% Zľavy na hry %

Jazyk


Veková kategória


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Série


Edície


Knihy - Učebnice, slovníky strana 2 z 500

Chorvatština nejen pro samouky, 3. vydání


První česká učebnice chorvatštiny přináší kompletní přehled chorvatské gramatiky, poznámky k výslovnosti, bohatou slovní zásobu (v rozsahu zhruba 3000 slov), nejčastější frazeologii a konverzační obraty. Texty v učebnici jsou aktuální, zahrnují hlavní oblasti života se zaměřením na chorvatskou realitu. Důraz je kladen na osvojení základní struktury chorvatštiny, pochopení odlišností (zvláště lexikálních) mezi chorvatštinou a češtinou, získání dovednosti aktivně používat chorvatštinu v každodenním životě, získání dovednosti porozumět psanému i mluvenému projevu. Učebnice je určena jak pro klasickou výuku pod vedením učitele, tak pro samostatné studium. Součástí publikace je Klíč, obsahující kromě řešení cvičení z učebnice i přehled gramatiky, poznámky k výslovnosti a rozsáhlý chorvatsko-český slovníček. V závěru klíče je uveden seznam nahrávek. Nahrávka je namluvena rodilými mluvčími a je zaměřena na aktivní zvládnutí jazyka. Nahrávka je k dispozici ke stažení pod touto anotací.
U dodávateľa
31,21 € 32,85 €

Autoškola - 45 zkušebních otázek z praktické údržby pro žáky autoškol skupin CDE


Asociace autoškol ČR připravila publikaci, která se zaměřuje na přípravu žáků k závěrečné zkoušce z praktické údržby nákladních vozidel, autobusů a jejich přípojných vozidel. Obsahuje všech 45 otázek stanovených prováděcím předpisem k Zákonu č. 247/2000 Sb.Závěrečná zkouška žadatelů o řidičské oprávnění nad 3,5 tuny se skládá ze třech částí: teoretického testu pravidel silničního provozu, praktické jízdy nákladním automobilem či autobusem v reálném silničním provozu a ústní zkoušky ze znalosti ovládání a údržby vozidla. Kniha není komplexním výukovým materiálem, slouží jako zdroj základních dat o jednotlivých otázkách, které je nutné doplnit o znalosti nabyté na učebně i při samotných praktických jízdách se zkušeným učitelem autoškoly.Dle výše uvedeného zákona si každý žadatel o skupiny C1, C, C1+E nebo C+E vylosuje u závěrečné zkoušky tři otázky z výše uvedené sady 45 otázek. Žadatel o skupiny D1, D, D1+E nebo D+E si vylosuje otázky čtyři.
U dodávateľa
9,86 € 10,38 €

Minimum pro žáky autoškol skupiny B


Asociace autoškol ČR a pan Václav Minář sestavili publikaci Minimum pro žáky autoškol skupiny B s ambicí připravit knihu, která přehledným způsobem shrnuje všechny minimální informace k závěrečné zkoušce pro získání řidičského oprávnění skupiny B. Zkouška se skládá ze dvou částí: teoretického textu z pravidel silničního provozu a praktické jízdy s osobním automobilem v reálném silničním provozu.Kniha je rozdělena do pěti kapitol: Kontrola a údržba vozidla, Seznámení s vozidlem a základem údržby, Zásady bezpečné jízdy, Pravidla provozu na pozemních komunikacích, Zdravotnická příprava. Kvalitní příprava na učebně autoškoly a tato knížka pro individuální přípravu vám pomohou k úspěšnému vykonání závěrečné zkoušky.
U dodávateľa
5,90 € 6,21 €
Pútač na knihu Chata vo Švajčiarsku
Výpredaj kníh 2023

Kuliferdo - Slovenský jazyk pre 5.ročník ZŠ


Pracovný zošit je doplnkovým materiálom k učebnici slovenského jazyka pre žiakov 5. ročníka ZŠ. Je využiteľný na vyučovacích hodinách slovenského jazyka, i na predmetoch špeciálnopedagogickej intervencie rozvoj špecifických funkcií (RŠF) a individuálne logopedické cvičenia (ILI), v domácom prostredí na precvičovanie a utvrdzovanie učiva. Pracovný zošit je zostavený tak, aby s ním dokázali pracovať žiaci, pedagógovia, špeciálni pedagógovia, asistenti aj rodičia. Obsah pracovného zošita vychádza zo ŠVP, učivo je štruktúrované do piatich tematických celkov, čiastočne redukované v porovnaní s obsahom pre bežných žiakov. Na konci pracovného zošita sú zaradené kompenzačné pomôcky – prehľady gramatických pravidiel, ktoré sú pre žiaka vhodnou oporou pri riešení úloh. Grafické spracovanie zohľadňuje špecifické vzdelávacie potreby žiakov – väčšie riadkovanie, široký okraj určený na písanie vlastných poznámok žiakov, vtipné a zrozumiteľné piktogramy pútajúce pozornosť žiaka na daný jav (ZAPAMÄTAJ SI! – gramatické pravidlá, VÝKRIČNÍK – upozorňuje na to, čo si má žiak všimnúť, POMÔCKA – napovedá pri riešení úloh).
Na sklade 1Ks
8,55 € 9,00 €

Don Quijote A1/A2 (ŠJ-SJ)


Učte sa španielsky s najslávnejším rytierom všetkých čias a jeho verným zbrojnošom! Don Quijote a Sancho Panza vám ukážu všetky krásy, ale aj všetky nebezpečenstvá pravej dobrodružnej výpravy. V knihe nájdete sedem hlavných kapitol, rozprávajúcich o putovaní známeho rytiera. Sú spracované pre začínajúcich čitateľov, ktorí si chcú vyskúšať, ako si poradia so súvislým textom v španielčine. Cvičenia na konci knihy pomôžu overiť získané znalosti.
Na sklade 1Ks
11,39 € 11,99 €

Rozprávky pani Gramatiky


Autorka vo svojej knihe mimoriadne živo a pútavo vysvetľuje širokú škálu jazykových javov. Hlavná postava, ktorou je láskavá pani Gramatika Slovenská, prichádza medzi deti a postupne ich zoznamuje so svojou široko rozvetvenou rodinou. Pred mladými čitateľmi ožívajú písmená Abecedy, deti prenikajú do vzťahov medzu Ypsilonom a Jotou, ale spoznávajú aj nepriateľa slovenčinyChaosa Hrozného. V zázračnej krajine Znamienkovo stretávajú pokojnú Bodku, ale ich pozornosti neunikne ani zvedavec Otáznik a krikľúň Výkričník. Majú možnosť sledovať škriepky medzi vetami, z ktorých si každá myslí, že je najdôležitejšia. So zatajeným dychom počúvajú dobrodružstvá rodiny Slovenskej, ktoré zažila počas svojej cesty po svete, a množstvo zaujímavých príbehov z jej bohatého života.Kniha svojou zábavnou formou zaujme a poučí nielen žiakov základných a stredných škôl, ale aj dospelých, ktorí si radi oprášia vedomosti zapadnuté prachom zabudnutia.
Na sklade > 5Ks
11,31 € 11,90 €

České pověsti A1/A2 - Ches'ki lehendy A1/A2


Začtěte se do nejkrásnějších českých pověstí v dvojjazyčném ukrajinsko-českém vydání. Nechybí vyprávění o praotci Čechovi, o Libuši a jejích proroctvích, o silném Bivoji či o Horymírovi a jeho koni Šemíkovi. Zrcadlově uspořádaný text umožňuje kontrolu porozumění. Audionahrávky, na kterých pověsti vypráví rodilá mluvčí, naleznete v sekci Ke stažení.
Na sklade 2Ks
9,49 € 9,99 €

Geografia pre 9.roč. ZŠ a pre GOŠ - Pracovný zošit


Pracovný zošit úzko nadväzuje na obsah učebnice geografie pre deviaty ročník ZŠ a rozširuje prácu s témami prostredníctvom úloh, máp a obrazového materiálu s dostatočným priestorom na dopisovanie a poznámky. Nadväznosť zdôrazňujú aj priame odkazy v pracovnom zošite na konkrétne strany učebnice. Spracovanie pracovného zošita je atraktívne aj pre žiakov deviateho ročníka. Úlohy sú pestré a rôznorodé, s rôznou úrovňou náročnosti. Usporiadanie tém v pracovnom zošite a ich grafické spracovanie korešponduje s učebnicou – so zameraním na Austráliu, Ameriku, Antarktídu a Arktídu. Je významnou pomôckou pre žiakov pri praktickom osvojovaní poznatkov, rozširuje ich kompetencie. Je určený pre žiakov a učiteľa na vyučovacích hodinách geografie na precvičovanie a upevnenie geografického učiva, resp. na individuálnu domácu prípravu. Obsah rešpektuje požiadavky ŠVP z hľadiska cieľa predmetu a výkonového a obsahového štandardu pre 9. ročník ZŠ a pre GOŠ.
Na sklade 3Ks
5,70 € 6,00 €

Strojníctvo pre 3. ročník SPŠ, 2. vydanie


Učebnica obsahovo nadväzuje na predchádzajúce učebnice strojníctva. V tematickom celku Strojárska technológia nájdu žiaci informácie o výrobe ozubených kolies, špeciálnych spôsoboch obrábania a obrábacích strojoch, výrobných postupoch, o prípravkoch, výrobe odliatkov, ale aj o zváraní, spájkovaní a lepení kovov. Druhá časť učebnice tematického celku časti strojov sa venuje rôznym druhom prevodov, tekutinovým prevodom a mechanizmom na zmenu pohybu.
Na sklade 1Ks
26,60 € 28,00 €

Etická výchova pre 4. ročník ZŠ - Pracovný zošit


Pracovný zošit Etická výchova pre 4. ročník základných škôl: • obsahuje súbor aktivít zostavený v súlade s iŠVP pre štvrtý ročník ZŠ; • je to tematicky aktuálna, veku primeraná, praktická pomôcka pre žiakov i učiteľov na vyučovanie etickej výchovy; • úlohy a aktivity sú usporiadané do piatich tematických celkov, ktoré sú prehľadne farebne odlíšené vo vnútri aj v obsahu; • žiaci si osvojujú sociálne zručnosti v medziľudských vzťahoch v nadväznosti na osvojené v predchádzajúcich ročníkoch, postoje a normy prostredníctvom hrania scénok, čítaním príbehov, citátov a ich rozborom, prácou s ilustráciou, doplňovačkami, kreslením, strihaním, spoluprácou vo dvojici alebo v skupine, projektovým vyučovaním; • uplatňujú sa medzipredmetové vzťahy so slovenským jazykom, prírodovedou, vlastivedou, výtvarnou, telesnou výchovou. Zostavenie aktivít a úloh podporuje: • osobnostný a sociálny rozvoj žiakov; • osvojovanie sociálnych zručností, postojov a spoločenských noriem; • rozvíjanie zmyslu pre rodovú rovnosť, práva detí a vlastenectvo.
U dodávateľa
6,65 € 7,00 €

Strojníctvo pre 4. ročník SPŠ, technické a informatické služby, 2. vydanie


Učebnica obsahovo nadväzuje na predchádzajúce učebnice strojníctva. V jej prvej časti sa žiaci oboznámia s výrobou ďalších nenormalizovaných polotovarov tvárnením, konštrukčnými plastmi, povrchovými úpravami strojových súčiastok, s prevádzkou a údržbou výrobných zariadení. V druhej časti sa oboznámia s princípom práce zdvíhacích a dopravných strojov, pracovných strojov a motorov, so strojmi využívajúcimi tepelnú energiu, ako aj s technickou úpravou prostredia.
Na sklade 1Ks
26,60 € 28,00 €

English for nursing and paramedical professions (3.vydání)


Tato publikace je prvním svazkem učebnice anglického jazyka pro bakalářské zdravotnické programy vyučované na lékařských fakultách, tj. zejména obory všeobecná sestra, fyzioterapie, ergoterapie, adiktologie, nutriční terapie a porodní asistence. Obsahuje texty vycházející z autentických anglických pramenů a cvičení k tematickým okruhům týkajícím se všech uvedených oborů, jakož i výběrové opakování některých gramatických témat. U uživatelů předpokládá středoškolské znalosti anglického jazyka.
Na sklade 2Ks
11,61 € 12,22 €

Krížom krážom Cvičebnica A1+A2, 3., upravené vydanie


- viac ako 450 praktických cvičení - precvičenie lexiky pomocou obrázkov i textov - dôkladné zopakovanie si základnej gramatiky - zdokonalenie používania frekventovaných slov, slovných spojení a fráz v bežných komunikačných situáciách - zaujímavé hlavolamy a didaktické hry - kľúč k cvičeniamThis Workbook is a modern learning tool composed in accordance with the concept of the “Slovak as a Foreign Language for Elementary Level A“ Educational Project. It develops standard communication skills, reading comprehension, and building of simple sentence structures. The individual lessons are related to the contents of the Textbooks: the 20 lessons are given titles identical with the lessons in the Textbooks for levels A1 and A2. The Workbook consists of a total of 450 exercises for the practice and retaining of the presented content focusing on the mastering and expanding of vocabulary and its usage in everyday situations as well as on the practice of elementary Slovak grammar. The number of exercises in individual lessons depends on the type and degree of difficulty of the study material as well as on the lexical potential of the topic. The exercises and the dialogues are presented in models with the creative and targeted application of illustrations, which support the receptive and productive mastering of the foreign language. Thanks to its structure, the Workbook is suited for working with groups of students under teacher supervision. In addition, it provides numerous exercises and specific tasks for individual study, practice, and automatic utilization of the studied areas. The book can also be used selectively based on the learning objectives and needs of the individual user.Cvičebnica je moderná učebná pomôcka zostavená v duchu koncepcie Vzdelávacieho projektu Slovenčina ako cudzí jazyk pre základný stupeň A. Slúži na rozvíjanie štandardných komunikatívnych zručností so zreteľom na porozumenie textu i tvorenie jednoduchých jazykových prejavov. Jednotlivé lekcie nadväzujú na obsah učebníc a precvičujú ho v 20 lekciách, ktoré majú rovnaký názov ako v učebniciach pre stupeň A1 a A2. Cvičebnica obsahuje viac ako 450 cvičení, ktoré sú určené na nácvik a fixovanie prezentovaného učiva so zreteľom na upevňovanie a rozširovanie lexikálnej zásoby a jej používanie v bežných komunikačných situáciách, ale aj na precvičovanie základných gramatických znalostí slovenčiny. Počet cvičení v jednotlivých lekciách závisí od typu a náročnosti preberaného učiva, ako aj od lexikálneho potenciálu témy. Cvičenia a dialógy sú spracované modelovo a zároveň veľmi kreatívne s využitím ilustrácií a obrázkov, ktoré sú funkčné a podporujú receptívne aj produktívne osvojovanie jazyka. Príručka je svojou štruktúrou vhodná jednak na prácu v skupine s učiteľom a zároveň poskytuje mnoho modelových cvičení a špeciálnych úloh na samostatnú prácu, na individuálne precvičovanie a automatizáciu osvojovaných javov. Dá sa používať výberovo podľa študijného zámeru a potrieb používateľov.
Na sklade 2Ks
12,90 € 14,40 €

Krížom krážom Súbor testov zo slovenčiny k učebnici B1, 2. vydanie


- aktuálne texty a nahrávky k témam z učebnice Krížom-krážom B1- v súlade so Spoločným európskym referenčným rámcom pre jazyky- praktické komunikačné situácie- precvičenie a testovanie všetkých jazykových zručností (počúvanie, čítanie, písanie, hovorenie), lexiky a gramatiky- podrobné pokyny k hodnoteniu testov pre skúšajúcich
Na sklade 2Ks
19,55 € 23,00 €

Krížom krážom Súbor testov zo slovenčiny k učebnici B2


- aktuálne texty a nahrávky k témam z učebnice Krížom-krážom B2- v súlade so Spoločným európskym referenčným rámcom pre jazyky- praktické komunikačné situácie- precvičenie a testovanie všetkých jazykových zručností (počúvanie, čítanie, písanie, hovorenie), lexiky a gramatiky- podrobné pokyny k hodnoteniu testov pre skúšajúcich
Na sklade 2Ks
22,80 € 24,00 €
  • 5 /5

Krížom krážom Slovenčina B1


Krížom-krážom Slovenčina B1 nadväzuje na učebnice slovenčiny pre začiatočníkov Krížom krážom A1 a A2. Podobne ako predchádzajúce knihy aj táto učebnica predstavuje atraktívnu cestu ako zvládnuť štandardné komunikačné situácie v škole, v práci, pri zábave či pri poznávaní slovenských reálií. Na to slúži bohato ilustrovaný didakticky stvárnený obsah, ktorý umožňuje nácvik jednotlivých rečových zručností v súlade s požiadavkami Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (CEF) platný pre stupeň B1. Učebnica je výstupom projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Vzdelávací program Slovenčina ako cudzí jazyk, ktorý rieši kolektív autorov a spolupracovníkov Studia Academica Slovaca – centra pre slovenčinu ako cudzí jazyk na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Ide o súčasť série učebných materiálov pripravovaných pre všetky jazykové stupne.
Na sklade 4Ks
28,50 € 30,00 €

Krížom krážom Slovenčina B2


Krížom-krážom Slovenčina B2 nadväzuje na učebnice slovenčiny Krížom-krážom Slovenčina A1, A2 a B1.
U dodávateľa
29,07 € 30,60 €

Obchodujeme německy (6.vydání)


Nové, šesté vydání úspěšné knihy, je oproti vydání pátému doplněno o některá cvičení a aktualizováno. Cílem učebnice je vybavit studující takovými jazykovými prostředky, aby se bez potíží dohovořili v obchodních jednáních se svými partnery a mohli vést německou obchodní korespondenci.Těžiště učebnice spočívá v rozvíjení ústních komunikativních dovedností, pozornost je však věnována i četbě odborných textů. Četné písemné úkoly pak slouží k nácviku písemného projevu.Učebnice je určena studentům vysokých škol ekonomického zaměření i pracovníkům firem, které jsou v ústním nebo písemném styku s německy hovořícími obchodními partnery.Součástí knihy jsou audiocvičení ve formátu MP3, které je možné si stáhnout ze stránky titulu.
Na sklade 1Ks
17,68 € 18,61 €

Učiť sa, učiť sa, učiť sa... Toto je sekcia na samé jednotky. Naučí všetko, čo by ste mali a chceli vedieť. Podelí sa o vedomosti z matematiky a slovenského jazyka. Preskúša vás z angličtiny a nemčiny. Navedie, ako si ľahko poradiť s i/y.Učebnice, cvičebnice, skriptá a testy - vedomosťami to tu priam dýcha. Nájdete tu všetko pre žiakov, učiteľov, stredoškolákov, vysokoškolákov a samoukov.