Mária Belešová

autor

Primárne vzdelávanie v teórií a praxi


Táto vysokoškolská učebnica je určená predovšetkým študentom vysokých škôl odboru predprimárna a primárna pedagogika, ktorí sa pripravujú na svoje budúce učiteľské povolanie. Z učebnice však môžu mnohé poznatky čerpať i ostatní pedagogickí či nepedagogickí zamestnanci (učitelia základných škôl, vychovávatelia a podobne). V učebnici je predložený náčrt hlavných a najviac diskutovaných pilierov problematiky primárneho vzdelávania. Výber z obsahu: kurikulum školského vzdelávania, výučbové ciele a ich taxonómie, výučba z pohľadu rôznych teórií vzdelávania, detské prekoncepcie vo vzdelávaní, vyučovacie metódy, formy a prostriedky, osobnosť žiaka, osobnosť učiteľa, otázky v edukačnej činnosti učiteľa, alternatívne smery v pedagogike. Text bol koncepčne poňatý ako teoretický model fungovania súčasnej primárnej pedagogiky v praxi. V niektorých kapitolách bol interpretovaný aj stručný náčrt výskumu. Cieľom bolo daný stav opísať nielen po teoretickej stránke, ale poukázať na to, ako didaktická prax v školách reálne funguje. Obsah tejto učebnice napovedá, že prevládajúcimi témami v nej sú didaktické pojmy. Prezentovaná didaktika primárneho vzdelávania ponúka pohľad na spôsob výučby, ktorý je uplatniteľný práve pri práci so žiakmi v mladšom školskom veku. Text v tejto učebnici má slúžiť ako prehľadný, základný a doplňujúci komponent prinášajúci potrebné informácie pre budúceho i súčasného učiteľa žiakov v prvom až štvrtom ročníku základnej školy. V závere každej kapitoly je priestor na otázky a diskusiu, ktoré podnecujú k zmysluplnej debate o konkrétnych témach, opierajúc sa aj o rozvoj vyšších kognitívnych procesov žiakov, a to hodnotenia a tvorivosti.
Na sklade 1Ks
8,36 € 8,80 €

Škola nie je výchovný tábor


Knihu tvoria skutočné príbehy učiteľov a konkrétne situácie, s ktorými sa stretli počas svojej pedagogickej praxe. Príbehy sa týkajú problémových a agresívnych žiakov, detí s ADHD, autizmom či s poruchami správania. Nájdete v nej aj skúsenosti učiteľov so vzdelávaním a s výchovou rómskych detí a detí z rodín, v ktorých úradujú vulgarizmy, klamstvá, agresivita, alkohol a tabak. Jednotlivé kapitoly vám ponúknu rady, ako vyriešiť problémové správanie žiakov v školách.
Na sklade > 5Ks
16,14 € 16,99 €