% Zľavy na hry %

Aktualizácie 2019

edícia

Zákony 2019 II aktualizácia II 7 - Úplné znenie po novele - Exekúcie a ukončenie exekučných konaní


V súvislosti s novým zákonom o ukončení niektorých exekučných konaní bolo potrebné v Exekučnom poriadku vecne upraviť zákonnú možnosť zastaviť starú exekúciu a ukončiť staré exekučné konanie osobitným predpisom, preto sa Exekučný poriadok doplnil o uvedenú právnu úpravu, ktorej účelom je predovšetkým predchádzať výkladovým problémom a nezrovnalostiam.Najvýznamnejším cieľom nového zákona o ukončení niektorých exekučných konaní je zmeniť v tejto oblasti "pravidlá hry" a odhaliť nemajetné exekúcie, ktoré majú byť z tohto dôvodu ukončené. Ambíciou zákona je zavedenie osobitného procesného mechanizmu zastavenia tzv. starých (nemajetných) exekúcií priamo zo zákona, pričom technické otázky súvisiace s ukončením exekučných konaní sú zverené súdnemu exekútorovi. Po novele zákona o registri partnerov verejného sektora v prvom rade ide o zmeny, ktoré sa týkajú pôsobnosti zákona, pričom sa na tento účel prehodnocuje vymedzenie partnera verejného sektora a rozsah transakcií, ktoré sú podriadené režimu zákona. Druhú skupinu zmien predstavujú zmeny týkajúce sa procesných ustanovení zákona, ktoré reflektujú najmä skúsenosti oprávnených osôb a registrujúceho orgánu, ktoré sa prejavujú v zmenách registračného konania a súvisiacich konaní. Tretiu skupinu zmien predstavujú zmeny, ktoré možno označiť ako súvisiace či vyvolané.Aktualizácia II/7 2019 obsahuje nasledovné úplné znenie zákonov po novele: Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti - po novele zákonom č. 233/2019 Z. z. Zákon č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní - NOVÝ ZÁKON Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora - po novele zákonom č. 241/2019 Z. z. Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii - po novele zákona č. 83/2019 Z. z. Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách) - po novele zákona č. 211/2019 Z. z. Zákon č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov - po novele zákona č. 231/2019 Z. z. Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 157/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o druhoch súťaží návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva, o obsahu súťažných podmienok a o činnosti poroty - po novele vyhláškou č. 171/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách - po novele vyhlášky č. 287/2019 Z. z.
U dodávateľa
2,39 € 2,52 €

Zákony 2019 V aktualizácia V 4 - Úplné znenie po novele - Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú katalógy prac. činností pri výkone práce vo verejnom záujme


Nariadenie vlády č. 270/2019 Z. z. novelizuje Nariadenie vlády č. 431/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy prac. činností pri výkone práce vo verejnom záujme napr.: V prílohe č. 1 časti 17. ŠKOLSTVO A ŠPORT 06. platovej triede pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 02 a 03 znejú: 02 Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ (učiteľ materskej školy, učiteľ základnej školy, učiteľ strednej školy, učiteľ základnej umeleckej školy alebo učiteľ jazykovej školy), školský špeciálny pedagóg, majster odbornej výchovy, vychovávateľ, korepetítor, zahraničný lektor alebo školský tréner v škole, školskom zariadení, špeciálnej škole, špeciálnom výchovnom zariadení, zariadení sociálnych služieb, zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo v zariadení pre pracovnú rehabilitáciu zaradený do kariérového stupňa začínajúci pedagogický zamestnanec alebo pedagogický zamestnanec do splnenia podmienok podľa osobitného predpisu. 03 Odborná práca vykonávaná psychológom, školským psychológom, logopédom, školským logopédom, špeciálnym pedagógom, terénnym špeciálnym pedagógom, kariérovým poradcom, liečebným pedagógom alebo sociálnym pedagógom v škole, školskom zariadení, špeciálnej škole, špeciálnom výchovnom zariadení, zariadení sociálnych služieb, zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo v zariadení pre pracovnú rehabilitáciu, ktorý je zaradený do kariérového stupňa začínajúci odborný zamestnanec alebo odborný zamestnanec do splnenia podmienok podľa osobitného predpisu....Aktualizácia V/4 2019 - úplné znenie po novele obsahuje: Nariadenie vlády č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy prac. činností pri výkone práce vo verejnom záujme
U dodávateľa
2,28 € 2,40 €

Zákony 2019 II aktualizácia II 5 - úplné znenie po novele - Trestný zákon, Trestný poriadok, Zákon o trestnej zodpovednosti PO


Najnovšia Aktualizácia II/5 2019 - úplné znenie zákonov po novele prináša veľké zmeny v trestnom práve od 1. 8. 2019, ktoré sú dôležité nielen pre každého právnika, ale i policajta, sudcu či študenta vysokej školy. Novela Trestného zákona rozširuje právnu úpravu využitia technických prostriedkov pri kontrole výkonu niektorých rozhodnutí vydaných v trestnom konaní vrátane podpory využívania alternatívnych trestov, rozširuje sa možnosť rozhodovania samosudcu v trestnom konaní, koriguje sa úprava ukladania doživotného trestu bez možnosti podmienečného prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody, rozširuje sa úprava využitia videokonferencií v trestnom konaní a zavádza sa nová skutková podstata trestného činu falšovania a vyhotovenia nepravdivej zdravotnej dokumentácie. V Trestnom poriadku sa ustanovilo, aby úkony trestného konania, ktoré je nutné vykonať mimo svojho obvodu, bolo možné vykonať okrem dožiadania okresného súdu, prokurátora alebo policajta, kde má byť úkon vykonaný aj prostredníctvom videokonferenčného zariadenia. Ide najmä o výsluchy osôb, ktoré sú subjektom trestného konania. Stanovujú tiež sa minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov. V zákone sa vykonali korekcie, ktoré zabezpečia splnenie všetkých záväzkov, ktoré Slovenskej republike vyplývajú zo smernice. Ide o zohľadnenie skutočnosti, že smernica priznáva určité práva aj rodinným príslušníkom obete. Dopĺňa sa katalóg trestných činov obsiahnutý v zákone o trestnej zodpovednosti právnických osôb, za ktoré možno vyvodiť trestnú zodpovednosť právnickej osobe o nové trestné činy v oblasti trestnej činnosti proti finančným záujmom Európskej únie a takisto nezákonného obchodu s tabakom a tabakovými výrobkami. Doplnil sa katalóg trestných činov právnických osôb o trestný čin násilia proti skupine obyvateľov podľa § 359 Trestného zákona a trestný čin nebezpečného vyhrážania podľa § 360 Trestného zákona.Obsah: Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon - po novele zákonom č. 214/2019 Z. z. - účinnosť 1. 8. 2019 Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok - po novele zákonom č. 214/2019 Z. z. - účinnosť 1. 8. 2019 - po novele zákonom č. 231/2019 Z. z. - účinnosť 1. 1. 2020 Zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb - po novele zákonom č. 214/2019 Z. z. - účinnosť 1. 8. 2019
Vypredané
3,90 € 4,10 €

Zákony 2019 III aktualizácia III 6 - Úplné znenie zákonov po novele - Starobné dôchodkové sporenie, Sociálne služby


Obsahom publikácie sú zmeny v zákone o starobnom dôchodkovom sporení a v zákone o sociálnych službách. Jednotlivé ustanovenia zákona sú platné od roku 2020 a niektoré až od roku 2021. V zákone o sociálnych službách novela zavádza tz. informačný systém sociálnych služieb. Poskytovateľ sociálnej služby je povinný viesť v informačnom systéme sociálnych služieb napríklad aj evidenciu zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby, ktorých pracovná činnosť je vykonávaná pri poskytovaní takejto služby. V zákone o starobnom dôchodkovom sporení novela zavádza povinnosti pre dôchodkovú správcovskú spoločnosť - tá je povinná oboznámiť záujemcu o uzatvorenie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení ešte pred uzatvorením zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s kľúčovými informáciami, a to v dostatočnom časovom predstihu.Aktualizácia III/6 2019 obsahuje nasledovné úplné znenie zákonov po novele: Zákon č. 43/2004 Z. z o starobnom dôchodkovom sporení - po zmene zákonom č. 234/2019 Zákon č. 448/2008 Z. z o sociálnych službách - po zmene zákonom č. 280/2019 Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti - po novele zákona č. 300/2019 Z. z.
U dodávateľa
3,90 € 4,10 €

Zákony 2019 VI aktualizácia VI 3 - Úplné znenie zákonov po novele - Zákon o obchodovaní s emisnými kvótami, Zákon o ochrane prírody a krajiny


Zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami Zákon upravuje niektoré základné pojmy (povinný účastník systému obchodovania, nový účastník systému obchodovania, modernizačný fond, výrobca elektrickej energie), medzinárodné kredity, využitie výnosov z aukcií, modernizačný fond, platnosť emisných kvót, ustanovuje povinnosť Ministerstva životného prostredia SR zverejňovať informácie a podávať správy v súvislosti s kompenzáciami nákladov súvisiacich s emisiami skleníkových plynov do cien elektrickej energie a odstraňuje neplatné ustanovenia. Nepredpokladá žiadny vplyv na informatizáciu, služby verejnej správy pre občana ani sociálne vplyvy a nepredpokladá vplyv na rozpočet verejnej správy, predpokladá negatívny aj pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie a pozitívny vplyv na životné prostredie. Pre väčšinu ustanovení sa navrhuje účinnosť 1. októbra 2019 vzhľadom na termín transpozície revidovanej smernice EÚ ETS. Účinnosť plnenia povinností súvisiacich s uverejňovaním a podávaním správ uvedeným v článku 1 bode 14 písm. f) revidovanej smernice o EU ETS sa navrhuje dňom vyhlásenia z dôvodu povinnosti transpozície do 31. decembra 2018. Ustanovuje sa delená účinnosť aj vzhľadom na začiatok štvrtého obchodovateľného obdobia, ktorý je stanovený na 1. januára 2021. Účinnosť vypustenia používania jednotiek certifikovaného zníženia emisií a jednotiek zníženia emisií z projektových aktivít v schéme obchodovania sa navrhuje 1. júla 2021, aby bolo umožnené splnenie povinností za rok 2020...Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny Účelom zákona je zabezpečiť účinnejšie uplatňovanie záujmov ochrany prírody a krajiny predovšetkým v chránených územiach prostredníctvom zavedenia nových alebo zmenou existujúcich právnych nástrojov ustanovených v zákone č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p. tak, aby tieto územia plnili svoj účel v súlade s cieľmi ich ochrany zadefinovanými v zákone a dokumentácii ochrany prírody a krajiny. Uvedené sa týka predovšetkým národných parkov, ktoré podľa zákona predstavujú územia, kde je ochrana prírody nadradená nad ostatné činnosti. Návrhom zákona sa tiež sleduje zabezpečenie náležitej transpozície a uplatňovania smerníc EÚ v oblasti ochrany prírody, predovšetkým ustanovení čl. 6 smernice Účinné uplatňovanie záujmov ochrany prírody a krajiny závisí od vytvorenia vhodných legislatívnych podmienok. Platný zákon v súčasnosti neumožňuje v náležitej miere zabezpečiť ochranu chránených území, osobitne národných parkov, ktoré predstavujú najvýznamnejšie prírodné dedičstvo štátu, pred ich poškodzovaním a ničením. Uvedený problém sa prejavil v súvislosti s veľkoplošnými výrubmi v lesoch národných parkov, ktoré boli realizované predovšetkým z titulu predchádzania a zabránenia šírenia a premnoženia škodlivých činiteľov, a ktorých výsledkom sú rozsiahle holiny. Len v Národnom parku Nízke Tatry v dôsledku ťažby, resp. odstraňovaniu následkov kalamít zaniklo od roku 2004 viac ako 70 km2 starých lesov. V prípade Národného parku Nízke Tatry bol výskyt kalamít najmä v území s tretím stupňom ochrany, kde ťažba dreva podľa platného zákona nie je zakázaná ani inak obmedzená. V mnohých prípadoch tak došlo k poškodeniu alebo zničeniu biotopov európskeho a národného významu a biotopov chránených a ohrozených druhov rastlín a živočíchov. V súvislosti s poškodzovaním biotopov hlucháňa hôrneho v dôsledku realizácie náhodnej ťažby predovšetkým v národných parkoch, ktoré tvoria jadrovú zónu tohto druhu na území Slovenska, začala Európska komisia voči SR konanie vo veci porušenia smerníc EÚ - smernice o ochrane biotopov a smernice o ochrane vtáctva. V prípade, že SR neprijme potrebné opatrenia na ochranu lokalít európskej sústavy chránených území, toto konanie môže v krátkom čase viesť k podaniu žaloby na ESD...Aktualizácia VI/3 2019 obsahuje nasledovné úplné znenie zákonov po novele: " Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny " Zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov
U dodávateľa
2,28 € 2,40 €