% Zľavy na hry %

Jazyk


Veková kategória


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Série


Edície


Knihy - Učebnice, slovníky strana 6 z 500

Prestavby budov pre 3.ročník - murár


Učebnica poskytuje ucelený prehľad informácií o technologických postupoch pri renovácii a búraní stavieb. Opisuje základnú problematiku zisťovania príčin, prejavov a spôsobov odstraňovania porúch murovaných, oceľobetónových a drevených stavebných konštrukcií a ich povrchových úprav. Rieši aj problematiku bezpečnosti práce, likvidácie stavebného odpadu a konkrétnych opatrení na minimalizáciu dopadov procesu výstavby na životné prostredie.Táto učebnica nadväzuje na poznatky, ktoré získali žiaci v 1. a 2. ročníku v predmetoch technológia, stavebné konštrukcie, materiály a odborný výcvik. Učebnica má slúžiť predovšetkým ako zdroj informácií pre účastníkov vyučovacieho procesu učebného odboru murár. Vzhľadom na to, že spracúva problematiku komplexne, je možné ju využiť vo vyučovacom procese všetkých učebných odborov skupiny 36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia.Obsah učebnice je rozdelený do piatich kapitol. V úvode každej kapitoly v časti NAUČÍME SA sú uvedené vzdelávacie ciele. Okrem informácií, ktoré sú doplnené názornými obrázkami, je základné učivo každej kapitoly zosumarizované v zhrnutí. Na konci každej kapitoly je časť PRACUJEME S UČEBNICOU, ktorá má slúžiť najmä na samostatnú prácu žiakov. Učiteľ môže podľa potreby rozšíriť túto časť vlastnými úlohami a zaradiť ju do vyučovacieho procesu aj častejšie, nielen na konci prebratého tematického celku (kapitoly), ako je to v učebnici.Obsah učebnice je doplnený o testy, ktoré majú charakter opakovania základného učiva z príslušnej kapitoly. Zámerom je pomôcť nielen žiakovi pri osvojovaní si učiva, ale aj učiteľovi pri priebežnom overovaní žiackych vedomostí. Žiak má možnosť overiť si svoje vedomosti aj samostatne, pretože súčasťou učebnice je Kľúč správnych odpovedí. Koncepcia učebnice je volená tak, aby sa učebnica stala každodennou pomôckou vo vyučovacom procese žiakom aj učiteľom.
U dodávateľa
26,60 € 28,00 €

Suché technológie pre stavebné študijné a UO pre SOŠ - Učebnica


Učebnica zoznámi žiakov nielen s postupom výroby sadrokartónu, vstupnými surovinami, ale aj základnými systémami suchých technológií či už postupom montáže stien, podhľadov, suchých podláh, príp. vytvorením obytného podkrovia zo sadrokartónu. Montáž sadrokartónových konštrukcií patrí do tzv. suchej výstavby, teda ide o stavanie s minimálnym použitím mokrých procesov, čo prináša predovšetkým šetrenie času, nákladov, nižšiu závislosť stavebných prác od počasia, ale aj ich jednoduché odstránenie či prispôsobenie sa novým požiadavkám. Okrem týchto technických vlastností má sadrokartón vynikajúce biologické a ekologické vlastnosti, preto sa pokladá za materiál budúcnosti.
U dodávateľa
26,60 € 28,00 €

Technológia I 1. ročník - stolár


Pri výučbe technológie sa využívajú vedomosti z ostatných odborných predmetov, najmä materiálov a strojového zariadenia, ako aj prírodovedných predmetov zo všeobecnovzdelávacej zložky s tým, že vedomosti získané v teoretickej príprave sa budú využíva v odbornom výcviku. Úlohou predmetu technológia je vytvoriť základy teoretických vedomostí pre odborný výcvik. Pri výučbe tohto odborného predmetu sa študenti oboznámia nielen so základnými pojmami z oblasti delenia dreva, výberu materiálu, ako aj pracovnými pomôckami, nástrojmi a spôsobmi ručného opracovania dreva, ale získajú aj prehľad o konštrukčnom spájaní dreva a základných spojoch dreva.Poznatky z technologickej prípravy dreva a ochrany dreva získané v prvom ročníku sa budú v druhom ročníku rozvíja o technológie strojového opracovania dreva a materiálov na báze dreva (preglejky, latovky, drevotrieskové a drevo - vláknité dosky), povrchovou úpravou dreva, ochranou, montážou, balením a skladovaním. V treťom ročníku sa študenti oboznámia s technológiou výroby prírezov, technickou normalizáciou, skúšaním a hodnotením výrobkov, technologickými postupmi v priemyselnej výrobe, automatickým riadením a priemyselnými robotmi a manipulátormi.
Na sklade 1Ks
26,60 € 28,00 €
Pútač na knihu Chata vo Švajčiarsku
Výpredaj kníh 2023

Stavebná technológia pre 2. ročník


Učebnica nadväzuje na vedomosti, ktoré žiaci študijných odborov operátor stavebnej výroby a mechanik stavebnoinštalačných zariadení získali v prvom ročníku. Na primeranej úrovni poskytuje žiakom vedomosti o najproduktívnejších metódach a technologických postupoch pri stavebných prácach vznikajúcich vplyvom nových nárokov na odbornú zdatnosť a pripravenosť pracovníkov.Obsah učebnice je rozdelený do šiestich kapitol. V úvode každej kapitoly v časti NAUČÍME SA sú uvedené vzdelávacie ciele. Okrem samotných informácií doplnených názornými obrázkami je základné učivo každej kapitoly zosumarizované v zhrnutí. Na konci každej kapitoly je časť PRACUJEME S UČEBNICOU, ktorá má slúžiť najmä na samostatnú prácu žiakov. Učiteľ môže podľa potreby rozšíriť túto časť vlastnými úlohami a zaradiť ju do vyučovacieho procesu aj častejšie, nielen na konci prebratého tematického celku (kapitoly), ako je to v učebnici. Obsah učebnice je doplnený o testy, ktoré majú charakter opakovania základného učiva z príslušnej kapitoly. Zámerom je pomôcť nielen žiakovi pri osvojovaní si učiva, ale aj učiteľovi pri priebežnom overovaní žiackych vedomostí. Žiak má možnosť overiť si svoje vedomosti aj samostatne, nakoľko súčasťou učebnice je Kľúč správnych odpovedí. Koncepcia učebnice je volená tak, aby sa učebnica stala každodennou pomôckou vo vyučovacom procese žiakom aj učiteľom.V učebnici sú opísané ďalšie stavebné práce od práce s kovmi a plastmi, cez práce so sadrokartónom, maliarske a natieračské práce po práce súvisiace s montážou zdravotno-technických inštalácií a zariadení.
U dodávateľa
26,60 € 28,00 €

Stavebné materiály pre 1. ročník


Učebnica umožňuje žiakom osvojiť si základné vedomosti o vlastnostiach a o používaní stavebných materiálov a výrobkov. Je doplnená pracovnými listami.Učebnica prináša žiakom podrobné prehľadné odborné vedomosti o stavebných materiáloch. Je doplnená prílohou/pracovnými listami, množstvom obrázkov, tabuliek a grafov.
U dodávateľa
26,60 € 28,00 €

Precvičovanie počítania, 2. vydanie


Precvičovací zošit ponúka množstvo príkladov na dôkladné precvičovanie a zafixovanie preberaného učiva z matematiky pre 5. ročník. Jeho súčasťou sú aj dva testy, ktorými si žiaci môžu overiť svoje vedomosti a sami sa ohodnotiť. Zošit zostavil odborný tím pedagógov a lektorov na základe praktických skúseností s vyučovaním na 2. stupni.
Na sklade 2Ks
5,51 € 5,80 €

Malý princ A1/A2 (AJ-SJ), 2. vydanie


Príbeh o stretnutí letca, ktorého lietadlo havarovalo v africkej púšti, a malého chlapca z ďalekej planéty je vhodný pre čitateľov všetkých generácií. V publikácii nájdete upravenú verziu rozprávky, ktorá je prerozprávaná jednoduchou angličtinou. Kniha je výbornou voľbou pre začínajúcich čitateľov, či už dieťaťa, alebo dospelého. Na každej strane nájdete slovenský zrkadlový preklad, ktorý vám umožní obratom skontrolovať, či cudzojazyčnému textu rozumiete správne.
Na sklade 1Ks
11,39 € 11,99 €

Murder on the Orient Express B1-B2 (Vražda v Orient Expressu) - Zrcadlová četba


Luxusní Orient Express s Poirotem na palubě zastaví krátce po půlnoci sněhová závěj. Do rána je o jednoho pasažéra méně. Nikdo nepřistoupil ani nevystoupil, takže kdo a proč dvanáctkrát bodnul amerického magnáta? Nejslavnější vražedná záhada Agathy Christie.
Na sklade 2Ks
5,00 € 8,90 €

English Fairytales B1-B2 (Anglické pohádky) - Zrcadlová četba


Zrcadlová četba - English Fairytales B1-B2 (Anglické pohádky)
Na sklade > 5Ks
5,00 € 8,90 €

Úspešná maturita: Organická chémia a Biochémia


Učebnica je vypracovaná s ohľadom na platné cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z chémie. Takmer dvestostranová učebnica pozostáva z dvoch tematických celkov - časť Organická chémia je rozdelená do troch kapitol, ktoré sa zaoberajú základnými pojmami organickej chémie (vrátane názvoslovia), uhľovodíkmi a derivátmi uhľovodíkov. Na začiatku každej kapitoly sú uvedené príslušné pojmy, ovládanie ktorých je podmienkou úspešného zvládnutia maturitnej skúšky z chémie. V závere sa nachádzajú úlohy na overenie vedomostí k jednotlivým kapitolám. Totožnú štruktúru má aj časť Biochémia. Obsahuje sedem kapitol, ktoré sa venujú chemickému zloženiu organizmov, sacharidom, lipidom, proteínom, enzýmom, nukleovým kyselinám a biochemickým dejom (metabolizmu). Aj na konci tejto časti nájdu študenti úlohy na overenie nadobudnutých vedomostí. Základné učivo je v učebnici doplnené rozširujúcim učivom, ktoré poskytuje študentom informácie potrebné na prípravu na prijímacie skúšky z chémie na vysoké školy, predovšetkým na slovenské a české lekárske a farmaceutické fakulty. Študenti ocenia aj prehľad dôležitých pojmov a vzťahov, vzorce k základnému učivu a rôzne zaujímavosti.
Na sklade 2Ks
13,21 € 13,90 €

Stavebná technológia pre 1. ročník - operátor stavebnej výroby


V učebnici sú opísané základné stavebné práce od práce s drevom, cez základy murovania, betónovania, omietania po jednoduché búracie práce. Všetci žiaci študijných odborov operátor stavebnej výroby a mechanik stavebnoinštalačných zariadení tak získajú základné informácie zo stavebnej problematiky a na konkrétny študijný odbor sa špecializujú vo vyšších ročníkoch.V prvom ročníku sa žiaci oboznamujú s jednoduchším učivom, na ktoré nadväzujú učebnice pre 2., 3. a 4. ročník.Obsah učebnice je rozdelený do šiestich kapitol. Okrem samotných informácií doplnených názornými obrázkami je základné učivo každej kapitoly zosumarizované v zhrnutí. Na konci každej kapitoly je časť & PRACUJEME S UČEBNICOU, ktorá má slúžiť najmä na samostatnú prácu žiakov. Učiteľ môže podľa potreby rozšíriť túto časť vlastnými úlohami a zaradiť ju do vyučovacieho procesu aj častejšie, nielen na konci prebratého tematického celku (kapitoly), ako je to v učebnici. Obsah učebnice je doplnený o testy, ktoré majú charakter opakovania základného učiva z jednej alebo dvoch kapitol v závislosti od ich rozsahu. Zámerom je pomôcť nielen žiakovi pri osvojovaní si učiva, ale aj učiteľovi pri priebežnom overovaní žiackych vedomostí. Žiak má možnosť overiť si svoje vedomosti aj samostatne, nakoľko súčasťou učebnice je Kľúč správnych odpovedí.
U dodávateľa
26,60 € 28,00 €

Hogyan írjunk könyvet?


Az írást meg lehet tanulni? Igen! Kreatív írás, novellaírás, könyvírás, blogposzt, levél, iskolai fogalmazás, esszé írása – a kiadvány minden kérdésre válaszol.Ez az egyedülálló szakkönyv bevezeti az olvasót nemcsak a regényírás, hanem az általánosságban vett írás titkaiba is.Nádasi Krisz író, szerkesztő azt vallja, hogy a fogalmazás is egy olyan készség, ami gyakorlással és tanulással fejleszthető. Krisz megmutatja, hogyan nézzünk a műveinkre madártávlatból, mondandónkat hogyan tagoljuk részekre, majd elrepít bennünket a szavak, betűk világába is.Könyv vagy egyéb fogalmazás tervezéseMűfaji tanácsokÍrástechnikaÍrói gyakorlatok, feladványok, példákSaját kéziratunk szerkesztéseKönyvcím és fülszöveg írásaGyakorlati tippek
U dodávateľa
18,11 € 19,06 €

Edgar Allan Poe - Slávne poviedky B1/B2 (AJ-SJ)


Príbehy Edgara Allana Poea ponúkajú pohľad do inej reality, temnej a často desivo nadprirodzenej. Čitateľa pohltí tajuplná atmosféra, ponorí sa do sveta plného napätia, strachu a tajomných nejasností. Práve nevšedná atmosféra láka čítať diela Edgara Allana Poea znovu a znovu. Publikácia ponúka autorove najznámejšie poviedky: Čierny kocúr, Zánik domu Usherovcov, Maska červenej smrti, Jama a kyvadlo a Vraždy v ulici Rue Morgue
Na sklade 1Ks
11,39 € 11,99 €

Odviate vetrom B1/B2 (AJ-SJ)


Mnohí autori napísali desiatky kníh a márne čakali na úspech. Margaret Mitchellovej, americkej novinárke a spisovateľke, na jeho dosiahnutie stačilo napísať len jedinú knihu. Odviate vetrom, najznámejší milostný príbeh všetkých čias, sa okamžite po svojom vydaní v roku 1936 stal americkým a svetovým bestsellerom. Publikácia ponúka skrátenú verziu románu, ktorá je určená pre mierne pokročilých študentov angličtiny. Anglický text dopĺňa slovenský zrkadlový preklad.
Na sklade 3Ks
11,39 € 11,99 €

Vinnetou A1/A2 (NJ-SJ)


V knihe nájdete skrátenú verziu príbehu Winnetoua, jeho pokrvného bieleho brata Old Shatterhanda a statočného lovca Old Firehanda. Príbeh je spracovaný pre začiatočníkov a mierne pokročilých čitateľov, ktorí si chcú vyskúšať, ako si poradia so súvislým textom v nemčine. Slovenský zrkadlový preklad umožní záujemcom obratom skontrolovať, či cudzojazyčnému textu správne porozumeli. Audionahrávku vo formáte MP3, na ktorej nemecký text rozpráva rodený hovorca, je zadarmo ke stiahnutí na webe.
Na sklade 2Ks
11,39 € 11,99 €

Němčina pro operní pěvce


Publikace doslovných překladů německých vokálních textů z oper, klasických písní, kantát, oratorií a operet umožňuje prohloubit porozumění vybraným textům a zdůrazňuje zároveň význam slova a intelektuální obsah v hudbě. Pro učebnici bylo vybráno na 150 německých textů, které doplňují kapitoly o německé výslovnosti, fonetice a gramatice s ohledem na specifiku operního zpěvu.Kniha je určena především posluchačům vysokých uměleckých škol, konzervatoří, profesionálním i amatérským pěvcům, ale i milovníkům klasické hudby a zpěvu.
U dodávateľa
12,01 € 12,64 €

Klimatizačné zariadenia a ich dimenzovanie, 1. časť


Učebnica je určená svojim obsahom a metodikou jeho výkladu predovšetkým ako povinná literatúra k štúdiu predmetu Klimatizácia v IV. ročníku inžinierskeho štúdia v študijnom programe Energetické stroje a zariadenia na Strojníckej fakulte STU.I. časť „Centrálne klimatizačné zariadenia“ je zameraná na nízkorýchlostné vzduchové klimatizačné zariadenia určené pre veľké halové priestory. Obsahuje kapitoly z dimenzovania klimatizačných zariadení pre ich letnú a zimnú prevádzku prostredníctvom psychrometrických výpočtov a grafických zobrazení v h, x - diagrame. Učebnica môže poslúžiť aj študentom iných príbuzných študijných programov na fakultách technických univerzít, prípadne technických vysokých škôl, v rámci ktorých sa preberajú kapitoly z klimatizačných zariadení a ich psychrometrických výpočtov. Napokon môže byť užitočnou pomôckou aj odborníkom v praxi z oblasti klimatizácie budov.
Na sklade 2Ks
29,93 € 31,50 €

Rovnice, nerovnice, sústavy a výrazy


Publikácia ROVNICE, NEROVNICE, SÚSTAVY A VÝRAZY je poslednou časťou série Matematika jednoducho a ľahko určenej žiakom 7. až 9. ročníka základnej školy a 2. až 4. ročníka osemročných gymnázií. Má štyri kapitoly: Počítame s výrazmi, Rovnice, Nerovnice a Sústavy dvoch rovníc s dvomi neznámymi. Rovnice sú základom výpočtov v matematike a úpravu výrazov musia žiaci ovládať, aby vedeli riešiť rovnice. S nerovnicami a so sústavami rovníc mávajú deti problémy, ktoré im táto zbierka pomôže vyriešiť. Každá kapitola obsahuje niekoľko vzorovo vyriešených úloh s postupom výpočtu a s rôznymi alternatívami riešenia. Riešené príklady sú zoradené podľa náročnosti od najjednoduchších po zložitejšie. Na konci kapitol sú neriešené úlohy bez postupu výpočtu, doplnené kľúčom so správnymi výsledkami v závere knižky. Žiaci majú pri počítaní postupovať podobným logickým postupom ako pri vyriešených príkladoch. Obsah tematických celkov je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 2, zbierka preto poslúži aj pri príprave na prijímacie pohovory na stredné školy alebo pri opakovaní v 1. ročníku stredných škôl.Pre žiakov 2. stupňa ZŠ
Na sklade > 5Ks
5,61 € 5,90 €

Zdravotní tělesná výchova


Publikace pojednává o pohybovém vzdělávání pro žáky, mládež a osoby s tzv. zdravotním oslabením. Zdravotní oslabení je zpravidla kontraindikací zvýšené tělesné námahy při tělovýchovných činnostech, ve kterých je zdůrazňován výkonnostní aspekt. Zdravotní tělesná výchova spojuje teorii vztahující se k péči o vlastní zdraví s pohybovou výchovou zaměřenou na pohybový, dýchací a nervový systém. Doporučujeme ji i osobám se zjevnou motorickou diskoordinací. V učebním textu určeném nejen pro studenty UK FTVS, ale i pro zájemce o pohyb z hlediska funkčního významu pro lidské zdraví je zdůrazněn požadavek uvědomělého procvičování. Jde o sepětí mentálního cvičení s vyrovnávacím cvičebním tvarem, pozornost při cvičení směřuje k procítěnému pohybu – kinestézii.
U dodávateľa
12,50 € 13,16 €

Učiť sa, učiť sa, učiť sa... Toto je sekcia na samé jednotky. Naučí všetko, čo by ste mali a chceli vedieť. Podelí sa o vedomosti z matematiky a slovenského jazyka. Preskúša vás z angličtiny a nemčiny. Navedie, ako si ľahko poradiť s i/y.Učebnice, cvičebnice, skriptá a testy - vedomosťami to tu priam dýcha. Nájdete tu všetko pre žiakov, učiteľov, stredoškolákov, vysokoškolákov a samoukov.