Technická univerzita v Košiciach

vydavateľstvo

Kvantifikácia zvyškových napätí tenzometrickými metódami


Zvyškové (reziduálne) napätia v materiáli sú napätia, ktoré existujú v objekte bez toho, aby bol objekt zaťažený vonkajšími silami. Bežnou príčinou týchto napätí je výrobný proces. Vo všeobecnosti všetky výrobné postupy - odlievanie, valcovanie, obrábanie, zváranie, tvárnenie, tepelné spracovanie a pod. - vyvolávajú vo vyrábanom objekte zvyškové napätia. V niektorých prípadoch zvyškové napätia vznikajú počas prevádzky konštrukcie, pri montáži alebo pri prípadných preťaženiach, pri sadaní základov alebo medzných zaťaženiach pôsobiacich na integrálnu časť konštrukcie. Ďalším bežným zdrojom týchto napätí je oprava alebo prestavba konštrukcie.
Vypredané
13,40 € 14,11 €

Ilustrovaný technický slovník v ôsmich jazykoch


Predložený ilustrovaný slovník je určený najmä študentom všetkých stupňov vysokoškolského štúdia, pre ktorých nie sú známe nielen samotné termíny, ale aj ich zmysel. V slovníku je objasnený zmysel pojmov v univerzálnom - grafickom jazyku v tvare medzinárodne dohodnutých symbolov, vzťahov, grafov, schém a zobrazení.
Vypredané
11,04 € 11,62 €

Bezpečná technika, bezpečné pracoviská


Bezpečná technika, bezpečné pracoviská - atribúty prosperujúcej spoločnosti
Na sklade 1Ks
16,01 € 16,85 €

Erózno-transportné procesy v povodí a ich vplyv na zanášanie malých vodných nádrží


Cieľom monografie je poukázať na súčasné poznatky o eróznych javoch a ich predikovaní. Na základe získaných poznatkov navrhnúť metodiku modelovania a prognózovania erózno-transportných procesov v povodí. Získané výsledky aplikovať na vybraných nádržiach a tak overiť použiteľnosť navrhnutej metodiky v praxi.
Vypredané
6,65 € 7,00 €

Inovácie


Učebný text je rozdelený do 8 kapitol, ktorých obsahom je poukázanie na vplyv inovácií na činnosť podniku, popis inovačného prostredia so zameraním na inovačnú výkonnosť v EU a inovačnú aktivitu podnikov v SROV.
Vypredané
8,17 € 8,60 €

Stroje a zariadenia pre ochranu životného prostredia II


V dnešnej dobe sa kladie čoraz väčší dôraz na ochranu životného prostredia. Pribúdajú nové stroje, zariadenia a technológie, čo sa odráža i v životnom prostredí....
Na sklade 1Ks
9,69 € 10,20 €

Termomechanika


Zbierka príkladov je určená študentom Strojníckej fakulty v I.a II. stupni štúdia. Je vhodná na štúdium v predmete Hydro a termomechanika.
Vypredané
17,86 € 18,80 €

Chémia


Vysokoškolská učebnica.
U dodávateľa
6,84 € 7,20 €

Metódy posudzovania rizík v rozhodovacích procesoch


Manažérstvo rizík, najmä oblasť analýzy a posudzovania rizík, je skloňované v súčasnosti veľmi často v mnohých vedných odboroch a disciplínach. Globalizáciou a vďaka rýchlosti prenosu a spracovania údajov sa svet stáva dostupnejší, ľudské činnosti sa zrýchľujú, kladie sa dôraz na efektívnosť a kvalitu práce, avšak na druhej strane dochádza k možnosti straty údajov, vzniku neželaných chýb, porúch a k ich fatálnym dôsledkom...
U dodávateľa
21,95 € 23,10 €

Príručka experimentálnej mechaniky


Príručka je pomôckou nielen pre študentov technických univerzít, ale i projektantov, koštruktérov, vývojárov a diagnostikov.
Vypredané
220,11 € 231,69 €

Metóda konečných prvkov v teórii a príkladoch


Cieľom tejto knihy je doplniť medzeru medzi teoretickými poznatkami a ich aplikáciami v metóde konečných prvkov a zamerať sa na súčasný stav všeobecnej teórie metódy konečných prvkov pre fyzikálne lineárne úlohy. * Základné princípy variačného počtu * Metóda konečných prvkov * Výpočet napätí a deformácií pomocou MKP
Vypredané
11,30 € 11,89 €

Teória a aplikácia vybraných metód technickej


Diagnostika, slovo známe - aj neznáme. S diagnostikou sa stretávame v medicíne, technike i v bežnom živote. V každej z týchto oblastí má jedno spoločné. Je to skúmanie, hľadanie cesty a riešenie, ako i návrhy a odporúčania.
Vypredané
11,40 € 12,00 €