Jazyk


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Edície


Knihy - Zákony, zbierky zákonov s. 1 z 93

Zákony 2022 I aktualizácia I/3 - daňové a účtovné zákony


Primárnym cieľom nového zákona o financovaní voľného času dieťaťa a s ním súvisiacich noviel zákonov je podpora voľnočasových aktivít dieťaťa v oblasti vzdelávania, športu a kultúry prostredníctvom finančného príspevku, aby boli tieto aktivity prístupnejšie čo najväčšej skupine detí. Titul obsahuje úplné znenia zákonov po ostatnej novele: – Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov Upozornenie na zmenu zákona: – Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty – Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch – Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov V novele zákona o dani z príjmov sa navrhuje úprava sumy daňového bonusu pre dieťa v závislosti od dosiahnutej vekovej hranice dieťaťa a upravujú sa podmienky na uplatnenie nároku na daňový bonus na dieťa. S účinnosťou od 1. júla 2022 sa navrhuje zmena v uplatňovaní daňového bonusu na vyživované dieťa a to v dvoch smeroch – zvýšením súm daňového bonusu so súčasnou úpravou vekových hraníc dieťaťa a podmienok pre uplatnenie daňového bonusu. Úprava platná pre daňový bonus v § 52zzn je nastavená len na obdobie od 1. júla 2022, pričom je zachovaná možnosť postupovať aj spôsobom platným do 30. júna 2022 po splnení podmienok ustanovených v § 33 a nadväzujúcich účinných do 30. júna 2022, ak je to pre daňovníka výhodnejšie. Pri výpočte sumy daňového bonusu za mesiace január až jún 2022 sa uplatňuje postup v zmysle legislatívy platnej do 30. júna 2022, t. z. nárok na daňový bonus vzniká daňovníkovi, ak v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 5 aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy alebo ak v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy a vykázal základ dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2. Ak daňovník v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 5 aspoň vo výške polovice minimálnej mzdy len v niektorých mesiacoch a zamestnávateľ mu priznal nárok na daňový bonus, nestráca nárok na už priznaný daňový bonus v mesiacoch január až jún 2022 a to ani vtedy, ak úhrnná suma zdaniteľných príjmov podľa § 5 alebo § 6 ods. 1 a 2 nedosiahne sumu 6-násobku minimálnej mzdy za celé zdaňovacie obdobie. S účinnosťou od 1. júla 2022 sa podmienka dosiahnutia zdaniteľných príjmov podľa § 5 alebo § 6 ods. 1 a 2 aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy neuplatňuje ale zavádza sa obmedzenie sumy daňového bonusu do zákonom stanovenej výšky základu dane v závislosti od počtu detí (§ 52zzn ods. 8)...
Na sklade 3Ks
3,99 € 4,20 €

Zákony 2022 II aktualizácia II/6 - Sloboda informácii, Zákon o cenách


V oblasti vecnej pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky sa zlepšením podnikateľského prostredia predlžuje oprávnenie živnostenského úradu na zrušenie živnosti v prípade jej nevykonávania dlhšiu dobu z 2 na 4 roky od jej založenia či sa liberalizujú podmienky vzdelania a praxe na prevádzkovanie detektívnej služby a odbornej prípravy a poradenstva SBS. Titul obsahuje úplné znenia zákonov po ostatných novelách Zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách – po novele zákonom č. 222/2022 Z. z. (prvá novela) Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám – po novele zákonom č. 251/2022 Z. z. (prvá novela) Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti – po novele zákonom č. 247/2022 Z. z. (prvá novela) a po novele zákonom č. 249/2022 Z. z. (druhá novela) Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch – po novele zákonom č. 246/2022 Z. z. (prvá novela) UPOZORNENIE NA ZMENU! Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) – po novele zákonom č. 249/2022 Z. z. (prvá novela) a po novele zákonom č. 256/2022 Z. z. (druhá novela) Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore – po novele zákonom č. 252/2022 Z. z. (druhá novela) K najzásadnejším zmenám, ktoré smernica v zákone o slobode informácii prináša, patria: 1 .rozšírenie personálnej pôsobnosti na tzv. verejné podniky, 2. rozšírenie vecnej pôsobnosti na „osobitné“ kategórie informácií napríklad na informácie s vysokou hodnotou (tzv. high-value datasets alebo datasety s vysokým potenciálom na opakované použitie), ktorých zoznam zadefinuje Európska komisia vykonávacím aktom, ďalej výskumné údaje ako špecifickú kategóriu informácií vznikajúcich v rámci vedeckého výskumu financovaného z verejných zdrojov (napr. štatistiky, výsledky meraní; nie však vedecké články/publikácie, ktoré naďalej zostávajú vylúčené z pôsobnosti smernice), dynamické údaje (napr. satelitné, meteorologické, dopravné a i.), ktoré majú byť sprístupňované prostredníctvom aplikačného programovacieho rozhrania (API), 3. bezplatné sprístupňovanie informácií na účely opakovaného použitia (s výnimkou tzv. hraničných nákladov spojených napr. s anonymizáciou osobných údajov alebo ochranou dôverných obchodných informácií), 4. rozšírenie zákazu tzv. výhradných dohôd.
Na sklade 3Ks
2,85 € 3,00 €

Zákony 2022 III aktualizácia III/5 - Sociálne poistenie, Zákonník práce


Hlavným cieľom Novely Zákonníka práce je zjednodušenie zamestnávania a zníženie mzdových nákladov zamestnávateľa v súvislosti so zamestnávaním pracovníkov vykonávajúcich vymedzené sezónne práce v sektore poľnohospodárstva a v sektore cestovného ruchu. K naplneniu uvedených cieľov prichádza aj prostredníctvom výnimky z platenia poistného na starobné poistenie a poistného na poistenie v nezamestnanosti formou odvodovej odpočítateľnej položky pri výkone sezónnej práce v sume ustanovenej podľa zákona č. 461/2003 Z. z. sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Titul obsahuje úplné znenia zákonov po ostatných novelách Zákonník práce – po novele zákonom č. 222/2022 Z. z. (tretia novela) a po novele zákonom č. 248/2022 Z. z. (štvrtá novela) Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení – po novele zákonom č. 248/2022 Z. z. (tretia novela) a po novele zákonom č. 249/2022 Z. z. (štvrtá novela) Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa – po novele zákonom č. 232/2022 Z. z. (prvá novela) Opatrenie MPSVaR č. 227/2022 Z. z. o úprave súm životného minima – nové Nariadenie Vlády SR č. 234/2022 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v niektorých druhoch zariadení sociálnych služieb na rok 2023 – nové Nariadenie Vlády SR č. 231/2022 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie – nové UPOZORNENIE NA ZMENU! Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca – po novele zákonom č. 248/2022 Z. z. (druhá novela) Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime – po novele zákonom č. 232/2022 Z. z. (prvá novela) Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele – po novele zákonom č. 232/2022 Z. z. (druhá novela) Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia – po novele zákonom č. 232/2022 Z. z. (tretia novela) Účelom zákona o zlepšení podnikateľského prostredia je znížiť nadmernú regulačnú záťaž podnikania a tým zvýšiť motiváciu k začatiu a rozvoju podnikania, poskytnúť konkurenčnú výhodu v porovnaní s okolitými krajinami a v konečnom dôsledku zlepšiť postavenie Slovenskej republiky v medzinárodných rebríčkoch hodnotiacich stav podnikateľského prostredia. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyzvalo verejnosť na zasielanie podnetov na zlepšenie podnikateľského prostredia, pričom na základe podnetov dotknutej podnikateľskej obce po ich dôkladnej analýze, rokovaní s odborníkmi, zástupcami podnikateľov ako aj samotnými gestormi regulácie, vybralo opatrenia spočívajúce vo vytvorení priaznivejšieho podnikateľského prostredia, bez významných vplyvov na rozpočet verejnej správy. Väčšina zmien spočíva v úprave takých povinností podnikateľov, ktoré zakladajú neúmerné administratívne či nepriame finančné náklady.
Na sklade 3Ks
5,42 € 5,70 €
Pútač na knihu Priatelia - oficiálna kuchárka
Pútač na knihy druhej akosti

Zákony 2022 I aktualizácia I/4 - daňové a účtovné zákony


Cieľom novely zákona je zvýšenie daňovej transparentnosti a zlepšenie fungovania existujúcich nástrojov administratívnej spolupráce. S ohľadom na úpravu spoločných kontrol dopĺňa možnosť správcu dane vydať rozhodnutie v skrátenom konaní. Titul obsahuje úplné znenia zákonov po ostatnej novele: – Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve – Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch – Zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní Upozornenie na zmenu zákona: – ZÁKON č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov – ZÁKON č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – ZÁKON č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov – ZÁKON č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) • Zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní Novela zákona nadväzuje na doterajší dynamický vývoj v oblasti automatickej výmeny informácií a zavádza nový druh automatickej výmeny informácií o predávajúcich využívajúcich platformy. V období rýchlo sa rozvíjajúcej digitalizácie ekonomiky by práve táto automatická výmena informácií mala napomôcť daňovým správam pri správnom vyčíslení zdaniteľných príjmov osôb predávajúcich prostredníctvom digitálnych platforiem bez fyzickej prítomnosti... • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve Účtovné jednotky, ktoré spĺňajú veľkostné kritéria ustanovené v § 17a ods. 2, sú v súčasnosti povinné viesť účtovníctvo a zostavovať účtovnú závierku podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva. V záujme zníženia administratívnej náročnosti pri vedení účtovníctva sa pre tieto účtovné jednotky upravuje povinnosť na možnosť viesť účtovníctvo a zostavovať individuálnu účtovnú závierku podľa IFRS. Účtovná jednotka však bude zaradená medzi subjekty verejného záujmu podľa zákona o účtovníctve, ak splní veľkostné kritéria bez ohľadu na používané účtovné štandardy. Upravuje sa možnosť rozhodnúť sa použiť IFRS pri zostavovaní účtovnej závierky, ktorá sa zostavuje k 1. januáru 2023 a neskôr. Súčasne platí, že účtovná jednotka, ktorá bola povinná zostavovať účtovnú závierku podľa IFRS do 31. decembra 2022, je naďalej povinná zostavovať účtovnú závierku podľa IFRS.
Na sklade 3Ks
4,28 € 4,50 €

Zákony 2022 VI aktualizácia VI/3 - životné prostredie


Hlavným cieľom navrhovanej zmeny zákona je zvýšiť potenciál obehovej ekonomiky v oblasti stavebného odpadu a sektoru stavebníctva, čo bude viesť k vyššej miere recyklácie a predchádzaniu vzniku stavebného odpadu. Titul obsahuje úplné znenia zákonov po ostatnej novele: • Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch Upozornenie na zmenu • Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia Dlhá anotácia: • Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch Stavebné odpady a odpady z demolácií predstavujú dlhodobo, z hľadiska produkcie odpadov, najvýznamnejší odpadový prúd. Zároveň sú špecifické svojím vysokým potenciálom opätovného použitia a recyklácie, vrátane nahradzovania veľkého množstva primárnych surovín, čo môže mať významné výhody z hľadiska udržateľného rozvoja a kvality života. Aj v nadväznosti na tento potenciál boli stavebné odpady a odpady z demolácií zaradené medzi prioritné oblasti Akčného plánu EÚ pre obehové hospodárstvo. Slovenská republika patrí dlhodobo na chvost v miere recyklácie stavebných odpadov. Návrhom zákona sa zavádza najmä povinná selektívna demolácia vrátane systému kontroly pred demoláciou a po demolácii. Pri stavbách ako aj pri demoláciách sa stanoví povinnosť zriadenia miesta na triedenie odpadov... • Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia Podľa navrhnutej úpravy budú mať jednoosobové spoločnosti s ručením obmedzeným v oblasti ochrany zdravia pri práci rovnaké povinnosti ako samostatne zárobkovo činná osoba, bez ohľadu na to, či v danej jednoosobovej spoločnosti s ručením obmedzeným je alebo nie je uzatvorený aj pracovno-právny vzťah, teda bez ohľadu na to, či je alebo nie je spoločník alebo konateľ súčasne aj zamestnancom.
Na sklade 2Ks
3,71 € 3,90 €

Praktikum z daňového práva


Praktikum z daňového práva pozostáva z dvoch hlavných častí – daňového práva hmotného a daňového práva procesného. V rámci tejto štruktúry sa každá kapitola člení na teoretickú časť, praktickú časť a časť vybranej judikatúry. Kniha je určená predovšetkým vysokoškolským študentom právnických fakúlt a vysokoškolským pedagógom na účely výučbového procesu problematiky daňového práva. V tomto rozmere má ambíciu poskytnúť celistvý a komplexný pohľad na praktické dôsledky realizácie daňového práva. Okrem toho môže s ohľadom na svoj obsah a zameranie slúžiť aj potrebám praxe a odborníkom v tejto oblasti, a to pri riešení problematických aplikačných aspektov daňového práva v každodenných situáciách. Kolektiv autorů Miroslav Štrkolec, Karin Cakoci, Jozef Sábo
U dodávateľa
25,65 € 27,00 €

Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Komentár


Nakladatelství C. H. Beck prináša komentár k zákonu č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý pomôže čitateľom zorientovať sa v oblasti daní a poplatkov. Miestne dane a poplatky sú ukladané obcou alebo vyšším územným celkom, a to prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia. Avšak nielen týmto subjektom je publikácia určená. Svojich čitateľov si nepochybne nájde aj v radoch občanov, ak ide o podmienky požiadania o zníženie alebo oslobodenie od dane.
Na sklade 1Ks
75,05 € 79,00 €

Zákony 2022 I aktualizácia I 2 - daňové a účtovné zákony


Titul obsahuje úplné znenia zákonov po ostatnej novele: – Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov – Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch Upozornenie na zmenu zákona: – Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku – Zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mim. opatreniach vo finančnej oblasti – Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov Novela zákona navrhuje, aby dávky vyplácané v súlade s podmienkami ustanovenými v zákone o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte boli zdaniteľným príjmom a považovali sa za príjem z kapitálového majetku, rovnako ako sa v súčasnosti za takýto príjem považujú dávky z doplnkového dôchodkového sporenia, ktoré je z hľadiska účelu obdobným produktom (základom dane bude plnenie znížené o zaplatené príspevky. Vzhľadom na to, že daňovník môže mať uzatvorených viacero zmluvných vzťahov, či už u jedného alebo viacerých poskytovateľov (doplnkového dôchodkového sporenia, resp. celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu), navrhuje sa, aby bolo možné príspevky daňovníka preukázateľne zaplatené v zdaňovacom období odpočítať od základu dane do výšky 180 eur v úhrne...
Na sklade 3Ks
4,85 € 5,10 €
  • 4 /5

Zákony 2022 III aktualizácia III 4 - Sociálne služby a sociálnoprávna ochrana detí


Titul obsahuje úplné znenia zákonov po ostatných novelách Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách – po novele zákonom č. 199/2022 Z. z. (tretia novela) Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele – po novele zákonom č. 199/2022 Z. z. (prvá novela) Vyhláška č. 103/2018 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele – po novele vyhláškou č. 152/2022 Z. z. (prvá novela) a vyhláškou č. 188/2022 Z. z. (druhá novela) UPOZORNENIE NA ZMENU! Zákon č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce – po novele zákonom č. 199/2022 Z. z. (tretia novela) Zákon č. 296/2020 Z. z. o 13. dôchodku – po novele zákonom č. 128/2022 Z. z. (druhá novela) Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi – po novele zákonom č. 199/2022 Z. z. (druhá novela) Zákon č. č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa – po novele zákonom č. 199/2022 Z. z. (prvá novela) Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia – po novele zákonom č. 199/2022 Z. z. (druhá novela) Starostlivosť o maloletých bez sprievodu, osobitne o maloleté deti - obete vojnového konfliktu je náročná, je potrebná intenzívna odborná práca špecificky orientovaná na traumu z vojny, je potrebné zabezpečenie komunikácie v cudzom jazyku, čo je obzvlášť náročné pri zabezpečovaní psychologickej pomoci, kontaktu s príbuznými atď. Práve takáto intenzívna odborná pomoc pre deti z ozbrojeného konfliktu prináša so sebou zvýšené výdavky, ktoré však nie je možné riešiť pri aktuálnom, zákonom stanovenom mechanizme poskytovania finančných prostriedkov na zabezpečovanie starostlivosti o deti v akreditovaných centrách pre deti a rodiny. Uvedené je aj dôvodom, pre ktorý sa nevedia akreditované zariadenia zapojiť do pomoci maloletým deťom bez sprievodu z Ukrajiny. Aktuálne vieme starostlivosť o maloletých bez sprievodu z Ukrajiny riešiť štátnymi centrami pre deti a rodiny, avšak dôsledky vojnového konfliktu nie je možné predvídať a je potrebné utvoriť priestor na zabezpečenie starostlivosti o vyšší počet maloletých detí bez sprievodu aj v akreditovaných subjektoch. Preto dochádza k doplneniu zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele tak, aby bolo možné v súčasnej mimoriadnej situácii, riešiť prípadnú potrebu zabezpečenia starostlivosti o vyšší počet maloletých deti z Ukrajiny bez sprievodu aj za pomoci akreditovaných centier pre deti a rodiny
Na sklade 3Ks
4,56 € 4,80 €

Zákony 2022 II aktualizácia II 5 - Policajný zbor, tlmočníci, znalci a prekladatelia


Titul obsahuje úplné znenia zákonov po ostatných novelách Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch – po novele zákonom č. 187/2022 Z. z. (prvá novela) Vyhláška č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy – po novele zákonom č. 196/2022 Z. z. (prvá novela) Zákon č. 195/2022 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 111/2022 Z. z. o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov –NOVÁ VYHLÁŠKA Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore– po novele zákonom č. 187/2022 Z. z. (prvá novela) UPOZORNENIE NA ZMENU! Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa Návrh zákona upravuje viaceré ustanovenia na základe aplikačnej praxe, ako napríklad zmeny v organizácii Policajného zboru, zrušenie menoviek na rovnošatách policajtov a úprava oprávnení a donucovacích prostriedkov pri ochrane života, zdravia a majetku. Do zákona sa zavádza základná štruktúra Policajného zboru – Prezídium Policajného zboru, útvary Policajného zboru s pôsobnosťou pre celé územie SR a útvary Policajného zboru s miestnou pôsobnosťou. Okrem toho sa špecificky upravuje postavenie Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru. Základné pravidlá o zriaďovaní a zrušovaní útvarov ostávajú nezmenené (minister vnútra na návrh prezidenta Policajného zboru). Vypúšťa sa povinnosť používať na služobnej rovnošate pri výkone služobnej činnosti aj menovku policajta, ktorá obsahuje meno a priezvisko, prípadne akademický titul. Služobná rovnošata bude naďalej obsahovať identifikačné číslo policajta. Oprávnenie policajta požadovať vysvetlenie sa dopĺňa aj o vysvetlenie od osoby, ktorá môže prispieť k objasneniu skutočností dôležitých pre odhalenie trestného činu. Pri zaistení osoby sa upúšťa od potreby vydávať rozhodnutie podľa správneho poriadku, ale spíše sa iba úradný záznam. Z dôvodu zaisťovania bezpečnosti určených osôb a objektov sa zavádza zákaz činnosti bezpilotných lietadiel nad určeným objektom do výšky 120 m. Oprávnenie uzatvoriť verejne prístupné miesta sa zavádza aj pri hromadnom porušení verejného poriadku. Dopĺňa sa oprávnenie vyzvať osobu, aby sa podrobila vyšetreniu na alkohol alebo inú návykovú látku, ak je dôvodný predpoklad, že by vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky mohlo dôjsť k zmareniu alebo podstatnému sťaženiu vykonávaného úkonu. V novele zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch sa upravujú odlišnosti pôsobenia Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru ako znaleckého ústavu.
Na sklade 3Ks
4,28 € 4,50 €

Zákony 2022 VI aktualizácia VI/2 - Životné prostredie


Titul obsahuje úplné znenia zákonov po ostatnej novele: • Vyhláška č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodp. výrobcov vyhr. výrobkov a o nakladaní s vyhr. prúdmi odpadov • Vyhláška č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch Upozornenie na zmenu • Vyhláška č. 347/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov • Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie • Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie Oblasť územného plánovania bola dlhodobo zanedbávaná a nevenovala sa jej potrebná pozornosť. Aj toto je jeden z dôvodov návrhu na zriadenie nového úradu ako ústredného orgánu štátnej správy. Pre posilnenie významu spoločenskej diskusie, vývoja územného plánovania aj prípravy metodiky ako aj zásad územného plánovania sa predpokladá, že pri úrade bude pôsobiť poradný orgán pre územné plánovanie v ktorom budú zastúpené profesijné stavovské organizácie spracovateľov územnoplánovacích dokumentácií, samospráv ako zástupcov obstarávateľov a univerzít architektonického a urbanistického zamerania. Zároveň sa navrhuje špecializovaná štátna správa vo vertikálnej štruktúre podriadených úradov resp. regionálnych pracovísk úradu. Po nadobudnutí účinnosti návrhu zákona o výstavbe sa na úseku výstavby zmení i doteraz známa štruktúra rozhodovacej právomoci pri povoľovaní stavieb. Centrálne bude povoľovanie stavieb riadiť novozriadený úrad a právomoc doterajších stavebných úradov (obcí) prejde na jeho pracoviská v regiónoch...
Na sklade 2Ks
3,71 € 3,90 €

1000 riešení 8 2022


Schválený bol zákon o riešení hroziaceho úpadku, ktorý má pomôcť podnikateľom. V slovenských podmienkach ide o novú právnu oblasť. Doteraz síce právne predpisy sporadicky hroziaci úpadok spomínali, avšak jeho riešenie nijako systematicky neupravovali. Zákon nadobúda účinnosť od 1. mája 2022, ale väčšina ustanovení nadobudne účinnosť až 17. júla 2022. Ide o riešenie situácie podnikateľa, ktorému hrozí úpadok z dôvodu hroziacej platobnej neschopnosti, v preventívnom konaní, ktoré predstavuje účinný nástroj na včasné riešenie situácie dlžníka tak, aby mohol pokračovať vo svojej činnosti a zachovať svoju životaschopnosť. Titul obsahuje riešenia prípadov z praxe k týmto témam: Aktuálna téma Hroziaci úpadok podnikateľa Stravné pri pracovných cestách - zvýšenie Dane v praxi Zákon o dani z príjmov (ZDP) Daň z pridanej hodnoty Automobil Účtovníctvo Podvojné účtovníctvo (PÚ) Účtovanie o odloženej dani Odpisy Personalistika a mzdy Zamestnávanie Mzdy a odvody Právo Dedičské právo Zásady daňového procesu Verejná správa Podnikateľ pri výkone podnikateľskej činnosti vykonáva prácu aj na iných miestach, ako je jeho miesto podnikania, to zn. vykonáva pracovnú cestu. Pri tuzemskej pracovnej ceste má podnikateľ nárok na cestovné náhrady. Jednou z nich je aj stravné. Podľa Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 116/2022, ktoré je platné od 1. 5. 2022, sa výška stravného zvyšuje. Mesačník obsahuje výpočet stravného pri tuzemskej pracovnej ceste u podnikajúcej fyzickej osoby – podnikateľa. Pre informovanosť uvádzame, že uvedené sumy stravného platia aj pre zamestnancov.
Na sklade 5Ks
3,42 € 3,60 €

Poradca 1 2023 - Zákon o hroziacom úpadku podnikateľa


Riešenie hroziaceho úpadku prostredníctvom preventívneho konania sa v súlade s novým zákonom umožňuje len v prípade dlžníka, ktorý je právnickou osobou, a z preventívnej reštrukturalizácie sú vylúčené subjekty, ktorých riešenie úpadku nie je možné konaniami podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Okrem uvedeného nový zákon upravuje aj tzv. nástroje včasného varovania, ktoré majú slúžiť k včasnému upozorneniu podnikateľa, že je nutné prijať potrebné a vhodné opatrenia smerujúce k odvráteniu hroziaceho úpadku alebo úpadku. Titul obsahuje úplné znenie zákona po ostatnej novele s komentárom: Legislatíva Zákon riešení hroziaceho úpadku – nový zákon s komentárom Zriadenie správnych súdov a reforma súdnej mapy – nová právna úprava Dedičské právo Cieľom zákona o riešení hroziaceho úpadku je poskytnúť dlžníkom dostatočný priestor na účinnú, efektívnu, rýchlu a transparentnú preventívnu reštrukturalizáciu v počiatočnom štádiu, kedy úpadok hrozí, a zabrániť tak úpadku dlžníka a riešeniu jeho situácie niektorým z insolvenčných konaní, čím by sa súčasne malo zabrániť strate pracovných miest a strate know-how, mala by sa maximalizovať celková hodnota pre veriteľov v porovnaní s tým, čo by získali v prípadnom konkurze, ako aj zabrániť zvyšovaniu nesplácaných úverov. Dôvera obyvateľov v súdnictvo je na Slovensku v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ dlhodobo na nízkej úrovni. Prispieva k tomu aj verejnosťou vnímaná miera korupcie, ktorú potvrdzujú aj postupné odhalenia orgánov činných v trestnom konaní. Vláda Slovenskej republiky sa zaviazala zmeniť Slovensko na „skutočne právny štát“ schopný zaistiť rovnosť pred zákonom a ochranu práv. Dôležitou súčasťou konkrétnej snahy splniť tento ciel je reforma súdnej mapy. Cieľom reformy súdnej mapy je zvýšiť dôveryhodnosť súdnictva, jeho výkon a kvalitu, a zároveň zabezpečiť pre sudcov a zamestnancov súdov lepšie podmienky na prácu a rozhodovanie. Od novej súdnej mapy možno očakávať nielen zrýchlenie súdneho konania a funkčný mechanizmus náhodného výberu sudcov, ale aj zlepšenie kvality súdnych rozhodnutí.
Na sklade 4Ks
8,08 € 8,50 €

100 otázok a odpovedí - Nehnuteľnosti, Rozvoj bývania


Publikácia je členená do kapitol – Novelizované zákony, právne predpisy, Nehnuteľnosti v podnikaní a Automobil. Tematické odpovede na otázky sú doplnené vybranými aktualizovanými zákonmi... Titul obsahuje: – Novelizované zákony, právne predpisy – Nehnuteľnosti v podnikaní – Automobil • Nehnuteľnosti v podnikaní Daňovníkom dane z bytov je vlastník bytu alebo nebytového priestoru alebo správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve štátu, správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve obce, alebo správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve vyššieho územného celku. Ak sú byty alebo nebytové priestory v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z bytov je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane z bytov zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani. Ak je byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom dane z bytov sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne... • Automobil Uplatňovanie daňových výdavkov súvisiacich s používaním automobilu v podnikaní fyzických a právnických osôb závisí od skutočnosti, či automobil je súčasťou obchodného majetku (§ 6 ObchZ) podnikateľa, alebo nie je. Je preto potrebné osobitne sledovať používanie: - automobilu, ktorý je zahrnutý do obchodného majetku, - automobilu, ktorý nie je zahrnutý v obchodnom majetku, pričom ide o majetok obstarávaný formou finančného lízingu, - automobilu, ktorý nie je zahrnutý v obchodnom majetku, pričom ide o majetok prenajatý alebo vypožičaný, - automobilu, ktorý nie je zahrnutý v obchodnom majetku, pričom ide o majetok v súkromnom vlastníctve fyzickej osoby – podnikateľa...
Na sklade 3Ks
7,51 € 7,90 €

Zákon o poštových službách - komentár


Komentár poskytuje komplexný a prehľadný výklad jednotlivých ustanovení zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ide o prvý vydaný komentár k uvedenému zákonu na knižnom trhu v Slovenskej republike. Publikácia je doplnená praktickými vzormi dokumentov, ako aj relevantnou judikatúrou v oblasti poštového práva vrátane rozhodnutí Súdneho dvora EÚ. Komentár vychádza z teoretických poznatkov a praktických skúseností autorky z poštového podniku, pričom zahŕňa najdôležitejšie aktuálne zmeny v oblasti poštového práva, resp. zákona o poštových službách a súvisiacich právnych predpisov. Publikácia je určená najmä odborníkom pôsobiacim v oblasti poštových služieb a poštového sektora, advokátom a kuriérskym spoločnostiam, resp. podnikateľom poskytujúcim poštové služby. Bude však užitočnou pomôckou aj pre širšiu právnickú a odbornú verejnosť, ktorá prichádza do kontaktu s oblasťou poštových služieb.
Na sklade 2Ks
37,81 € 39,80 €

Stavebný zákon - Veľký komentár, 2. vydanie


Predkladaný komentár čitateľovi poskytuje rozsiahlu judikatúru, ale aj odborné názory plynúce z dlhoročných skúseností autora komentára. Z hľadiska požiadavky na právny štát a vymožiteľnosť práva má práve prax stavebného práva veľký dlh voči spoločnosti a aj táto publikácia by mohla pomôcť túto situáciu riešiť. Interpretácia jednotlivých ustanovení vychádza z ustálenej judikatúry súdov SR a poznatkov ako správneho, tak i občianskeho a ústavného práva. Stavebné právo patrí medzi tie odvetvia práva, kde je nevyhnutná spolupráca s technickými odvetviami a odborníkmi, aby bol text zákona daný do života správne. V podmienkach SR však doteraz chýbal ucelený právny pohľad, ktorý z hľadiska zákonnosti konania pred stavebným úradom a následne súdmi a prokuratúrou je nevyhnutný. Od predchádzajúceho vydania došlo k novelizácii stavebného zákona zákonom č. 145/2021 Z. z. s účinnosťou od 1. 5. 2021 a zákonom č. 149/2021 Z. z. s účinnosťou od 1. 6. 2021. Zmeny sa týkajú najmä reklamných stavieb, kolaudačného konania a výšky súm pokút. Právny stav k 1. 6. 2021
Na sklade 1Ks
41,80 € 44,00 €

Zákon o advokácii. Komentár


Autori sa v komentári zameriavajú okrem štandardného výkladu zákona o advokácii aj na širšie vysvetlenie jednotlivých aspektov výkonu advokácie vo vzťahu ku klientom, orgánom, ale aj vo vzťahu k iným advokátom a k samotnej Slovenskej advokátskej komore. Dôležitou súčasťou komentára je výber relevantnej slovenskej a českej judikatúry, judikatúry Súdneho dvora Európskej únie a Európskeho súdu pre ľudské práva. Komentár dopĺňa tiež výber relevantných disciplinárnych rozhodnutí Slovenskej advokátskej komory a Českej advokátskej komory. Publikácia obsahuje platné a účinné znenie zákona o advokácii, stavovských predpisov SAK. Do komentára budú zapracované aj najdôležitejšie zmeny stavovských predpisov SAK po konferencii advokátov konanej v júni 2021.
Na sklade 2Ks
41,80 € 44,00 €

Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Komentár


Komentár k zákonu o štátnej správe v školstve a školskej samospráve poskytuje komplexný výklad zákona č. 596/2003 Z. z., ktorý upravuje pôsobnosť a úlohy orgánov štátnej správy v školstve, obcí, samosprávnych krajov a orgánov školskej samosprávy. Pozornosť autor sústreďuje na praktickú aplikáciu jednotlivých ustanovení zákona a ponúka odpovede na mnohé rezonujúce otázky, napríklad ako postupovať pri riešení problémov s výberovým konaním na funkciu riaditeľa školy, vymenovaním a odvolaním riaditeľa školy, postavením a výkonom funkcie riaditeľa školy, zriaďovaním a zrušovaním škôl a školských zariadení a fungovaním rady školy. Autor svoj výklad opiera o judikatúru, poznatky z praxe a poukazuje aj na aplikačné súvislosti s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Publikácia je určená predovšetkým pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení, riaditeľov škôl a školských zariadení, rady škôl, zamestnancov školských úradov, ale aj pre iných zamestnancov pôsobiacich v oblasti správy škôl a školských zariadení a všetkým záujemcom o túto problematiku.
Na sklade 2Ks
16,63 € 17,50 €

Nový zákon o riešení hroziaceho úpadku


Nový zákon o riešení hroziaceho úpadku s aktualizovanou dôvodovou správou. ZÁKON Č. 111/2022 Z. Z. ZO 16. MARCA 2022 O RIEŠENÍ HROZIACEHO ÚPADKU A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV
U dodávateľa
7,79 € 8,20 €