Maxdorf

vydavateľstvo

Praktický průvodce cukrovkou


Cukrovka nebolí, a to je její největší riziko a zhouba. V České republice trpí tímto onemocněním přibližně 800 000 pacientů, každoročně jich minimálně 50 000 přibývá. Odhady počtu nemocných na celém světě se pohybují přibližně kolem 285 milionů diabetiků. Specifickým rysem cukrovky je její značná ovlivnitelnost chováním pacienta a tedy i úrovní jeho edukace. Informací o cukrovce je v dnešní době dostatek, problémem řady textů je však malá srozumitelnost pro laika. Právě to bylo impulsem pro vznik této knihy. K její vynikající srozumitelnosti přispěla skutečnost, že větší část textu byla původně určena pro pacientský internetový server a autorka měla na každý z nich velký počet reakcí od pacientů v rámci internetové lékařské poradny. Nejčastější a nejpřínosnější z těchto dotazů a odpovědí jsou rovněž součástí knihy.
Vypredané
10,94 € 11,52 €

Historie české perinatologie


Publikace vypovídá o vzniku a vývoji jednoho z oborů medicíny, ve kterém dosáhlo české zdravotnictví pozoruhodných výsledků srovnatelných s úspěchy v této oblasti s nejvyspělejšími zeměmi. Historie vývoje spolupráce odborníků v péči o těhotnou ženu a její dítě v sobě skrývá vzrušující příběh měnících se pohledů na obsah a organizaci péče porodníků a neonatologů. Historie české perinatologie bude jistě poutavým čtením nejen pro odborníky, ale i pro širší okruh zdravotnických pracovníků, a současn ě slouží jako mimořádně cenný doklad úspěchu týmové práce při jejím racionálním řízení v často nelehkých společenských podmínkách. Kniha je určena gynekologům-porodníkům, neonatologům, pediatrům, zájemcům o historii medicíny.
Vypredané
33,27 € 35,02 €

Výživa u pacientů s idiopatickými střevními záněty


Idiopatické střevní záněty (ISZ) jsou choroby trávicího traktu, které těsně souvisejí s výživou. Klinické projevy ISZ jsou často spjaty s požíváním potravy, zvláště u pacientů s Crohnovou chorobou se stenózami trávicí trubice mohou být tyto obtíže prvním projevem nemoci po stravě s vysokým obsahem nerozpustné vlákniny. Může být být způsobena poklesem chuti k jídlu, bolestí břicha při jídle, zvýšenou zánětlivou aktivitou a zvýšením energetického výdeje, zhoršením absorpce jednotlivých živin, ztrátami krve a bílkovin při průjmových stolicích či enteroragii, píštělemi či stomií nebo snížením absorpční plochy po opakovaných resekcích. Také v klidové fázi anorektickým či katabolickým vlivem léků může docházet ke zhoršování stavu výživy.
Vypredané
15,36 € 16,17 €

dostupné aj ako:

Svalová relaxancia v anesteziologii a intenzivní péči


Kniha je určená pro lékaře používající myorelaxancia v každodenní praxi. Podává přehled současných poznatků o použití myorelaxancií v rutinní praxi anesteziologů a lékařů pracujících na JIP. Zahrnuje fyziologii nervosvalového přenosu a možnosti jeho ovlivnění, se zvláštním důrazem na acetylcholinový receptor. Je podán přehled farmakologie depolarizujících a nedopolarizujících myorelaxancií a jejich indikací v anesteziologii a intenzivní péči. Zvláště jsou uvedena specifika použití v dětské praxi a v intenzivní péči. Samostatná kapitola je věnována problematice monitorování nervosvalového přenosu a antagonizaci blokády.
Vypredané
26,11 € 27,48 €

Peniciliny


Řada lékařů považuje penicilinová antibiotika zcela neprávem za zastaralá a ordinují jiná, často méně vhodná v daných indikacích. Kniha je zasvěceným a praktickým průvodcem touto stále významnou skupinou antibiotik. Obsah: Předmluva • Část I. FARMAKOLOGIE PENICILINOVÝCH ANTIBIOTIK • Úvod • Historie penicilinových antibiotik • Chemická struktura a názvosloví beta-laktamů • Obecná charakteristika penicilinů • Mechanismus účinku beta-laktamových antibiotik a základní vztah struktury a funkce • Mechanismus účinku beta-laktamových antibiotik • Vznik rezistence na beta-laktamová antibiotika • Beta-laktamázy • Inhibitory beta-laktamáz • Charakteristika antibiotik penicilinové řady • Peniciliny základní • Širokospektré peniciliny • Protistafylokokové peniciliny • Farmakokinetika penicilinových antibiotik • Nežádoucí účinky • Interakce • Terapeutické použití penicilinových antibiotik • Část II. KLINICKÁ FARMAKOLOGIE PENICILINOVÝCH ANTIBIOTIK • Laboratorní vyšetření • Mikrobiologické hodnocení citlivosti mikroorganismů • Terapeutické koncentrace antibiotika a vztah k MIC90 • Citlivost mikrobů na penicilinová antibiotika in vitro • Stavy, při kterých je třeba upravit dávku penicilinového antibiotika • Význam znalosti stavu rezistence pro klinickou praxi • Spotřeba antibiotik penicilinové řady • Odborná kategorizace • Zhodnocení penicilinových antibiotik • Literatura • Další doporučená literatura • Poděkování • O autorovi • Seznam zkratek • Seznam obrázků • Rejstřík
Vypredané
8,27 € 8,70 €

Zácpa


První kniha z edice Dieta a rady lékaře přináší pacientům informace o jejich chorobě, jejím výskytu, diagnostice a léčbě, dále o potravinách vhodných a nevhodných pro toto onemocnění. V receptové části je minimálně 100 receptů, jsou přidány jídelníčky, samozřejmostí je kalorická hodnota a obsah hlavních živin v těchto potravinách a připravovaných jídlech.
Vypredané
7,67 € 8,07 €

Asthma bronchiale


Astma bronchiale patří svými medicínskými i společenskými důsledky k nejvýznamnějším nemocem současnosti. Pohled na astma a jeho terapii se v této době podstatně mění. Je k dispozici řada velmi účinných léků, jejichž správné podávání dokáže nemoc velice příznivě ovlivnit. I přes popularitu, které se astmatu dostává, se v našich ordinacích nadále velmi často setkáváme s pacienty, jejichž astma není správně a dostatečně léčeno a kteří mají vinou nestabilní nemoci mnohdy zbytečně nižší kvalitu života.
Vypredané
10,16 € 10,69 €

Radifrekvenční ablace jaterních nádoru


Kniha se zabývá léčbou velké skupiny pacientů s neresekabilními jaterními nádory a snaží se tak poskytnout průvodce v multimodální léčbě chirurgům, radiologům, onkologům i praktickým lékařům. Jsou zde popsány chirurgické postupy při léčbě jaterních n ádorů pomocí radiofrekvenční ablace (RFA), publikace dále obsahuje kapitoly zabývající se historií léčby, přehledem ostatních destrukčních metod, léčbou jaterních metastáz, léčbou primárních jaterních tumorů, komplikacemi této léčby, onkologickou léč bou a informuje též o zkušenostech s léčbou tohoto onemocnění z plzeňského pracoviště autorů i o výsledcích experimentálního výzkumu.
U dodávateľa
13,17 € 13,86 €

Chřipka, Klinický obraz, prevence a léčba


Publikace vychází ve druhém, rozšířeném vydání a zabývá se nejčastějším infekčním onemocněním, které každoročně postihne 10 % světové populace a v době pandemie 40 až 50 %. Na rozdíl od běžných virových infekcí horních cest dýchacích, které probíhají vesměs mírně, je chřipka závažné onemocnění, které je každoročně příčinou úmrtí tisíců lidí na celém světě. Lékaři by se proto měli snažit o efektivní prevenci a v současnosti i o eventuální kauzální terapii chřipky na základě důkladných znalostí o této infekci, jejích původcích i procesu šíření viru v populaci, k čemuž by jim měla pomoci i tato kniha.
Vypredané
18,03 € 18,98 €

Chřipka


Publikace vychází ve druhém rozšířeném vydání a zabývá se nejčastějším infekčním onemocněním, které každoročně postihne 10 % světové populace a v době pandemie 40 až 50 %. Na rozdíl od běžných virových infekcí horních cest dýchacích, které probíhají vesměs mírně, je chřipka závažné onemocnění, které je každoročně příčinou úmrtí tisíců lidí na celém světě. Lékaři by se proto měli snažit o efektivní prevenci a v současnosti i o eventuální kauzální terapii chřipky na základě důkladných znalostí o této infekci, jejích původcích i procesu šíření viru v populaci, k čemuž by jim měla pomoci i tato kniha.
Vypredané
10,28 € 10,82 €

dostupné aj ako:

Neuroendokrinní nádory trávicí


Hlavním smyslem knihy je především praktický návod, jak v uvedených situacích postupovat a u kterých stavů na možnost neuroendokrinního nádoru trávicí trubice myslet. Je zde zdůrazněn fakt, že v diagnostice a léčbě neuroendokrinních nádorů trávicí trubice se uplatňuje snad více než u jiných onemocnění gastrointestinálního traktu nutnost velmi těsné týmové spolupráce. V knize jsou dále systematicky, a to především z klinického hlediska, probrány karcinoidy trávicí trubice a pankreatu, které jsou také mezi těmito nádory nejčastější. Samostatnou kapitolu tvoří shrnutí vlastních zkušeností autorů s diagnostikou a léčbou karcinoidů.
Vypredané
19,93 € 20,98 €

Chronická obsrtukční plicní nemoc


Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je preventabilní a léčitelnou nemocí charakterizovanou obstrukcí dýchacích cest jež není plně reverzibilní. Obstrukce je obvykle progredující a je spojena s abnormální zánětlivou odpovědí plic na škodlivé částice a plyny, primárně zapříčiněné kouřením cigaret. I když je CHOPN primárně onemocněním plic, často vyvolává závažné systémové následky. Hlavními cíli léčby CHOPN jsou a zůstávají prevence progrese nemoci, odstranění příznaků, zlepšení tolerance fyzické námahy, zlepšení kvality života, prevence a léčba komplikací, prevence a léčba exacerbací a redukce úmrtnosti.
Vypredané
8,43 € 8,87 €

EEG ABNORMITA


Klinická elektroencefalografie má velmi dlouhou historii a je v současné době nejrozšířenější sofistikovanou pomocnou vyšetřovací metodou v neurologii i psychiatrii. Tento výukový text je určen pro začínající i zkušenější elektroencefalografisty, ale mohou z něj čerpat také kliničtí neurologové, neuropediatři a psychiatři. V publikaci jsou zpracována vybraná zásadní témata EEG. Kniha prezentuje ucelený klasifikační systém EEG abnormit a jejich klinickou interpretaci, relativně velký prostor je dán epileptiformním vzorcům a jejich diferenciální diagnostice, a to včetně artefaktů. V závěru je zařazen anglicko-český EEG slovník. Výklad je veden formou didakticky členěného textu a tabulek.
Vypredané
10,94 € 11,52 €

Nozokomiální nákazy II


Druhý díl úspěšné publikace.Praktická příručka seznamující čtenáře podrobně s problematikou nozokomiálních nákaz, tj. infekcí které se šíří v nemocničním prostředí. Předností a hlavním rysem knihy jsou detailní návody jak krok za krokem postupovat př i monitorování, diagnostice i v situacích, kdy se infekce skutečně rozšíří.Z obsahu: Původci NN v dnešní době Rezistence původců NN na antimikrobní léky Markerování nemocničních kmenů Definice nozokomiálních specifických nákaz Zdroj nozokomiá lních nákaz Pacient jako zdroj nozokomiální nákazy Návštěvník jako zdroj NN Zdravotnický personál jako zdroj NN Zdravotnický pracovník jako vnímavý jedinec Legionely metodický návod k zajištění programu surveillance legionelóz Přenos noz okomiálních nákaz nespecifická vehikula Ovzduší Voda Nemocniční strava Nemocniční prádlo Podlahy, plochy a předměty ve zdravotnických zařízeních Nemocniční odpad Hmyz a jiní živočichové ve zdravotnictví Zásady ošetřování endoskopick ých přístrojů a pomůcek Přenos nozokomiálních nákaz specifická vehikula Operační rána Parenterální aplikace léků Centrální venózní katetry Močové katetry Přístroje pro umělou ventilaci Endoskopy Stomatologické nástroje a přístroje Přístroje pro hemodialýzu Implantace cizích těles Oční tonometry Lékařské nástroje a zdravotnické pomůcky Vnímavý jedinec pacient Klinická podstata nozokomiálních nákaz Klinická prevence NN Zásady pro ošetřování očních tonometrů Ko ntrola účinnosti parního sterilizačního přístroje a sterilizace při výkonu státního zdravotního dozoru Vakuový test ČSN EN 285
Vypredané
13,17 € 13,86 €

Artériová hypertenzia v praxi


Prehľadná monografia pre každodennú prax.
Vypredané
12,75 € 13,42 €

Karcinom štítné žlázy


Problematika nádorů štítné žlázy patří mezi zvlášť významné oblasti tyreoidální endokrinologie a onkologie. Tyto nádory mohou vycházet z epitelu folikulárního jako diferencované tumory papilární či folikulární. Jsou však i méně diferencované až nediferencované tumory (anaplastický karcinom). Společnou vlastností diferencovaného karcinomu je schopnost hromadit radiojod. Tumory se liší jak morfologicky, tak i biologickým chováním, vyžadují odlišné diagnostické a terapeutické postupy, od lékaře velké zkušenosti a možnost podrobného vyšetření na specializovaných pracovištích endokrinologie a nukleární medicíny. Většina pracovišť proto usiluje, aby kombinací jednotlivých zobrazovacích metod dosáhla efektivity a kvality diagnostického postupu tak, aby byl ekonomicky přijatelný a s vysokou výpovědní hodnotou vyšetření. Zavedením laboratorních metod na stanovení specifických nádorových markerů došlo rovněž k obrovskému pokroku, především v monitorování průběhu léčby našich pacientů. Tyreoglobulin (TG) pro detekci diferencovaného karcinomu štítné žlázy je využíván jako vysoce specifický marker od 70. let 20. stol. Imunoreaktivní kalcitonin (iCT), jehož vzestup svědčí pro přítomnost nádorového procesu, je pro monitorování medulárního karcinomu u nás rutinně používán od r. 1980.
Vypredané
15,41 € 16,22 €