Občan, demokracia a zodpovednosť

vydavateľstvo

Ženy, Matky, Telá II.


Slovenské pôrodníctvo naďalej porušuje práva žien a potrebuje systémové zmeny. Tvrdí to publikácia Ženy Matky Telá II. Autorky tvrdia, že na ženy v slovenských pôrodniciach sa vytvára nátlak a pôrodná starostlivosť je vystavaná tak, aby zväčšila pohodlie personálu na úkor rodičiek a detí.Väčšinu publikácie tvorí analýza desiatich hĺbkových anonymných rozhovorov s pôrodníkmi, pôrodníčkami a pôrodnými asistentkami. Vzorka respondentov pochádzala zo západného, stredného aj východného Slovenska.Z ich výpovedí vyplýva, že zdravotnícky personál sa na ženách nezriedka dopúšťa násilia, čím potvrdzujú a nadväzujú aj na výsledky kvalitatívneho výskumu z publikácie Ženy Matky Telá, ktorú rovnaké združenia vydali v roku 2015. Vtedy sa pýtali na pôrodnú skúsenosť z pohľadu rodičiek.
U dodávateľa
23,75 € 25,00 €

Ženy, Matky, Telá


Publikácia je prvou na Slovensku, ktorá sa zaoberá pôrodnou starostlivosťou v SR z pohľadu ľudských práv žien. Ponúka obe v súčasnosti chýbajúce perspektívy perspektívu autentickej ženskej skúsenosti i ľudskoprávnu perspektívu, ktoré vzájomne dopĺňa a kombinuje. Je preto nielen prierezom vnútroštátnymi a medzinárodnými štandardmi ľudských práv žien, ktoré sa vzťahujú na pôrodnú starostlivosť, ale najmä spätnou väzbou od ich autentických nositeliek, získanou práve cez optiku ľudskoprávnych štandardov. Táto optika chýba aj verejnému diskurzu týkajúcemu sa uvedenej témy.Publikácia je výsledkom viac ako dvojročného intenzívneho monitoringu a výskumu, ktorý uskutočnilo naše združenie v spolupráci s občianskym združením Ženské kruhy a ďalšími spolupracovníčkami. Interdisciplinárny tím expertiek z viacerých oblastí zozbieral, spracoval a analyzoval dáta rôzneho druhu hĺbkové autentické výpovede žien s osobnou skúsenosťou s pôrodnou starostlivosťou v nemocniciach, dáta na webových stránkach pôrodníc, resp. dáta získané od nich priamo, adresne aj dáta oficiálne získané od Ministerstva zdravotníctva SR ako hlavného subjektu exekutívy zodpovedného za poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Autorky zozbierali a spracovali všetky dáta štandardnými metódami sociálnovedného výskumu a metódami ľudskoprávneho monitoringu. Viaceré aspekty práce konzultovali s osobami, ktoré poskytujú rôzne formy poradenstva ženám pred pôrodom aj po ňom (obzvlášť v prípadoch traumatizujúceho alebo inak ubližujúceho pôrodného zážitku), a tiež s dulami, ktoré sprevádzajú ženy počas pôrodov.Publikácia je rozdelená do štyroch kapitol. Prvá kapitola ponúka prehľad základných medzinárodných a vnútroštátnych štandardov v oblasti ľudských práv žien, ktoré sa musia pri pôrode napĺňať. Druhá kapitola sumarizuje medzinárodne uznávané zdravotnícke štandardy týkajúce sa pôrodnej starostlivosti, ktoré sú zároveň relevantné z pohľadu dodržiavania ľudských práv žien. Tretia kapitola prezentuje výskumné zistenia z kvalitatívneho výskumu o skúsenostiach žien s pôrodmi v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku, spracované na základe 15 semištruktúrovaných rozhovorov. Štvrtá kapitola prezentuje výsledky monitoringu mapujúceho poskytovanie informácií pôrodníckymi zariadeniami pred pôrodom aj po ňom, aby sa rodiace ženy mohli rozhodnúť pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.Cenné sú aj prílohy doložené v plnom znenívýskumný scenár rozhovoru so ženami zoznam sledovaných položiek na webových stránkach pôrodníc vzor listu žien o pôrodných prianiach zasielaný pôrodniciam vzor žiadosti/prosby o informácie zasielanej pôrodniciam žiadosť o informácie zaslaná ministerstvu zdravotníctva odpoveď ministerstva zdravotníctva
U dodávateľa
18,05 € 19,00 €

Ústava Spojených štátov amerických


Publikácia, vydaná v roku 1999, oboznamuje čitateľa nielen s textom ústavy, ale najmä so základným obsahom jeho súdnej interpretácie. Práve tá je najviac poznačená historickými obdobiami, ktorými Spojené štáty americké od svojho vzniku prešli i významnými udalosťami, ktoré sa počas nich odohrali. Čitateĺia a čitateľky tak dostávajú jedinečnú príležitosť spoznať obsah základného právneho dokumentu, históriu, významné udalosti i osobnosti Spojených štátov amerických.
Vypredané
16,15 € 17,00 €