% Zľavy na hry %

Technická univerzita Zvolen

vydavateľstvo

Aplikácie optickej interferometrie v oblasti prenosov tepla


Aplikácie optickej interferometrie v oblasti prenosov tepla
U dodávateľa
22,80 € 24,00 €

Chémia životného prostredia


Učebnica poskytuje poznatky na riešenie dôležitých otázok spojených s environmentálnou chémiou, oboznamuje s najnovšími legislatívnymi úpravami týkajúcimi sa chemickej bezpečnosti, metódami separácie látok a zmesí, zo základov environmentálnej toxikológie atď.
Na sklade 2Ks
30,40 € 32,00 €

Environmentálne vplyvy výrob I. časť


Environmentálne vplyvy výrob I. časť
U dodávateľa
47,50 € 50,00 €

Drevostavba požiar


Učebnica je určená drevostavbárom a študentom protipožiarnej ochrany, ponúka poznatky o požiarne bezpečných drevostavbách atď.
U dodávateľa
27,36 € 28,80 €

Environmentálne vplyvy výrob II. časť


Environmentálne vplyvy výrob II. časť
U dodávateľa
36,10 € 38,00 €

Fyzika v environmentálnom inžinierstve II.


Fyzika v environmentálnom inžinierstve II.
U dodávateľa
49,40 € 52,00 €

Fyzika v environmentálnom inžinierstve I.


Fyzika v environmentálnom inžinierstve I.
U dodávateľa
34,20 € 36,00 €

Materiály v protipožiarnej ochrane


Učebnica je súhrnom základných poznatkov o surovinových zdrojoch, stručných princípoch technologických výrobných postupov a vlastnostiach výbraných skupín materiálov ako je kamenivo, maltoviny, kaučuk, kožu atď.
U dodávateľa
24,70 € 26,00 €

Nebezpečné látky v protipožiarnej ochrane a bezpečnosti


Učebnica poskytuje poznatky o vlastnostiach nebezpečných látok, ich charakteristike, toxicite, základných prvkoch označovania, olegislatíve, bezpečnej preprave nebezpečných látok atď.
U dodávateľa
14,25 € 15,00 €

Metrológia pre technikov


Učebnica okrem dôrazu na potrebu metrológie a merania fyzikálnych veličín poskytuje podrobné poznatky z metrológie, jej veličín, základov teórie meraní aj druhov meraní, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou ďalšieho rozvoja spoločnosti a medzinárodnej spolupráce.
U dodávateľa
36,10 € 38,00 €

Prenos tepla a látky


Prenos tepla a látky
U dodávateľa
31,35 € 33,00 €

Odpadové inžinierstvo environmentálne vhodné energetické zhodnocovanie odpadov


Odpadové inžinierstvo environmentálne vhodné energetické zhodnocovanie odpadov
U dodávateľa
19,00 € 20,00 €

Rekuperačné lanové zariadenia


Vysokoškolská učebnica poskytuje poznatky o nových prístupoch ku stavbe strojov zariadení RELAZ, ktorých technické riešenie je založené na použití výkonového akumulátora energie, výhody nového prístupu sa prejavujú predovšetkým v ekonomickej a ekologickej oblasti.
U dodávateľa
24,70 € 26,00 €

Technické kreslenie a základy konštruovania


Technické kreslenie a základy konštruovania
Na sklade 1Ks
20,52 € 21,60 €

Rizikové faktory pracovného prostredia


Rizikové faktory pracovného prostredia
Vypredané
49,40 € 52,00 €

Environmentálne aspekty v kriminalistike a kriminológii


Učebnici v úvode autori prezentujú základné a logicky usporiadané informácie o systéme kriminalistiky s dôrazom na environmentálne aspekty, ako aj obsah práva na životné prostredie vrátane úloh spoločnosti na jeho napĺňanie. Vysvetľujú základy kriminalistiky s vymedzením najdôležitejších pojmov a termínov (predmet kriminalistiky, systém kriminalistiky, stopa v kriminalistike, kriminalistická identifikácia i.). Okrem podrobne opísaných základných kriminalistických techník (biometria, mechanoskopia, balistika, trasológia, chémia, biológia atď., ktoré tvoria jadro celého diela), autori upriamujú pozornosť na odhaľovanie a dokumentovanie envirokriminality, pri ktorej sa orientujú na ďalšie špeciálne otázky, ako sú inštitucionálne zabezpečenie, charakteristické prejavy, typické stopy a spôsoby páchania, osobnostné rysy páchateľov a pod. Ďalšia kapitola sa zaoberá postavením a úlohami znalca v trestnom konaní, vymedzením jeho oprávnení, ale i zodpovednosti za vypracovaný znalecký posudok a záver je venovaný kriminalisticky mimoriadnym udalostiam vrátane obhliadky miesta takejto udalosti, opäť s dôrazom na envirokriminalitu. Z didaktického hľadiska sú pozitívom celého textu stručné zhrnutia obsahu každej podkapitoly s kontrolnými otázkami.
Vypredané
50,35 € 53,00 €