalitativně zcela jiné úrovni než před několika desítkami let. Změnila se struktura zvěře, se kterou myslivci hospodaří, a stále se zvyšují nároky na odbornou úroveň výkonu práva myslivosti. Proto autoři přistoupili k sepsání dvoudílných skript s vědomím, že je nezbytné předložit nejnovější poznatky ze spektra mnoha oborů tvořících základ myslivosti, která je naší formou hospodaření se zvěří jako obnovitelným přírodním zdrojem. Skripta jsou minimálně určena studentům myslivosti na České zemědělské univerzitě v Praze, ale věříme, že poskytnou důležité informace i studentům na jiných univerzitách a školách a ostatních čtenářům.
U dodávateľa
28,74 € 30,25 €

Konstrukce a architektura, 2. rozšířené vydání


Po vyprodání nákladu prvního vydání z roku 2012 přichází Nakladatelství VUTIUM s rozšířenou verzí knihy, která uživatele seznamuje se základními principy chování stavebních konstrukcí v architektuře. Tato publikace si během let získala oblibu zejména u vysokoškolských studentů věnujících se přípravě na svou budoucí architektonickou praxi. Hlavní změnou je zařazení nové kapitoly věnované skořepinovým konstrukcím, doplnění kapitoly Rámy o diagridové konstrukce a téma využití nosného skla v části věnované materiálům.
U dodávateľa
39,19 € 41,25 €

Průmyslová organická chemie


Skripta jsou věnována průmyslové chemii, která je probírána z různých pohledů. V první části je jednoduchý přehled používaných průmyslových zařízení a konstrukčních materiálů. V této kapitole jsou také diskutovány další klíčové aspekty, které ovlivňují průmyslovou výrobu, jako je ekonomika, legislativa či ekologie. Probírány jsou i významné faktory, které odlišují průmyslovou výrobu od laboratoře. Další kapitoly jsou chemické a obsahují popis technologií, které se používají nebo používaly k výrobě klíčových chemikálií. První z těchto kapitol je věnována surovinové základně, jako je uhlí, ropa, zemní plyn a biomasa a jejich zpracování na základní velkoobjemové komodity. V další části je probrána výroba velkoobjemových chemikálií, je podán přehled starších i nových technologií, včetně reakčních podmínek. V závěrečné části je pozornost soustředěna na velkoobjemovou spotřební chemii. Na vybraných příkladech je ukázána výroba polymerů, barviv, výbušnin a tenzidů a rovněž využití chemikálií vyrobených v předchozích kapitolách. Ve všech částech jsou uváděny důležité časové údaje, aby si čtenář uvědomil, jak dlouho jsou některé technologie používány či jak dlouho trvá, než se objev dostane do praxe.
U dodávateľa
20,90 € 22,00 €

Hotelierstvo


Perspektívny rozvoj hotelierstva si vyžaduje kvalitných, vzdelaných, šikovných, zodpovedných a lojálnych zamestnancov s oduševnením pre prácu v hotelierstve. Od zamestnancov sa očakáva, že sa počas svojho vzdelávania dôkladne oboznámili s prácou v hotelierstve, jej charakterom, zásadami, osobitosťami i hotelierstvom samotným a v praxi sú schopní zastávať riadiace i výkonné pracovné pozície v rôznych ubytovacích zariadeniach. Pre ich odbornú prípravu môžu byť vhodnou pomôckou predložené vysokoškolské skriptá zamerané na hotelierstvo. Ich obsah pozostáva z jedenástich kapitol. Prvá kapitola objasňuje problematiku vzťahu hotelierstva a cestovného ruchu. Druhá kapitola vysvetľuje podstatu a význam služieb hotelierstva. Tretia kapitola oboznamuje čitateľa s klasifikáciou a kategorizáciou zariadení poskytujúcich služby hotelierstva. Manažmentom hotela sa zaoberá štvrtá kapitola textu. Piata kapitola sa venuje ubytovaciemu úseku hotela a jeho ubytovacej prevádzke. Šiesta kapitola sa zameriava na starostlivosť o ubytovací úsek. Siedma až deviata kapitola sa venuje stravovaciemu úseku, jeho skladovej, výrobnej a odbytovej prevádzke. Ekologizácia činností v hoteli je predmetom desiatej kapitoly. Obsah jedenástej kapitoly sa týka bezpečnosti hosťa v hoteli.
U dodávateľa
14,37 € 15,13 €

Designérské skicování


Publikace má naučit studenty využívat designérské skicování jako efektivní návrhový nástroj pro současnou praxi průmyslového designu. Ve skriptech je vypracována metodologie kreslení - zobrazování elementárních a složených objektů, jejich povrchů, materiálů, perspektivní konvergence, osvětlení, vržených stínů, použití vícepohledových a řezných skic atd. Studenti se v tomto učebním textu seznámí s různými postupy designérského skicování. Osvojí si základy kompozice, stínování a použití barev. Skicování je pro designéra důležitá dovednost, jak klientovi prezentovat své nápady pomocí rychlé, přímé a efektivní vizuální metody. Je to určitá forma komunikace, pomocí které designér spontánně vyjadřuje emocionální a výtvarné pojetí produktu.
U dodávateľa
16,57 € 17,44 €

Úvod do studia politiky


Učebnice je určena zejména vysokoškolským studentům sociálních a humanitních věd bakalářského a magisterského stupně. Jde o práci kolektivní a svým pojetím i rozsahem v českém prostředí ojedinělou. Je rozdělena do čtyř částí. V první části je politika vykládána očima nejrůznějších disciplín – od politologie přes filosofii, psychologii, antropologii, právo, geografii a ekonomii až po historii. Obsahem druhé části jsou úvody do vybraných subdisciplín politické vědy, jako je komparativní politologie, teorie mezinárodních vztahů a správní věda. Ve třetí části jsou zpracovány úvody do kvantitativních a kvalitativních metod v politické vědě, včetně tzv. kvalitativní srovnávací analýzy. Čtvrtá část pak pojednává o některých velkých tématech politiky, jako jsou stranické a volební systémy, národy a nacionalismus nebo demokracie a nedemokratické režimy. Učebnice tvoří vnitřně propojený celek, i když se názory, pojetí nebo hodnocení autorů jednotlivých kapitol od sebe mohou poněkud lišit.
Na sklade 2Ks
30,81 € 32,43 €

dostupné aj ako:

Základy funkční anatomie člověka


Základy funkční anatomie člověka jsou určeny pro studující technicky zaměřených oborů FBMI. Mohou být použity i na ostatních fakultách ČVUT v oborech, které vyžadují alespoň základní znalosti stavby lidského těla. Vzhledem k rozsahu učebního textu poslouží i k rychlému opakování před státními zkouškami.
Na sklade 2Ks
22,33 € 23,50 €

Terminologia medica latina, 4. doplnené a upravené vydanie


Prvá slovenská učebnica latinskej lekárskej terminológie. Terminologia medica latina striktne rešpektuje najnovšiu anatomickú terminológiu (Terminologia Anatomica), ako aj Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (ICD-10). Štvrté, doplnené a upravené vydanie.
Na sklade 1Ks
11,40 € 12,00 €

Inteligentné budovy


Edícia vysokoškolských učebníc.
U dodávateľa
22,42 € 23,60 €

Ústavné súdnictvo v Slovenskej republike


Obsahovým zameraním predkladanej vysokoškolskej učebnice je priblížiť postavenie a činnosť Ústavného súdu Slovenskej republiky. Učebnica sa člení do niekoľkých samostatných kapitol, ktoré predstavujú všeobecné východiská postavenia Ústavného súdu Slovenskej republiky, priblíženie jednotlivých druhov konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky ako aj komparáciu ústavného súdnictva v Slovenskej republike a vo vybraných štátoch Európskej únie /Česká republika, Spolková republika Nemecko/. Vysokoškolská učebnica „Ústavné súdnictvo v Slovenskej republike“ vytvára ucelené dielo v oblasti ústavného súdnictva pre študentov právnických fakúlt ako aj prípadne pre študentov príbuzných študijných odborov
Na sklade 2Ks
15,39 € 16,20 €

Statistika jednoduše


Kniha pomůže začínajícím studentům statistiky pochopit základní principy a spojitosti v tomto oboru. Řada vysokoškolských studentů bohužel projde kurzem statistiky s tím, že se nazpaměť naučí spoustu definic a vzorců, ale ne všemu přitom zcela porozumí. Tato publikace přistupuje ke statistice jinak: vysvětluje základní principy bez toho, aby byl čtenář zahlcen vzorci, a popisuje smysl základních statistických metod a veličin. Dokazuje, že statistika není složitá, ale jednoduchá a užitečná. Kniha je psána odlehčeným stylem, který podněcuje zájem o toto téma. Po jejím přečtení budete vědět, k čemu statistika je, budete schopni využít základní statistické metody a vysvětlit jejich smysl. Také budete připraveni pustit se do podrobnějšího studia náročnějších oblastí statistiky.
U dodávateľa
9,86 € 10,38 €

Výpočty z obecné chemie (nejen) pro jaderné chemiky


Učební text Výpočty z obecné chemie (nejen) pro jaderné chemiky pokrývá náplň výpočetních cvičení a dalších doplňujících úkolů doprovázejících jednosemestrový předmět Obecná chemie pro studenty oboru jaderná chemie a vyřazování jaderných zařízení z provozu, jakož i náplň cvičení dvousemestrového kurzu Obecná chemie 1 a 2, který si zapisují posluchači nechemických oborů na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. Po více než 20 letech od prvního vydání připravili autoři aktualizovanou a doplněnou verzi skript, která lépe odpovídá současným požadavkům na tento typ studijních materiálů i potřebám studentů. Nové vydání skript má soužit především jako pomůcka pro praktické zvládnutí základních chemických a jaderně chemických výpočtů.
Na sklade 2Ks
32,10 € 33,79 €

Figurální kresba v souvislosti s tvorbou designu


Skripta jsou unikátní svým zaměřením na výuku v oboru Design. Jde o velmi kvalitně zpracované dílo, obsahující praktické rady pro kresbu i teoretickou část. Stěžejní pasáž je věnována nejlepším (nikdy nepublikovaným) kresbám našich studentů z posledních sedmi let v podobě průvodních ilustrací, doplňujících pro maximální srozumitelnost text, i jako velká obrazová příloha na konci publikace. Celou prací se prolínají odkazy na konkrétní souvislosti figury s designem a celkově je našim studentům "šita na míru". Výjimečná je i svou výtvarnou stránkou a grafickou kvalitou.
Na sklade 1Ks
40,68 € 42,82 €

Microbiological diagnostics for students of medicine


Pandémia ochorenia na Covid-19 ukázala dôležitosť znalostí z mikrobiológie a správnej laboratórnej diagnostiky. Cieľom anglojazyčnej publikácie je oboznámiť zahraničných študentov medicínskych odborov na Slovensku so zásadami správneho odberu a zasielania materiálu a s laboratórnymi postupmi, ktorými sa diagnostikujú bakteriálne, vírusové, mykotické a parazitárne ochorenia. Hlavný priestor je venovaný princípom a praktickému vykonaniu úloh, pričom autori zohľadnili súčasné trendy vývoja klinickej mikrobiológie.
U dodávateľa
17,10 € 18,00 €

Primárne vzdelávanie v teórií a praxi


Táto vysokoškolská učebnica je určená predovšetkým študentom vysokých škôl odboru predprimárna a primárna pedagogika, ktorí sa pripravujú na svoje budúce učiteľské povolanie. Z učebnice však môžu mnohé poznatky čerpať i ostatní pedagogickí či nepedagogickí zamestnanci (učitelia základných škôl, vychovávatelia a podobne). V učebnici je predložený náčrt hlavných a najviac diskutovaných pilierov problematiky primárneho vzdelávania. Výber z obsahu: kurikulum školského vzdelávania, výučbové ciele a ich taxonómie, výučba z pohľadu rôznych teórií vzdelávania, detské prekoncepcie vo vzdelávaní, vyučovacie metódy, formy a prostriedky, osobnosť žiaka, osobnosť učiteľa, otázky v edukačnej činnosti učiteľa, alternatívne smery v pedagogike. Text bol koncepčne poňatý ako teoretický model fungovania súčasnej primárnej pedagogiky v praxi. V niektorých kapitolách bol interpretovaný aj stručný náčrt výskumu. Cieľom bolo daný stav opísať nielen po teoretickej stránke, ale poukázať na to, ako didaktická prax v školách reálne funguje. Obsah tejto učebnice napovedá, že prevládajúcimi témami v nej sú didaktické pojmy. Prezentovaná didaktika primárneho vzdelávania ponúka pohľad na spôsob výučby, ktorý je uplatniteľný práve pri práci so žiakmi v mladšom školskom veku. Text v tejto učebnici má slúžiť ako prehľadný, základný a doplňujúci komponent prinášajúci potrebné informácie pre budúceho i súčasného učiteľa žiakov v prvom až štvrtom ročníku základnej školy. V závere každej kapitoly je priestor na otázky a diskusiu, ktoré podnecujú k zmysluplnej debate o konkrétnych témach, opierajúc sa aj o rozvoj vyšších kognitívnych procesov žiakov, a to hodnotenia a tvorivosti.
U dodávateľa
8,36 € 8,80 €

Medical Physiology - Laboratory manual


Výučba lekárskej fyziológie nielen pomáha pochopiť mechanizmy fungovania ľudského tela, ale aj princípy metód, ktorými sa dajú tieto funkcie znázorňovať, kvantifikovať a vyhodnocovať. To je jeden z dôležitých cieľov fyziológie a jej praktických úloh. Cieľom prezentovanej publikácie je poskytnúť študentom medicíny študujúcim v anglickom jazyku na Jesseniovej lekárskej fakulte UK opis a návody na použitie jednotlivých metodík na vyšetrovanie základných parametrov krvi, kardiovaskulárneho a respiračného systému, ako aj všetkých ďalších systémov ľudského tela. Publikácia obsahuje takmer 100 praktických úloh vysvetľujúcich princípy a postupy vyšetrovania od metód odberu krvi u človeka až po vyšetrovanie zmyslov, reflexov a niektorých funkčných charakteristík centrálneho nervového systému.
U dodávateľa
9,98 € 10,50 €

Táto kategória je špeciálne navrhnutá pre študentov na vysokých školách, aby im poskytla prístup k učebniciam, študijným materiálom a zdrojom, ktoré im pomôžu dosiahnuť úspech vo svojich štúdiách.

V tejto kategórii nájdete široký výber učebníc pre rôzne predmety a obory, či už ste študent prírodných vied, spoločenských vied, humanitných štúdií, umenia, techniky alebo iného odboru. Každá učebnica je starostlivo vybraná a prispôsobená požiadavkám študijného plánu a učebného programu.

Okrem učebníc nájdete v tejto kategórii aj rôzne študijné materiály, články, príručky a ďalšie zdroje, ktoré vám pomôžu lepšie porozumieť študovaným témam a zlepšiť vaše vedomosti a zručnosti. Sú tu aj cvičenia, testy a praktické príklady, ktoré vám umožnia precvičiť si nové učivo a pripraviť sa na skúšky a skúškové obdobia.

Kategória "Pre vysoké školy" je tu, aby sme vám pomohli v maximálnom možnom úspechu vo vašich štúdiách a aby sme vás podporili na každom kroku vašej akademickej cesty.