Gos.izdateteľstvo chudožestvennoj literatury

vydavateľstvo