! Doprava ZADARMO už od 15 € !

Adela Jureníková

autor

Čo má vedieť tretiak z matematiky 3


Nový pracovný zošit v sérii určenej žiakom 1. stupňa základnej školy ponúka žiakom úlohy so správnymi výsledkami, pomocou ktorých si precvičia vedomostí z matematického učiva. Každá strana je vytvorená ako samostatný test so šiestimi úlohami a jednoduchým vyhodnotením uvedeným v tabuľke. K tým úlohám, za ktoré dieťa nezíska body, je potrebné sa vrátiť a učivo znova precvičiť. Úlohy sa zameriavajú na násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 20, na vytváranie, sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 10 000. Náplňou kapitoly určenej geometrii sú úsečky, kružnice, jednotky dĺžky, rysovanie v štvorcovej sieti a stavba telies. Na záver nechýbajú úlohy rozvíjajúce špecifické matematické myslenie. Pri pravidelnej práci so zošitom zvládnu tretiaci s úspechom všetko učivo.
Na sklade 1Ks
3,33 € 3,50 €

dostupné aj ako:

Čo má vedieť tretiak z matematiky


Tretia publikácia v rade je pokračovaním predchádzajúcich publikácií Čo má vedieť prvák z matematiky a Čo má vedieť druhák z matematiky. Na každej strane sa nachádza test so šiestimi úlohami a bodovacou tabuľkou. Vyhodnotenie zvládnu žiaci aj sami. Úlohy sú zamerané na násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 20, na sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 10 000. Náplňou kapitoly Geometria sú úsečky, kružnice, jednotky dĺžky, rysovanie v štvorcovej sieti a stavba telies. Nechýbajú tiež úlohy rozvíjajúce špecifické matematické myslenie. Osobitná pozornosť by sa mala venovať úlohám, za ktoré žiaci nezískali body. Je potrebné sa k nim vrátiť a učivo znova precvičiť. Pri pravidelnej práci s publikáciou zvládnu žiaci na konci školského roka úspešne celé učivo.
Na sklade 4Ks
3,33 € 3,50 €

Päťminútovky z matematiky pre 2. ročník ZŠ 2.vydanie


Pracovný zošit nadväzuje na úspešnú publikáciu Päťminútovky z matematiky pre 1. ročník základných škôl. V súlade so vzdelávacími štandardami pre primárne vzdelávanie obsahuje rôzne typy príkladov na precvičenie a upevnenie základných zručností a schopností z matematiky v druhom ročníku základnej školy. Väčšina úloh je vhodná na samostatnú prácu žiakov, alebo si vyžaduje iba krátke vysvetlenie. Na každej strane sa nachádzajú štyri úlohy, ktoré sa dajú ľubovoľne kombinovať. Možno s ním efektívne pracovať počas vyučovacej hodiny alebo pri domácej príprave na vyučovanie.Úlohy • na opakovanie učiva 1. ročníka • na sčítanie a odčítanie prirodzených čísel • na vytváranie predstáv o prirodzených číslach • z geometrie
Na sklade > 5Ks
5,23 € 5,50 €

Päťminútovky z matematiky pre 3. ročník ZŠ 2. vydanie


Pracovný zošit nadväzuje na úspešné publikácie Päťminútovky z matematiky pre 1. ročník základných škôl a Päťminútovky z matematiky pre 2. ročník základných škôl. V súlade so vzdelávacími štandardami pre primárne vzdelávanie obsahuje rôzne typy príkladov na upevnenie základných zručností a schopností z matematiky v treťom ročníku základnej školy. Pedagógovia určite privítajú aj zaradenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie do pracovného zošita. Väčšina úloh je vhodná na samostatnú prácu žiakov, alebo si vyžaduje iba krátke vysvetlenie. Učitelia, rodičia, vychovávatelia si môžu vybrať počet a vhodné typy úloh tak, aby si vytvorili súbory päťminútoviek podľa vlastného uváženia a podľa schopností žiakov v triede. Správne výsledky úloh v závere publikácie umožňujú spätnú väzbu a takisto efektívnu prácu žiakov v škole alebo pri domácej príprave. Možno s ním efektívne pracovať počas vyučovacej hodiny alebo pri domácej príprave na vyučovanie.Úlohy • na opakovanie učiva 2. ročníka • na vytváranie predstáv o prirodzených číslach • na sčítanie a odčítanie prirodzených čísel • z geometrie • aplikačné • rozvíjajúce špecifické matematické myslenie
Na sklade 1Ks
4,28 € 4,50 €

Päťminútovky z matematiky pre 4. ročník ZŠ 2. vydanie


Pracovný zošit nadväzuje na úspešné publikácie z edície Päťminútovky z matematiky pre 1., 2. a 3. ročník základných škôl. V súlade so vzdelávacími štandardami pre primárne vzdelávanie obsahuje rôzne typy príkladov na upevnenie základných zručností a schopností z matematiky vo štvrtom ročníku. Pedagógovia určite privítajú aj zaradenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie. Väčšina cvičení je vhodná na samostatnú prácu žiakov, alebo si vyžaduje iba krátke vysvetlenie. Učitelia, rodičia či vychovávatelia si môžu vybrať počet a vhodné typy úloh tak, aby si vytvorili súbory päťminútoviek podľa vlastného uváženia a podľa schopností žiakov v triede. Správne výsledky úloh v závere publikácie umožňujú spätnú väzbu. Možno s ním efektívne pracovať počas vyučovacej hodiny alebo pri domácej príprave.
Na sklade 2Ks
4,28 € 4,50 €

Päťminútovky z matematiky pre 1. ročník ZŠ 2. vydanie


Pracovný zošit je pomôckou pre žiakov prvého ročníka základných škôl, ich rodičov a učiteľov. V súlade so vzdelávacími štandardami obsahuje rôzne typy príkladov na hravé precvičenie, upevnenie a preverenie učiva matematiky prvého ročníka základnej školy. Každá strana pracovného zošita obsahuje štyri úlohy, ktoré sa dajú využiť aj na samostatnú prácu. Pri riešení niektorých úloh si žiaci môžu pomôcť kreslením, vyfarbovaním, spájaním či dopĺňaním obrázkov. Možno s ním efektívne pracovať počas vyučovacej hodiny alebo pri domácej príprave na vyučovanie.Úlohy • na počítanie v prípravnom období • na numeráciu (zapisovanie, porovnávanie a usporiadanie čísel, číselný rad) • na sčítanie a odčítanie • na porovnávanie
Na sklade 2Ks
4,95 € 5,50 €

Čo má vedieť prvák z matematiky, 2.vydanie


Matematika zohráva v každodennom živote dôležitú úlohu, preto už prváci by ju mali brať vážne a zároveň si k nej vytvoriť pozitívny vzťah. Publikáciu tvoria pracovné listy, ktoré zároveň fungujú ako samostatné testy a žiaci si ich dokážu sami vyhodnotiť. Obsahujú úlohy so správnymi výsledkami, motivačné básničky a obrázky na vyfarbovanie. Osobitná pozornosť by sa mala venovať úlohám, za ktoré žiaci nezískali body. Je potrebné sa k nim vrátiť a učivo znova precvičiť. Pri pravidelnom používaní pracovného zošita zvládnu prváci na konci školského roka úspešne celé učivo.V sérii vyšlo: Čo má vedieť prvák z matematiky Čo má vedieť druhák z matematiky Čo má vedieť tretiak z matematiky Čo má vedieť štvrták z matematiky
Na sklade 4Ks
4,28 € 4,50 €

Čo má vedieť druhák z matematiky, 2. vydanie


Čo má vedieť druhák z matematiky, 2. vydanie
Na sklade > 5Ks
3,33 € 3,50 €

Čo má vedieť tretiak z matematiky, 2.vydanie


Tretí pracovný zošit zo série určenej žiakom 1. stupňa základnej školy ponúka pestré úlohy so správnymi výsledkami, pomocou ktorých si deti precvičia vedomosti z matematického učiva celého ročníka. Každá strana je vytvorená ako samostatný test so šiestimi úlohami a jednoduchým vyhodnotením uvedeným v tabuľke. Úlohy sa zameriavajú na násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 20, na vytváranie, sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 10 000. Náplňou kapitoly, ktorá sa venuje geometrii, sú úsečky, kružnice, jednotky dĺžky, rysovanie v štvorcovej sieti a stavba telies. Opäť nechýbajú úlohy rozvíjajúce špecifické matematické myslenie. K úlohám, za ktoré dieťa nezíska body, je potrebné sa vrátiť a učivo znova precvičiť. Pri pravidelnej práci so zošitom zvládnu tretiaci s úspechom všetko učivo.Pre žiakov 3. ročníka základných škôl
Na sklade 1Ks
3,33 € 3,50 €

Päťminútovky z matematiky pre 2. ročník základných škôl - 2. vydanie


Pracovné zošity ponúkajú v súlade s učebnými osnovami rôzne typy príkladov na hravé precvičenie, upevnenie a preverenie učiva matematiky.
Vypredané
3,44 € 3,62 €

Päťminútovky z matematiky pre 1.ročník ZŠ, 3. vydanie


Pracovný zošit je pomôckou pre žiakov prvého ročníka základných škôl, ich rodičov a učiteľov. V súlade s učebnými osnovami ponúka rôzne typy príkladov na hravé precvičenie, upevnenie a preverenie učiva matematiky. Pri riešení niektorých úloh si môžu deti pomôcť kreslením či vyfarbovaním obrázkov.
Vypredané
3,44 € 3,62 €

Päťminútovky z matematiky pre 3. ročník ZŠ, 2.vydanie


Pracovný zošit v sérii nadväzuje na úspešné publikácie päťminútoviek pre 1. a 2. ročník základných škôl. Obsahuje 6 kapitol, ktoré sú vytvorené v súlade s tematickými celkami vymedzenými v Štátnom vzdelávacom programe ISCED1 pre primárne vzdelávanie. Každú kapitolu tvorí súbor rôznych typov príkladov na upevnenie základných zručností a schopností z matematiky v treťom ročníku. Súčasťou pracovného zošita sú aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce špecifické matematické myslenie. Učitelia, rodičia, vychovávatelia si môžu vybrať počet a vhodné typy úloh tak, aby si vytvorili päťminútovky podľa vlastného uváženia a podľa schopností žiakov v triede. Správne výsledky úloh v závere publikácie umožňujú spätnú väzbu a tiež samostatnú prácu žiakov v škole alebo pri domácej príprave. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky odporúča ako didaktickú pomôcku pre základné školy.
Vypredané
3,44 € 3,62 €

Päťminútovky z matematiky pre 2. ročník ZŠ


Pracovné zošity ponúkajú v súlade s učebnými osnovami rôzne typy príkladov na hravé precvičenie, upevnenie a preverenie učiva matematiky.
Vypredané
3,44 € 3,62 €

Zbierka úloh z mat.3.-4. roč.ZŠ


Zbierka slovných úloh z matematiky je vhodná na prácu doma i na vyučovaní. Niektoré úlohy vytvárajú pre deti priestor, aby si pri ich riešení pomohli kreslením či vyfarbovaním obrázkov. Úlohy o strašidielku Šišidielku a o Valentínke malých počtárov zaujmú a pobavia.
Vypredané
4,07 € 4,28 €

Zbierka úloh z mat.1.-2. roč.ZŠ


Zbierka je určená pre učiteľov prvého a druhého ročníka základných škôl pre žiakov a ich rodičov. Vychádza z učebných osnov a sú v nej zastúpené všetky typy slovných úloh ktoré musia žiaci v týchto ročníkoch zvládnuť. Je vhodná na samostatnú prácu doma i na vyučovaní. Niektoré úlohy vytvárajú pre deti priestor aby si pri riešení pomohli kreslením či vyfarbovaním obrázkov. Malých počtárov určite zaujmú a pobavia úlohy o strašidle a o Valentínke. Na konci zbierky sú uvedené správne riešenia úloh.
Vypredané
3,44 € 3,62 €

Zbierka úloh z matematiky pre 1.a 2. ročník základných škôl


Slovné úlohy na sčítanie a odčítanie, násobenie a delenie, na porovnávanie. Zbierka je určená pre učiteľov 1. a 2. ročníka ZŠ, pre žiakov a ich rodičov, vychádza z učebných osnov a sú v nej zastúpené všetky typy slovných úloh, ktoré musia žiaci v týchto ročníkoch zvládnuť. Niektoré úlohy vytvárajú priestor na hravú formu riešení. V závere publikácie sú uvedené správne riešenia.
Vypredané
3,44 € 3,62 €