Jazyk


Veková kategória


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Rezervácia na predajni


Knihy - Prijímačky na stredné školy strana 1 z 2

Maturita z dejepisu + testy na webe


Táto publikácia ponúka maturantom prehľad slovenských, európskych a svetových dejín. Svojím obsahom a spracovaním zodpovedá súčasným maturitným požiadavkám a veľmi dobre poslúži všetkým uchádzačom o štúdium na vysokých školách so spoločenskovedným zameraním. Okrem faktov si všíma aj súvislosti, najmä prepojenie slovenských dejín so svetovými. Po každej kapitole nasledujú úlohy, ktorých riešenia sú zaradené na konci knihy. Súčasťou príručky je aj slovník historických pojmov. Test prístupný na www.priroda.sk umožní študentom končiacim strednú školu preveriť si svoje nadobudnuté vedomosti.
Na sklade 1Ks
11,31 € 11,90 €
  • 4,9 /5

Chystáme sa na strednú školu – matematika – príprava na prijímacie skúšky na SŠ a gymnáziá


Publikácia Chystáme sa na strednú školu – MATEMATIKA je zostavená pre žiakov posledného ročníka základnej školy a zodpovedajúceho ročníka gymnázií s osemročným štúdiom ako príprava na prijímacie skúšky na „veľké“ gymnáziá a stredné školy. Obsahuje všetky najdôležitejšie poznatky, ktoré sú náplňou matematického vzdelávania na druhom stupni ZŠ v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom. K jednotlivým tematickým celkom ponúka teóriu aj vyriešené úlohy, čím sa stáva významnou oporou pri opakovaní a upevňovaní matematických kompetencií, vedomostí a zručností. Knižka výborne poslúži aj rodičom, ktorí chcú svojim deťom pomôcť pri opakovaní matematiky, ale už sami zabudli, ako na to. Pre žiakov posledného ročníka ZŠ
Na sklade 4Ks
6,21 € 6,90 €
  • 5 /5

Chystáme sa na strednú školu – slovenčina – príprava na prijímacie skúšky na SŠ a gymnáziá


Publikácia s názvom Chystáme sa na strednú – slovenčina – príprava na prijímacie skúšky na stredné školy a gymnáziá obsahuje množstvo praktických úloh na precvičovanie pravopisu, slovnej zásoby a tvaroslovia pre všetkých žiakov deviateho ročníka, ktorí sa pripravujú na prijímacie skúšky na stredné školy a gymnáziá. Pracovný zošit však môže slúžiť aj žiakom iných ročníkov, ktorí si chcú zopakovať a upevniť učivo. Testy v závere cvičebnice umožnia žiakom preveriť si nadobudnuté vedomosti. Správne riešenia úloh sú uvedené na konci publikácie. Je spracovaná v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom.
Na sklade 1Ks
6,49 € 6,90 €
  • 4,9 /5

Mama, otec, pripravte ma do prímy slovenčina - nové, aktualizované vydanie 2017


Pre uchádzačov o vstup na osemročné gymnáziá. Pracovné listy s rôznymi druhmi úloh na precvičenie učiva k prijímacej skúške za asistencie rodičov. Vhodné aj na precvičovanie učiva v škole. Plnofarebné s motivačnými obrázkami. Inštruktážna brožúrka pre rodičov. Najťažšie úlohy sú označené.
Na sklade 5Ks
10,07 € 10,60 €

Příprava na státní přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia - Český jazyk


Připravuje se vaše dítě ke státním přijímacím zkouškám na osmileté gymnázium a chcete, aby u nich uspělo? Vyzkoušejte naše „přijímačky nanečisto“, které mu pomohou, aby se u zkoušek cítilo sebejistě a testy bez obav zvládlo. Publikace obsahuje 11 ukázkových testů z českého jazyka a literatury. Jsou sestaveny tak, aby žáci získali ucelenou představu o tom, jak jsou otázky formálně koncipovány a uměli se v nich dobře orientovat. Naučí se pracovat s jednotlivými typy úloh a budou si moci vyzkoušet, jak by v testu uspěli. Vyhodnocení správných odpovědí naleznou v klíči správných řešení. Důležitou součástí titulu je záznamový arch a pokyny pro jeho správné vyplnění. Pokud si je žáci nastudují dopředu, získají cenné minuty navíc, které se jim při řešení testu jistě budou hodit. Výhodou u zkoušek může být i znalost správné strategie. Prozradíme tipy na to, jak v testu nejlépe postupovat, zda je lepší řešit jednu otázku po druhé, nebo se věnovat nejprve těm, za které je nejvíc bodů. Štěstí přeje připraveným, tak se do toho pusťte! Testové úlohy vycházejí ze standardů daných Rámcovými vzdělávacími programy ZŠ.
Na sklade 1Ks
11,01 € 11,59 €

Přijímací zkoušky na SŠ přírodopis - chemie - fyzika


Publikace formou testových otázek a úkolů prověřuje úroveň znalostí učiva z přírodopisu, chemie a fyziky, které mají žáci prokázat u přijímacích zkoušek na střední školy. V závěru každého oddílu publikace je klíš správných řešení.
Na sklade 2Ks
8,05 € 8,47 €

Testy 2010 Slovenský jazyk a literatúra


Modelové testy na prijímacie skúšky na stredné školy Publikácia prináša 10 modelových cvičných testov na prípravu na prijímacie skúšky na stredné školy zo slovenského jazyka a literatúry. Počet úloh v testoch sa pohybuje od 15 do 25. Žiak si v nich preveruje nielen svoje znalosti, ale zároveň si zlepšuje svoje študijné návyky a zručnosti, ako:- čítanie s porozumením a prácu s textom ukážky - využívanie poznatkov a pojmov na rozbor ukážok, viet, slov- schopnosť sústrediť sa a pod.Cieľom modelových testov je preveriť, ako by žiak obstál na prijímacích skúškach na strednú školu. Úlohy preverujú úroveň zvládnutého učiva – gramatické i jazykové javy, pravidlá, pojmy literárne pojmy a prostriedky nielen teoreticky, ale aj prostredníctvom ukážok textov. V každom teste sa pracuje s dvoma rôznymi ukážkami, ktoré sú vyberané z rôznych žánrov umeleckej literatúry a tiež z vecnej literatúry.Každý test obsahuje aj pravopisné cvičenie v podobe doplňovačky, kde okrem chýbajúcich písmen treba doplniť aj čiarky. Prednosťou modelových testov je podrobný rozbor riešenia každého testu, ktorý žiakovi uľahčí prípadné ťažkosti s riešením tým, že poskytuje vysvetlenia a rady „ako na to“ a upozornenia, ako sa vyhnúť prípadným chybám. Takto žiaka vedie riešením úlohy krok za krokom. Na začiatku často nielen zhrnie, zopakuje ale aj vysvetlí základné vedomosti a potom radí, ako ich má žiak použiť v úlohe. Rozbor testu je v podstate návodom, ktorý žiaka učí, ako postupovať pri riešení a takto mu umožňuje „natrénovať si“ spôsoby riešenia rôznych typov úloh, takže pri reálnych prijímacích skúškach by ho už nemalo nič prekvapiť.Publikácia je súčasne zbierkou riešených úloh zo slovenského jazyka a literatúry pre žiakov i učiteľov základných škôl. Žiaci a učitelia ju môžu využiť aj na opakovanie a precvičovanie počas celého školského roka a na prípravu na celoplošné testovanie žiakov v 9. ročníku ZŠ.
U dodávateľa
7,59 € 7,99 €

Geometria/Zbierka testov na SŠ


Zbierka vyriešených príkladov z testov na prijímacie pohovory na stredné školy
Na sklade 1Ks
3,06 € 3,22 €

Ako rýchlo a dobre riešiť príklady o pohybe I.diel


V knihe je 111 riešených úloh o pohybe fyzikálnou a matematickou metódou. V úvode sú uvedené základné pojmy a úvahy matematického a mechanického charakteru. V prvej kapitole sú vstupné príklady, ktorými sa zoznamujeme so základnými veličinami opisu pohybu: dráha, čas, rýchlosť a graf dráhy. Údaje zo zadaní úloh sú zakresľované do schém tak, aby sa zvýšila názornosť zadania. Na záver tejto kapitoly sú uvedené grafy, čo možno vyčítať či zistiť z grafu a neúplná typologizácia príkladov, vychádzajúca z potrieb pedagogickej a metodickej práce. Úlohy o pohybe sú zatriedené do učiva slovných úloh v matematike a najčastejšie riešené rovnicou o jednej neznámej, alebo sústavou dvoch rovníc o dvoch neznámych. Preto v druhej kapitole je sústredená pozornosť na fyzikálne riešenie úloh o pohybe so schematickým zobrazením údajov a vzťahov v zadaní. Kapitola 3 je venovaná matematickým riešeniam úloh o pohybe, porovnávajúc ich s fyzikálnym riešením. Kniha je určená žiakom základných a stredných škôl k výučbe, aj pre prípravu na prijímacie pohovory.
Na sklade 1Ks
2,76 € 2,90 €

Řešené testy pro víceletá gymnázia (český jazyk + matematika + všeobecné znalosti)


Titul Řešené testy ke zkouškám na víceletá gymnázia je určen pro všechny žáky, kteří se chtějí připravit k přijímacím zkouškám na výběrová gymnázia. Publikace obsahuje testy z českého jazyka, matematiky, všeobecných znalostí a jejich řešení. Testy jsou vhodné k práci ve třídě i doma.
Vypredané
6,65 € 7,00 €

Slovenský jazyk a testy na prijímacie skúšky na stredné školy - Testovanie 9, 3. prepracované vydanie


Chcete absolvovať Testovanie 9 a prijímacie skúšky na stredné školy bez stresu? Potrebujete si zopakovať a precvičiť učivo slovenského jazyka? Máte záujem overiť si vedomosti, ktoré ste doteraz získali, v testoch? V tom prípade je táto kniha určená práve vám. Ponúka vám stručné zhrnutie základov slovenskej gramatiky, pravopisu, 15 testov na precvičovanie vedomostí a zručností, ktoré by ste mali po skončení základnej školy ovládať, a 3 ukážky vzorových testov na precvičenie takej formy ich písania, akou budú zadávané v TESTOVANÍ 9. Veríme, že po jej preštudovaní prijímačky určite hravo zvládnete. Publikácia je spracovaná v súlade s cieľmi Štátneho vzdelávacieho programu.
Vypredané
6,27 € 6,60 €

Testy příprava na střední školy


Knižní edice TESTY přináší zcela nový titul k přípravě na přijímací zkoušky, který může žákům 9. tříd ZŠ usnadnit domácí přípravu na přijímací zkoušky na střední školy. Publikace obsahuje testy z českého jazyka, matematiky a testy studijních předpokladů.Publikace je určena žákům 9. tříd ZŠ, kteří se připravují na přijímací zkoušky na čtyřletá gymnázia a jiné střední školy.Kniha je rozdělena do tří částí – testů z českého jazyka, matematiky a studijních předpokladů. Části věnované českému jazyku a matematice obsahují shodně 8 testů, část, v níž jsou ověřovány studijní předpoklady, obsahuje 7 testů.Každý test má předem stanovenou strukturu a počet úloh. V českém jazyce je to vždy 40, v matematice 30 a u studijních předpokladů 60 úloh. . Součástí publikace je i klíč, který žákům umožňuje rychlou a efektivní kontrolu.
Vypredané
7,54 € 7,94 €

Mama, otec, pripravte ma do prímy - Matematika


Pracovné listy s úlohami Mama, otec, pripravte ma do prímy je určená pre uchádzačov o vstup na osemročné gymnáziá - štvrtákov, ale i tretiakov základných škôl. Pracovné listy s rôznymi druhmi úloh na precvičenie učiva k prijímacej skúške za asistencie rodičov. Vhodné aj na precvičovanie učiva v škole. Plnofarebné s motivačnými obrázkami. Inštruktážna brožúrka pre rodičov. Informujte rodičov štvrtákov a tretiakov.
Vypredané
5,70 € 6,00 €

Matematika


Je to publikácia s novou koncepciou - autori sa vrátili v zmysle aktuálnych učebných osnov k tematickým kapitolám: Príklady v rámci jednotlivých kapitol sú zoradené od jednoduchších k zložitejším. Po vyjdení edície 2010 na ohlasy mnohých škôl boli do nej pridané riešené testy z "dvetisícosmičky", čím vznikla edícia 2010+. Tieto testy pridali autori ako bonus aj do aktuálnej edície, dúfajúc, že riešené úlohy využijú žiaci aj po "prestupe" na stredné školy.
Vypredané
8,55 € 9,00 €

Matematika základnej školy v kocke


Publikácia ponúka žiakom, ich učiteľom a rodičom ucelený stručný prehľad základného učiva, ktoré by mali žiaci zvládnuť po ukončení základnej školy. Autori ju odporúčajú žiakom od 3. ročníka ZŠ a dôraz kladú na výklad základného učiva z aritmetiky, algebry, geometrie, kombinatoriky, pravdepodobnosti a štatistiky v súlade s platným obsahom Štátneho vzdelávacieho programu a jeho príloh ISCED 1 a ISCED 2 pre matematiku. Súčasťou jednotlivých kapitol sú vyriešené vzorové príklady a neriešené príklady a pri vybraných príkladoch uvádzajú autori viacero možných postupov riešenia. Príručka takisto umožuje kedykoľvek nájsť a zopakovať si potrebné učivo z predchádzajúcich ročníkov. Je vybornou pomôckou pri príprave na testovanie, na prijímacie skúšky na strednú školu, ako aj v počiatočnej fáze štúdia na strednej škole a vhodným doplnkom k novým učebniciam matematiky. Ministerstvo školstva odporúča ako doplnkovú učebnú pomôcku.
Vypredané
8,46 € 8,90 €

Testy studijních předpokladů pro střední školy


Kniha je vynikající pomůckou sloužící především potenciálním středoškolským studentům při jejich přípravě pro přijímací řízení na střední školy.Lze ji využít jako praktického průvodce přijímacím řízením. Seznámí studenty s problematikou přijímacích t estů z obecných studijních předpokladů, matematiky a českého jazyka, včetně mnoha praktických příkladů s řešením a komentářem.
Vypredané
12,49 € 13,15 €

Slovenčina po deviatacky


Slovenčina po deviatacky je učebnou pomôckou pri príprave na prijímacie pohovory na stredné školy. Príručka obsahuje učivo z náuky o slove, gramatiky, ľudovej slovesnosti, literatúry či slohu. Deviataci nebojte sa, nie je to ťažké!
Vypredané
2,37 € 2,49 €

Slovenský jazyk a testy na prijímacie skúšky na SŠ - Monitor 9


Publikácia umožňuje precvičiť si typy úloh, ktoré sa vyskytujú v celoštátnych testoch pre žiakov 9. ročníka ZŠ. Poskytuje testy z Monitoru 9 z roku 2007 a vypracované vzorové testy s riešením. Pomocou týchto testov a zopakovaním si učiva, ktoré robí žiakom najväčšie problémy pri príprave na skúšky, si žiaci overia svoje vedomosti, a tak sa môžu dôkladne pripraviť na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka na stredné školy.
Vypredané
6,16 € 6,48 €

Riešené testy z matematiky - Monitor 9


Nová zbierka riešených testov z prijímačiek na gymnáziá, obchodné akadémie, združené stredné školy, stredné priemyselné školy a obsahuje aj plné znenie 4 posledných testov Monitoru 9 s kompletným riešením všetkých úloh.
Vypredané
6,94 € 7,30 €

Táto kategória je špeciálne zameraná na učebné materiály, ktoré vám pomôžu pripraviť sa na prijímacie skúšky na stredné školy.

Učebnice na prijímačky sú špeciálne navrhnuté tak, aby vám pomohli zdolávať náročné prijímacie skúšky na stredné školy. Nájdete tu učebné materiály na matematiku, slovenčinu, cudzie jazyky, fyziku, chémiu, biológiu a ďalšie predmety, ktoré sú zvyčajne súčasťou prijímacích skúšok.

Knihy obsahujú jasné a stručné vysvetlenia učiva, množstvo príkladov a cvičení na precvičovanie a získanie potrebných znalostí. Sú zamerané na to, aby vás pripravili na rôzne typy otázok, ktoré môžete očakávať na prijímacích skúškach, a aby vás posilnili vo vašich silných stránkach a pomohli prekonať prípadné slabiny.

Okrem učebníc nájdete aj rôzne prijímacie testy, vzorové skúšky a praktické rady, ktoré vám pomôžu lepšie sa pripraviť na prijímacie skúšky a zvýšiť vaše šance na úspešné prijatie na strednú školu.