Jazyk


Veková kategória


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Rezervácia na predajni


Edície


Knihy - Pre vysoké školy strana 1 z 105

Politická komunikácia/ Political Communication


Predkladaná publikácia predstavuje ucelený vstup do štúdia problematiky politickej komunikácie, jej modelov, vzorcov, špecifík, ktoré sú doplnené o celý rad príkladov zo súčasnej politickej praxe. Autori publikácie vyjadrujú presvedčenie, že predkladaná publikácia osloví široké spektrum čitateľov z radov odbornej i laickej verejnosti.
Na sklade 1Ks
80,59 € 84,83 €

Praktikum z kontrolingu podnikov cestovného ruchu


Publikácia v trinástich kapitolách prezentuje poznatky o aplikácii kontrolingu v praxi podnikov cestovného ruchu. Zaoberá sa výkonmi podnikov cestovného ruchu, nákladmi a ich plánovaním, tržbami a ich plánovaním, ziskom podniku cestovného ruchu, kalkuláciami a rozpočtovaním, cenovými kalkuláciami, finančným plánovaním, finančným a investičným kontrolingom podnikov cestovného ruchu, finančnou analýzou a prognózou podnikov cestovného ruchu. Každá kapitola obsahuje teoretické východiská z problematiky a súvisiace príklady a úlohy na riešenie. V závere publikácie sú uvedené riešenia príkladov a úloh.
U dodávateľa
10,17 € 10,71 €

Inovácie a trendy v cestovnom ruchu


Sektor cestovného ruchu a jeho vonkajšie prostredie sa v súčasnosti nachádza v turbulentnom období, ktoré prináša výrazné zmeny. V tomto novom a doteraz nepoznanom prostredí je viac ako potrebné sa čo najrýchlejšie zorientovať, snažiť sa spoznať jeho vlastnosti a byť v ňom proaktívny. Subjekty zainteresované na rozvoji cestovného ruchu budú úspešnou, konkurencieschopnou a živou súčasťou sektora cestovného ruchu, ak budú čo najlepšie poznať prostredie, v ktorom pracujú, budú o ňom vedieť získavať údaje, spracovávať ich a inovovaním ich využívať na tvorbu atraktívnej ponuky. Inovácie sú významnou súčasťou a podieľajú sa na formovaní budúcnosti cestovného ruchu.
U dodávateľa
12,11 € 12,75 €

Vývoj inšitútov súkromného práva


Predkladaná učebnica je koncipovaná primárne s ohľadom na študentov Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Svojim názvom je identická s povinne voliteľným predmetom, zabezpečovaným v magisterskom štúdiu na tunajšej právnickej fakulte. Učebnica vychádza z osnovy takto nastaveného predmetu, pričom má ambíciu podať základný vývojový rámec vybraných právnych inštitútov súkromného práva, ktoré autori považujú za nosné v rámci uznávanej štruktúry všeobecného súkromného práva. Učebnica reflektuje formovanie a vývojové špecifiká jednotlivých inštitútov osobného a rodinného práva, vecného, záväzkového i dedičského práva, a to predovšetkým z dôrazom na vystihnutie ich podstaty, premeny a de facto ustálenie v práve platnom na našom území, s praktickým dosahom až do súčasnosti. Selekciou tém je dôraz kladený práve na prednášanú látku, teda učebnica by mala v prvom rade poslúžiť študentom k tomu, aby získali právno-historický vývojový prehl'ad o inštitútoch, s ktorými sa stretávajú pri pozitívnoprávnych predmetoch; aby pochopili minulosť, dôvody premien právnych inštitútov, v nadväznosti na to potom zmysel aktuálne platnej právnej úpravy, a zároveň aby získali inšpiráciu pre očakávanú právnu úpravu súkromnoprávnych inštitútov v rámci rekodifikačného úsilia de lege ferenda.
U dodávateľa
17,77 € 18,70 €

Kriminalistika


Učebnica kriminalistiky je výsledkom dlhoročných snáh a vedecko-pedagogickej činnosti členov autorského kolektívu, ktorí sa zaoberajú skúmaním predmetu kriminalistiky ako teoretickej a aplikačnej vedy. Text učebnice je založený na obsahu učebnice kriminalistiky z roku 2015, na ktorej sa autori tiež spolupodieľali. Učebnica poskytuje základné informácie o predmete a systéme kriminalistiky, jej častiach a metódach, ako aj o metódach vyšetrovania trestných činov. Obsah učebnice je rozdelený do šiestich kapitol, ktoré na seba logicky nadväzujú a zapadajú do klasického systému kriminalistiky. Autori učebnice sa zameriavajú na študentov práva právnických fakúlt, ale obsah je vhodný aj pre študentov príbuzných študijných odborov a odbornú verejnosť, ako sú policajti, advokáti, prokurátori a sudcovia. Výklad metód a postupov je zameraný na činnosť policajta ako orgán činný v trestnom konaní, ale môže byť použitý aj inými subjektmi dokazovania v trestnom konaní. Obsah učebnice a vyjadrené názory sú založené na najnovších vedeckých poznatkoch a praktických skúsenostiach, avšak autori si uvedomujú, že ich názory nemusia súhlasiť s názormi iných odborníkov a vítajú odbornú diskusiu a pripomienky.
Na sklade 1Ks
22,33 € 23,50 €

Základy matematické analýzy pro studenty fyziky 4


Čtvrtý díl skript, obsahujících látku probíranou na přednáškách z matematiky pro fyziky na MFF UK, se věnuje již poměrně pokročilým tématům. Lze je shrnout pod označení fourierovská analýza a teorie funkcí komplexní proměnné. Výklad navazuje na látku probíranou v předchozím díle, především na teorii Lebesgueova integrálu, na vlastnosti Lebesgueových prostorů a na křivkový integrál. První kapitola se věnuje teorii abstraktních Fourierových řad a poté speciálně řadám tri- gonometrickým. Další poměrně rozsáhlá kapitola obsahuje úvod do teorie funkcí jedné komplexní proměnné. Zaměřuje se mimo jiné i na výpočet integrálů pomocí Cauchyovy a reziduové věty. Poslední dvě kapitoly pak studují dvě základní integrální transformace: Fourierovu a Laplaceovu. V tomto díle se tyto transformace aplikují především na Lebesgueovy prostory; jejich rozšíření na distribuce a temperované distribuce bude ukázáno v posledním díle této série.
U dodávateľa
20,38 € 21,45 €

Statika - Zbierka riešených úloh


Publikácia je členená do 12 kapitol, kde každá sa venuje vybranej téme preberanej hlavne na Stavebnej fakulte STU v Bratislave. V publikácii nájde čitateľ aj referencie, prílohy a stručný anglicko-slovenský slovník. Rozhodli sme sa ako autori o prípravu tejto časti pre tých študentov, ktorí by mali záujem hľadať pre ďalšie štúdium niektoré heslá aj v anglickom jazyku. Jednotlivé kapitoly sú spracované vo forme vysvetlenia príkladu/príkladov a zbierky príkladov, ktoré sú doplnené o riešenie. Tie si môže študent samostatne vypočítať a potom porovnať a skontrolovať vlastný výpočet s výsledkami. Okrem toho sú v každej kapitole aj fotografie predstavujúce každú tému z reálneho života. Vďaka nim môže študent danú tému (problém) nájsť a aj reálne uchopiť, prípadne spojiť si fotografiu s danou témou pre lepšie zapamätanie.
U dodávateľa
14,92 € 15,70 €

Podnikové financie


Predkladaná publikácia obsahuje riešené a neriešené príklady z oblastipodnikových financií. Vychádza z teórie podnikových financií pri rešpektovaníaktuálne platnej právnej úpravy v súlade s poznatkami domáceho a medzinárodnéhoprostredia.Publikácia sa zameriava najmä na základnékategórie finančného riadenia podniku, finančnú a kapitálovú štruktúrupodniku, získavanie finančných zdrojov a ich umiestňovanie do majetku podniku,na stanovenie hodnoty podniku, finančnú analýzu podniku a jeho finančnéplánovanie a finančné aspekty združovania podnikov.Zbierkariešených a neriešených príkladov je učebnou pomôckou pre študentov Ekonomickejuniverzity v Bratislave, je však určená aj všetkým záujemcom o danú oblasťpodnikových financií.
Na sklade > 5Ks
13,78 € 14,50 €

Makroekonómia


Cieľom publikácie je viesť čitateľov k pochopeniu a zvládnutiu makroekonomických poznatkov prostredníctvom ich aplikácie na súčasné ekonomické dianie v krajinách.Učebnica poskytuje ucelený pohľad na makroekonómiu, ktorá skúma javy ako udržateľný ekonomický rast, zotrvačnosť inflácie, verejný dlh, reálna úroková miera, konvergencia alebo sekulárna stagnácia. V publikácii sú zrozumiteľne vysvetlené všetky hlavné makroekonomické kategórie, koncepty, modely a makroekonomické politiky. Čitateľ sa dozvie viac aj o problematike makroekonomickej rovnováhy, inflačných očakávaniach, štandardnej a nekonvenčnej monetárnej politike, trileme makroekonomických politík, ako aj o behaviorálnej makroekonómii ako novom prístupe k makroekonomickej analýze. Učebnica je kompatibilná s hlavným prúdom makroekonómie a reflektuje obsah kurzov, ktoré sú vyučované na renomovaných zahraničných univerzitách. Každá kapitola zahŕňa aplikačné boxy obsahujúce krátke prípadové štúdie, dátové analýzy alebo príklady použitia makroekonomických konceptov v reálnom ekonomickom svete. Autori učebnice podnecujú čitateľa smerom k samostatnému utváraniu názorov a schopnosti aplikovať získané poznatky.Učebnica je určená predovšetkým študentom kurzu makroekonómia na vysokých školách, ale tiež každému záujemcovi o hlbšie pochopenie často komplikovaných ekonomických procesov v krajinách, integračných celkoch a v globálnej ekonomike.Učebnica nadväzuje na už vydaný titul Makroekonómia – praktikum. Čitateľ tak dostáva k dispozícii kompletný súbor prepojenia teoretických znalostí s aplikačnými a praktickými úlohami.
Na sklade 5Ks
26,98 € 28,40 €

Politologie. Základy společenských věd


Páté přepracované a rozšířené vydání úspěšné učebnice pro studenty SŠ, VŠ, jejich učitele i další zájemce. Změny se týkají nahrazení některých textů vhodnějšími, aktualizace či upřesnění určitých údajů a někdy rovněž rozšíření informací v úvodech kapitol. Obsahuje aktuální politicko-teoretickou problematiku, ukázky z děl našich i světových politologů, filosofů a spisovatelů. Je doplněna významnými dokumenty, k samostatné práci studentů využívá různé úkoly, náměty atd. Ke každé kapitole jsou připojeny informace o dalších zdrojích z literatury i časopisů.
U dodávateľa
12,02 € 12,65 €

Príručka na semináre z Medzinárodného práva súkromného


Príručka na semináre z Medzinárodného práva súkromného je pomôckou, ktorá je určená predovšetkým študentom Univerzity Komenského, Právnickej fakulty. Jej cieľom je, v prvom rade, študentov previesť jednotlivými témami vyučovanými na seminároch z Medzinárodného práva súkromného. Autori tu, okrem iného, ponúkajú prehľad základnej literatúry, či judikatúry potrebnej pre zvládnutie tohto predmetu. Okrem toho, neoceniteľnou súčasťou príručky je aj prehľad a texty najvýznamnejších prameňov slovenského medzinárodného práva súkromného, čo akiste uvítajú nielen študenti, ale aj odborná, či laická verejnosť.
Na sklade 1Ks
25,27 € 26,60 €

Základy obchodného práva pre ekonómov, 2. vydanie


Obchodné právo je dôležitou súčasťou právneho poriadku každého ekonomicky vyspelého štátu s trhovou ekonomikou, ktorá je spojená so slobodou podnikania. Sloboda podnikania umožňuje každej osobe, ktorá splní predpoklady ustanovené právnymi predpismi, podnikať v akejkoľvek oblasti, pre ktorú sa rozhodne. Obchodné právo tvorí súhrn právnych noriem, ktoré upravujú postavenie podnikateľov a vzťahy, do ktorých podnikatelia vstupujú pri uskutočňovaní podnikateľskej činnosti. Zaraďuje sa do sféry súkromného práva, hoci ho sčasti tvoria aj normy verejného práva. V publikácii sú vymedzené základné pojmy a inštitúty obchodného práva, výklad je venovaný jednotlivým právnym formám podnikania, hospodárskej súťaži a obchodným záväzkovým vzťahom. Čitatelia dostanú základné informácie aj z oblasti insolvenčného práva. Odkazy na príslušnú právnu úpravu ich majú doviesť k práci s textom platných právnych predpisov. Publikácia je určená študentom predovšetkým neprávnických fakúlt. Autorský kolektív tvoria členovia Katedry obchodného práva Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorí pri formulácii textu využili svoje viacročné pedagogické skúsenosti, ako aj skúsenosti získané v právnej praxi. Pomerne zložitú právnu problematiku približujú čitateľom odborne, a zároveň zrozumiteľne. Publikácia môže poslúžiť nielen študentom ekonomických odborov, ale informácie v nej obsiahnuté môžu byť užitočné aj pre širšiu verejnosť, najmä pre podnikateľov.
Na sklade 1Ks
14,63 € 15,40 €

Chapters of Medical Genetics for general medicine students


Skripta jsou určena především pro studenty všeobecného lékařství a pojednávají o principech genetiky s ohledem na využití v klinické praxi. V úvodních kapitolách se věnují základním genetickým pojmům, typům mendelovské a nemendelovské dědičnosti, epigenetice a dále cytogenetické, molekulárně-cytogenetické a molekulárně-genetické problematice. Další kapitoly se zabývají aplikacemi genetických poznatků ve významných klinických oborech, jakými jsou onkogenetika, neurogenetika, imunogenetika, farmakogenetika, oftalmogenetika a dědičné metabolické vady. Součástí skript jsou diagnostické postupy včetně vyhodnocování genetických variant a využití databází. Do skript byly zařazeny vybrané kazuistiky sloužící ilustraci komplexnosti práce pracoviště lékařské genetiky.
U dodávateľa
21,95 € 23,10 €

Kvalita ošetrovateľskej starostlivosti a bezpečnosť pacientov


Táto vysokoškolská učebnica je určená študentom zdravotníckych študijných programov v pregraduálnom a doktorandskom štúdiu, v ďalšom a sústavnom vzdelávaní, sestrám a ďalším zdravotníckym pracovníkom v praxi, pedagógom i výskumníkom.
Na sklade 1Ks
10,45 € 11,00 €

Základný právny rámec organizácie a správy registrovaných cirkví a náboženských spoločností na Slovensku


Učebnica obsahuje základný prehľad o vnútornom práve niektorých registrovaných cirkví a náboženských spoločností v Slovenskej republike a ich historickom pozadí. Autori sa zamerali na tie cirkvi a náboženské spoločnosti, ktoré prostredníctvom práva upravujú vo významnejšej miere svoje vnútrocirkevné spoločenské vzťahy. Sú to najmä otázky inštitucionálneho usporiadania, kompetencií a úloh orgánov cirkví a náboženských spoločností a niektoré vybrané otázky, ktoré sú v týchto cirkvách a náboženských spoločnostiach podstatné. Učebnica obsahuje aj základný prehľad o právnej úprave postavenia registrovaných cirkví a náboženských spoločností v Slovenskej republike (ústavnoprávna úprava, právna subjektivita cirkví a náboženských spoločností a ich registrácia a koncepcia ich financovania). Vysvetlené sú aj základné pojmy z tejto oblasti.
U dodávateľa
16,91 € 17,80 €

Myslivost I., 2.vydání


Myslivost je historicky spjata s lesnictvím, a proto je tradiční součástí výuky na středoevropských lesnických fakultách. Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze zajišťuje výuku myslivosti jako povinný nebo volitelný předmět pro studenty všech fakult a oborů na ČZU, kteří po úspěšném absolvování předmětu získají kvalifikaci na úrovni vyšší odborné zkoušky z myslivosti. Absolvování předmětu myslivosti umožňuje studentům proniknout do složitých ekosystémových vazeb a toku energie v krajině ovlivňované intenzivním hospodařením v lesních, zemědělských a vodních biotopech. Myslivost je díky vývoji hospodaření v krajině na kvalitativně zcela jiné úrovni než před několika desítkami let. Změnila se struktura zvěře, se kterou myslivci hospodaří, a stále se zvyšují nároky na odbornou úroveň výkonu práva myslivosti. Proto autoři přistoupili k sepsání dvoudílných skript s vědomím, že je nezbytné předložit nejnovější poznatky ze spektra mnoha oborů tvořících základ myslivosti, která je naší formou hospodaření se zvěří jako obnovitelným přírodním zdrojem. Skripta jsou minimálně určena studentům myslivosti na České zemědělské univerzitě v Praze, ale věříme, že poskytnou důležité informace i studentům na jiných univerzitách a školách a ostatních čtenářům.
U dodávateľa
28,74 € 30,25 €

Konstrukce a architektura, 2. rozšířené vydání


Po vyprodání nákladu prvního vydání z roku 2012 přichází Nakladatelství VUTIUM s rozšířenou verzí knihy, která uživatele seznamuje se základními principy chování stavebních konstrukcí v architektuře. Tato publikace si během let získala oblibu zejména u vysokoškolských studentů věnujících se přípravě na svou budoucí architektonickou praxi. Hlavní změnou je zařazení nové kapitoly věnované skořepinovým konstrukcím, doplnění kapitoly Rámy o diagridové konstrukce a téma využití nosného skla v části věnované materiálům.
U dodávateľa
39,19 € 41,25 €

Průmyslová organická chemie


Skripta jsou věnována průmyslové chemii, která je probírána z různých pohledů. V první části je jednoduchý přehled používaných průmyslových zařízení a konstrukčních materiálů. V této kapitole jsou také diskutovány další klíčové aspekty, které ovlivňují průmyslovou výrobu, jako je ekonomika, legislativa či ekologie. Probírány jsou i významné faktory, které odlišují průmyslovou výrobu od laboratoře. Další kapitoly jsou chemické a obsahují popis technologií, které se používají nebo používaly k výrobě klíčových chemikálií. První z těchto kapitol je věnována surovinové základně, jako je uhlí, ropa, zemní plyn a biomasa a jejich zpracování na základní velkoobjemové komodity. V další části je probrána výroba velkoobjemových chemikálií, je podán přehled starších i nových technologií, včetně reakčních podmínek. V závěrečné části je pozornost soustředěna na velkoobjemovou spotřební chemii. Na vybraných příkladech je ukázána výroba polymerů, barviv, výbušnin a tenzidů a rovněž využití chemikálií vyrobených v předchozích kapitolách. Ve všech částech jsou uváděny důležité časové údaje, aby si čtenář uvědomil, jak dlouho jsou některé technologie používány či jak dlouho trvá, než se objev dostane do praxe.
U dodávateľa
20,90 € 22,00 €

Hotelierstvo


Perspektívny rozvoj hotelierstva si vyžaduje kvalitných, vzdelaných, šikovných, zodpovedných a lojálnych zamestnancov s oduševnením pre prácu v hotelierstve. Od zamestnancov sa očakáva, že sa počas svojho vzdelávania dôkladne oboznámili s prácou v hotelierstve, jej charakterom, zásadami, osobitosťami i hotelierstvom samotným a v praxi sú schopní zastávať riadiace i výkonné pracovné pozície v rôznych ubytovacích zariadeniach. Pre ich odbornú prípravu môžu byť vhodnou pomôckou predložené vysokoškolské skriptá zamerané na hotelierstvo. Ich obsah pozostáva z jedenástich kapitol. Prvá kapitola objasňuje problematiku vzťahu hotelierstva a cestovného ruchu. Druhá kapitola vysvetľuje podstatu a význam služieb hotelierstva. Tretia kapitola oboznamuje čitateľa s klasifikáciou a kategorizáciou zariadení poskytujúcich služby hotelierstva. Manažmentom hotela sa zaoberá štvrtá kapitola textu. Piata kapitola sa venuje ubytovaciemu úseku hotela a jeho ubytovacej prevádzke. Šiesta kapitola sa zameriava na starostlivosť o ubytovací úsek. Siedma až deviata kapitola sa venuje stravovaciemu úseku, jeho skladovej, výrobnej a odbytovej prevádzke. Ekologizácia činností v hoteli je predmetom desiatej kapitoly. Obsah jedenástej kapitoly sa týka bezpečnosti hosťa v hoteli.
Na sklade 1Ks
14,37 € 15,13 €

Táto kategória je špeciálne navrhnutá pre študentov na vysokých školách, aby im poskytla prístup k učebniciam, študijným materiálom a zdrojom, ktoré im pomôžu dosiahnuť úspech vo svojich štúdiách.

V tejto kategórii nájdete široký výber učebníc pre rôzne predmety a obory, či už ste študent prírodných vied, spoločenských vied, humanitných štúdií, umenia, techniky alebo iného odboru. Každá učebnica je starostlivo vybraná a prispôsobená požiadavkám študijného plánu a učebného programu.

Okrem učebníc nájdete v tejto kategórii aj rôzne študijné materiály, články, príručky a ďalšie zdroje, ktoré vám pomôžu lepšie porozumieť študovaným témam a zlepšiť vaše vedomosti a zručnosti. Sú tu aj cvičenia, testy a praktické príklady, ktoré vám umožnia precvičiť si nové učivo a pripraviť sa na skúšky a skúškové obdobia.

Kategória "Pre vysoké školy" je tu, aby sme vám pomohli v maximálnom možnom úspechu vo vašich štúdiách a aby sme vás podporili na každom kroku vašej akademickej cesty.