Jazyk


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Rezervácia na predajni


Knihy - Bankovníctvo, poisťovníctvo strana 1 z 3

Peněžní ekonomie a bankovnictví, 7. vydání


Rozvoj tržní ekonomiky v naší zemi a s tím spojené působení základních funkcí peněz v praktické rovině znamenají, že ekonomické subjekty opírají svá ekonomická rozhodování jak o skutečný, tak o očekávaný vývoj peněžních veličin. Jde především o úrokové sazby, kurzy cenných papírů nebo měnové kurzy. Tato skutečnost současně vede k nárokům na poznání problematiky fungování peněžního oběhu, finančních institucí a peněžních a kapitálových trhů. Text publikace je rozdělen do šesti základních částí. V úvodní části – Peníze a úrok – se čtenáři seznámí se základními poznatky o podstatě fungování peněz, jejich emisi, oběhu a funkcích. Do kapitoly je rovněž zařazena problematika měnových unií. Další kapitola je věnována teoriím úrokové míry a determinantám a faktorům její úrovně a pohybu. V druhé části – Finanční systém – se věnujeme členění a fungování finančních trhů a úloze finančních zprostředkovatelů. Aktuálně je zde zařazena subkapitola o Evropském systému finančního dohledu. Část dále zahrnuje rozsáhlou kapitolu o obchodním bankovnictví i nově zpracované subkapitoly o kolektivním a penzijním investování. Třetí část – Trhy cenných papírů – obsahuje výklad základů investičního managementu. Pozornost soustředíme na typy investičních instrumentů a metody jejich ohodnocování a na institucionální uspořádání trhů cenných papírů. Nově je zařazena pasáž, kde se vysvětluje chování akciových kurzů pohledem behaviorálních financí. Ve čtvrté části – Centrální bankovnictví – se zaměřujeme na postavení a činnost centrální banky, nástroje měnové politiky a systém regulace a dohledu bank. Zvláštní pozornost je věnována centrální bance v naší ekonomice a Evropské centrální bance. Pátá část – Měnová teorie a politika – nejdříve čtenáře seznamuje s teoriemi poptávky po penězích. Následují výklad emise, resp. nabídky peněz a samostatná kapitola o problematice inflace a deflace s využitím modelu AS–AD a řady příkladů z české ekonomické historie. Podrobně se věnujeme transmisním mechanismům měnové politiky a popisujeme alternativní způsoby jejího provádění v podmínkách exogenity a endogenity peněz, tj. postupy, pro které se vžily názvy cílování peněžní zásoby a cílování inflace. V závěrečné, šesté části – Mezinárodní finance – navazujeme výkladem měnového kurzu a kurzové politiky s důrazem na problematiku vnější rovnováhy a volby kurzového systému. Rovněž se věnujeme devizovým operacím a jejich praktickému využití při arbitráži, spekulaci a hedgingu. Sedmé vydání odborné publikace, která prvně vyšla již v roce 1996 a jejíž všechna předchozí vydání byla rozebrána, je doplněno o aktuální skutečnosti a upraveno především s ohledem na změny v české ekonomice v posledních letech. Vydání reflektuje dvě zcela mimořádné události: virovou pandemii a agresivní válku Ruska proti Ukrajině, které výrazně mění ekonomické prostředí, především v oblasti rozpočtového hospodaření vlád. Publikace rovněž obsahuje podrobný seznam literatury, rejstřík a anglické summary.
Na sklade 1Ks
33,39 € 35,15 €

Životné poistenie


Kniha sa zaoberá matematickými základmi klasických metód životného poistenia. Snaží sa pokryť podstatnú časť obsahu aktuárskych skúšok. Všetky tvrdenia sa snaží odvodiť a dokázáť, čo by čitateľovi s primeranými matematickými základmi malo umožniť v prípade potreby tu diskutované modely upravovať alebo vyvíjať úplne nové modely poistenia. Potrebné vedomosti sú na úrovni základného kurzu klasickej matematickej analýzy a teórie pravdepodobnosti.
U dodávateľa
18,91 € 19,90 €

Tvorba a distribuce pojištění osob


Publikace se zabývá terminologií pojistného práva, pravidly tvorby a distribuce pojistného produktu, plněním informačních povinností a uzavíráním, obsahem, platností a konstrukčními prvky pojistné smlouvy. Autor v úvodu vysvětluje terminologii pojistného práva a upozorňuje na specifika jednotlivých produktů pojištění osob, což je zejména investiční a kapitálové životní pojištění a pojištění úrazu a nemoci. Dále autor analyzuje pravidla tvorby pojistného produktu, a to s ohledem na nařízení POG, zákon o pojišťovnictví a směrnici Solventnost II. Rozebírá i pravidla distribuce pojištění a poskytuje ucelený výčet informačních povinností, které jsou s pojištěním osob spojeny. Detailně píše o nařízení PRIIPs a aplikovatelnosti pravidel kolektivního investování na pojištění. Následuje pojednání o pojistné smlouvě a jejích součástech, a to i s důrazem na její uzavírání, změny, ukončování i případnou neplatnost a její důsledky, jako je zejména promlčení bezdůvodného obohacení.
U dodávateľa
21,88 € 23,03 €

Banking & Finance. Prax jednotlivých druhov financovania


Kniha približuje špecifickú prax jednotlivých druhov bankového financovania. Praktická príručka nadväzuje na knihu Banking & Finance Všeobecná prax. Venuje sa praxi jednotlivých druhov financovania v slovenskom kontexte, ako je korporátne financovanie a financovanie úverov investičného ratingu, financovanie s vysokou mierou zadlženia (leveraged), akvizičné financovanie, projektové financovanie a financovanie nehnuteľností. Kniha taktiež priblíži prax mimosúdnych reštrukturalizácií v kontexte Banking & Finance. Rozoberá tiež časté negociačné body a približuje pozíciu strán k sporným ustanoveniam pri jednotlivých druhoch financovania. Autori sú partneri a senior advokáti v renomovaných advokátskych kanceláriách, ako aj senior právnici a advokáti v medzinárodných finančných inštitúciách s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti Banking & Finance. Príručka predstavuje odborné dielo jediné svojho druhu na slovenskom trhu a v širšom CEE regióne.
Na sklade 2Ks
31,35 € 33,00 €

Banking & Finance. Všeobecná prax


Príručka približuje právnickej obci všeobecnú prax bankového financovania. Kniha sa venuje praktickým aspektom úverovej dokumentácie a to charakteristike úverovej zmluvy, medziveriteľskej dohody, zabezpečovacích dokumentov a iných súvisiacich dokumentov v slovenskom kontexte. Kniha tiež predstavuje samotný proces financovania a poskytne krátky náčrt dlhového financovania na Slovensku. Okrem súčasnej právnej praxe sa kniha venuje typickým negociačným bodom a približuje pozíciu strán k sporným ustanoveniam. Autori sú partneri a senior advokáti v renomovaných advokátskych kanceláriách, ako aj senior právnici a advokáti v medzinárodných finančných inštitúciách s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti Banking & Finance. Príručka predstavuje odborné dielo jediné svojho druhu na slovenskom trhu a v širšom CEE regióne.
U dodávateľa
33,25 € 35,00 €

Problematika zpracování osobních údajů v bankovním sektoru v kontextu bankovního tajemství


Bankovní tajemství je institutem, který poskytování služeb bankami doprovází již odedávna. Přestože je obecně známým institutem, jeho zákonná definice, včetně úpravy průlomů do bankovního tajemství, není ucelená. V posledních letech prodělává jeho podoba a možnosti průlomů do něj vlivem mnohdy protichůdných moderních legislativních trendů (důraz na ochranu spotřebitele, důraz na transparentnost zpracování osobních údajů, podpora mobility bankovních klientů a podpora inovativních finančních služeb, sdílení údajů pro prevenci kriminality vč. terorismu, praní špinavých peněz a daňových úniků) podstatný vývoj. Tato kniha nabízí komplexní představení bankovního tajemství včetně kategorií a jednotlivých konkrétních průlomů do něj a souvislostí, které bankovní tajemství má s legislativou týkající se zpracování osobních údajů. V knize jsou apopsány interpretační problémy z praxe a konkrétní praktické návrhy jejich řešení (jako je např. problematika outsourcingu, postupů ověřování úvěruschopnosti a využívání databází umožňujících posouzení úvěruschopnosti spotřebitele a další).
U dodávateľa
13,40 € 14,10 €

Jsou centrální banky za zenitem své slávy?


Nová kniha Jsou centrální banky za zenitem své slávy? významného českého ekonoma Kamila Janáčka je osobní výpovědí autora, který před svým nedávným návratem do akademické sféry prošel od začátku 90. let pozicemi poradce guvernéra centrální banky, náměstka ministra, hlavního ekonoma významné komerční banky, a posléze i člena bankovní rady České národní banky. „Pravomoci a význam centrálních bank mohou vést k závěru – a často se s tímto názorem setkáváme – že se tyto instituce nyní nacházejí na vrcholu své slávy a že hrají rozhodující úlohu při ovlivňování ekonomiky jednotlivých zemí či jejich uskupení. Nicméně události posledních dvou desetiletí opravňují položit si otázku, kterou obsahuje název této studie: Nejsou centrální banky již za zenitem své slávy? A pokud ano, proč? Tato otázka je velmi důležitá také proto, že centrální banky zásadním způsobem ovlivňují „krevní oběh“ tržní ekonomiky, a tím jsou peníze.“ Píše a ptá se autor v úvodu své publikace o centrálních bankách, které analyzuje v předvečer nástupu koronavirové krize. Ta všechny problematické fenomény centrálního bankovnictví ještě více zdůraznila. Autor na to v závěru knihy reaguje „Koronavirovým apendixem“.
Na sklade 2Ks
7,37 € 7,76 €

Pojištění v kostce


Učebnice, z pera špiček v oboru, přináší komplexní vhled do problematiky pojištění od teorie pojištění, přes právní rámec, risk management v pojišťovnictví, zajištění až po základní druhy pojištění. Kapitoly Pojištění vozidel, Pojištění majetku a Pojištění odpovědnosti za škody přinášejí podrobné informace o pojistných produktech, pravidlech sjednání, včetně upozornění na výluky a detaily, které rozhodují o získání klienta a předložení kvalitní pojistné ochrany. Učebnice je komplexním studijním materiálem pro ty, co chtějí uspět v praxi a chtějí mít odborné znalosti v tomto zajímavém a pestrém oboru.
U dodávateľa
13,35 € 14,05 €

Pojištění občanů


Učebnice, kterou sepsali odborníci na pojistném trhu, obsahuje dva oddíly Životní pojištění a Pojištění občanského majetku a odpovědnosti. Přináší kompletní přehled o jednotlivých produktových skupinách, v občanském pojištění ať životním či neživotním. Klade si za cíl přinést adeptům pojišťovnictví komplexní informace o druzích pojištění občanů včetně návodu jak při sjednání pojištění a při jednání s klientem postupovat, protože jen kvalitní služba přináší své ovoce oběma zúčastněným stranám.
U dodávateľa
9,78 € 10,29 €

Třicet let platebních karet v Česku a Slovensku


Před třiceti lety se v tehdejším československém bankovnictví začaly používat první platební karty a s nimi také první dva bankomaty. Snad si to dnes uvědomuje málokdo, ale pro dosavadní platební formy to byla revoluce v oboru, srovnatelná s vynálezem knihtisku nebo přistáním člověka na Měsíci. Platební karty si za těch třicet let našly cestu do našich peněženek a staly se každodenní součástí života. Dnes jde díky moderním technologiím digitálního věku vývoj ještě dál a nachází zcela jiné formy placení než prostřednictvím malého typizovaného plastu. Mohlo by se tak v budoucích několika letech stát, že další generace budou považovat platební kartu za podobný historický produkt jako televizi bez dálkového ovládání nebo téměř vyhubené veřejné telefonní budky na mince. Aby současné i příští generace nezapomněly na české a slovenské platební karty, vznikla pamětní publikace, která se věnuje právě tuzemským kartám od jejich vzniku do současnosti. Titul Třicet let platebních karet v Česku a na Slovensku je složen ze dvou základních částí. Tou první je sborník textů, kam přispěli významní zástupci celého oboru. Vedle platební asociace Mastercard a VISA to byly národní oborové asociace Sdružení pro platební karty v ČR a Združenie pre bankové karty v SR. Svým dílem přispěly i technologické firmy Global Payments, Monet+, Infinity Consulting a přední světový výrobce karet Austriacard. Sborník by nebyl kompletní, kdyby se nevěnoval historii karet v obou státech, kterou napsal Ing. Pavel Juřík, autor Encyklopedie platebních karet a desítek knih na téma platebních karet. Druhou částí knihy je katalogový přehled, který mapuje karty vydávané v Česku a na Slovensku za celých třiceti let. Tato část čítá téměř 4 800 obrázků karet. Soupis jednotlivých vydání zahrnuje více než 8 000 jednotlivých verzí karet. Svým rozsahem jde o unikátní počin, který je současně dosud nejrozsáhlejším uceleným katalogem platebních karet na světě. Při křtu knihy byl proveden zápis Muzeem rekordů v Pelhřimově do České knihy rekordů jako Nejobsáhlejší katalog platebních karet a záznam bude dále postoupen Guinessově knize rekordů. Kniha je rozsáhlá nejen svým obsahem, ale i rozměry. Obsahuje 976 stran a spolu se šubrem měří 36 x 25 cm s výškou hřbetu 8 cm. Celková hmotnost činí 6 kg. Vydána byla v limitovaném nákladu.
U dodávateľa
135,07 € 142,18 €

Etické aspekty v pojišťovnictví


Kam až dospěl stav etického (ne)-jednání v praxi jak pojišťoven, tak i zprostředkovatelů pojistných produktů pojišťoven, pokud musí reagovat až i legislativa? Nedělám si žádné iluze: zjevně nemravné chování se v pojišťovnictví projevuje, - podobně jako i v jiných oborech obchodního světa. Ovšem pojišťovnictví je založeno na důvěře férovosti jednání. Neetické jednání pojišťoven i distributorů jejich produktů ohrožuje kořeny samotného oboru pojišťovnictví: vzájemnou solidaritu mezi pojistníky, která předpokládá důvěru ve férovost jednání všech aktérů. Uvědomují si všichni zainteresovaní, jak fatální by byly následky ztráty důvěry pro pojišťovnictví jako obor? Nechť je tato publikace chápána jako příspěvek do již začínající odborné diskuze. Text publikace vychází z mé disertační práce (předložené r. 2018), jedná se o její zkrácenou verzi. V publikaci vycházím ze své praxe v oblasti zemědělského pojištění, z řízených hovorů s manažery, zprostředkovateli i klienty pojišťoven a dále ze studia pojistných podmínek pojišťoven a z veřejně dostupných webových stránek pojišťoven. Určitý problémem se ukázala otázka mlčenlivosti: ne všechno šlo v publikaci vypsat, s ohledem na závazek mlčenlivosti. Ovšem: lidé působící v oboru vědí oč se jedná a co muselo zůstat nevyřčené. Snad tato nemožnost vyslovit některé věci naplno zvýší v závěru publikace uvedený apel na morální odpovědnost pojišťoven i zprostředkovatelů vůči svým klientům. V publikaci se věnuji kořenům pojišťovnictví v původně charitativní roli a jejímu přerodu do podnikatelské činnosti. Solidaritu a pomoc bližnímu v nouzi rozvíjím na příkladu tématu půjčování a úroku z Bible. Pojišťovnictví je silné provázané s náhodou/nahodilostí. Jaký je vztah k náhodě v Bibli a v islámském právu (věrouce) uvádím v 1. kapitole. Specifika odměňování zprostředkovatelů pojistných produktů, postupy při získávání klientů, následná péče o klienta, likvidace škod, ale i problematika asymetrie informací v pojišťovnictví tvoří druhou část publikace, kterou doplňuje analýza pojistných podmínek pojišťoven a jejich sebeprezentace na webu. Zda je povolání pojišťovacího zprostředkovatele vhodné i pro křesťany rozvíjím v závěru knihy, na příkladě výkladu pojmu povolání u Martina Luthera. Pojišťovnictví má být službou mým bližním, je tomu tak i ve skutečnosti? Nebo jde jen o zisky? Důrazem na předpřipravenost svědomí křesťanského zprostředkovatele a apelem na morální odpovědnost vůči svým klientům uzavírám svůj skromný příspěvek k odborné diskuzi.
U dodávateľa
11,16 € 11,75 €

Poistenie právnej ochrany


Publikácia vznikla s cieľom ponúknuť odbornej, ako aj laickej verejnosti, poisťovniam, finančným sprostredkovateľom a študentom vysokých škôl v odbore poisťovníctva praktického sprievodcu v oblasti poistenia právnej ochrany objasnením jej princípov a zásad, postavenia poistenia právnej ochrany na vecnom poistnom trhu, ako aj v kontexte legislatívneho prostredia. Veríme, že sa táto publikácia zaradí medzi literatúru, ktorá bude pomocníkom všetkým subjektom pôsobiacim na poistnom trhu v SR, ako aj všetkým, ktorých sa otázka poistenia právnej ochrany týka z pohľadu spotrebiteľov, alebo potenciálnych záujemcov o tento druh poistenia.
Na sklade 1Ks
14,25 € 15,00 €

Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou


Publikace je inovací textu, který je více než patnáct let úspěšně využíván jako učební materiál pro vysokoškolské přednášky (MFF UK, VŠE aj. včetně slovenských škol), výuku na obchodních akademiích a vyšších odborných školách příslušného zaměření, školení v rámci kursů pořádaných různými finančními a pojistnými institucemi, ale i pro potřeby jednotlivců postavených před praktický finanční nebo pojistný problém.
Na sklade 1Ks
22,42 € 23,60 €

Principy pojištění podnikatelů a práv...


Kniha přináší mnoho konkrétních a užitečných rad pro všechny, kteří mají zájem na tom, aby byli správně a efektivně pojištění. Je určena nejen pojišťovacím makléřům, ale především jejich klientům z řad podnikatelů, průmyslových podniků a dalších institucí, velmi potřebná bude i pro zaměstnance pojišťoven a studenty pojišťovnictví. Z obsahu: Charakteristiky pojištění a pojistných trhů; Pojistné trhy a makléři; Přehled pojistitelných rizik; Požár a účinná prevence; Chemický průmysl; Zpracování vzorového obchodního případu atd.
U dodávateľa
8,84 € 9,31 €

Bankovnictví 2. vydání


Druhé vydání úspěšné učebnice Bankovnictví přináší ucelený pohled na tuto atraktivní problematiku. Kromě kapitol, které se týkají přímo oblastí bankovnictví, jsou zařazeny také kapitoly, které s problematikou bankovnictví úzce souvisejí. Kniha je určena zejména studentům oborů zaměřených na finance a bankovnictví, kterým by měla pomoci hlouběji pochopit probíhající změny v bankovním a finančním sektoru a v neposlední řadě dát podněty k dalšímu studiu. Rozšiřující informace zde naleznou také studující jiných oborů i zájemci z praxe.
U dodávateľa
30,82 € 32,44 €

Poistenie rizík malých a stredných podnikov.


Publikácia je nielen prehľadným a praktickým sprievodcom otázkami poistenia v Slovenskej republike i Českej republike, ale poskytuje aj pohľad a prístup k riadeniu rizík, ktoré majú v malých a stredných podnikoch svoje špecifiká, dané mierou dôsledkov chybných rozhodnutí na budúcnosť týchto podnikov a ich zamestnancov. Pre podnikovú prax sú osobitne cenné prehľadné klasifikácie jednotlivých druhov poistenia a modelové príklady z praxe, ktoré umožňujú firmám a podnikateľom modelovať a hodnotiť svoje vlastné situácie a podmienky vrátane parametrov pre vyhodnocovanie jednotlivých ponúk.
U dodávateľa
13,54 € 14,25 €

Shutdown


From the author of Crashed comes a gripping short history of how Covid-19 ravaged the global economy, and where it leaves us now When the news first began to trickle out of China about a new virus in December 2019, risk-averse financial markets were alert to its potential for disruption. Yet they could never have predicted the total economic collapse that would follow in COVID-19's wake, as stock markets fell faster and harder than at any time since 1929, currencies across the world plunged, investors panicked, and even gold was sold. In a matter of weeks, the world's economy was brought to an abrupt halt by governments trying to contain a spiralling public health catastrophe. Flights were grounded; supply chains broken; industries from tourism to oil to hospitality collapsed overnight, leaving hundreds of millions of people unemployed. Central banks responded with unprecedented interventions, just to keep their economies on life-support. For the first time since the second world war, the entire global economic system contracted. This book tells the story of that shutdown. We do not yet know how this story ends, or what new world we will find on the other side. In this fast-paced, compelling and at times shocking analysis, Adam Tooze surveys the wreckage, and looks at where we might be headed next.
Vypredané
18,95 € 19,95 €

Banking On It


'I surprised myself the first time I fully articulated the words "I'm starting a bank"'BANKING ON IT is the first-hand account of one woman's quest to rebuild Britain's broken banking system. After a lengthy career at the top of some of Britain's leading banks Anne Boden had become disillusioned with the status quo - the financial crash had broken trust in the whole sector but there seemed to be little appetite to make the most of emerging technologies to revolutionise customer experience. Increasingly frustrated with the inertia within the industry she decided to shake things up herself by doing something totally radical - setting up her own bank. In this awe-inspiring story Anne reveals how she broke through bureaucracy, tackled prejudice and successfully countered widespread suspicion to realise her vision for the future of consumer banking. She fulfilled that dream by founding Starling, the winner of Best British Bank at the British Bank Awards in 2018, 2019 and 2020, and in doing so has triggered a new movement that is revolutionising the entire banking industry.
Vypredané
22,75 € 23,95 €

Literatúra zameraná na témy bankovníctva a poistovníctva ponúka cenné informácie a poznatky týkajúce sa týchto dôležitých odvetví finančného sektora. Je to oblasť, ktorá sa týka nielen samotných bánk a poisťovní, ale aj jednotlivcov, podnikov a odborníkov, ktorí sa chcú oboznámiť s princípmi a postupmi v tomto sektore.

V tejto kategórii literatúry nájdete rôzne publikácie, ktoré sa zaoberajú rôznymi aspektmi bankovníctva a poisťovníctva. Publikácie sa zameriavajú na rôzne témy, ako sú bankové operácie, úvery, finančné analýzy, poistné produkty, riadenie rizika, právne aspekty a regulačné otázky týkajúce sa tohto sektora.

Literatúra o bankovníctve sa zaoberá špecifickými témami, ako sú bankové služby pre jednotlivcov a podniky, riadenie úverov, platobné systémy, elektronické bankovníctvo a investičné produkty. Tieto publikácie poskytujú informácie o fungovaní bánk, ich úlohe v hospodárstve a princípoch, ktoré sú základom bankových operácií.

V oblasti poistovníctva literatúra pokrýva tématické okruhy, ako sú životné poistenie, majetkové poistenie, zdravotné poistenie, poisťovacie riziká a pojmy, ktoré sa týkajú riadenia a hodnotenia poistných rizík. Tieto publikácie pomáhajú čitateľom pochopiť princípy poistných produktov, ich účel a výhody pre jednotlivcov a podniky.

Cieľom literatúry o bankovníctve a poistovníctve je poskytnúť čitateľom ucelený prehľad o týchto odvetviach, pomôcť im lepšie pochopiť procesy a princípy v bankovníctve a poistovníctve a poskytnúť nástroje a rady pre efektívne riadenie finančných operácií a rizík.