Vašu objednávku vám stihneme (podľa vybranej dopravy) doručiť do Vianoc, ak si objednáte do tohto dátumu:

Packeta - Doručenie na adresu

19. 12.

Balík na poštu

19. 12.

Balikobox

19. 12.

Slovenská pošta - na adresu

19. 12.

Kuriér SPS

18. 12.

balíkovo (Alzaboxy)

18. 12.

Doručenie na predajňu

18. 12.

Osobný odber v sklade

22. 12.

Packeta - Výdajné miesto a Z-BOX

19. 12.

Peter Bednár

autor

Nájom bytov


Cieľom publikácie Nájom bytov je prehľadné spracovanie právnej úpravy nájmu bytu v slovenskom právnom poriadku. Úvodná časť stručne približuje inštitút nájmu v jeho historickom vývoji. Samostatne rieši problematiku nájomnej, timesharingovej zmluvy, druhov nájmov, bytu ako pojmu, príslušenstva bytu a jeho odlišností od apartmánu. V ťažiskovej časti publikácie je sústredená pozornosť na úpravu inštitútu nájmu v súčasnom slovenskom právnom systéme, regulovanom popri sebe dvomi právnymi predpismi – Občianskym zákonníkom a zákonom o krátkodobom nájme bytu (98/2014 Z. z.). Samostatné kapitoly spracovávajú vznik nájmu bytu, náležitosti nájomnej zmluvy, otázku nájomného a úhrad spojených s užívaním bytu, peňažnú zábezpeku, zádržné právo, prechod nájmu bytu, zánik nájmu a podnájom bytu alebo jeho časti. Osobitná časť textu je venovaná špecifickosti zákona o krátkodobom nájme bytu vo vzťahu k Občianskemu zákonníku. Záverečné kapitoly ponúkajú stručný pohľad na problematiku nájomnej zmluvy de lege ferenda, na právne úpravy inštitútu nájmu a árendy v zákonníkoch vybraných krajín: Česká republika, Rakúsko, Nemecko, Francúzsko, Maďarsko a Quebec. Publikácia systematizuje a sprehľadňuje úpravu nájmu bytu v rámci existujúcich právnych predpisov v slovenskom právnom systéme. Je štruktúrovaná v ucelenom kontexte s dôrazom na pohľad do histórie a na pripravovaný legislatívny zámer komplexného kódexu civilného práva. Jednotlivé kapitoly sú dopĺňané judikatúrou.
Na sklade 1Ks darček
9,41 € 9,90 €

Vlastníctvo bytov a správa domov


Cieľom diela Vlastníctvo bytov a správa domov je ucelené spracovanie a vyhodnotenie právneho stavu v oblasti vlastníctva bytov a nebytových priestorov. V každej časti knihy sú vystihnuté podstatné znaky skúmanej čiastkovej problematiky, s cieľom dopracovať sa k celistvému pohľadu na tému a na vzájomné súvislosti. Úvodná časť je prehľadom vývoja inštitútu vlastníctva bytov. Samostatne sú analyzované pojmy vlastníctvo, vlastnícke právo, práva k cudzím veciam, prostriedky ochrany vlastníckeho práva, vyvlastnenie, obmedzenie vlastníckeho práva, objekt a subjekt vlastníctva bytov. Systematizované sú koncepcie vlastníctva bytov a členenie ich teórií. V súvislosti s ochranou vlastníctva bytov sú uvádzané typy žalôb. Osobitné časti práce sústreďujú pozornosť na prevod, prechod a zánik vlastníckeho práva k bytom. Prehľadne sú spracované oblasti týkajúce sa kúpnej, darovacej, zámennej zmluvy, nadobudnutie vlastníctva dedením alebo rozhodnutím štátneho orgánu, i ďalšie spôsoby vzniku a zániku vlastníckeho práva k bytom a nebytovým priestorom výstavbou, stavbou, nadstavbou, ako aj možnosti nadobudnutia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti od nevlastníka. Časť knihy týkajúca sa katastra nehnuteľností je spracovávaná s dôrazom na prehľadnosť a rýchlu orientáciu v téme, s popisom náležitostí návrhu na vklad. Prehľadne a s uvedením príkladov je spracovaná kapitola vymedzujúca typy daňových povinností súvisiacich s vlastníctvom a prevodmi nehnuteľností. Záverečné kapitoly ponúkajú pohľad na možnosti správy domu – spoločenstvom vlastníkov bytov a nebytových pristorov alebo správcovskou spoločnosťou. Jednotlivé štruktúry je možné použiť ako modelové usporiadanie pri tvorbe zmlúv o spoločenstve alebo o výkone správy. Pozornosť je venovaná aj ochrane spotrebiteľa. Záverečná kapitola upriamuje pohľad na problematiku domového poriadku, ktorý je od roku 2020 zákonne definovaný. Vymedzené sú jednotlivé odporúčané témy spracovávané domovým poriadkom. Súčasťou kapitoly je tabuľkové spracovanie oblastí, pri ktorých dochádza v praxi k nejasnostiam, pričom tabuľky je možné zakomponovať do jednotlivých domových poriadkov. Väčšina kapitol knihy Vlastníctvo bytov a správa domov je dopĺňaná judikatúrou.
U dodávateľa darček
9,45 € 9,95 €