% Zľavy na hry %

Jazyk


Veková kategória


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Série


Edície


Knihy - Učebnice, slovníky strana 500 z 500

Project, 4th Edition 2 Class CDs


This new edition of Tom Hutchinson's bestselling course combines all the aspects that students and teachers loved from the previous edition with exiting new digital components, extra resources and more teacher support than ever before. Your students will love watching the new animated Mickey, Millie and Mut and Sweet Sue and Smart Alex cartoons. In later levels of the course the cartoons are replaced with dramatized episodes of Kids, the photo-story from the Student's Book. For your kinaesthetic learners there are new fun total physical response pronunciation activities in the pronunciation bank at the back of the Student's Book. Other students will enjoy reading the stories in the extensive reading bank. And you will love all the teacher support available with Project fourth edition. Use digital resources more effectively in your lessons with the digital workshops that give you step by step guides to using some of the most educationally beneficial sites on the internet as well as ideas for how you can use them with the projects in the Student's Book.
Vypredané

Oxford EAP Intermediate B1+ Student's Book + DVD


Oxford EAP: Intermediate/B1+: Student's Book and DVD-ROM Pack
Vypredané
28,49 € 29,99 €

Family and Friends Starter Teachers Resource Pack


Family and Friends Starter: Teachers Resource Pack
Vypredané
36,09 € 37,99 €
SCANDI Prehliadka súčasných severských filmov
Výpredaj kníh 2023

Informatická výchova pre 4. ročník základných škôl (Pracovná učebnica)


- Záverečný diel série učebných materiálov z informatickej výchovy pre 1. stupeň ZŠ s kompletnou softvérovou podporou. - Učivo je prehľadne spracované v graficky oddelených častiach: učebnicovej a pracovnej časti. Učebnicová časť vysvetľuje nové pojmy a postupy práce s počítačom, pracovná časť obsahuje úlohy na nácvik a zdokonaľovanie nových zručností. - Precvičovanie učiva formou základných a nepovinných úloh umožňuje organizovať vyučovanie aj pri nedostatku počítačov a delení tried na skupiny. Priebežne sú zaradené aplikačné úlohy na použitie získaných vedomostí a zručností pri riešení komplexného problému. - Súčasťou učebnice je 6 projektových hárkov s premyslenými a overenými podrobnými návrhmi dlhodobých i krátkodobých projektov. - Žiak pracuje súbežne s dostupným softvérom a tiež so špeciálne vytvoreným softvérom, ktorý dostane učiteľ na inštalačnom disku. Disk získa učiteľ zdarma ako bonus k objednávke pre celú triedu (resp.pre skupinu, ak sa trieda delí). Platnosť multilicencie je vždy na daný školský rok. - Textový výklad v učebnici podporujú výukové videá na inštalačnom disku, zaradený je elektronický didaktický test učiva 4. ročníka a veľký záverečný test na diagnostiku zvládnutia hlavných cieľových kompetencií učiva 2. – 4. ročníka podľa ISCED 1. - Metodická podpora pre učiteľa je súčasťou inštalačného disku vo forme užitočných komentárov a riešení úloh a zahŕňa tiež nevyhnutné technické informácie. - Titul je súčasťou novej série Informatická výchova pre 1. stupeň ZŠ (so softvérovou podporou) autoriek M. Mosnej, Z. Ščasnej. Séria zaručuje koncepčné, obsahové a pojmové prepojenie učiva informatickej výchovy v jednotlivých ročníkoch 1. stupňa ZŠ a kompletnú softvérovú podporu k preberanému učivu.
Vypredané

Prírodoveda 4 pre 1. stupeň základných škôl


AnotáciaPracovná učebnica od skúsených autoriek nadväzuje na učivo 3. ročníka a obsahuje v praxi overené tematické pracovné strany. Učivo je usporiadané v logických, na seba nadväzujúcich krokoch s dôrazom na aktívnu úlohu žiaka pri poznávaní v motivačnom rámci „detektívneho pátrania“.Vhodné zaradenie demonštračných a žiackych pokusov a úloh, ktoré sú bližšie bežnému životu detí, umožňuje žiakom lepšie uplatniť svoje vedomosti, zručnosti a osobnú skúsenosť. Zaradené sú overené pokusy s multimediálnou podporou na CD, ich cieľom je rozvíjať schopnosť žiakov pozorovať a zaznamenávať informácie, motivovať žiakov k experimentovaniu, formulovaniu hypotéz a záverov. Všetky uvádzané pokusy sú realizovateľné a v praxi overené, používajú sa pri nich dostupné a bezpečné pomôcky a látky z bežného života.Významnou metodickou podporou k jednotlivým pokusom sú demonštračné videá alebo videonávody na CD s možnosťou opakovania záberu alebo sledovania detailu počas pokusu. Videopokusy sú aj prípadnou alternatívou pri nemožnosti realizovať daný pokus. Učebnica navrhuje aj nápadité a realizovateľné projekty, vedie žiakov k ich vhodnej dokumentácii s možnosťou vytvárať žiacke portfóliá. Moderná učebnica je spracovaná v súlade so ŠVP-ISCED 1.Titul je súčasťou série učebných materiálov Prírodoveda pre 1. stupeň ZŠ, ktorá zaručuje koncepčné, obsahové a pojmové prepojenie učiva jednotlivých ročníkov.
Vypredané
6,46 € 6,80 €

Čítanka pre 1. ročník + Abeceda


Čítanka nadväzuje na prácu s novým šlabikárom a prináša okrem textov aj zaujímavé úlohy, ktoré svojim charakterom nadväzujú na úlohy v šlabikári. Texty vekuprimerane a didakticky vhodne podporujú čítanie s porozumením, pričom svojim obsahom sledujú i citové a výchovné pôsobenie na dieťa. Zostavenie textov a sprievodných úloh podporuje čítanie s porozumením a dáva učiteľovi materiál na zmysluplné využitie čítankového obdobia.Čítanka je spracovaná podľa požiadaviek ŠVP a príloh ISCED 1.Čítanka je schválená Ministerstvom školstva SR.
Vypredané
7,60 € 8,00 €

Moderní HPLC separace v teorii a praxi II


Druhý díl se zabývá praktickou částí HPLC (praxe v moderní HPLC, vývoj a optimalizace metody, příprava vzorku chromatografické analýze, validace metody v HPLC, kvalifikace HPLC systému, problémy v HPLC).
Vypredané
26,98 € 28,40 €

Chémia pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom


Učebnica vysvetľuje základy priebehu a zákonitosti jednoduchých chemických reakcií. Okrem základného učiva s množstvom námetov na žiacke a učiteľské experimenty, doplnené o fotografie ich priebehu, obsahuje učebnica tiež motivačné doplňujúce texty a zaujímavosti pod nadpisom Premýšľame a objavujeme. Na konci jednotlivých tém je uvedené kľúčové učivo, otázky a úlohy, námety na projekty.
Vypredané
13,30 € 14,00 €

Matematika pre 2. ročník ZŠ - pracovný zošit - 1.časť


Pracovný zošit Matematika pre 2. ročník základných škôl – 1. časť autorov Pavla Černeka a kol. je súčasťou súboru učebných materiálov pre žiaka. Súbor nadväzuje na učebnicu matematiky pre 1. ročník ZŠ a prináša koncepčné prepojenie učebných materiálov týchto autorov pre 1. a 2. ročník ZŠ, v ktorých sa kladie dôraz na inovatívne metódy vyučovania matematiky, s väčším priestorom venovaným netradičným úlohám a úlohám na hlbší rozvoj tvorivého matematického myslenia.V pracovnom zošite sú jednotlivé typy úloh a aktivít graficky rozlíšené podľa ich náročnosti a podľa spôsobov práce s týmito úlohami. Pracovný zošit je rozdelený na aritmetickú a geometrickú časť. Úlohy tvoria premyslený systém, ktorého cieľom je prezentovať a precvičiť nové poznatky.V aritmetickej časti sa žiaci oboznamujú s jednotlivými matematickými problémami, hľadajú súvislosti a nové riešenia. Strany obsahujú základnú sériu úloh a jednu úlohu, ktorá je na docvičenie, precvičenie alebo matematické zaujatie iným spôsobom, táto úloha je graficky odčlenená. Výber úloh a ich poradie je výlučne v kompetencii pedagóga. Učivo sa osvojuje postupne, najprv je fáza prvotného oboznamovania s učivom (kapitola počítanie s pomocou), následne samotné vyvodenie a osvojenie učiva a jeho priebežné precvičovanie. Na pracovný zošit nadväzuje učebnica, pre dokonalejší prehľad o zodpovedajúcich stranách je v bočnej lište vždy odkaz. Geometrická časť je radená z opačnej strany pracovného zošita, aby bol prístup k tejto časti učiva pohodlný. Prílohu pracovného zošita tvoria papierové peniaze na vystrihovanie, ktoré využívajú aj pri riešení úloh a kartičky s číslami.
Vypredané
6,27 € 6,60 €

Administratíva a korešpondencia pre 3. ročník OA


Učebnica Administratíva a korešpondencia pre 3. ročník obchodných akadémií nadväzuje na učebnice Administratívy a korešpondencie pre 1. a 2. ročník. Prvá kapitola sa zaoberá písomným stykom, jeho významom a organizáciou, rozdelením písomností a právnou úpravou registratúry. Ďalej sa učebnica venuje analýze normalizovanej úpravy obchodných listov, administratívnemu štýlu a slohu úradných písomností, štruktúre obchodných listov a postupu pri ich tvorbe, prostriedkom písomnej propagácie. Posledná, šiesta kapitola obsahuje písomnosti v obchodnom styku, návody na ich štylizáciu, praktické ukážky a zadania na tvorbu obchodných listov v rámci dodávateľsko-odberateľských vzťahov.
Vypredané
16,15 € 17,00 €

Šlabikár - 1. časť + abeceda Štefeková


Šlabikár a čítanka sú víťazom konkurzu Ministerstva školstva SR v roku 2006. Šlabikár, ktorý pozostáva z dvoch častí, pokrýva prácu v prípravnom a šlabikárovom období. Jeho úlohou je naučiť dieťa rozlišovať písmená a sprostredkovať základy gramotnosti.Okolo každej dvojstrany sa nachádza súbor nápovedných obrázkov. Od začiatku umožňuje deťom jednoduchšie osvojovanie písmen a poskytuje možnosť stretávať sa od začiatku so všetkými písmenami. Deti poznávajú písmená, prostredníctvom sluchového rozlišovania hlások na začiatku slova. Šlabikár obsahuje zmysluplné a vekuprimerané texty a príbehy. V celom šlabikári sú zaradené cielené, často zábavné didaktické hry, ktoré podporujú čítanie s porozumením.Na vyhradených stranách s písanými textami má žiak možnosť systematicky pracovať s písaným písmom. V spodnej časti každej strany prípravného obdobia je krátka metodická informácia určená učiteľovi. Šlabikár bol v spolupráci s ŠPÚ experimentálne overený na celoslovenskej vzorke žiakov.
Vypredané
7,60 € 8,00 €

The Prince and the Pauper + CD


This series provides a wide variety of enjoyable reading material for all learners of English. Macmillan Readers are retold versions of popular classic and contemporary titles as well as specially written stories, published at six levels - Starter, Beginner, Elementary, Pre-intermediate, Intermediate and Upper. One of the most popular and respected series of simplified readers for English learners, with stories from contemporary and classic authors. Adapted from Mark Twain's classic story of what happens when two boys - Edward Tudor, a prince and the future King of England, and the poor son of thief - swap lives. This version comes with the CD.
Vypredané
11,40 € 12,00 €

Straightforward New C1 Advanced WB 2Ed+CD


Straightforward Second edition is now even more experienced in providing English for adults and young adults at all levels. Clear student progression and self checking (CEFR) Pick-up-and-use practicality Intuitive, easy-to-follow format Flexible and adaptable Supported by one of the most comprehensive Teacher's Books around What's new? New topics, articles and exercises Emphasis on wordlists and lexical features including a unique interactive online wordlist New online component supports the students in their language development New authentic video content
Vypredané

Pomocník z matematiky 5 - 1. zošit (inovovaný)


Pracovný zošit Pomocník z matematiky 5 je určený pre všetkých piatakov, nie lepším či horším žiakom, ale pre všetkých, ktorí chcú zvládnuť učivo 5. ročníka na primeranej úrovni. Obsahuje nielen jednoduché cvičenia na upevňovanie základov z matematiky, ako sčitovanie, odčitovanie, násobenie, delenie a zvládanie počtových operácií a zátvoriek, ale aj zaujímavé geometrické úlohy na zdokonaľovanie rysovacích zručností, merania, premieňania jednotiek a počítania obvodov. Ďalej tu nájdete množstvo úloh na priblíženie vlastností základných geometrických útvarov a telies, úlohy o základných súmernostiach v rovine a ich vlastnostiach, logické úlohy, prácu s grafmi, tabuľkami a údajmi.Výhodou tohto pracovného zošita je, že ho môžete používať podľa potreby. Teda napríklad systematicky ako súčasť práce s učebnicou a Planétou vedomostí, alebo ako doplňujúce úlohy na precvičovanie či zvládnutie niektorej témy, či záverečnom opakovaní či na začiatku šiestej triedy ako opakovanie učiva z 5. ročníka.Pomocník z matematiky 5 patrí do komplexnej série komponentov pre 5. ročník ZŠ od autorov Zuzana Berová a Peter Bero, v ktorej nájdete učebnicu a pracovné zošity s prepojením na Planétu vedomostí s interaktívnou formou úloh. Číselné kódy navádzajú priamo na úlohy na www.planetavedomosti.iedu.sk. Farebné odkazy od detektíva Baltazára Vás upozornia na to, že daný príklad si vyžaduje trošku viac dôvtipu či trpezlivosti, Šašo zas prináša strelené úlohy, ktoré majú zábavný podtón. Červená malina označuje úlohy na opakovanie, ktoré by mali byť už „malina“. Kalkulačka označuje zas úlohy, v ktorých sa sme smelo použiť. Kružidlo upozorňuje na rysovanie. Pri úlohách označených počítačovou myšou je potrebné si dohľadať niektoré informácie na internete.Výhody Pomocníka:– Inovovaný pracovný zošit je prepracovaný podľa aktuálneho ŠVP, je ho možné používať paralelne s platnou učebnicou.– Pestrá škála úloh z aritmetiky a geometrie, ktoré uľahčia učiteľovu prípravu a čiastočne nahradia zbierku úloh a cvičení.– Citlivo sa postupuje od jednoduchších príkladov k tým náročnejším; pri príkladoch je dostatok miesta na riešenie (aj keď sa žiak pomýli).– Učiteľ môže individuálnym tempom pracovať s každým žiakom (v škole aj v rámci domácej prípravy).
Vypredané

Moderní HPLC separace v teorii a praxi I


První díl učebnice je zaměřen na teoretické aspekty (základní pojmy chromatografické separace, instrumentace, stacionární fáze, chromatografické systémy, současné trendy v kapalinové chromatografii).
Vypredané
26,98 € 28,40 €

Rizikové faktory pracovného prostredia


Rizikové faktory pracovného prostredia
Vypredané
49,40 € 52,00 €

Straightforward New A1 Beginner WB 2Ed+CD


Straightforward Second edition is now even more experienced in providing English for adults and young adults at all levels. Clear student progression and self checking (CEFR) Pick-up-and-use practicality Intuitive, easy-to-follow format Flexible and adaptable Supported by one of the most comprehensive Teacher's Books around What's new? New topics, articles and exercises Emphasis on wordlists and lexical features including a unique interactive online wordlist New online component supports the students in their language development New authentic video content
Vypredané

Cutting Edge Pre-intermediate Students' Book 3rd Ed.+DVD


New World culture lessons encourage the exploration of contemporary topics and develop online research skills. Language live lessons provide light-hearted contexts for practising functional language and writing. The Pre-Intermediate level takes students from A2 to B1 The DVD-ROM contains all the audio and video clips and a digital Mini dictionary of key vocabulary.
Vypredané

Straightforward New A2 Elementary SB 2Ed+with Practice


For ease of use and practicality Straightforward Second Edition is structured to provide one lesson per double-page spread (A/B/C/D), lasting around 90 minutes. This version also comes with a unique code to access Straightforward Practice Online. The site provides numerous additional; resources for students. Accessed through a unique code in the back of the Student's Book it provides additional practice related to each unit in the Student's Book, an interactive wordlist to help students master vocabulary, wordlists and reference guides for student reference, resources ofr teachers. Teachers will be able to 'link up' with a class to monitor their students' progress. ONLINE PRACTICE - Over 130 online resources including bonus interactive listening, vocabulary, reading, grammar and pronunciation activities to consolidate learning from the print components, CEF Checklists, reading worksheets, video, interactive word lists with pronunciation practice and bespoke practice. GRAMMAR - Clear and uncomplicated grammar explanations present new grammar elements. Students are always supported by the Language Reference pages at the back of their book allowing them to further work on a difficult area and understand the language. VOCABULARY - Difficult and out of context words from the text are presented in the glossary so students are not distracted by these lexical hurdles. READING - Texts are accessible for the relevant level, realistic and from a variety of different sources/contexts. FUNCTIONAL LANGUAGE - Student's are not expected to learn in a vacuum and their interests and curiosities are met with 'Did you know' sections. CEF/SELF ASSESSMENT - Each unit culminates in a self assessment box so students can check and monitor their own progress and become more independent learners. The checklist is a selection of clear 'can-do' statements and therefore links to the CEF and portfolio elements of the course. FUNCTIONAL LANGUAGE - This section helps students to deal with common, every-day situations in an English-speaking environment - what we might think of as survival language
Vypredané
23,58 € 24,82 €

Učiť sa, učiť sa, učiť sa... Toto je sekcia na samé jednotky. Naučí všetko, čo by ste mali a chceli vedieť. Podelí sa o vedomosti z matematiky a slovenského jazyka. Preskúša vás z angličtiny a nemčiny. Navedie, ako si ľahko poradiť s i/y.Učebnice, cvičebnice, skriptá a testy - vedomosťami to tu priam dýcha. Nájdete tu všetko pre žiakov, učiteľov, stredoškolákov, vysokoškolákov a samoukov.