% Zľavy na hry %

Eva Poláková

vydavateľstvo

Efektivní sociálně-mediální komunikace


Publikácia obsahuje komprimovaný súhrn poznatkov o sociálnej komunikácii, a to o verbálnej i neverbálnej personálnej komunikácii, s významnými psychologickými teóriami, s poukázaním na najčastejšie sa vyskytujúce chyby a s účinnými technikami efektívnej komunikácie. V druhej časti sa čitateľ dozvie o poznatkoch z masmediálnej komunikácie, ako mediálne komunikáty kriticky spracovať, vyhodnotiť a využiť informácie, ktoré nám médiá sprostredkúvajú v zmysle ich cieľov : informovať, presvedčiť/ manipulovať, zabaviť... Publikáciu odporúčame účastníkom komunikačných kurzov ale aj študentom a iným záujemcom o problematiku komunikácie.
Na stiahnutie
7,00 €

Etika - praktická filozofia masmediálnej komunikácie


Publikácia obsahuje prierez informácií o historických súvislostiach vývoja morálky, spojitosť vývoja človeka s filozofiou a etikou, s dôrazom na opakujúce sa spoločenské problémy vyplývajúce z hodnotovej orientácie jednotlivca a spoločnosti s aplikáciou do masmediálnej komunikácie.
Na stiahnutie
4,00 €

Vybrane´ proble´my metodolo´gie masmedia´lnych sˇtu´dii´


Publikácia poskytuje stručný prehľad metodologických východísk spoločenských vied a metodických výskumných trendov aplikovaných v mediálnej komunikácii. Jej cieľom je sprostredkovať začínajúcim výskumníkom poznatky, na základe ktorých dokážu úspešne naplánovať a realizovať svoj výskumný projekt.
Na stiahnutie
4,00 €