Knižné kamarátstva

Darina Čabalová

autor

Krása kameňa v živote človeka


Publikácia Krása kameňa v živote človeka bola napísaná so snahou zdôrazniť dôležitosť kameňa. Z historického hľadiska bolo najdôležitejšou funkciou kameňa jeho použitie na stavebné účely. Spočiatku sa zhotovovali objekty potrebné pre človeka alebo danú spoločnosť, ktoré mali praktické poslanie. Použitie kameňa bolo funkčné. V určitom štádiu spoločenského vývoja človek začal okrem funkčnosti kameňa sledovať aj možnosti jeho výtvarného stvárnenia. Vtedy sa stal kameň zdrojom vhodného materiálu na zhotovovanie rôznych architektonických prvkov. Stavebný kameň sa menil v rukách človeka na dekoračný kameň, ktorý mu pomáhal zhmotniť jeho zámery. Bol to materiál, ktorý svojou prispôsobivosťou, tvarovateľnosťou, ušľachtilosťou a estetikou vzhľadu spĺňal požiadavky akejkoľvek dobovej architektúry. Preto hlavnou myšlienkou publikácie bola snaha doplniť a obohatiť praktickú funkciu kameňa o jeho výrazovú stránku, o estetiku kameňa.
Na sklade
17,10 € 18,00 €

Geológia


Dočasná vysokoškolská učebnica "Geológia" je určená poslucháčom prvého ročníka Stavebnej fakulty, študijných odborov inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, vodné hospodárstvo a vodné stavby, ako i geodézie a kartografie. Učebné texty vychádzajú z predpísaných učebných osonov uvedených študijných odborov. Geologická problematika je spracovaná tak, aby sa čo najviac priblížila potrebám inžinierskej praxe. V súvislosti s medzipredmetovou nadväznosťou sa venovala mimoriadna pozornosť tým statiam , na ktoré nadväzuje výučba ďalších geotechnických disciplín. Autori preto vybrali zo širokého súboru jednotlivých geologických disciplín to najpotrebnejšie z hľadiska požiadaviek uvedených študijných odborov.
Vypredané
7,37 € 7,76 €