! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Jazyk


Veková kategória


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Edície


Knihy - Zákony, zbierky zákonov strana 1 z 97

Zákon o finančnej kontrole a audite - komentár, 2. vydanie


Nové vydanie komentára k zákonu o finančnej kontrole a audite reaguje na zmeny a doplnenia zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite. Prináša podrobné vysvetlenie jeho jednotlivých ustanovení a vybraných inštitútov. Súčasťou komentára sú vzory dokumentov, dôvodová správa, ako aj praktické príklady určené pre fyzické a právnické osoby, ktorých sa tento zákon týka. Komentár je vhodnou pomôckou pre zamestnancov orgánov verejnej správy, t. j. štátnej správy a samosprávy.
U dodávateľa
17,58 € 18,50 €

Civilný sporový poriadok. Úzz, 9. vydanie 9/2023


Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku s právnym stavom k 1. septembra 2023, a so zmenami poslednej novelizácie zákona č. 201/2023 Z. z. s účinnosťou od 1. júla 2023 a zákona č. 261/2023 Z.z. s účinnosťou od 25. júla 2023.
U dodávateľa
5,51 € 5,80 €

Stavebný zákon. Úzz, 6. vydanie, 9/2023


Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) s právnym stavom k 1. septembru 2023 a so zmenami poslednej novelizácie zákona č. 195/2023 Z. z. s účinnosťou od 1. júla 2023.
U dodávateľa
5,32 € 5,60 €

Katastrálny zákon. Úzz, 4. vydanie, 9/2023


Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Katastrálneho zákona č. 162/1995 Z.z. s právnym stavom k 1. septembru 2023 a s účinnosťou od 1. marca 2024, s výrazneními zmenami poslednej novelizácie zákona č. 309/2023 Z. z.
U dodávateľa
3,61 € 3,80 €

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii. Úzz, 6. vydanie, 9/2023


Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii s právnym stavom k 1. septembru 2023 a s účinnosťou od 1. marca 2024, s výrazneními zmenami poslednej novelizácie zákona č. 309/2023 Z. z.
U dodávateľa
6,56 € 6,90 €

Autorský zákon. Úzz, 5. vydanie, 9/2023


Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Autorského zákona č. 185/2015 Z.z. s právnym stavom k 1. septembru 2023, so zmenami poslednej novelizácie zákona č. 455/2022 Z. z. s účinnosťou od 1. februára 2023.
Na sklade 4Ks
5,42 € 5,70 €

Aktualizácia II/5 2023 - Obchodný zákonník a obchodný register


Bola schválená nová právna premeny obchodných spoločností a družstiev, ktorej cieľom bolo vyhotovenie jednotnej, ucelenej a prehľadnej právnej úpravy splynutí, zlúčení, rozdelení, zmeny právnej formy a tiež ich cezhraničných alternatív. Právna úprava vnútroštátnych splynutí a zlúčení, rozdelení, zmeny právnej formy ako aj cezhraničných zlúčení a splynutí vychádza z ustanovení Obchodného zákonníka. Doplnili sa nové postupy pre cezhraničnú mobilitu spoločností s úmyslom jej väčšej podpory, a tiež s cieľom poskytnúť primeranú ochranu vlastníkom obchodných podielov alebo akcií, veriteľom spoločností a zamestnancom. Titul obsahuje úplné znenia zákonov po ostatných novelách Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník – po novele zákonom č. 309/2023 Z. z. (druhá novela) – Zákony II A, 2. kapitola Zákon č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci – po novele zákonom č. 302/2023 Z. z. (prvá novela) – Zákony II A, 2. kapitola Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri – po novele zákonom č. 309/2023 Z. z. (tretia novela) – Zákony II A, 2. kapitola – (19 strán) - 17 bodov zmien, 7 strán zmien Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente) – po novele zákonom č. 301/2023 Z. z. (prvá novela) – Zákony II A, 6. kapitola Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii – po novele zákonom č. 309/2023 Z. z. (druhá novela) – Zákony II B, 1. kapitola UPOZORNENIE NA ZMENU! Zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách – po novele zákonom č. 332/2023 Z. z. (tretia novela) – Zákony II A, 1. kapitola Zákon č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže – po novele zákonom č. 309/2023 Z. z. (prvá novela) – Zákony II A, 2. kapitola Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) – po novele zákonom č. 309/2023 Z. z. (štvrtá novela) – Zákony II A, 3. kapitola Zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok – po novele zákonom č. 309/2023 Z. z. (druhá novela) – Zákony II B, 1. kapitola Zákon č. 111/2022 Z. z. o riešení hroziaceho úpadku – po novele zákonom č. 309/2023 Z. z. (prvá novela) – Zákony II B, 1. kapitola Zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb – po novele zákonom č. 309/2023 Z. z. (prvá novela) – Zákony II B, 3. kapitola Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch – po novele zákonom č. 330/2023 Z. z. (druhá novela) – Zákony II B, 4. kapitola Premeny a cezhraničné premeny predstavujú zásadné zmeny v spoločnosti, kedy dochádza k transformácii imania spoločnosti, vzniku nových a zániku pôvodných spoločností, čo má významný dopad aj na spoločníkov spoločnosti, ktorí prestávajú byť spoločníkmi v pôvodných spoločnostiach a vzniká im vzťah k spoločnostiam novým, pričom veriteľom pôvodných spoločností sa mení subjekt záväzku. Aj preto bol zvolený pojem premena ako nové označenie pre tieto typy zmien v obchodných spoločnostiach. Premenou sa rozumie fúzia (splynutie a zlúčenie spoločností) a rozdelenie spoločností. Cezhraničnou premenou sa rozumie cezhraničná fúzia (splynutie a zlúčenie spoločností) a cezhraničné rozdelenie. Zmeny právnej formy zahŕňajú zmenu právnej formy a cezhraničnú zmenu právnej formy. Nová právna úprava si vyžiadala zmeny aj v zákone o obchodnom registri a vo vyhláške, ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť. V súvislosti so zmenami v terminológii ako aj zavedením nových inštitútov cezhraničných premien sa zaviedli ďalšie zmeny a legislatívno-technické úpravy v iných platných právnych predpisoch, nevyhnutné na to, aby sa dali vnútroštátne, ale aj cezhraničné premeny uskutočniť.
Na sklade 3Ks
5,99 € 6,30 €

Aktualizácia I/4 2023 - daňové a účtovné zákony


Cieľom novely zákona je znížiť daňovo-odvodovú záťaž v súvislosti s predajom virtuálnych mien, a tým zjednodušiť ich používanie v bežnom živote. Návrh si kladie za cieľ i významným spôsobom uľahčiť investovanie a sporenie bežným občanom, a to aj v rámci dlhodobého investičného sporenia, či pripravovaného celoeurópskeho dôchodkového sporenia, keďže súčasné zdaňovanie príjmov z cenných papierov je vo významnom rozpore s cieľom podporovať dobrovoľné formy sporenia na dôchodok... Titul obsahuje úplné znenia zákonov po ostatnej novele: – Zákon č. 595/2001 Z. z. o dani z príjmov – Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch Upozornenie na zmenu zákona: – Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty – Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve Zákon č. 595/2001 Z. z. o dani z príjmov Navrhuje sa znížiť daňové zaťaženie príjmov fyzických osôb z predaja virtuálnej meny na základe tzv. časového testu. Pri predaji virtuálnej meny po uplynutí jedného roka od jej nadobudnutia sa navrhuje príjem zdaňovať sadzbou dane vo výške 7 %. Naopak, v prípade príjmu z predaja virtuálnej meny do jedného roka sa príjmy zahrnú do základu dane (čiastkového základu dane) spolu s ostatnými príjmami. Ustanovuje sa, že predmetom dane nie je príjem plynúci z dôvodu nadobudnutia nových akcií a podielov ako aj príjmu plynúceho z dôvodu ich výmeny pri premene obchodných spoločností alebo družstiev. V nadväznosti na zavedenie nového inštitútu rozdelenia obchodných spoločností alebo družstiev formou odštiepenia sa navrhuje doplniť v zákone o dani z príjmov úpravu základu dane u daňovníka, ktorý sa rozdeľuje odštiepením a aj u jeho nástupníka v pôvodných cenách. Ustanovenie tiež obsahuje spôsob ocenenia majetku a záväzkov nadobudnutých nástupníkom a spôsob odpisovania takto získaného majetku. V ods. 7 sú ustanovené podmienky na uplatnenie § 17ea, t. j. na uplatnenie prístupu úpravy základu dane a ocenenia pôvodnými cenami. Ods. 13 obsahuje pravidlá zdanenia, ak príde k výplate oceňovacích rozdielov z precenia pri odštiepení pri uplatnení pôvodných cien. Dopĺňa sa stanovenie vstupnej ceny finančného majetku, ktorý vzniká alebo sa preberá nástupníkom v procese rozdelenia odštiepením obchodných spoločností alebo družstiev v závislosti od toho, či sa na účely úpravy základu dane postupovalo pri odštiepení v súlade s princípom reálnych hodnôt alebo pôvodných cien. Ak ide o finančný majetok akcionára alebo spoločníka daňovníka, ktorý sa rozdeľuje odštiepením, pri stanovení vstupnej ceny jeho finančného majetku, ktorý mu ostane na daňovníkovi, ktorý sa rozdeľuje odštiepením a tiež ktorý získa na jeho nástupníkovi, sa bude vychádzať z pôvodného ocenenia akcií alebo obchodného podielu, ktorými boli tieto akcie alebo obchodný podiel ocenené pred odštiepením. Ocenenie finančného majetku sa následne stanoví v pomernej výške zodpovedajúcej pomeru vlastného imania daňovníka, ktorý sa rozdeľuje odštiepením prevzatého jeho nástupníkom. Týmto spôsobom sa tiež určí vstupná cena finančného majetku, ktorý ostane akcionárovi alebo spoločníkovi na daňovníkovi, ktorý sa rozdeľuje odštiepením po realizácii odštiepenia.
Na sklade 3Ks
5,42 € 5,70 €

Novelizovaný Zákoník Práce 14/2023


Novelizovaný zákonník práce s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení. ZÁKON Č. 311/2001 Z. Z. ZÁKONNÍK PRÁCE V ZNENÍ ZÁKONA Č. 165/2002 Z. Z., ZÁKONA Č. 408/2002 Z. Z., ZÁKONA Č. 210/2003 Z. Z., ZÁKONA Č. 461/2003 Z. Z., ZÁKONA Č. 5/2004 Z. Z., ZÁKONA Č. 365/2004 Z. Z., ZÁKONA Č. 82/2005 Z. Z., ZÁKONA Č. 131/2005 Z. Z., ZÁKONA Č. 244/2005 Z. Z., ZÁKONA Č. 570/2005 Z. Z., ZÁKONA Č. 124/2006 Z. Z., ZÁKONA Č. 231/2006 Z. Z., ZÁKONA Č. 348/2007 Z. Z., ZÁKONA Č. 200/2008 Z. Z., ZÁKONA Č. 460/2008 Z. Z., ZÁKONA Č. 49/2009 Z. Z., ZÁKONA Č. 184/2009 Z. Z., ZÁKONA Č. 574/2009 Z. Z., ZÁKONA Č. 543/2010 Z. Z., ZÁKONA Č. 48/2011 Z. Z., ZÁKONA Č. 257/2011 Z. Z., ZÁKONA Č. 406/2011 Z. Z., ZÁKONA Č. 512/2011 Z. Z., ZÁKONA Č. 251/2012 Z. Z., ZÁKONA Č. 252/2012 Z. Z., ZÁKONA Č. 345/2012 Z. Z., ZÁKONA Č. 361/2012 Z. Z., NÁLEZU ÚS SR Č. 233/2013 Z. Z., ZÁKONA Č. 58/2014 Z. Z., ZÁKONA Č. 103/2014 Z. Z., ZÁKONA Č. 183/2014 Z. Z., ZÁKONA Č. 307/2014 Z. Z., ZÁKONA Č. 14/2015 Z. Z., ZÁKONA Č. 61/2015 Z. Z., ZÁKONA Č. 351/2015 Z. Z., ZÁKONA Č. 378/2015 Z. Z., ZÁKONA Č. 440/2015 Z. Z., ZÁKONA Č. 82/2017 Z. Z., ZÁKONA Č. 95/2017 Z. Z., ZÁKONA Č. 335/2017 Z. Z., ZÁKONA Č. 63/2018 Z. Z., ZÁKONA Č. 347/2018 Z. Z., ZÁKONA Č. 376/2018 Z. Z., ZÁKONA Č. 307/2019 Z. Z., ZÁKONA Č. 319/2019 Z. Z., ZÁKONA Č. 375/2019 Z. Z., ZÁKONA Č. 380/2019 Z. Z., ZÁKONA Č. 63/2020 Z. Z., ZÁKONA Č. 66/2020 Z. Z., ZÁKONA Č. 157/2020 Z. Z., ZÁKONA Č. 294/2020 Z. Z., ZÁKONA Č. 326/2020 Z. Z., ZÁKONA Č. 76/2021 Z. Z., ZÁKONA Č. 215/2021 Z. Z., ZÁKONA Č. 407/2021 Z. Z., ZÁKONA Č. 412/2021 Z. Z., UZNESENIA ÚS SR Č. 539/2021 Z. Z., ZÁKONA Č. 82/2022 Z. Z., ZÁKONA Č. 125/2022 Z. Z., ZÁKONA Č. 222/2022 Z. Z., ZÁKONA Č. 248/2022 Z. Z., ZÁKONA Č. 350/2022 Z. Z., ZÁKONA Č. 376/2022 Z. Z., ZÁKONA Č. 1/2023 Z. Z., ZÁKONA Č. 50/2023 Z. Z. A ZÁKONA Č. 309/2023 Z. Z.
U dodávateľa
7,41 € 7,80 €

Nový zákon o premenách obchodných spoločností a družstiev 15/2023


ZÁKON Č. 309/2023 Z.Z. Z 28. JÚNA 2023 O PREMENÁCH OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ A DRUŽSTIEV
Na sklade 1Ks
7,41 € 7,80 €

Novelizovaný zákon o konkurze a reštrukturalizácií 16/2023


Novelizovaný zákon o konkurze a reštrukturalizácii s aktualizovanou dôvodovou správou. ZÁKON Č. 7/2005 Z. Z. O KONKURZE A REŠTRUKTURALIZÁCII A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ ZÁKONA Č. 353/2005 Z. Z., ZÁKONA Č. 520/2005 Z. Z., ZÁKONA Č. 198/2007 Z. Z., ZÁKONA Č. 209/2007 Z. Z., ZÁKONA Č. 270/2008 Z. Z., ZÁKONA Č. 477/2008 Z. Z., ZÁKONA Č. 552/2008 Z. Z., ZÁKONA Č. 276/2009 Z. Z., ZÁKONA Č. 492/2009 Z. Z., ZÁKONA Č. 224/2010 Z. Z., ZÁKONA Č. 130/2011 Z. Z., ZÁKONA Č. 348/2011 Z. Z., ZÁKONA Č. 305/2013 Z. Z., ZÁKONA Č. 371/2014 Z. Z., ZÁKONA Č. 87/2015 Z. Z., ZÁKONA Č. 117/2015 Z. Z., ZÁKONA Č. 282/2015 Z. Z., ZÁKONA Č. 389/2015 Z. Z., ZÁKONA Č. 390/2015 Z. Z., ZÁKONA Č. 437/2015 Z. Z., ZÁKONA Č. 91/2016 Z. Z., ZÁKONA Č. 125/2016 Z. Z., ZÁKONA Č. 291/2016 Z. Z., ZÁKONA Č. 315/2016 Z. Z., ZÁKONA Č. 377/2016 Z. Z., ZÁKONA Č. 264/2017 Z. Z., ZÁKONA Č. 279/2017 Z. Z., ZÁKONA Č. 373/2018 Z. Z., ZÁKONA Č. 390/2019 Z. Z., ZÁKONA Č. 312/2020 Z. Z., ZÁKONA Č. 343/2020 Z. Z., ZÁKONA Č. 421/2020 Z. Z., ZÁKONA Č. 72/2021 Z. Z., ZÁKONA Č. 454/2021 Z. Z., ZÁKONA Č. 111/2022 Z. Z., ZÁKONA Č. 150/2022 Z. Z., ZÁKONA Č. 398/2022 Z. Z., ZÁKONA Č. 497/2022 Z. Z., ZÁKONA Č. 6/2023 Z. Z. A ZÁKONA Č. 309/2023 Z. Z.
U dodávateľa
6,94 € 7,30 €

Aktualizácia III/4 2023 - Úprava životného minima


Cieľom novely zákona o sociálnom poistení je vytvorenie legislatívneho rámca pre zabezpečenie lepšej informovanosti a zrozumiteľnosti poskytovaných informácií o budúcich dôchodkových nárokoch z povinného dôchodkového systému. Zlepšiť informovanosť občanov o predpokladanej výške ich dôchodku prostredníctvom pravidelne zasielanej komplexnej informácie. Snahou je postupne integrovať dostupné informácie od všetkých poskytovateľov dôchodkového poistenia alebo sporenia a komunikovať tak jednotnú prognózu dôchodku. Zavedenie komplexnej informácie je prvým krokom k dosiahnutiu tohto cieľa, v ďalších rokoch bude potrebné smerovať aktivity k vytvoreniu aplikácie integrujúcej informácie z I. piliera ako aj informácie od správcov v II. a III. pilieri. Titul obsahuje úplné znenia zákonov po ostatných novelách OPATRENIE Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 220/2023 Z. z. o úprave súm životného minima – nové opatrenie ruší opatrenie č. 227/2022 Z. z. - Zákony III B NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky č. 243/2023 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v niektorých druhoch zariadení sociálnych služieb na rok 2024 - nové opatrenie ruší opatrenie č. 234/2023 Z. z. - Zákony III B NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky č. 232/2023 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie - nové opatrenie ruší opatrenie č. 213/2023 Z. z. - Zákony III B Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia - po novele zákonom č. 263/2023 Z. z. (druhá novela), po novele zákonom č. 273/2023 Z. z. (tretia novela) a po novele zákonom č. 295/2023 Z. z. (tretia novela)- Zákony III B UPOZORNENIE NA ZMENU! Zákon 311/2001 Z. z Zákonník práce – po novele zákonom č. 309/2023 Z. z. (tretia novela) – Zákony III A Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení – po novele zákonom č. 273/2023 Z. z. (šiesta novela), po novele zákonom č. 274/2023 Z. z. (siedma novela) a po novele zákonom č. 275/2023 Z. z. (ôsma novela) – Zákony III B Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení – po novele zákonom č. 274/2023 Z. z. (druhá novela) a po novele zákonom č. 309/2023 Z. z. (tretia novela) – Zákony III B Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení – po novele zákonom č. 309/2023 Z. z. (druhá novela) – Zákony III B Zákon č. 417/2013 Z. Z. o pomoci v hmotnej núdzi – po novele zákonom č. 275/2023 Z. z. (druhá novela) – Zákony III B V súvislosti s novelou zákona o sociálnom poistení sa novelizuje aj zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení, a to z dôvodu predĺženia obdobia na zasielanie každoročných výpisov z II. a III. piliera z konca januára, resp. februára, na koniec marca. Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení sa zosúlaďuje s ustálenou judikatúrou Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vo veci posudzovania nároku na dôchodok poistencov, ktorí získali obdobie výkonu služby policajta a vojaka v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok a ktorí súčasne získali obdobie dôchodkového poistenia podľa zákona o sociálnom poistení vo všeobecnom systéme sociálneho poistenia. V záujme dodržania zásady rovnakého zaobchádzania sa primerane upravil spôsob výpočtu starobných, predčasných starobných a invalidných dôchodkov nad rámec ustálenej judikatúry.
Na sklade 3Ks
4,28 € 4,50 €

Aktualizácia II/4 2023 - Obchodný register, Ceny


Cieľom novely zákona o obchodnom registri je odbúrať povinnosť evidencie druhu a čísla dokladu totožnosti u konečných užívateľoch výhod v obchodnom registri a v registri mimovládnych organizácií. Pôvodným zámerom na zavedenie tejto evidencie bolo dosiahnutie stavu jednoznačnej identifikácie fyzickej osoby, ktorá je konečným užívateľom výhod. Na dosiahnutie tohto zámeru však plne postačuje rodné číslo ako jednoznačný identifikátor fyzickej osoby. Berúc do úvahy skutočnosť, že konečnými užívateľmi výhod nie sú len a výlučne občania Slovenskej republiky, tak nie je namieste rezignovať na evidenciu druhu a čísla dokladu totožnosti úplne, pretože v prípade cudzincov títo častokrát nedisponujú rodným číslom či obdobným jednoznačným identifikátorom. Z tohto dôvodu sa preto bude vyžadovať evidencia druhu a čísla dokladu totožnosti len v prípade osôb, ktoré nie sú občanmi Slovenskej republiky. Titul obsahuje úplné znenia zákonov po ostatných novelách Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri – po novele zákonom č. 268/2023 Z. z. (druhá novela) – Zákony II A Zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách – po novele zákonom č. 279/2023 Z. z. (prvá novela) a po novele zákonom č. 296/2023 Z. z. (druhá novela) – Zákony II A Zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok – po novele zákonom č. 239/2023 Z. z. (prvá novela) – Zákony II B UPOZORNENIE NA ZMENU! Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava SR – po novele zákonom č. 241/2023 Z. z. (druhá novela) – Zákony II A Zákon č. 350/2016 Z. z. o niektorých pravidlách uplatňovania nárokov na náhradu škody spôsobenej porušením práva hospodárskej súťaže – po novele zákonom č. 261/2023 Z. z. (prvá novela) – Zákony II A Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa – po novele zákonom č. 261/2023 Z. z. (prvá novela) – Zákony II A Zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci – po novele zákonom č. 239/2023 Z. z. (prvá novela) – Zákony II A Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok – po novele zákonom č. 261/2023 Z. z. (druhá novela) – Zákony II B Zákon č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy – po novele zákonom č. 290/2023 Z. z. (druhá novela) – Zákony II B Z aplikačnej praxe je zrejmé, že aj po tom, ako bol v novom Správnom súdnom poriadku posilnený preventívny účinok žaloby proti nečinnosti orgánu verejnej správy, kompenzačný účinok nápravy porušenia práva na prejednanie veci v primeranej lehote v správnom konaní, dosiahnuteľný iným prostriedkom nápravy (žalobou podľa zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti štátu za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci), bol podľa Európskeho súdu pre ľudské práva neistý a v praxi v tejto súvislosti málo využívaný. Vzhľadom na závery Európskeho súdu pre ľudské práva sa zaviedla úprava existujúceho prostriedku nápravy proti prieťahom v správnych konaniach v podobe žaloby proti nečinnosti orgánu verejnej správy tak, aby súd, ak zistí nečinnosť a žalobca bude žiadať o primerané finančné zadosťučinenie, mal možnosť už v tomto štádiu okrem uloženia odstránenia nečinnosti orgánu verejnej správy, uložiť žalovanému zaplatiť finančné zadosťučinenie.
Na sklade 3Ks
3,71 € 3,90 €

Aktualizácia IV/1 2023 - Stavebný zákon, bývanie


Návrh zákona posilňuje postavenie verejnosti prostredníctvom zástupcu verejnosti, ktorý bude zastupovať verejnosť na prerokovaní spoločnej pripomienky verejnosti pred orgánom územného plánovania, ktorý prerokúva návrh územnoplánovacej dokumentácie... Titul obsahuje úplné znenia zákonov po ostatnej novele: – Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stav. (stavebný zákon) – Vyhláška č. 284/2013 Z. z. o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania – Zákon č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb – Zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách – Zákon č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania Upozornenie na zmenu – Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike – Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov – Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde – Zákon č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení – Zákon č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatr. na usporiadanie vlastníctva k pozemkom – Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností – Zákon č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stav. (stavebný zákon) Už v súčasnosti zákony z oblasti samosprávy priznávajú poslancom zastupiteľstiev predkladať návrhy na rokovanie zastupiteľstva a zastupiteľstvám schvaľovať aj zmeny a doplnenia návrhov všeobecne záväzných nariadení, ktoré poslanci uplatnia priamo na rokovaní zastupiteľstva. Jedinou výnimkou sú návrhy všeobecne záväzných nariadení, ktorými sa schvaľuje územný plán obce, mesta alebo samosprávneho kraja alebo jeho zmeny a doplnky, a to z dôvodu, že stavebný zákon v procese schvaľovania neumožňuje meniť a dopĺňať územnoplánovací podklad po ukončení pripomienkového konania k nemu. Takéto obmedzenie právomoci zastupiteľstiev je sporné, návrhom zákona však v tejto otázke nedochádza k zmene. Komunálne zastupiteľstva sú však v súčasnosti v oblasti územného plánovania obmedzované aj ďalšou praxou, ktorá zo zákona priamo nevyplýva, a to, že ak zastupiteľstvo schváli uznesenie o obstaraní nového územného plánu alebo, čo býva častejšie, o zmene a doplnení územného plánu a obstaraní takýchto zmien a doplnkov, a to aj vo verejnom záujme, takéto uznesenie zastupiteľstva sa neplní, pretože orgán, ktorý by ho plniť mal, t.j. župný, obecný alebo mestský úrad (magistrát) to odmietne, napr. s odôvodnením, že na danom pozemku uprednostňuje iný verejný záujem (napr. športovú halu pred škôlkou a pod.). Takáto prax je však v príkrom rozpore s povahou zastupiteľskej demokracie a dokonca aj platnými zákonmi, keď uvedené úrady sú jednak povinné plniť uznesenia zastupiteľstva bez výnimky a ak pri uplatnení sistačného práva predsedu samosprávneho kraja, primátora alebo starostu dôjde k prelomeniu ich veta, sú povinné rešpektovať, že výkon takto schváleného uznesenia nemožno pozastaviť. Napriek tomu sa tak deje a návrhom zákona by sa mala táto prax odstrániť... Zákon č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení Návrh zákona zavádza definíciu domácnosti, ktorú tvoria manžel a manželka a ich deti. Zvýhodnenie takýchto rodín spočíva v zohľadnení príjmu celej rodiny t. j. všetkých stavebných sporiteľov v takejto rodine, ktorí vyhlásili svoje zmluvy s nárokom na štátnu prémiu. Zároveň sa pri manželoch zdvojnásobuje hranica priemerného mesačného príjmu určeného zákonom pre plnoletého sporiteľa a za každé maloleté dieťa sa zvyšuje o 0,65-násobok priemernej mzdy. Navrhuje sa tiež zmena, aby na získanie štátnej prémie pre rodiny postačovalo nasporiť najmenej 50 % sumy potrebnej na „štandardnú štátnu prémiu“, čo zabezpečí získanie prémie aj pre rodiny s nižším príjmom a malými deťmi. Pre rodiny sa takisto zavádza výhoda 50 % zľavy z úhrady poplatkov, náhrady nákladov alebo inej odplaty za vedenie účtu stavebného sporenia počas prvého roka od dňa poskytnutia štátnej prémie...
Na sklade 3Ks
3,99 € 4,20 €

Aktualizácia I/3 2023 - Daňové a účtovné zákony


Návrhom zákona sa zo zákona o dani z príjmov vypúšťa pravidlo týkajúce sa kontrolovaných zahraničných spoločností pre fyzické osoby –tzv. CFC pravidlá. Dôvodom zrušenia týchto pravidiel je, že v aplikačnej praxi vznikali otázky ohľadne ich proporcionality a účelnosti... Titul obsahuje úplné znenia zákonov po ostatnej novele: – Zákon č. 595/2001 Z. z. o dani z príjmov – Zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj – Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku – Opatrenie č. 247/2023 Z. z. o sumách základnej náhrady – Opatrenie č. 171/2023 Z. z. o sumách stravného Upozornenie na zmenu zákona: – Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch Zákon č. 595/2001 Z. z. o dani z príjmov CFC pravidlá pre fyzické osoby nie sú upravené EÚ legislatívou. Smernica rady EÚ 2016/1164 v Článku 1 “Rozsah pôsobnosti” uvádza, že sa uplatňuje na všetkých daňovníkov, ktorí podliehajú dani z príjmov právnických osôb. Rovnako OECD v rámci akčného plánu BEPS, reformy medzinárodného zdaňovania s cieľom zamedziť obchádzanie zdanenia nadnárodnými spoločnosťami a zabezpečiť spravodlivé odvádzanie daní tam, kde sa ekonomické aktivity uskutočňujú uvádza, že pravidlá kontrolovaných zahraničných spoločností je nevyhnutné zaviesť pre právnické osoby. Pripúšťa ako marginálnu aj možnosť aplikovať pravidlá na fyzické osoby. Vypúšťa sa právna úprava pravidla týkajúceho sa kontrolovaných zahraničných spoločností pre fyzické osoby. Vypustením tohto pravidla sa nijako nezasiahne do systematiky ani účelu právnej úpravy zákona o dani z príjmov. Súčasne sa tým nijako neobmedzia ostatné ústavne súladné nástroje právnej úpravy na dosahovanie cieľov daňovej politiky štátu. CFC pravidlá pre fyzické osoby sa rušia s účinnosťou od 1. augusta 2023. Z dôvodu zabezpečenia právnej istoty sa navrhuje prechodné ustanovenie, v zmysle ktorého zaniká povinnosť uhradiť daň vyplývajúcu zo zrušených ustanovení. Ak k úhrade takejto dane došlo, považuje sa táto platba za daňový preplatok, na vrátenie ktorého sa uplatnia príslušné ustanovenia daňového poriadku...
Na sklade 3Ks
4,56 € 4,80 €

Aktualizácia V/2 2023 - štátna služba


Cieľom návrhu zákona je zlepšiť postavenie verejnosti a jej aktívnu participáciu v procese prijímania územnoplánovacej dokumentácie, priznať zastupiteľstvám samosprávneho kraja, obce, mesta a v Bratislave a Košiciach aj zastupiteľstvám ich mestských častí právomoc schvaľovať podnety na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie a podnety na jej aktualizáciu a premietnuť povinnosť obstarať takúto dokumentáciu župnému, obecnému a mestskému úradu (magistrátu) aj do stavebného zákona. Titul obsahuje úplné znenia zákonov po ostatnej novele: – Zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach – Zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách – Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení – Zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Upozornenie na zmenu zákona – Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) – Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení Už v súčasnosti má župný, obecný a mestský úrad (magistrát) povinnosť vykonávať uznesenia zastupiteľstva, pri územnom plánovaní sa tak často nedeje, navyše zastupiteľstvo nemôže v zmysle stavebného zákona meniť a dopĺňať návrh všeobecne záväzného nariadenia samosprávneho kraja, mesta alebo obce, ktorý sa týka územného plánovania, hoci podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. by tak mohlo robiť. Návrh zákona priznáva uvedeným zastupiteľstvám právomoc prijímať uznesenia k územnoplánovacej dokumentácii, ktoré bude župný, obecný alebo mestský úrad (magistrát) povinný vykonať (obstarať nový územný plán alebo jeho zmeny a doplnky) za predpokladu, že tým nebude prekročená územná pôsobnosť orgánu, ktorý ho schválil, a že nie je v rozpore so zákonom, inak bude môcť predseda samosprávneho kraja, primátor alebo starosta využiť sistačné právo podľa platnej legislatívy. Takéto oprávnenie zastupiteľstiev sa premieta aj do stavebného zákona...
Na sklade 3Ks
4,28 € 4,50 €

Aktualizácia VI/2 2023 - životné prostredie, odpadové a vodné hospodárstvo


Dôvodom predloženia návrhu zákona je snaha o zefektívnenie a urýchlenie niektorých procesov v činnosti Environmentálneho fondu, ako štátneho účelového fondu zriadeného na uskutočňovanie štátnej podpory starostlivosti o životné prostredie... Titul obsahuje úplné znenia zákonov po ostatnej novele: – Zákon č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia – Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde – Vyhláška č. 250/2023 Z. z. o kvalite ovzdušia – Vyhláška č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch Upozornenie na zmenu: – Vyhláška č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov – Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi – Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch – Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde Do právnej úpravy sa zakotvuje pravidlo, na základe ktorého bude možné v rámci zverejnenej špecifikácie činností upraviť proces predkladania žiadostí o podporu ako aj samotný proces hodnotenia podaných žiadostí o podporu. Uvedené sa zakotvuje z dôvodu možnosti prispôsobovať predmetné procesy v závislosti od osobitných potrieb každej jednej oblasti podpory, s cieľom proces urýchliť a sprehľadniť. Cieľom úpravy je možnosť zavedenia dvojkolového spôsobu podávania a hodnotenia žiadostí o podporu tak, aby v prvom kole bol rozsah žiadosti jednoduchší čo do obsahu a príloh a až žiadatelia, ktorí na základe určených kritérií úspešne postúpia do druhého kola hodnotenia žiadostí, tieto svoje žiadosti doplnenia do finálnej podoby vrátane všetkých relevantných príloh. Všetko smeruje k zjednodušeniu podávania žiadostí pre žiadateľov a k zníženiu ich nákladov s tým spojených. Žiadatelia v rámci prvého kola podávania a hodnotenia žiadostí vyšpecifikujú tzv. zámer projektu. Až následne úspešní žiadatelia v prvom kole doplnia žiadosť o relevantné prílohy ako sú napr. projektová dokumentácia, presný rozpočet projektu a iné. Náklady na predmetnú dokumentáciu budú vynakladať iba tí žiadatelia, ktorých predpoklad úspešného získania podpory je značný. Uvedený proces úzko nadväzuje na úpravu v § 9 ods. 5 a 6. Súčasne však uvedená právna úprava nebráni, aby bol zachovaný pôvodný jednokolový proces podávania a hodnotenia žiadostí, ak to bude účelné...
Na sklade 3Ks
4,28 € 4,50 €

Novelizovaný Civilný sporový poriadok 12/2023


Novelizovaný Civilný sporový poriadok s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení ZÁKON Č. 160/2015 Z. Z. CIVILNÝ SPOROVÝ PORIADOK V ZNENÍ ZÁKONA Č. 87/2017 Z. Z., ZÁKONA Č. 350/2018 Z. Z., ZÁKONA Č. 423/2020 Z. Z., ZÁKONA Č. 211/2021 Z. Z., ZÁKONA Č. 108/2022 Z. Z., ZÁKONA Č. 111/2022 Z. Z., ZÁKONA Č. 150/2022 Z. Z., ZÁKONA Č. 398/2022 Z. Z., ZÁKONA Č. 201/2023 Z. Z. A ZÁKONA Č. 261/2023 Z. Z.
Na sklade 2Ks
5,89 € 6,20 €

Nový zákon o všeobecnej bezpečnosti výrobkov 13/2023


Nový zákon o všeobecnej bezpečnosti výrobkov s aktualizovanou dôvodovou správou ZÁKON Č. 281/2023 Z.Z. Z 20. JÚNA 2023 O VŠEOBECNEJ BEZPEČNOSTI VÝROBKOV
Na sklade 2Ks
4,56 € 4,80 €

Kategória "Zákony a zbierky zákonov" zahŕňa všetky právne predpisy, ktoré sú súčasťou legislatívneho rámca a normatívneho prostredia v danej krajine alebo právnom systéme. Tieto dokumenty definujú a regulujú práva a povinnosti občanov, podnikov, inštitúcií a vlády.