Sylva Bártlová

autor

Sociologie zdraví, nemoci a rodiny Sociológia zdravia, choroby a rodiny


Kniha se zabývá otázkami, se kterými se budou setkávat všeobecné sestry, ale i ostatní pracovníci nelékařských oborů při svém studiu sociologické problematiky na vysokých školách. Cílem této práce je seznámit sestry a ostatní nelékařské zdravotnic ké pracovníky ve stručnosti s vývojem sociologického myšlení a jeho základními směry, sociologickou problematikou zdraví a nemoci a problematikou rodiny. První část se nazývá Sociologie zdraví a nemoci a pojednává o vývoji sociologických přístupů ke zdraví, nemoci a ošetřovatelství, o profesi sestry, lékaře, o pacientech, problematice zdraví a nemoci. Jedna kapitola je věnována medicinalizaci života v postmoderní společnosti. Druhá kapitola se zabývá sociologií rodiny. Je zde načrtnut vývoj rodi ny od tradiční společnosti až do současnosti a jsou zde uvedeny názory na rodinu ve vybraných sociologických teoriích. Sylva Bártlová, Stanislav Matulay
Na sklade 1Ks
5,36 € 5,64 €

Sociologie medicíny a zdravotnictví


Kniha poskytuje základy sociologického chápání zdravotnických problémů. Autorka se zabývá sociálními důsledky nemoci, chronických i duševních stavů, problematikou umírání a smrti. Nemalou pozornost věnuje také sociologickým aspektům pacienta, podává přehled zdraví poškozujícího chování v období adolescence a dospělosti s praktickými závěry pro prevenci. Vychází ve spolupráci s NCO NZO.
Vypredané
10,35 € 10,89 €

Management v ošetřovatelské praxi


Celosvětovým trendem je zajištění bezpečné a kvalitní zdravotní péče. Minimalizace rizik a prevence rizikových faktorů spojených s poskytováním zdravotní péče vedou ke snížení nákladů a ke zvýšení spokojenosti pacientů s poskytnutou péčí. Řízení rizik ve zdravotnictví (podporovaných Ministerstvem zdravotnictví ČR na základě Lucemburské deklarace o bezpečnosti pacienta) by mělo být nedílnou součástí integrovaného managementu zdravotnických zařízení. Kontinuální zvyšování úrovně managementu rizik, kvality zdravotnických služeb a efektivity ošetřovatelských procesů je spojeno s propojováním manažerských systémů, které směřuje k prohloubení systémového přístupu v managementu zdravotnických zařízení. Právě indikátory kvality, které si jednotlivá zdravotnická zařízení stanovují a sledují, mohou významně ovlivnit nejen řízení kvality, ale i řízení rizik. V rámci jednotlivých kapitol jsou popsána preventivní opatření a navrhována praktická řešení ke zvýšení bezpečné ošetřovatelské péče (příklady dobré praxe). Jednou z možností praktického řešení ke zvýšení bezpečné ošetřovatelské péče je analýza možnosti vzniku vad a jejich následků (FMEA) a analýza kořenových příčin pochybení (RCA).
Vypredané
8,88 € 9,35 €