! Doprava ZADARMO už od 15 € !

Jazyk


Veková kategória


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Edície


Knihy - Občianske právo strana 1 z 21

Notársky poriadok. Komentár, 2. vydanie


Publikáciu tvoria komentáre k Notárskemu poriadku, Kancelárskemu poriadku pre notárov, vyhlášky MS SR o odmenách a náhradách notárov a vyhlášky MS SR o odmene Notárskej komory SR. Súčasťou publikácie je úplné znenie vnútorných (stavovských) predpisov Notárskej komory SR, uznesenia Notárskej komory SR a príslušná judikatúra. V predkladanom druhom vydaní komentára autori reagujú na legislatívne zmeny vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a dopĺňajú ho aj o nové alebo aktualizované znenia vnútorných predpisov Notárskej komory SR.Komentár má ambíciu slúžiť ako pomôcka pri správnej aplikácii Notárskeho poriadku najmä notármi, notárskymi kandidátmi a koncipientmi, ale má pomáhať aj pri výkone činnosti ostatných právnických profesií, najmä sudcov, advokátov a súdnych exekútorov. V neposlednom rade môže slúžiť ako pomôcka pre študentov práva, ktorí by sa v budúcnosti chceli venovať notárskej profesii, a preto im nepostačuje naštudovať si len samotný text Notárskeho poriadku.
Očakávame
84,55 € 89,00 €

Vlastníctvo bytov a správa domov


Cieľom diela Vlastníctvo bytov a správa domov je ucelené spracovanie a vyhodnotenie právneho stavu v oblasti vlastníctva bytov a nebytových priestorov. V každej časti knihy sú vystihnuté podstatné znaky skúmanej čiastkovej problematiky, s cieľom dopracovať sa k celistvému pohľadu na tému a na vzájomné súvislosti. Úvodná časť je prehľadom vývoja inštitútu vlastníctva bytov. Samostatne sú analyzované pojmy vlastníctvo, vlastnícke právo, práva k cudzím veciam, prostriedky ochrany vlastníckeho práva, vyvlastnenie, obmedzenie vlastníckeho práva, objekt a subjekt vlastníctva bytov. Systematizované sú koncepcie vlastníctva bytov a členenie ich teórií. V súvislosti s ochranou vlastníctva bytov sú uvádzané typy žalôb. Osobitné časti práce sústreďujú pozornosť na prevod, prechod a zánik vlastníckeho práva k bytom. Prehľadne sú spracované oblasti týkajúce sa kúpnej, darovacej, zámennej zmluvy, nadobudnutie vlastníctva dedením alebo rozhodnutím štátneho orgánu, i ďalšie spôsoby vzniku a zániku vlastníckeho práva k bytom a nebytovým priestorom výstavbou, stavbou, nadstavbou, ako aj možnosti nadobudnutia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti od nevlastníka. Časť knihy týkajúca sa katastra nehnuteľností je spracovávaná s dôrazom na prehľadnosť a rýchlu orientáciu v téme, s popisom náležitostí návrhu na vklad. Prehľadne a s uvedením príkladov je spracovaná kapitola vymedzujúca typy daňových povinností súvisiacich s vlastníctvom a prevodmi nehnuteľností. Záverečné kapitoly ponúkajú pohľad na možnosti správy domu – spoločenstvom vlastníkov bytov a nebytových pristorov alebo správcovskou spoločnosťou. Jednotlivé štruktúry je možné použiť ako modelové usporiadanie pri tvorbe zmlúv o spoločenstve alebo o výkone správy. Pozornosť je venovaná aj ochrane spotrebiteľa. Záverečná kapitola upriamuje pohľad na problematiku domového poriadku, ktorý je od roku 2020 zákonne definovaný. Vymedzené sú jednotlivé odporúčané témy spracovávané domovým poriadkom. Súčasťou kapitoly je tabuľkové spracovanie oblastí, pri ktorých dochádza v praxi k nejasnostiam, pričom tabuľky je možné zakomponovať do jednotlivých domových poriadkov. Väčšina kapitol knihy Vlastníctvo bytov a správa domov je dopĺňaná judikatúrou.
Predpredaj
9,45 € 9,95 €

Vecné bremená – Monotematika


Predkladané dielo prináša praktický náhľad do problematiky vecných bremien ako vecnoprávnych obmedzení vlastníckeho práva. Cieľom autora bolo zosumarizovať čo najširšie množstvo praktických prípadov a ich riešení, ktoré má napomôcť právnej praxi. Základom tohto diela je judikatúra, a to najmä tzv. vlastníckeho senátu Najvyššieho súdu Českej republiky, ktorá tvorí primárny zdroj tohto diela. Poskytuje tiež kritické názory k známej a publikovanej judikatúre Slovenskej republiky, najmä k spôsobu vedenia sporov pred súdmi, ako aj vydržaniu vecných bremien. Čitateľ tu nájde aj vzory žalobných návrhov, návod, akým spôsobom má uplatňovať subjekt z vecného bremena svoje nároky a s tým spojené ďalšie procesné aspekty konaní o vecných bremenách pred súdmi.
Predpredaj
38,00 € 40,00 €
Plyšiaci Macko Uško
Séria kníh Kubko sa učí
Brána do Európy. Dejiny Ukrajiny - Serhii Plokhy

Civilný sporový poriadok. Úzz, 8. vydanie 2023


Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku s právnym stavom k 1. februáru 2023, a so zvýraznenými zmenami poslednej novelizácie: zákona č. 398/2022 Z. z. s účinnosťou od 1. decembra 2022 a zákona č. 150/2022 Z.z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov s účinnosťou od 1. júna 2023.
Na sklade 3Ks
4,66 € 4,90 €

Civilný mimosporový poriadok. Úzz, 7. vydanie 2023


Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 161/2015 Z.z. Civilného mimosporového poriadku so zmenami poslednej novelizácie: zákona č. 150/2023 Z.z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov s účinnosťou od 1. júna 2023, zákona č. 338/2022 Z.z., zákona č. 398/202 Z.z., zákona č. 488/2022 Z.z. a zákona č. 8/2023 Z.z. s účinnosťou od 1. februára 2023.
Na sklade 1Ks
4,28 € 4,50 €

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii. Úzz, 5. vydanie 2/2023


Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii s zvýraznenými zmenami poslednej novelizácie: zákona č. 150/2022 Z.z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov s účinnosťou od 1. júna 2023, zákona č. 398/2022 Z.z., zákona č. 497/2022 Z.z. s účinnosťou od 1. marca 2023 a zákona č. 6/2023 Z.z. s účinnosťou od 1.2.2023 Z.z.
Na sklade 1Ks
5,80 € 6,10 €

Zákon o rodine. Úzz, 8. vydanie 2023


Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákonov s právnym stavom k 15. februáru 2023: Zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine so zmenami poslednej novelizácie zákona č. 338/2022?? Z.z. a zákona č. 408/2022? Z.z. Z.z; Zákon č. 300/1993 Z.z. o mene a priezvisku so zmenami poslednej novelizácie zákona č. 408/2022 Z. z.; a Zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách so zmenami poslednej novelizácie zákona č. 408/2022 Z. z.
Na sklade 3Ks
4,28 € 4,50 €

Exekučný poriadok Úzz, 9. vydanie 2/2023


Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenieExekučného poriadku, zákona č. 233/1995 Z. z. s účinnosťou od 1. apríla 2023, a so zmenami poslednej novelizácie - zákona č. 48/2023 Z. z.
U dodávateľa
5,32 € 5,60 €

Občiansky zákonník – XII. doplnené vydanie, platný od 1. marca 2023


Publikácia poskytuje úplné znenie zákona z rozsiahlym komentárom a judikatúrou po poslednej novele V poslednom období došlo k podstatným zmenám Občianskeho zákonníka a všetky zmeny sú už zachytené v tejto knihe, ktorá slúži predovšetkým potrebám dennej praxe našich čitateľov. Niektorým ustanoveniam, ktorých výklad robí v praxi ťažkosti, venujeme osobitnú starostlivosť a pri tých ustanoveniach, ktoré boli dotknuté neskoršou novelizáciou a kde pôvodná dôvodová správa už celkom nezodpovedá platnému právnemu stavu, pôvodný text dôvodovej správy nepoužívame, a preto sme ho nahradili novým komentárom. Súčasťou knihy je i najaktuálnejšie nariadenie vlády SR č. 87/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka.
U dodávateľa
32,30 € 34,00 €

Civilný sporový poriadok . Komentár (2. vydanie)


Druhé vydanie veľkého komentára C. H. Beck k Civilnému sporovému poriadku prináša aktualizovaný a rozšírený výklad ustanovení tohto základného procesného kódexu. Komentár obsahuje prehľadne a podrobne spracovanú problematiku obsiahnutú v Civilnom sporovom poriadku a tiež je doplnený o aktualizovanú judikatúru. Odborný výklad k jednotlivým ustanoveniam prináša odpovede na mnohé otázky, ktoré vznikajú v súvislosti s aplikáciou Civilného sporového poriadku. Široký autorský kolektív pod vedením prof. JUDr. Marka Števčeka, PhD., tvorený uznávanými odborníkmi v oblasti civilného práva s bohatými skúsenosťami nielen v právnej teórii, ale aj v praxi, vytvoril dielo výnimočného rozsahu, ktoré reflektuje vývoj aplikačnej praxe, judikatúry či doktrinálne posuny a tiež novely prijaté od prvého vydania komentára. Vzhľadom na význam komentovaného predpisu, komentár je určený širokej odbornej verejnosti, najmä sudcom, prokurátorom, advokátom, advokátskym koncipientom, zamestnancom štátnych a verejných inštitúcii, firemným právnikom, podnikateľom, organizáciám na ochranu spotrebiteľa, či študentom.Kolektiv autorů Bianka Tkáčová, Radka Zahradníková, Anita Filová, Katarína Gešková, Juraj Gyárfáš, Juraj Hamuľák, Alexandra Löwy, Peter Molnár, Nováková Anna, Ľubomír Pagáč, František Sedlačko, Peter Strapáč, Robert Šorl, Peter Šťastný, Ondrej Blažo, Michal Cenkner, Tomáš Čentík, Ladislav Duditš, Michal Ďuriš, Marián Fečík, Jana Bajánková, Jana Baricová, Soňa Mesiarkinová, Svetlana Ficová, Marek Tomašovič, Marek Števček
Na sklade 3Ks
141,55 € 149,00 €

Úvod do práva bezdůvodného obohacení


Publikace poskytuje ucelený přehled úpravy institutu bezdůvodného obohacení v občanském zákoníku. Výklad navazuje na aktuální tuzemskou literaturu a judikaturu Nejvyššího soudu a Ústavního soudu, ale vychází též z právní teorie i praxe zahraniční, zejména německé a rakouské, jakož i z Návrhu společného referenčního rámce (DCFR). Představuje tedy české právo bezdůvodného obohacení v evropském kontextu. Současně usiluje o co největší názornost a pochopení látky usnadňuje častým využitím příkladů i grafickým znázorněním složitějších třídění. Primárním cílem textu je sloužit jako pomůcka pro studenty právnických fakult, kteří se seznamují s institutem bezdůvodného obohacení v rámci magisterských kurzů závazkového práva. Tomu je uzpůsobena šíře a podrobnost výkladu. Publikaci nicméně mohou využít coby nástroj pro orientaci v oblasti práva bezdůvodného obohacení i praktikující právníci či akademici, kteří se na závazky z bezdůvodného obohacení nespecializují. Skripta totiž poskytují obecný přehled o dané matérii a bohatě odkazují na domácí i cizojazyčnou literaturu, jejímž studiem může v případě potřeby či zájmu čtenář pokračovat.
Na sklade 2Ks
15,63 € 16,45 €

Autorský zákon Úzz, 4. vydanie 2022


Úzz. Právny stav k 1. septembru 2022
Na sklade 2Ks
4,28 € 4,50 €

Civilné právo procesné


Predkladaná publikácia predstavuje prvý diel komplexnej učebnice slovenského civilného procesu. Učebnica tematicky pokrýva dve časti, a to úvod do civilného procesu a sporové konanie. Učebnicu napísal pod vedením prof. JUDr. Mareka Števčeka, PhD. široký autorský kolektív zložený nielen z tvorcov novej procesnej úpravy, odborníkov z teórie, ale tiež z praxe. Učebnica je určená širokej právnickej obci, študentom práva, ako i praktikujúcim právnikom v najrozmanitejších právnických profesiách....Publikaci lze bez jakýchkoli pochybností postavit na roveň moderních evropských vysokoškolských učebnic civilního procesu... Z recenzného posudku JUDr. Renáty Šínovej, Ph.D....Počin autorov a výsledok ich snahy je potrebné vnímať ako cenný vklad do poznania významnej súčasti nášho právneho poriadku... Z recenzného posudku prof. JUDr. Antona Dulaka, PhD.Kolektiv autorů Marek Tomašovič, Katarína Valová, Michal Cenkner, Ladislav Duditš, Marián Ďurana, Marek Ivančo, Michal Káčerík, Alexandra Löwy, Sandra Meňhartová, Soňa Mesiarkinová, Jana Mitterpachová, Peter Molnár, František Sedlačko, Romana Smyčková, Richard Straka, Peter Strapáč, Milan Sudzina, Katarína Ševcová, Robert Šorl
Na sklade 2Ks
46,55 € 49,00 €

Ukončenie nájmu bytu


,,...Autorka upozorňuje na nedostatky právnej úpravy. Vedecký a súčasne aj praktický prínos monografie však nekončí len identifikovaním týchto nedostatkov. Autorka súčasne ponúka aj ich možné riešenia na podklade dostatočných argumentov...,, Z recenzného posudku prof. JUDr. Svetlany Ficovej, CSc.,,...Dielo vytvára vynikajúce východisko pre prípravu právnej úpravy súkromného nájomného bývania de lege ferenda, pre súčasnosť slúži zároveň ako vhodná pomôcka pre právnu prax...,, Z recenzného posudku doc. JUDr. Moniky Jurčovej, PhD.,,...Monografia je spracovaná prehľadne a štruktúrovane. Témy sú radené v logickej nadväznosti, text je písaný jasným a zrozumiteľným štýlom a jednotlivé kapitoly a podkapitoly vytvárajú konzistentnú prácu prehľadového charakteru...,, Z recenzného posudku Mgr Jany Králusovej,,...Predložená publikácia je z hľadiska komplexnosti spracovanej témy na našom trhu výnimočným počinom, ktorý si zaslúži ocenenie za poctivý výskum, jasné a prehľadné spracovanie, no aj za intelektuálnu odvahu spracovať skúmanú problematiku do takého veľkého detailu...,, Z recenzného posudku Mgr. Michala Záthureckého, PhD., MJur (Oxon)
U dodávateľa
20,90 € 22,00 €

Dedičská príručka 2022


Na Slovensku je najrozšírenejším spôsobom prechodu majetku z poručiteľa na dedičov dedenie zo zákona. Dedičské právo upravuje zákon č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ten stanovuje, že dediť zo zákona je možné a najčastejšie sa tak deje, ak poručiteľ nezanechal závet, závet dokázateľne zrušil, alebo ak poručiteľ závet síce spísal, avšak rozdelil v ňom len časť majetku a o zvyšnej časti nerozhodol. Všetky potrebné informácie týkajúce sa dedenia sa dočítate v novej publikácii.Titul obsahuje: Občiansky zákonník - komentár k ustanoveniam týkajúcich sa dedičského práva Notársky poriadok Civilný mimosporový poriadok Súvisiace predpisy k dedičskému konaniu Dedičské právo a podnikanie Osobitné predpisy k dedičskému právu Trovy dedičského konania a poplatky v dedičskom konaní Vzory v dedičskom konaní Cezhraničné dedenie Otázky z praxe – dedičské právo
Na sklade 5Ks
16,63 € 17,50 €
  • 5 /5

Decízne systémy


Autor sa originálnym spôsobom zamýšľa nad prítomnosťou a budúcnosťou rozhodovania sporov. Všíma si prístup všeobecných súdov a popisuje alternatívne formy. Osobitne v oblasti športu, ochrany spotrebiteľa a záujmových samospráv. Z teórie prechádza do praktických analýz. Knihu sa oplatí prečítať už aj len pre čitateľský zážitok. Možno smelo povedať, že J. Čollák je v tejto knihe Hrabalom slovenskej právnej vedy. prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. Autor odhaľuje zradné zákutia terra incognita, ktorým svet alternatívnych spôsobov riešenia sporov v mnohých ohľadoch stále je a sprevádza čitateľa jeho územím s prehľadom a bez zbytočných odbočiek, zreteľne deklarujúc odbornú orientáciu v spracúvanej problematike na vysokej úrovni. Logická štruktúra monografie napomáha jej prehľadnosti a pútavosti. Autor používa zrozumiteľný jazyk a výsledkom jeho snaženia je kvalitné odborné dielo s potenciálom zaujať široký okruh čitateľov. prof. JUDr. Marek Števček, PhD. Monografia ako celok je vážnym prínosom k rozvoju vedy občianskeho práva, a to ako občianskeho práva hmotného, tak aj občianskeho (civilného) práva procesného. Autor sa svojím vedeckým bádaním, výkladmi a názormi venoval otázkam, ktoré doteraz neboli v právnej vede takto analyzované. Prínos práce možno vidieť aj v rovine praktickej, pri riešení právnych vzťahov. prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.
Na sklade 1Ks
46,55 € 49,00 €

Exekučný poriadok Úzz, 8. vydanie 2022


Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Exekučného poriadku, zákona č. 233/1995 Z. z. s právnym stavom k 1. januáru 2022, a so zmenami poslednej novelizácie zákona č. 432/2021 Z. z.
Na sklade 3Ks
4,94 € 5,20 €

Občanství Evropské unie


Občanství Evropské unie vzniklo před necelými třiceti lety, v roce 1993, vstupem Maastrichtské smlouvy v platnost. Již tehdy bylo občanství EU chápáno jako institut posouvající evropskou integraci, do té doby převážně ekonomického charakteru, směrem k politické unii. Od svého vzniku se občanství EU stále rozvíjí. Přestože má dodnes jen odvozenou a doplňkovou povahu ve vztahu ke státnímu občanství členských států, přináší občanům členských států řadu práv a je vnímáno jako jeden z významných federativních prvků Evropské unie. Kniha zpracovává relativně uceleným způsobem problematiku unijního občanství. Obsahuje kapitoly o historickém vývoji tohoto institutu, o jeho charakteristických rysech a srovnání se státním občanstvím. Těžištěm publikace je obsah unijního občanství, tj. práva a povinnosti občanů EU, přičemž pozornost je věnována zejména právu pohybu a pobytu občanů EU, právu nebýt diskriminován na základě státní příslušnosti a politickým právům občanů EU. Kniha zohledňuje také aktuální otázky dopadu pandemie COVID-19 a brexitu na občanství Unie.
U dodávateľa
21,43 € 22,56 €
  • 4,4 /5

Občiansky zákonník. Úzz, 10. vydanie 9/2021


Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. s právnym stavom k 15. septembru 2021, so zvýraznenými zmenami poslednej novelizácie zákona č. 394/2019 Z. z.
Na sklade > 5Ks
5,32 € 5,60 €