! Doprava ZADARMO už od 15 € !

Poradca podnikateľa

vydavateľstvo

Občiansky súdny poriadok úplné znenie 49 2011


Úplne znenia zákonov SR, podľa právneho stavu k 16.8.2012.Občiansky súdny poriadok s prehľadným grafickým vyznačením zmien v predpise
Vypredané
2,52 € 2,65 €

Základy štatistiky


Skriptum je primárne koncipované pre bakalárske a magisterské štúdium na ekonomických fakultách, obsahuje všetky základné témy štandardného kurzu štatistiky. Výklad jednotlivých častí nie je príliš zaťažený popisom teórie a dôkazov, ale naopak akcentuje objasňovanie praktickej stránky štatistických metód, ich použiteľnosti pri riešení typických štatistických úloh a tiež pri riešení problémov spojených s interpretáciou a hodnotením výsledkov.Keďže štatistika nie je len vedou pre vedu (čoho dôkazom je množstvo použitých riešených i neriešených príkladov), ale má svoje praktické uplatnenie aj v praxi, skriptum môže byť vďačnou pomôckou všade tam, kde sa pracuje so štatistickými metódami, napr. pri prieskumoch trhu a pod.
Vypredané
12,36 € 13,01 €

Občanské právo hmotné I.


V tejto novej učebnici občianskeho práva hmotného vydanej na Slovensku sa v porovnaní s inými výrazne odzrkadľuje novší koncepčný prístup skúsených pedagógov a renomovaných právnych vedcov v odbore občianske právo, spočívajúci najmä v pedagogicky rozvinutejšej a racionálnej systemizácii výkladu náplne všeobecnej časti občianskeho práva s adekvátnym zohľadnením aj jeho európskych súvislosti a ďalších otázok nad rámec tradičných výkladov v doterajších slovenských učebniciach. Z pedagogického hľadiska je publikácia veľmi vhodne spracovaná, je prehľadná a graficky znázorňuje základné väzby medzi jednotlivými právnymi inštitútmi. Veľmi pozitívne je nutné hodnotit zapracovanie súdnej judikatúry, na ktorú sa v práci nielen odkazuje, ale sú tu priamo obsiahnuté najdôležitejšie pasáže.
Vypredané
7,07 € 7,44 €

Slovenské a európske pracovné právo


Monografia predstavuje pracovné právo v právnom systéme SR a súčasne v právnom systéme Európskej únie.Obsahuje vyše 140 rozhodnutí Európskeho súdneho dvora (ESD), ktoré ponúkajú správnu odbornú orientáciu nielen v komunitárnom pracovnom práve, ktoré je už aj našim právom, ale i v pracovnom práve SR. Prevažná časť rozhodnutí obsahuje okrem výroku súdneho rozhodnutia aj skutkový stav a obsah odôvodnenia súdneho rozhodnutia. Osobitosťou odborného spracovania diela je rozsiahla judikatúra ESD a Európskeho súdu pre ľudské práva.Obsahuje aj záväzné nariadenia EÚ, ktoré neobsahuje slovenský Zákonník práce.
Vypredané
14,86 € 15,64 €

Prvky európskej právnej kultúry


Posudzovaný učebný text predstavuje druhé prepracované vydanie skúsených pedagógov a autorov z Právnickej fakulty viedenskej univerzity, ktorej prvé vydanie sa uskutočnilo v roku 2005 pre potreby poslucháčov Bratislavskej vysokej školy práva. Poskytuje poslucháčom práva ideálnu pomôcku pre získanie základného pohľadu na vývoj európskej právnej kultúry, čo je so zreteľom na časovú i obsahovú stránku pre autorov nemalou výzvou. Možno konštatovať, že túto úlohu zvládli excelentne vďaka svojej dlhoročnej pedagogickej praxe, vďaka ktorej boli schopní v mimoriadne krátkom čase odhadnúť potreby, možnosti a očakávania poslucháčov v nových post socialistických štátoch. Je nevyhnutné vyzdvihnúť najmä štrukturálnu optimálnosť a vyváženosť učebného textu, ktorý musel mať na zreteli dve základné priority. Na jednej strane počet hodín, ktoré majú pedagógovia k dispozícií na sprostredkovanie obsažnej matérie a na strane druhej minimalizovanie obsahu učebného textu bez straty ich substancie. V tomto zmysle si obaja autori zaslúžia vedecké in primatum. Zmienená štruktúra prvej časti učebného textu zahŕňa stredovek a novovek. Voľba výkladu jednotlivých inštitútov a historických udalostí do prehľadných a jednotiacich odsekov číslovaných na pokraji celého textu uľahčuje v náročnej matérií čitateľovi výbornú orientáciu. Skutočnosť, že pri nej autori potvrdzuje, že v pedagogickej praxi sa tento systém sprostredkúvania jednotlivých právnych pojmov osvedčil.
Vypredané
8,84 € 9,30 €

Prvky európskej právnej kulltúry I.


Posudzovaný učebný text predstavuje druhé prepracované vydanie skúsených pedagógov a autorov z Právnickej fakulty viedenskej univerzity, ktorej prvé vydanie sa uskutočnilo v roku 2005 pre potreby poslucháčov Bratislavskej vysokej školy práva. Posk ytuje poslucháčom práva ideálnu pomôcku pre získanie základného pohľadu na vývoj európskej právnej kultúry, čo je so zreteľom na časovú i obsahovú stránku pre autorov nemalou výzvou. Možno konštatovať, že túto úlohu zvládli excelentne vďaka svojej dl horočnej pedagogickej praxe, vďaka ktorej boli schopní v mimoriadne krátkom čase odhadnúť potreby, možnosti a očakávania poslucháčov v nových post socialistických štátoch. Je nevyhnutné vyzdvihnúť najmä štrukturálnu optimálnosť a vyváženosť učebného textu, ktorý musel mať na zreteli dve základné priority. Na jednej strane počet hodín, ktoré majú pedagógovia k dispozícií na sprostredkovanie obsažnej matérie a na strane druhej minimalizovanie obsahu učebného textu bez straty ich substancie. V tom to zmysle si obaja autori zaslúžia vedecké in primatum. Zmienená štruktúra prvej časti učebného textu zahŕňa stredovek a novovek. Voľba výkladu jednotlivých inštitútov a historických udalostí do prehľadných a jednotiacich odsekov číslovaných na pokra ji celého textu uľahčuje v náročnej matérií čitateľovi výbornú orientáciu. Skutočnosť, že pri nej autori potvrdzuje, že v pedagogickej praxi sa tento systém sprostredkúvania jednotlivých právnych pojmov osvedčil. Text dopĺňajú štyri grafické prílohy, ktoré tvoria organickú súčasť textu.
Vypredané
8,84 € 9,30 €

Teorie a praxe medzinároních vztahu 2.rozšířené vydání


„Učebnice je vyzrálým počinem, který přibližuje systém mezinárodních vztahů a bezpečnostní problematiku posluchačům společenskovědních fakult. Studentům fakulty práva, jakož i graduovaným právníkum srozumitelně vysvětluje strukturovaný obsah materiálních pramenů mezinárodního práva a tím překonává césuru mezi tím, co by mělo být a co ve skutečnosti je. Autor v ní zaznamenává a rozebírá dávné, nedávné a současné zkušenosti jako skutečnosti, jež státy, národní komunity, institucionální entity a lidstvo kolektivně prožily a prožívají. Jejich rozbor je přitom chronologický a selektivní. Přesto poskytuje ucelený a soudržný pohled. Mimoto učebnice poskytuje tolik potřebné analytické vhledy do evoluce teorie mezinárodních vztahů a jejich protilehlých i vzájemně se podporujících doktrín. Je napsána se smyslem pro jednotliviny a jejich vývojové sledy, které nejsou nikdy pominutelné. Naopak jednotliviny jsou nedílnými, organickými součástmi mezinárodních relací. Působí explikativně a poskytují popisovaným mezinárodním událostem reálnost i autenticitu. Tím získává učebnice čtenářskou přitažlivost.“(prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc., recenzent)
Vypredané
17,58 € 18,50 €

Maloletí v slovenskom rodinnom práve


Publikácia sa zaoberá právnym postavením rodiča vo výchove maloletého dieťaťa. Zohľadňuje právy stav k júnu 2009.Vychádza z detailnej analýzy vybraných inštitútov rodinného práva súvisiacich s výkonov rodičovských práva a povinností pri realizácii výchovy vo vzťahu k maloletým deťom.Autorka spracovala témy ako právo určiť miesto pobytu dieťaťa, zverenie do osobnej starostlivosti jedného z rodičov, rozhodovanie o úprave styku s dieťaťom a o stretávaní s dieťaťom.
Vypredané
5,42 € 5,70 €

Antológia z politickej a právnej filozofie II. vydanie


Tento titul je novým vydaním knihy Antológia z politickej a právnej filozofie z roku 2007Antologie z dejín politického a právneho myslenia vznikla ako učebná pomôcka pre študentov Právnickej fakulty, ale nielen pre nich. Poskytuje výber autenti ckých textov politických a právných teoretikov, ako aj filozofov od najstarších čias až po súčasnosť. Výber autorov je zameraný na večne aktuálne problémy nielen politickej, ale aj právnej filozofie... Jarmila Chovancová
Vypredané
11,83 € 12,45 €

Zákonník práce ÚZZ 34 2011 k 2.8.2011


Prezident SR Ivan Gašparovič podpísal 27. júla 2011 novelu Zákonníka práce. Zmeny v legislatíve tak začnú platiť od 1. septembra tohto roka.Prehľad najdôležitejších zmien novely Zákonníka práce:skúšobná lehota zamestnancov bude 3 mesiace, výni mkou budú vedúci zamestnanci, ktorých skúšobná lehota bude najviac 6 mesiacov. V kolektívnej zmluve sa však môže skúšobná lehota u oboch skupín predĺžiť o ďalšie najviac 3 mesiace; zamestnanec už viac nedostane po výpovedi z práce aj odstupné, aj v ýpovednú lehotu; prácu na dobu určitú možno uzavrieť najviac na 3 roky, za ten čas sa môže predĺžiť najviac 3-krát; zamestnávateľ môže so zástupcami zamestnancov dohodnúť pružný pracovný čas; zavádza sa konto pracovného času s kladnými a so záp ornými hodinami; novinkou je aj delené pracovné miesto na jednej pracovnej pozícii budú môcť pracovať viacerí zamestnanci na kratší pracovný čas a pracovnú náplň pripadajúcu na toto pracovné miesto si budú deliť.
Vypredané
3,16 € 3,33 €

Úplné znenia 47 2011


Podľa právneho stavu k 3.11.2011
Vypredané
2,17 € 2,28 €

Úplné znenia 15 2010 zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov


Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.
Vypredané
0,62 € 0,65 €

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 8 2012


Obsah:•Platenie preddavkov na daň z príjmov fyzickými osobami v roku 2012 •Oprava chýb pri zdaňovaní príjmov •Aké sú zmeny v starobnom dôchodkovom sporení od 1.apríla 2012? •Zdaňovanie autorov po 1.1.2012 •Výkon inej zárobkovej činnosti a konkurenčná doložka •Zmeny v garančnom poistení od 1.1.2012 •Zdanenie cien a výhier •Dobrovoľné nemocenské poistenie po novom •Prevádzkovanie živnosti podnikateľov prostedníctvo zodpovedného zástupcu •Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci •Zamestnávatelia a inšpekcia práce
Vypredané
6,05 € 6,37 €

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 10 2012


Obsah: •Zlúčenie, splynutie, rozdeleni spoločností z pohľadu účtovníctva •Príjmy z príležitostných činností fyzických osôb, spôsob ich zdanenia a platenie poistného na zdravotné poistenie z týchto príjmov •Zamedzenie dvojitého zdanenia, daňový bonus a poistné v zahraničí •Daňová kontrola a sankcie z nej vyplývajúce •Daň z emisných kvót - metodický pokyn FR SR k uplatňovaniu §51b zákona č.595/2003 Z.z. •Príjmy a výnosy v neziskových organizáciách •Uplatňovanie DPH subjektmi verejnej správy a neziskovými organizáciami 1.časť •Podrobne o ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia za rok 2011 •Zástupcovia zamestnancov u zamestnávateľa
Vypredané
6,94 € 7,30 €

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 9-10 2012


Obsah •Zahraničná pracovná cesta •Náhrady mzdy platené zamestnancovi •Závislá práca - pracovný pomer alebo živnosť? •Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia •Dovolenka v roku 2012 •Brigády študentov a daň z príjmov •Absolventská prax •Úrazová renta a náhrada za stratu na zárobku •Neplatené voľno a náhradné voľno poskytované zamestnancovi •Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
Vypredané
7,28 € 7,66 €

Úplné znenia 22 2012 - Trestný zákon, Trestný poriadok


Obsah:•Úplné znenie zákona č.300/2005 Z.z. trestný zákon po zmene zákonom č.246/2012 Z.z. s účinnosťou od 1.10.2012 •Úplné znenie zákona č.301/2005 Z.z. trestný poriadok po zmene zákonom č.236/2012 Z.z. s účinnosťou od 1.9.2012
Vypredané
6,08 € 6,40 €